14
Pablo yejer Bernabé ich u cajar Iconio
Caj c'uchob Pablo yejer Bernabé ich u cajar Iconio, caj binob tu cu much'quinticob u bʌj u winiquirob judío ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj. Pablo yejer Bernabé caj u tsec'tajob u t'ʌn C'uj. Caj u rʌc u'yajob bic tabar caj u tsec'tajob Pablo yejer Bernabé rajen ya'ab caj u yacsajob tu yorob cax u winiquirob judío cax a mʌ' u winiquirob judío. Chen ra' mʌ' u winiquirob judío caj p'usa'b yor ten u winiquirob judío a mʌ' yacsmʌnob tu yorob caj u tucrajob c'as ti' a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús. Rajen tiri' p'atob ya'ab u q'uinin caj u camsob u t'ʌn Jesús. Cax p'usa'bob u yorob a mʌ' u winiquirob judío ten u winiquirob judío, Pablo yejer Bernabé mʌ' u jac'ʌr u yorob u tsec'ticob u t'ʌn Jesús. C'uj caj u ts'ajaj u muc' quir u yesic ti'ob carem beyaj, bayiri' xan, a cu jac'ʌr u yorob mac, soc yerob jach taj C'uj cu tsec'ticob u t'ʌn, bayiri' xan, soc yerob C'uj cu jach tucric mac. Chen mʌ' p'eri'ob u yorob ich a ray cajaro'. Mʌ' ja wirej, junbuj u cajar tsoy yiricob Pablo yejer Bernabé, chen u jer junbuj u cajar quet yorob yejer u winiquirob judío, mʌ' tsoy yirir Pablo yejer Bernabé. Caj u p'eriquintajob u bʌj yejer a mʌ' u winiquirob judío yejer u winiquirob judío quet yejer u jach ts'urirob u cajar, caj u p'eri'quintob u bʌj quir u chuquicob u pachob Pablo yejer Bernabé. U c'atob u ch'inic u jo'rob Pablo yejer Bernabé. Caj u yubob bin u ca'ob ch'inbir u jo'rob, caj puts'ob Pablo yejer Bernabé. Caj ruc'ob ich u cajar Iconio caj c'uchob ich u cajar Listra tu ru'umin Licaonia. Ti' binob xan, tu nʌts'a'an u chan cajarob bʌytʌc ti' u cajar Licaonia. Tiri' caj u tsec'tob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj.
Ti' ch'inij u jo'r Pablo ich u cajar Listra
Ti' yʌn turiri' xib ich u cajar Listra, mʌ' ju ximbar, cajʌn mech yoc. U toc berer caj rocha'b ten u nʌ' uch. Mʌ' ju ximbar ti' cura'ani'. A cajʌn mech yoco', caj u yubaj tu cotor a ba' cu ya'aric Pablo, caj pʌcta'b u wich ten Pablo a cajʌn mech yoco', quire' caj u yiraj caj u yacsaj tu yor a cajʌn mech yoco'. Rajen bin u ca' jawsa'bir yoc ten C'uj. 10 C'am caj ara'b ti' ten Pablo:
―Riq'uen, taj ca ch'ictar yejer a woc.
Jeroj seb caj sit'nʌj caj ch'icrʌj, caj u yʌnxchun u ximbar. 11 Barej caj u yirajob a pimo' u riq'uir a cajʌn mech yoc uch. Caj u yirajob jawsa'b ten Pablo, jeroj tune', c'am awʌtnʌjob a pimo' ich u t'ʌn u winiquirob licaonia caj u ya'arajob:
―Ca'tur c'uj caj tarob tera'. Tar u tarob ca'anan irej to'onex ic winquirirex.
12 Caj pach u c'aba' Bernabé, Júpiter an bic u c'aba' a cu tus c'ujinticob. Caj pach u c'aba' Pablo xan, Mercurio u c'aba' a cu tus c'ujinticob xan ich u cajar Listra. Caj pach ten a mac a cʌja'anob ich u cajar Listra. Caj pach Pablo Mercurio quire' Pablo ra' yʌjt'ʌnir mac ir u c'aba'ob u tus cuj Mercurio. 13 A mac a ti' cʌja'anob ich u cajar Listra ti' c'ʌxa'an u najir tu cu c'ujinticob u tus c'ujob Júpiter tu cu yocarob tu cajar. Jeroj caj tarob u purejob wacʌx, yajaj ton, caj tar u puraj sacerdote u winiquirob licaonia tu cu naj c'ujinticob u tus c'uj Júpiter. Jeroj caj u ts'ajaj u yujintej u top'che' ich u car wacʌx a yajaj tone'. Tabar u quinsa'r wacʌx quir u toquic quir u quinsa' ti' Pablo yejer Bernabé quir u c'ujinta'rob. 14 Caj u najtajob caj tarob c'ujinbir Pablo yejer Bernabé, caj u jʌtajob u noc' Pablo yejer Bernabé soc yer mʌ' tsoy u c'ujinta'rob ten mac. Pablo yejer Bernabé, caj u c'ʌnajob yacab tu yʌn a pimo', c'am awatʌnʌjob Pablo yejer Bernabé caj u ya'arajob:
15 ―Ba'wir techex ca betiquex aro' in wet xibirechex? Mʌ' c'ujenobi', xibenob baxuc a techexo'. Rajen caj tarenob in tsec'ticob u t'ʌn C'uj techex soc a p'ʌtiquex a ba' ca betiquex baje'rer. Mʌ' ba'wir techex ca c'ujintiquex a tus c'uj, quire' mʌ' c'uji' quire' mʌ' cuxa'ani'. Ca' a c'ujintex a cuxa'ano'. Mʌ' ja wirej, C'uj caj u betaj ca'anan, C'uj caj u betaj c'ac'nab yejer tu cotor ba' ti' yʌn. A C'ujo', caj u betaj ru'um ich yoc'ocab yejer tu cotor ba' yʌn. Tu cotor sab C'uj caj u betaj xan. 16 An ten bic u naj cuxtarob mac uch C'uj tu cha'j u cuxtarob a mac a mʌ' u winiquirob judío. 17 Mʌ' ja wirej, tsoy caj u betaj C'uj ti' tu cotor mac, rajen yerob tu cotor mac ti' yʌn C'uj ich ca'anan. Mʌ' wa taj a C'ujo' cu cha'ic u tar ja' quir u ch'isic u pʌc'ar mac tu cotor, soc u ne ts'ajic u wich u pʌc'ar soc ti'ti' yo'ocho', a ts'a'b ten C'uj soc u qui'tarob u yorob tu cotor mac?
18 Cax yubej ya'ara' ti'ob ten Pablo a je' t'ʌna', yaj yubob ya'ara' ti'ob ten Pablo. Orac mʌ' ju yubicob, quire' orac u quinsob yajaj ton wacʌx quir u toquicob u sijej ti'ob quir u qui'qui' c'ujinta'rob Pablo yejer Bernabé.
19 Chen caj c'uchob u winiquirob judío a mʌ' ju yacsob tu yorob u t'ʌn Jesús. Tar c'uchob ich u cajar Listra. Jun yarob ti' u tarob ich u cajar Antioquía, u jer jun yarob ti' u tarob ich u cajar Iconio. Caj tarob u p'usicob u yorob u winiquirob listra quir u ch'ininob u jo'r Pablo. U winiquirob listra caj u quibajob u t'ʌnob rajen caj u ch'inajob u jo'r Pablo. Caj ts'oc u ch'ininob u jo'r Pablo, yerob quimij, jeroj caj u chopʌytob u purej ich tancab u cajar. 20 Chen barej, caj u much'quintob u bʌj a mac a yacsmʌnob tu yorob tu chara'an u baquer Pablo, jeroj caj riq'uij, caj wʌc'ʌs binij ich u cajar Listra.
Caj sasij Pablo yejer Bernabé caj ruc'ob quir u binob ich u cajar Derbe. 21 Caj c'uchob ich u cajar Derbe caj u tsec'tajob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj soc yerob bic tabarob u ruc'sa'ob u si'pirob ten Jesús. Ya'ab mac tu yacsajob tu yorob u t'ʌn Jesús ich u cajar Derbe. Barej caj ts'oc aro' caj sutnʌjob tu pachob. Caj wʌc'ʌs binob ich u cajar Listra, bayiri' xan ich u cajar Iconio, bayiri' xan ich u cajar Antioquía. 22 A Pablojo' yejer Bernabé caj u chichquintajob u yorob a yacsmʌnob tu yorob. Caj u chich t'ʌnajob soc rajra' cu yacsicob tu yorob. Rajen caj u ya'araj ti'ob:
―Ya'ab ca' bin muc'yajnʌco'onex ti' u t'ʌn C'uj quire' tu ca' ij cocarex tu cu reyintic C'uj.
23 Jujuntur caj u tetajob u jach ts'urirob tub u muchquinmʌnob u bʌj a yacsmʌnob tu yorob, chen jun yarob teta'b ten Pablo yejer Bernabé. Jeroj tune', caj u yʌn p'ʌtajob u janʌnob quir u sʌjticob C'uj, bayiri' xan, caj u t'ʌnajob C'uj. Caj ts'oc a jera', caj u ya'araj ti' a yacsmʌnob tu yorob Bernabé yejer Pablo:
―Ca' u cʌnantejtechex Jaj Ts'ur quire' caj a wacsajex ta worex u t'ʌn.
Pablo yejer Bernabé caj urob ich u cajar Antioquía a ti' yʌn ich u ru'umin Siria
24 Barej caj ts'oc u ch'ʌcticob u ru'umin Pisidia caj c'uchob ich u cajar Perge a ti' yʌn ich u ru'umin Panfilia. 25 Caj c'uchob ich u cajar Perge ti' caj u tsec'tob u t'ʌn C'uj. Caj ts'oc u tsec'ticob u t'ʌn C'uj caj binob ich u cajar Atalia. 26 Caj ocob ich chem quir u bin ich u cajar Antioquía. Mʌ' ja wirej, ti' ich u cajar Antioquía caj u c'ʌmob u beyajob. Tiri' xan teta'bob ten a yacsmʌnob tu yorob caj ts'oc u t'ʌnicob C'uj uch. Baje'rer, ts'oc u beyajob rajen caj u sutob tu pachob. 27 Barej caj urob caj u much'quintajob u bʌj a yacsmʌnob tu yorob tu cu naj c'ujinticob C'uj quire' u c'atob yubicob u t'ʌn Pablo yejer Bernabé. Robob caj u toc arajob ti'ob bic C'uj caj c'anob Pablo yejer Bernabé quir u beticob a ba' u c'at C'uj. Caj u toc arob ti'ob bic C'uj caj u cha'j u yacsicob tu yorob a jach pim mac a mʌ' u winiquirob judío. 28 Ya'ab u q'uinin ti' p'atob Pablo yejer Bernabé ich yicnʌn a yacsmʌnob tu yorob.