15
Caj u much'quintajob u bʌj ich u cajar Jerusalén
Jun yarob xib caj ruc'ob ich u ru'umin Judea caj ruc'ob tu ru'umin quir u binob ich u cajar Antioquía. Caj c'uchob caj ocob u camsicob a mac a yacsmʌnob tu yorob. Robob caj u ya'araj:
―Wa mʌ' ja quibex a ts'iriquex a bʌq'uerex an ten bic u naj beticob u winiquirob judío, quire' a ba' caj u ya'araj Moisés uch, jeroj mʌ' ju taquiquechex C'uj.
A Pablojo' yejer Bernabéjo' mʌ' quet yorob yejer a ba' caj u ya'arajob, rajen c'am u t'ʌnob yejerob, chen mʌ' c'ucha'an yor u quetquinticob u yorobi'. A yacsmʌnob tu yorob caj u yirajob mʌ' u quetquintajob u yorob, rajen caj u tucrajob ca' xicob ich u cajar Jerusalén Pablo yejer Bernabé quet yejer u jer jun yarob a yacsmʌnob tu yorob. Caj tuchi'tajob ca' xicob tu yʌnob a xibo' a teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, bayiri' xan, yejer u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌj quir u c'ujinticob C'uj.
Ara'bob u binob tu berir tenob a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Antioquía. Ara'bob u binob Pablo yejer Bernabé. Jeroj caj ruc'ob Bernabé yejer Pablo, caj manob yiricob u yet acsa'orirob ich u ru'umin Fenicia yejer u yet acsʌ'orirob ich u ru'umin Samaria. Tuj ocob tu cu much'quinticob u bʌj a yacsmʌnob tu yorob, jeroj caj u tsicbʌtajob ti' bic a mʌ' u winiquirob judío caj u p'ʌtajob a ba' camsa'bob ten u nunquirob quir u sayʌrob tu pach C'uj. Barej caj yubob ya'ara' ten Pablo yejer Bernabé ti' a yacsmʌnob tu yorob jeroj jach qui'jij u yorob.
Barej caj c'uchob Pablo yejer Bernabé ich u cajar Jerusalén, caj acsa'bob ten a yacsmʌnob u yorob yejer a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn Jesús yejer u jach ts'uriob a yacsmʌnob tu yorob, a nuxibe'. Bayiri' xan, Pablo yejer Bernabé caj u tsicbʌtajob tu cotor bic tabar caj yamta'bob Pablo yejer Bernabé ten C'uj. Chen jun yarob fariseos pʌcha'an ten u yet winiquirob judío, robob u yacsmʌnob tu yorob caj ric'ob quir u tsicbarob, jeroj caj u ya'arajob:
―Mʌ' ja wirej, a je' winiquirob a mʌ' u winiquirob judío a caj u yacsob tu yorob u t'ʌn Jaj Ts'ur ca' u yʌn ts'irob u bʌq'uer an ten bic cu naj beticob u winiquirob judío ti' u chan och a xibe'. Bayiri' xan, ca' ic chich arex ti'ob ca' u quibob tu cotor a ba' u ts'ibmʌn ic nunquirex Moisés.
Rajen a xibo', a ju tetmʌn Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn yejer u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob a nuxibo', caj u much'quintob u bʌj soc u p'eri'quinticob u tucurob. Caj ts'oc ya'ab u tsicbarob, caj riq'uij Pedro quir u tsicbar xan yejer u yet acsʌ'orirob, a ti', much'a'anobi' caj u ya'araj ti'ob:
―U'yex ba' quin wa'aric techex in wet acsʌ'orirechex. A techexo', a werex bic caj u teteno' C'uj uch ichechex quir u yʌnxchun in tsec'tic u t'ʌn ich a mac a mʌ' u winiquirob judío soc robob ca' u yubejob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj soc u yacsicob tu yorob u t'ʌn Jesús. A C'ujo', u c'ʌ'or u pixam mac biquira' caj u ts'ajaj ic najtex caj u c'ʌmaj a mac a mʌ' u winiquirob judío. Mʌ' ja wirej, C'uj caj u ts'ajaj ti'ob u Taj'or u Pixam C'uj an ten bic caj u ts'ajaj to'onex xan. Mʌ' ja wirej, C'uj caj u yajquintaj a mac a mʌ' u winiquirob judío an ten bic caj u yajquinto'onex xan, quire' quet caj u ruc'saj u si'pirob, caj u p'o'aj u pixamob a caj u yacsajob tu yorob. 10 Biquinin baje'rer ca ts'iquintiquex C'uj, quire' a mac a mʌ' u winiquirob judío tu ca ts'ʌriquex u pachob ij quet acsa'orirex soc yaj yubicob tu yorob, quire' u t'ʌn Moisés. Mʌ' ja wirej, mʌ' c'ucha'an u yorob ic nunquirex ti' u t'ʌn Moisés, baxuc to'onex xan. 11 Rajen toc p'ʌtex a waquex u ts'irob u bʌq'uer a mʌ' u winiquirob judío bayiri' tu ca wa'ariquex ca' u quibob a ba' cu ya'aric ich u t'ʌn Moisés. Mʌ' ja wirej, ic Jaj Ts'urirex Jesucristo caj u ruc'saj to'onex ic si'pirex wa ber caj tij cacsajex tij corex u t'ʌn C'uj, quire' C'uj cu betic tsoy ti' tu cotor mac. Bayiri' xan, C'uj caj u ruc'saj ti'ob u si'pirob, ber caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn C'uj, a mʌ' u winiquirob judío ―baxuc caj u ya'araj Pedro ti' a mac much'a'anob.
12 Rajen tu cotor mac caj ts'oc u yubicob a ba' caj u ya'araj Pedro mʌ' ju joc'ar u t'ʌnob, caj u mʌcaj u chi'ob. Jeroj caj ric'ob Pablo yejer Bernabé quir u tsicbarob ti' u yet acsa'orirob, a ti' much'a'anob. Jeroj tune', robob caj u yubajob Pablo yejer Bernabé a ba' caj u tsicbatajob bic caj ts'a'b u muc'ob ten C'uj soc u yesicob carem beyaj, bayiri' soc u yesicob a ba' cu jac'ʌr u yorob ti' a mʌ' u winiquirob judío. 13 Wa ber caj ts'oc u tsicbarob Pablo yejer Bernabé, jeroj caj riq'uij Jacobo u tsicbar ti' a mac a ti' much'a'anob. Raji', caj u ya'araj ti'ob:
―U'yex ba' quin wa'aric techex in wet acsa'orirex. 14 A Simón Pedroje' ts'oc u tsicbatic an bic caj teta'b a mʌ' u winiquirob judío ten C'uj quir u c'ujinticob jach C'uj, soc ya'ab cu sayʌrob tu pach C'uj. Mʌ' ja wirej, Pedro caj u yʌnxchun u tsec'ticob u t'ʌn C'uj ich a mʌ' u winiquirob judío. 15 A ba' caj u betaj Pedro uch ra' a quet yejer a ba' ara'b ten a mac a ts'a'b u tucur ten C'uj quir u ts'ibtic a ba' u c'at C'uj. U'yex ba' cu yac:
16 Ca' bin ts'ocac a ray u q'uinino', je' in wʌc'ʌs ure', quij Jaj Ts'ur. Irej a mac cu wʌc'ʌs ts'ʌpquintic yatoch a rʌc jupc'ʌjo'. Je' in wʌc'ʌs ts'ʌpquintic a rʌc jupc'ʌjo' soc tsoy. Baxuc a teno', a baywo' je' in wʌc'ʌs pʌyicob ca' u c'ujintenob an ten bic caj u c'ujintenob uch tu q'uinin cuxa'an David uch, quij. A baywo' je' in wʌc'ʌs pʌyic quir u c'ujintiquenob soc u beyajob tenob xan, quij. 17 Baxuc je' in bin in pʌyej tu cotor mac tu cʌja'anob, a mac a mʌ' u winiquirob judío ca' u pachtejob u sʌyʌrob tin pachob, soc tenob yʌninob. 18 Baxuc caj u ya'arej ten a mac a cu ts'ic ic najtiquex ba' a cu bin tar tu ch'ic chunin uch.
19 ’Rajen a teno' ―quij Jacobo―, quin tucric mʌ' a naj xaxaq'uiquex u tucurob a mac a mʌ' u winiquirob judío. Mʌ' ba'wir ca' ij carex u ts'irob u bʌjob an ten bic u winiquirob judío quire' caj u yacsajob tu yorob. Mʌ' ja wirej, caj u p'ʌtob a ba' camsa'b ten u nunquirob quir u sayʌrob tu pach C'uj. 20 A teno', tin t'ʌn ti'ti' ca' ic ts'ibtex ti'ob, ca' ij ca'ariquex ti'ob, mʌ' tsoy u janticob ba' esa'an ti' u yochir tus c'uj. Ca' ij ca'arex ti'ob, mʌ' tsoy u wenʌn yejer mac a mʌ' u mamo', wa mʌ' u rac' xan. Ca' ij ca'arex ti'ob, mʌ' u yʌn chi'icob bʌc', a ti' toy yʌn u q'uiq'uero'. Arej u sisbʌstob u q'uiq'uer soc u chi'icob. 21 Mʌ' ja wirej, baxuc baje'rer, ca' ic betex, quire' ra'iri' u q'uinino' a ucho', a tenobo' u winiquirenob judío caj in tsec'tob u t'ʌn Moisés, quire' jujuntur ich u cajarob u winiquirob judío tu cu naj much'quinticob u bʌj soc u c'ujinticob C'uj tiri' cu xaquicob u t'ʌn Moisés tu q'uinin u jesicob u bʌj u winiquirob judío.
22 Caj u p'eri'quintaj yorob yejer u yet acsa'orirob, caj u tetob u yet acsa'orirob quir u tuchi'ta'rob ich u cajar Antioquía. A ju jach ts'uriro' ca' tur caj u tetaj, a ju c'aba'o' Judas. Chen ca' tur u c'aba', Barsabás. A junturo', Silas u c'aba'. A mac teta'bob ten Jesús uche', raji'ob p'eri'quintej yorob. Raji'ob p'eri'quintej yorob u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Jerusalén. Yet acsa'orirob tu much'a'anob raji'ob p'eri'quintej yorob xan, caj teta'b Judas yejer Silas soc u binob u nupintejob Pablo yejer Bernabé. 23 Caj binob yet binac a je' ju'una' a cu ya'aric:
“A tenob, tu tetenob Jesús quir in tsec'ticob u t'ʌn, quet yejer u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob, a ti' yʌnob ich u cajar Jerusalén quin t'ʌnicob techex tu cotorechex ich u cajar Antioquía a mʌ' u winiquirob judío a yacsmʌnob tu yorob. Baxuc a ti' cʌja'anob ich u ru'umin Siria quin t'ʌnicob techex xan. Baxuc a ti' cʌja'anob ich u ru'umin Cilicia quin t'ʌnicob techex. 24 Caj in wu'yajob ya'ara' ti' tar tarob tu yʌnechex jun yarob xibo'. Caj in wu'yajob ruc'ob ich u cajar Jerusalén, cax chen tacob tu yʌnechex, mʌ' tenob tuchi'tobi'. Quire' a ray a xibo', cu ya'aricob techex, quire' cu xaxaq'uicob a tucurex. Mʌ' ja wirej, caj ya'araj techex a mac a yacsmʌnob tu yorob yʌn ts'irex a wot'erex an ten bic cu naj beticob u winiquirob judío. Bayiri' xan, caj u tus arajob qui' cʌnantex u t'ʌn Moisés. 25 Rajen a tenobo', caj in quetquintajob in worob ca' in tuchi'tob ca'tur xib ca' xicob yejer Pablo, yejer Bernabé ca' tsicbanʌcob techex. Jach yajbir Pablo yejer Bernabé ten tu cotoro'onex a tera' a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús. 26 Mʌ' ja wirej, ya'ab u tenin orac u quinsa'b Pablo yejer Bernabé, quire' ra' u beyajob a cu beticob ti' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. 27 Rajen caj in tuchi'tajob Judas yejer Silas quir u toc aric techex a ba' tsicbʌjenob a tera' ich u cajar Jerusalén. 28 Mʌ' ja wirej, u Taj'or u Pixam C'uj caj u yam tenob a ba' quin tucricob, rajen jach tsoy quir in wa'aricob techex a jera'. Mʌ' in ts'ʌrob a pachex soc wa yaj a wu'yiquex u t'ʌn Moisés. Jarari' ca' a quibex a ba' quin ts'ibticob techex baje'rer: 29 Mʌ' a yan jantiquex a ba' cu yesicob ti' u yochir u tus C'uj. Mʌ' a yʌn chi'iquex bʌc' a ti' toy yʌn u q'uiq'uero'. Yʌn rʌc sisbʌstex u q'uiq'uer soc a chi'iquex. Mʌ' a yan uq'iquex u q'uiq'uer bʌc'. Mʌ' a yʌn wenʌnex yejer a mac a mʌna' u mamo', bayiri' xan, a mʌna' u rac', bayiri' xan a mʌ' u ch'amʌno'. Wa ca quibiquex a je' tin ts'ibtajob techex jach tsoy tan a betiquex.” Jeroj ts'oc in ts'ibticob techex.
30 Caj ts'oc u ts'ibticob u ju'unin caj tuchi'ta'b Pablo yejer Bernabé. Yet binacob Judas yejer Silas. Caj rʌc binob ich u cajar Antioquía. Caj c'uchob caj u t'ʌnajob ca' tacob u rʌc much'quinticob u bʌj a yacsmʌnob tu yorob quir u ts'abʌr ti' u ju'unin a ts'ibta'b ten a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Jerusalén. 31 A yacsmʌnob tu yorob caj u yubajob a ba' ts'iba'an tu ju'unin, caj jach ne qui'jij yorob, rajen caj u chichquintaj yorob caj u yubobi'. 32 Bayiri' xan, Judas yejer Silas ts'a'b u tucurob ten C'uj quir u tsec'ticob a ba' u c'at C'uj, jeroj tune', ya'ab u tenin caj u tsec'tob u t'ʌn ti' u yet acsa'orirob soc u chichquinta'r u yorob. Bayiri' xan, tan u yamta'ob ten Silas yejer Judas soc taj cu yacsicob tu yorob. 33 Judas yejer Silas ti' yʌnob uch ya'ab u q'uinin ich u cajar Antioquía. Caj ca' sutnʌjob tu pach quir u wʌc'ʌs bin ich u cajar Jerusalén ich yʌjtuchi'yʌjirob. Cha'b u bin Judas ten a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Antioquía. Robob caj u ya'arajob ti':
―Ca' u qui' cʌnantech C'uj.
34 Chen Silas ti' p'atij ich u cajar Antioquía, caj u tucraj jach tsoy u p'atʌr. 35 Bayiri' xan, tiri' p'atob Pablo yejer Bernabé ich u cajar Antioquía. Robob caj u p'eriquintajob u bʌj yejer u jer ya'ab caj u camsob u t'ʌn Jaj Ts'ur, bayiri' caj u tsec'tob u jach tsoyir u t'ʌn Jaj Ts'ur.
Pablo cu bin u tsec'tic u t'ʌn Jaj Ts'ur ich u jer ru'um
36 Caj ts'oc u man ya'ab u q'uinin Pablo caj u ya'araj ti' Bernabé:
―Jeroj cux ―quij Pablo―, ca' ij quirej tu cotor u cajarob tub ic tsec'mʌn u t'ʌn Jaj Ts'ur uch. Ca' ij t'ʌnej, ca' ij quirej bic yira' ij quet acsa'orirex.
37 A Bernabéje', u c'at u pʌyic u yet bin u beyaj a Juan Marcos. 38 Chen a Pablojo', caj u ya'araj:
―Mʌ' tsoy a pʌyiqui'. Mʌ' ja wirej, caj u p'ato'on ich u cajar Panfilia. Mʌ' ja wirej, mʌ' tarij ic tsec'tej u t'ʌn C'uj yejero'on uchi'.
39 Jeroj tune', mʌ' ju quetquintajob u yorob rajen caj u jʌsob u bʌj quire' mʌ' peri'ob u tucurob. Bernabé caj u pʌyaj Juan Marcos caj oc ich u chemin c'ac'nab quir u binob ich u petenin Chipre. 40 Chen Pablo caj u tetaj Silas quir u bin yejer. Jeroj tune, a yacsmʌnob tu yorob, caj ts'oc u t'ʌnicob C'uj caj u c'ubajob ca' cʌnanta'c Pablo yejer Bernabé ten C'uj tu cu binob. 41 Jeroj tun, caj ruc'ob Pablo yejer Silas quir u manob tu ru'umin Siria yejer u ru'umin Cilicia. Caj c'uchob tu cu naj much'quinticob u bʌj a yacsmʌnob tu yorob Pablo yejer Silas caj u chichquintajob u yorob u yet acsa'orirob.