16
Timoteo u yet binacob yejer Pablo yejer Silas
Pablo yejer Silas caj c'uchob ich u cajar Derbe yejer u cajar Listra. Ti taro' caj u nup'ajob Timoteo a yacsmʌn tu yori'. U nʌ' Timoteo u winiquir judío a mac a yacsmʌn tu yor xan, chen u tet Timoteo u winiquir griego. A mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajarob Listra yejer u cajar Iconio cu ya'aricob: “Jach tsoy a Timoteojo'.” Pablo u c'at u pʌyic ca' xic beyaj yejer Timoteo. Chen caj yʌn ts'ira'b u yot'er Timoteo an ten bic cu naj beticob u winiquirob judío soc ca' xic yejer Pablo. Mʌ' ja wirej, tar cu bin ich u winiquirob judío quire' robob u toc erob u tet Timoteo u winiquir griego. Mʌ' u c'at u ts'iquinta'r Timoteo ten Pablo u winiquirob judío, rajen ts'ira'b Timoteo. Caj u rʌc tsicbʌtob ti' yacsmʌnob tu yorob a ba' ara'an ten a mac a teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn yejer a ba' ara'an ten u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob a nuxibo' a ti' yʌnob ich u cajar Jerusalén. Mʌ' ja wirej, caj u tsicbʌtajob a ba' ara'an ti'ob a ba' ca' u quibob a mʌ' u winiquirob judío. Rajra' cu chichquinticob yorob a yacsmʌnob tu yorob tu cu manob Pablo yejer Silas. Ts'aja'an yor jach pimtarob jujuntur u q'uinin.
Pablo caj u wʌyʌc'taj xib a ti' yʌno' ich u ru'umin Macedonia
Barej caj u ch'ʌctajob u ru'umin Frigia yejer u ru'umin Galacia, mʌ' cha'b u bin Pablo yejer u yet beyaj ten u Taj'or u Pixam C'uj ich u ru'umin Asia. Mʌ' cha'b u tsec'ticob u t'ʌn Jaj Ts'ur ti taro'. Barej caj c'uchob tu xur u ru'umin Misia, caj u tucrajob u binob ich u ru'umin Bitinia. Chen mʌ' cha'b u binob ten u Taj'or u Pixam C'uj Jesús. Jeroj caj u potmastajob tu xur u ru'umin Misia hasta caj c'uchob ich u jor u chemin c'ac'nab u c'aba' Troas. A ray ac'biro', Pablo caj u wʌyʌc'taj xib. Caj u yiraj ch'iquicbar u xibir u ru'umin Macedonia. Chich caj u ya'araj ti': “Cojen ich u ru'umin Macedonia Pablo ca' a yam tenob.” 10 Barej caj ts'oc u wʌyʌc'tic xib, a ju xibir u ru'umin Macedonia. Caj u sebquintaj u bin Pablo yejer u yet beyajob. Caj u ts'aj u bʌj, quij Lucas, ich u ru'umin Macedonia. Caj binob u cʌxtej chem soc u binob. Yerob jach taj xan, tan u pʌya'r u berob ten C'uj quir u tsec'ta'r u jach tsoyir u t'ʌn C'uj ich u ru'umin Macedonia.
Pablo yejer Silas ich u cajar Filipos
11 Caj ruc'o'onex ich u jor u chemin Troas, caj bino'onex, quij Lucas, yejer u chemin c'ac'nab. Jach taj caj bino'onex ich u petenin c'ac'nab u c'aba' Samotracia. Caj sasij caj bino'onex yejer chem quir ij c'uchurex ich u cajar Neápolis. 12 Caj joc'o'onex, quij Lucas, ich chem, caj bino'onex ich u cajar Filipos. Ti cʌja'an gobernador tu ru'umin Macedonia. Jach co'och u cajar Filipos, mʌna' u jer jach co'och ich u ru'umin Macedonia. Caj bin u winiquirob romano ich u cajar Filipos quir u ts'urinticob u winiquirob filipos. Tiri' p'ato'onex ya'ab u q'uinin ich u cajar Filipos. 13 Caj c'uchij tu q'uinin u je'rar u winiquirob judío caj joc'o'onex, quij Lucas, tu cajar Filipos. Caj bino'onex tu cu much'quinticob u bʌjob u winiquirob judío quir u c'ujinticob C'uj. Aro' ti' yʌn ich chi' sʌyab. U winiquirob judío ix ti' cu naj t'ʌnicob C'uj ich u chi' chan sʌyab. Jeroj caj curʌjo'onex ca' ic tsicbʌtex ti' u t'ʌn C'uj. Ti' yʌn xquic a ti' much'a'anobe'. 14 Ti' yʌn turiri' xquic tub much'a'anob a mac cu jach c'ujintic C'uj. Raji' yubaj a ba' caj u tsicbʌtaj Pablo. U c'aba' a xquico', Lidia. Yʌjcanin bara'an chʌc noc'. Ra' cʌja'an uch ich u cajar Tiatira. C'uj yamtej Lidia quir u c'ʌmic a ba' ara'b ten Pablo. 15 Barej caj acsa'b ja' tu jo'r Lidia yejer tu cotor mac a ti' yʌn tu yatoch Lidia. Ra' tu t'ʌnajo'onex:
―Wa ca wiric jach taj caj in wacsaj tin wor u t'ʌn Jesús, arej in wacsechex tin watoch ―quij Lidia.
Chich caj u pʌyajo'onex rajen bino'onex.
16 Turiri' u q'uinin tan ic binex ich ber, quij Lucas, quir ic t'ʌniquex C'uj ich chi' chan sʌyab. Jeroj tic nupajex turiri' xquic a ju c'urew mac. A je' xquic aca'an u quisinin, rajen a ba' ca' bin taque' raji' yer. Rajen a je' xiquica' cu nejaric u taq'uin ti' u jach ts'urirob. Quire' cu ya'aric a ba' ca' bin taque', rajen cu nejaric u taq'uin quir u ts'ic ti' u jach ts'urirob. 17 Caj say a je' xquica' tu pach Pablo yejer a tenobo'. C'am caj u ya'araj ti' mac soc u yubicob:
―A je' xibob cu yamticob C'uj a mac jach carem. Je' u tsec'ticob techex bic tabar ca ruc'siquex a si'pirex.
18 Ya'ab u q'uinin cu ya'aric a ray xquico' ich u pach Pablo, rajen choquij yor Pablo. Caj u sut u bʌj caj u pʌctaj a ray xquico'. Caj u t'ʌnaj quisin, a aca'an ti' xquico'. Chich caj u t'ʌnaj Pablo:
―Joq'uen quisin ich u c'aba' Jesucristo, ca' a p'ʌtej a xquico'.
Ra'iri' u q'uinin seb caj joq'uij u quisinin.
19 Barej u jach ts'urirob a ray xquico', caj u yirajob mʌ' tu cu jaricob u taq'uinob, quire' caj u yirajob mʌna' u quisinin. Robob caj u chucajob Pablo yejer Silas caj binob purbir Pablo yejer Silas ti' u jach ts'urirob u cajar Filipos, ti' yʌnob tu cu naj canicob u ba'tac. 20 Caj c'uchob caj u ya'arajob u jach ts'urirob a xquico':
―A je' xibob u winiquirob judío, cu p'usic yorob mac a ti' yʌn ich u cajar Filipos. 21 Robob cu camsicob to'onex u t'ʌn u nunquirob u winiquirob judío cax u winiquiro'onex romano. Mʌ' ja wirej, mʌ' tsoy ij cʌniquex u t'ʌn u nunquirob u winiquirob judío, quire' baxuc caj u ya'araj to'onex ic reyex César.
22 Caj ts'iquinta'b Pablo yejer Silas ten a pimo' tu much'a'anob ich u jach ts'urirob u cajar Filipos. A juezob caj ts'a'b t'ʌn ti'ob quir u jʌtʌr u noc'ob quir u jats'ʌrob u pachob. Quir u jats'ʌrob u pachob yejer che'. 23 Caj ts'oc ya'ab u teninob caj jats' u pachob, caj binob purbirob tu cu naj mʌ'carob mac. Ara'b ti' a yʌjcʌnanyʌjir tu cu mʌ'car mac:
―Ca' qui' cʌnantej Pablo yejer Silas soc mʌ' u joc'arob.
24 A yʌjcʌnanyʌjiro', caj ts'oc yubic ya'ara' ti', caj u yacsaj Pablo yejer Silas tu cuch c'arʌro' yoc. Ti c'arij u yocob ich che' quir u c'arʌr yocob. Caj u yacsaj jun c'as tu cu mʌ'car mac, a jach ch'ic tam u japnino'.
25 Caj c'uchij chumuc ac'bir cu c'ayob Pablo yejer Silas, bayiri' xan, cu t'ʌnicob C'uj. Tan u'yabar u c'ayob Pablo yejer Silas ten a ti' yʌn u yet mʌ'ca'anob winiquirob xan. 26 Jach seb caj tarij u ch'ic yum u pec ru'um, rajen caj pecnʌjij, cax u yoc naj tu cu mʌ'ca'anob. Jeroj caj q'uepʌjij u jor tu mʌ'c'a'anob. Rʌc pitij u mascabir u c'ʌbob tu cotor mac tu mʌ'ca'anob, caj rʌc quib yocob ich che'. 27 Caj ajij yʌjcʌnanyʌjir tu cu naj mʌ'car mac caj u yiraj jepʌja'an u jor tu mʌ'ca'anob. Jeroj tune', caj u jaraj u mascab quir u wʌc'ʌs ramic u bʌj soc u quimin, yer puts'ob u cʌnanwinicob. 28 Pablo c'am caj u puraj u t'ʌn ti':
―Mʌ' a quinsic a bʌj, rʌc ti' yʌnenobi'.
29 Yʌjcʌnanyʌjir caj u t'ʌnaj ca' tac u purej quib quir u yerc'ac'ta'r u ber. Ca' ocac tu cu mʌ'car mac, caj u c'ʌnaj yacab caj oquij. Cu quiquinrʌncʌr u c'ʌbob yejer tu cotor u winiquirir quire' jaq'uij yor. Caj c'uchij ich Pablo yejer Silas caj u puraj u bʌj ʌcʌtanob Pablo yejer Silas quir u sʌjta'. 30 Seb caj joc'sa'b Pablo yejer Silas ten yʌjcʌnanyʌjir tu cu mʌ'car mac, caj ara'b ti' Pablo yejer Silas:
―In yajechex ―quij―, ba' quin bin in betej quir u jawarob in si'pirob? ―quij.
31 Robob caj u ya'arajob ti':
―Acsej ta wor u t'ʌn in Jaj Ts'urob Jesucristo. Je' u taquiquech yejer tu cotor mac a ti' yʌn ta watoch.
32 Caj u tsec'tajob u t'ʌn Jaj Ts'ur ich yatoch yʌjcʌnanyʌjir tu cu mʌ'car mac. Caj u rʌc u'yajob tu cotor mac a ti' yʌn ich yatoch. 33 Cax ac'bir caj u p'o'aj tu jats' yejer che' uch. Caj u p'o'aj u q'uiq'uer tu jats'ob. Seb caj acsa'b ja' tu jo'r a yʌjcʌnanyʌjir tu cu ma'cʌr mac ten Pablo yejer tu cotor mac a ti' yʌn tu yatoch yʌjcʌnanyʌnir tu cu ma'cʌr mac. 34 Caj ts'oc yacsa'b ja' tu jo'rob caj jansa'b Pablo yejer Bernabé tu yatoch. Raji' jach qui' yor quire' caj u yacsaj tu yor u t'ʌn Jaj Ts'ur. Bayiri' xan, tu cotor mac tu yatoch qui' yorob xan quire' tu yacsajob tu yorob xan.
35 Caj sasij caj tuchi'ta'b policía ten a juezob u ts'urirob u cajar Filipos quir u cha'bʌr u binob Pablo yejer Silas. 36 Caj c'uchij yʌjcʌnanyʌjir tu cu ma'cʌr mac ich Pablo yejer Silas. Raji' caj u ya'araj:
―A juezob u ts'urirob u cajar Filipos caj u ya'arajob ca' xiquechex quire' cu cha'bʌr a binex. Rajen ca' u cʌnantechex C'uj, ca' xiquechex.
37 Chen Pablo mʌ' ju quibaj u bin, rajen caj u ya'araj ti' a policía:
―A teno' u winiquireno' romano, chich u jʌts'eno' ich ʌcʌtan tu cotor mac. Mʌ' ju cʌxtajob wa c'as tin betajo' wa mʌna' c'as caj in betajo'. Caj u chen mʌqueno' tu cu naj ma'cʌr mac. Baje'rer u c'atob u mucu joc'siquenob, rajen mʌ' jin binob hasta u bʌjiri' a juezob cu tarob u joc'siquenob.
38 A policíajo', caj bin ya'arej ti' a juezob. Caj u yubob ya'ara' ten policía wa ju winiquir romano, caj u ch'ajob sajquirob a juezobo'. 39 Caj binob a juezobo' ich Pablo yejer Silas, jeroj, caj u ya'arajob ti'ob:
―Jawsenob, quire' tin mʌquechexob.
Caj joc'sa'bob Pablo yejer Silas ten a juezobo' tu cu ma'cʌr winiquirob. Caj u ya'arajob ti'ob:
―Xenex wa tsoy ta t'ʌnex, ca' xiquechex ich u jer cajar.
40 Ti' binob Pablo yejer Silas ich yatoch Lidia, caj ts'oc u joc'sicob tu cu ma'cʌr mac uch. Jeroj caj rʌc manob yirej u yet acsa'orirob quir u chichquinticob u yorob. Caj ts'oc u yiricob u yet acsa'orirob, caj bin Pablo yejer Silas.