18
Pablo ich u cajar Corinto
Caj ts'oc u tsec'tic u t'ʌn C'uj ich a mac a ti' yʌnob ich Areópago, caj ruq'uij Pablo ich u cajar Atenas caj bin ich u cajar Corinto. Tiri' Pablo caj u nup'aj u yet winiquirob judío Aquila, yejer u rac' Priscila. Tar u tarob ich u ru'umin Ponto. Tan tu c'uchurob ich u cajar Corinto ti' u ru'umin Italia, quire' rʌc joc'sa'b tu cotor u winiquirob judío ten a reyo', u c'aba' Claudio. Raji' caj u ya'araj ca' rʌc joc'acob ti' u cajar Roma. A Pablojo', bin yirej Aquila yejer u rac' Priscila. Quire' yʌjchuyirob u noq'uir naj. Mʌ' ja wirej, ra' u beyaj Pablo xan. Rajen tiri' p'atij Pablo soc p'eri'ob u beyajob. Robob cu canicob u noq'uir naj quir u jaricob u taq'uinob. Rajra' cu c'uchur tu q'uinin cu jesicob u bʌj u winiquirob judío cu bin Pablo ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Tiri' tsicbanʌjij Pablo yejer u winiquirob judío, bayiri' yejer a mac u winiquirob griego, caj u ya'araj ti'ob ca' yacsej yorob u t'ʌn Jesús. Mʌ' ja wirej, raji' u c'at u yesic a ba' taji', a ba' raji' cu tsicbʌtic Jesucristo.
Barej caj c'uchob Silas yejer Timoteo. Mʌ' ja wirej, ti' p'atob ich u ru'umin Macedonia uch, rajen ti' u tarob ich u ru'umin Macedonia. Robob caj u yirajob bic a Pablojo' ts'ajan yor u tsec'tic u t'ʌn Jesús ich u winiquirob judío. Mʌ' ja wirej, caj u camsaj u winiquirob judío wa Jesús, raji' jach taj Cristo a cu pajicob u winiquirob israel. Chen ts'iquinta'b Pablo ten u yet winiquirob judío, caj c'am nunca'b u t'ʌnob Pablo. Rajen Pablo u bʌjiri' u noc' caj u titaj, soc u najticob u yet winiquirob judío soc yerob bin u ca' p'ʌtbirob tu junan. Mʌ' ja wirej, mʌ' ju c'ʌmajob u t'ʌn C'uj, rajen Pablo caj u ya'araj:
―Wa cu satʌr a pixamex a bʌjiri'ex a si'pirexe'. Mʌ' a yʌn pʌq'uiquex in pach ―quij Pablo―. Baje'rer bin in ca' in tsec'tej u t'ʌn C'uj ich a mʌ' u winiquirob judío.
Caj ruq'uij tu chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj a ray u winiquirob judío, caj bin ich yatoch Justo. Raji' cu c'ujintic C'uj. Ti' yʌn yatoch Justo ca'rac' yejer u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. U jach ts'urir u chan naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Raji' caj u yacsaj tu yor u t'ʌn Jesús. Crispo u c'aba'. Bayiri' xan, tu cotor mac tu yatoch Crispo caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn Jesús xan. Bayiri' xan, ya'ab u winiquirob corintio caj ts'oc u yubicob u t'ʌn Jaj Ts'ur caj u yacsajob tu yorob, jeroj caj acsa'b ja' tu jo'rob xan. Caj ara'b ti' Pablo ten Jaj Ts'ur ich u wʌyac':
―Mʌ' u jac'ʌr a wor a tsec'tej. Mʌ' u xur a bin a tsec'tej. 10 Quire' ti' yʌnen yejerech quir in cʌnantiquech. Mʌna' mac cu bin u chuquiquech u quinsech quire' ya'ab cʌja'an ich u cajar Corinto bin u ca' u yacsob tu yorob in t'ʌn ―baxuc ara'b ti' Pablo ten Jaj Ts'ur.
11 Rajen tiri' p'atij Pablo ich u cajar Corinto. Ti' p'atij turiri' yaxq'uin caj tar u jer chumuc yaxq'uin. Raji' caj u camsaj ti'ob a ba' ara'b ten C'uj.
12 Ra' u q'uinin ti' toy yʌn u gobernador Galión u ru'umin Acaya. Yʌn jun yarob u winiquirob judío, caj u much'quintob u bʌj quir u chuquicob Pablo. Robob caj u chucajob Pablo, caj bin purbirob ich juez quir u tocar u jo'r Pablo. 13 Caj ara'b ten u winiquirob judío ti' a juezo':
―A je' xiba', cu camsic ca' ij c'ujintex C'uj chen mʌ' baxuc caj camsa'bo'onex ten u rey César.
14 Pablo u c'at u nunquic, chen tu yʌn araj a juezo' ti' u winiquirob judío:
―U'yex ba' quin wa'aric techex u winiquirechex judío. Wa yʌn u si'pir wa jach c'as caj u betaj, jeroj je' in wu'yiquex a t'ʌnexe' u winiquirechex judío. 15 Chen mʌ' baxuco', jach ts'iquechex, quire' a ba' camsa'bechex a je' xiba'. Rajen jach ts'iquechex quire' a ba' camsa'bechex ten a nunquirex yejer a ba' ara'b ten ich u t'ʌn a nunquirex xan. A teno' ―quij juez―, mʌ' jin wa'araj wa yʌn u si'pir wa mʌna' u si'pir. A bʌjiri'ex ca bin a sisquintex a worex. Jot.
16 Caj tuchi'ta'b ca' xicob u winiquirob judío. Caj joc'sa'bob tancab ca' xicob. 17 Barej caj joc'sa'bob ten juez tu yʌnob uch, u winiquirob judío caj u chucajob Sóstenes. Ra' u c'aba' u jach ts'urir u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Jeroj tune', caj u raxajob Sóstenes, cax ʌcʌtan juez caj rox. Mʌ' t'ʌnob ten a juezo' cax iric cu roxa'r Sóstenes.
Pablo u ca' bin ich u cajar Antioquía bayiri' xan, cu ca' chun u tsec'tic u t'ʌn C'uj ich u jer ru'um
18 Caj ts'oc u roxa'r u jach ts'urir u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, ti' p'at Pablo ya'ab u q'uinin ich u cajar Corinto. Jeroj tune', caj u t'ʌnaj u yet acsa'rirob tan ya'aric bin u ca'. Yet binacob Aquila yejer u rac' Priscila, caj ocob ich chem quir u binob tu ru'umin Siria. Barej caj c'uchij ich u jor u chemir u c'aba' Cencrea, caj c'os u jo'r Pablo soc u yesic nup'ij a ba' caj u toc araj Pablo ti' C'uj uch soc C'uj cu yiric. 19 Barej caj c'uchob ich u cajar Efeso, caj p'at Aquila yejer u rac' Priscila, jeroj tune', caj bin Pablo tu yʌn u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, quire' ti' yʌn much'a'anob u winiquirob judío. Tiri' tsicbanʌjij Pablo yejerob. 20 U yet acsa'orirob, a ti' yʌnob caj u chich c'atajob ca' p'atʌc Pablo yejerob ya'ab u q'uinin. Chen Pablo caj u ma'quintaj mʌ' ju p'atar. 21 Tabar u bin Pablo caj u ya'araj:
―Bin in ca' ich u cajar Jerusalén soc ti' yʌnen tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío. Wa tsoy tu t'ʌn C'uj ―quij―, je' in wʌc'ʌs tar in wirechex ―quij.
Jeroj oquij ich chem caj u p'ʌtaj u cajar Efeso. 22 Barej caj c'uchij ich u cajar Cesarea, caj bin ich u cajar Jerusalén, caj c'uchij caj oquij tu cu much'quinticob u bʌj a yacsmʌnob tu yorob caj t'ʌnob. Caj ts'oc u t'ʌnanob caj bin Pablo ich u cajar Antioquía. 23 Caj ts'oc u p'atʌr ya'ab u q'uinin ich u cajar Antioquía, caj joq'uij Pablo quir u bin ich tu cotor u cajarob ich u ru'umin Galacia yejer u ru'umin Frigia cu chichquintic u yorob a mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús.
Apolos cu tsec'tic u t'ʌn C'uj ich u cajar Efeso
24 Ti' yʌn turiri' u winiquir judío u c'aba' Apolos. Tar u tar uch ich u cajar Alejandría, quire' tiri' rocha'b ten u nʌ' Apolos. Turiri' u q'uinin caj c'uchij Apolos ich u cajar Efeso. Apolos u jach er u tsec'ta'r u t'ʌn C'uj, bayiri' xan, u jach qui' er tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj. 25 Toc camsa'b Apolos ti' u t'ʌn Jesús. Cu man u tsicbʌtic u t'ʌn Jesús, caj u tsec'taj u t'ʌn C'uj, quire' raji' cu tsicbar an ten bic mac yer tsicbar, jach qui' yor u tsicbar quire' u jach er tsicbar. Chen Apoloso', jari' yer bic acsa'b ja' tu jo'r mac ten Juan, yejer a ba' camsa'b ten Juan uch. 26 Apolos caj u chich tsec'taj u t'ʌn C'uj ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Mʌ' ju jac'ʌr u yor Apolos u tsec'tej. Caj ts'oc u yubicob u ts'ectic u t'ʌn C'uj Apolos. Aquila yejer Priscila caj u pʌyajob Apolos, quir u tsicbarob tu junanob, quir u qui' camsicob Apolos u t'ʌn C'uj quire' yʌn ba' mʌ' toy yubej Apolos. 27 Apolos u c'at u bin ich u ru'umin Acaya, rajen u yet acsa'orirob caj u ya'araj u bin. Caj yamta'b Apolos ten u yet acsa'orirob ich u cajar Efeso. Robob caj u ts'ibtajob u ju'unin ti' u yet acsa'orirob ich u ru'umin Acaya soc u qui' acsa' Apolos. Caj c'uchij ich u ru'umin Acaya caj qui' yamta'b a yacsmʌnob tu yorob ten Apolos. Quire' robob caj u yacsajob tu yorob quire' jach tsoy caj beta'bob ten C'uj. 28 Caj nunca'b u t'ʌn Apolos ten u winiquirob judío, chen mʌ' c'ucha'an u yorob u nunquicob u t'ʌn Apolos. Quire' cu tsicbʌtic ti'ob yejer u muc' C'uj, bayiri' xan, quire' u necʌnmʌn u t'ʌn C'uj, Apolos. Caj u ya'araj ti'ob a ba' ti' yʌn ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj, soc yerob taj wa Jesús raji' teta'b ten C'uj, quir u tar ich yoc'ocab, rajen raji' Cristo a mac u winiquirob judío cu ya'aric Mesías.