19
Pablo ich u cajar Efeso
U q'uinin ti' toy yʌn Apolos ich u cajar Corinto, a Pablojo' cu man ich tu cotor u ru'umin tu ch'ench'en u ru'umin, tu manij uch hasta c'uchij tu cajar Efeso. Tiri' caj u yiraj jun yarob mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj jari' yerob a ba' caj u ya'araj uch a Juano' a cu yacsic ja' tu jo'r mac. Pablo caj u c'ataj ti'ob:
―Caj a wacsajex waj a worex u t'ʌn C'uj ta c'ʌmajex wa ju Taj'or u Pixam C'uj?
Robob caj u ya'arajob:
―Mʌ' ij cu'yajex wa ti' yʌn u Taj'or u Pixam C'uj.
Caj u c'ataj ti'ob:
―Bic tabar acsa'b ja' ta jo'rex uch?
Robob caj u nuncajob ti':
―Acsa'b ja' tij co'rex an ten bic Juan caj u camsaj mac uch.
Caj u ya'araj Pablo:
―Mʌ' ja wirej, Juan caj u yacsaj ja' tu jo'r mac quir yesic mac caj u c'axaj u yor, quire' yʌn u si'pirob uch. Bayiri' xan, caj ara'b ten Juan ti' u winiquirob judío: “Ca' a wacsex ta worex ti' a mac a cu tar tin pach.” Ra' u c'at ya'aric: “Acsex a worex ti' Jesús, a mac a Cristojo'.”
Barej, a je' mac a yacsmʌnob tu yorob a mac nup' ten Pablo ich u cajar Efeso caj ts'oc u yubicob ya'ara' ten Pablo, caj acsa'b ja' tu jo'rob tu c'aba' Jaj Ts'ur Jesús, quir yesicob u jach ts'urinticob Jesús. Barej caj ts'oc u ts'anc'abʌ'rob ten Pablo, jeroj tune' caj tar u Taj'or u Pixam C'uj soc ti' yʌn tu yicnʌnob. Ra'iri' u q'uinin caj u yʌnxchun u tsicbʌticob ich u jer u t'ʌnob a mʌna' mac cu najticob, Bayiri' xan, caj u tsec'tajob u t'ʌn C'uj quire' ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbʌticob a ba' u c'at C'uj. Raji'ob mac a caj u yacsjob tu yorob a ti' yʌn doce xibo'.
Pablo ti' yʌn mʌna' u nup ic nʌ' ich a ray cajaro', tan u yocar ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Mʌ' ju jac'ʌr yor u tsec'tic u t'ʌn C'uj. Rajra' cu tsicbʌtic ti'ob bic tabar cu reyinticob C'uj, soc ix ti' cu yacsicob tu yor ti' C'uj wa taj. Yʌn jun yarob u winiquirob judío caj chichnʌjij u jo'rob. Mʌ' u c'at u c'ʌmicob u t'ʌn C'uj, caj u p'astajob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj ʌcʌtan a mac a much'a'anob ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Pablo caj joq'uij tu yʌnob a chichnʌjij u jo'rob caj binij Pablo. Tar bin tu najir tu cu cʌnicob ju'un, tiri' oquij Pablo. Yet taracob a mac a yacsmʌnob tu yorob. U najir tu cu cʌnicob ju'un pach u c'aba' Tiranno. Tiri' caj u tsec'taj u t'ʌn C'uj ya'ab u q'uinin ich u najir tu cu cʌnicob ju'un. 10 Baxuc caj u betaj Pablo ich u najir tu cu cʌnicob ju'un hasta manij ca'tur yaxq'uin. Rajen caj u yubajob u t'ʌn Jaj Ts'ur ich tu cotor mac ich u ru'umin Asia, cax u winiquirob judío, cax mʌ' u winiquirob judío caj u rʌc u'yajob u t'ʌn Jaj Ts'ur. 11 Quire' ts'a'b u muc' ten C'uj Pablo soc jach manan carem u beyaj. 12 Mʌ' ja wirej, jach carem u beyaj Pablo, cax cu ts'abʌr panyuj a caj u tʌraj u yot'er Pablo, cax cabachaj cu ch'ic a caj u tʌraj u yot'er Pablo caj c'uchob ich Pablo. Caj u ch'ajob u noq'uir cu ts'abʌr u tʌrej Pablo, ca' u jenquintaj yoc'orob a mac yajo' ca' jawʌcob u yajirob, jeroj tune', caj jawij. Bayiri' xan, a mac aca'an quisin ti', caj joq'uij a quisinini'.
13 Ti' yʌn jun yarob u winiquirob judío. Mʌ' ju cutarob quire' man u ca'ob. A je' u winiquirob judío cu manob tan u joc'sicob ti' a mac aca'an quisin ti'e'. Caj c'uchij tu q'uinin u c'atob u joc'sicob u quisin a aca'an ti' mac, chen caj u c'ʌnob u c'aba' Jaj Ts'ur quir u joc'sic. Chen a ray xibob, mʌ' yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús, rajen caj u t'ʌnajob a mac a aca'an quisin ti'e', caj u ya'arajob ti':
―Joq'uen quisin ich u c'aba' Jaj Ts'ur Jesús a cu tsec'tic Pablo.
14 Robob a mac a cu joc'sicob u quisin, robob u siete u parar a turiri' u winiquirob judío, Esceva u c'aba'. A Escevajo', turiri' u jach ts'urir ich a sacerdote u winiquirob judío. 15 Jeroj tune', nunca'b ten a quisino' ti' a siete u parar Esceva. A quisino', caj u ya'araj:
―A teno' in c'ʌ'o u muc' Jesús, bayiri' xan, in c'ʌ'o u muc' Pablo. Chen a maquechex, quire' mʌ' u winiquechex Jesús?
16 Chen a mac a aca'an quisin ti'e', caj u puraj u bʌj ich yoc'or a siete u parar Esceva, caj rʌc roxij u parar Esceva hasta mʌ' u riq'uirob u parar Esceva. Jeroj tune', caj chʌc puts'ob u parar Esceva ti' a mac a aca'an quisin ti'e', cax jach yaj chʌc puts'ob a siete u parar Esceva, caj joc'ob ich naj caj u c'ʌnajob yacab tan u joc'ar u q'uiq'uer. 17 A ba' u ber ti' u parar Esceva caj yub u juminta'r ten tu cotor mac, cax u winiquirob judío, cax mʌ' u winiquirob judío ich u cajar Efeso. Caj u rʌc ch'ajob ch'ic yum sajaquir ten tu cotor mac, caj u caremquintob u c'aba' Jaj Ts'ur Jesús.
18 Rajen ya'ab mac a caj u ya'arajob caj u yacsajob tu yorob caj tarob ya'arej bic tabar caj cuxrajob uch caj u toc arob jach c'as caj u betajob uch, tan u c'ʌyicob mac. 19 Ya'ab mac a cu xaquicob ju'un a yʌnin a quisino' uch, caj u much'quintajob u ju'unin quir u toquicob ich ʌcʌtan tu cotor mac. Caj u xacajob mun u bo'orir u ju'unin a caj u tocajobe', caj u yirajob cincuenta mil sʌc taq'uin u bo'orir u ju'unin. 20 Tu cotor a ba' u ber ra' cu yesic jach manan u muc' u t'ʌn C'uj. Rajen ya'ab mac, yejer u jer ya'ab mac, rajra' cu yubicob u t'ʌn Jaj Ts'ur. Bayiri' xan, ya'ab mac, yejer u jer ya'ab mac, cu yacsob tu yorob u t'ʌn Jesús.
21 Caj ts'oc u man a je' tu cotora', Pablo caj u tucraj tu yor u bin ich u ru'umin Macedonia, bayiri' xan, ich u ru'umin Acaya quir u yiric u yet acsa'orirob. Ca' bin ts'ocac aro', caj u tucraj u ca' bin ich u cajar Jerusalén. Jeroj pachir cu bin ich u cajar Roma. 22 Pablo caj u tuchi'taj ich u ru'umin Macedonia ca' tur yʌjyaminob u beyaj. Robob Timoteo yejer Erasto. Chen u bʌjiri' Pablo ti' toy p'at ya'ab u q'uinin ich u ru'umin Asia.
Jach p'usa'b yorob mac ich u cajar Efeso
23 A ray u q'uinino', caj u p'usajob u yorob mac quire' yubob bic tabar u jach tsoyir u t'ʌn C'uj cu man ich tu cotor mac. 24 Caj p'usa'b u yorob mac, quire' ti' yʌn turiri' xib u c'aba' Demetrio, ra' u beyaj cu jo't'ic sʌc taq'uin. Raji' cu betic u chan najir tu cu jo't'ic sʌc taq'uin soc irej a cu c'ujinticob u winiquirob efesio. Robob cu c'ujinticob u tus c'uj xquic Diana. Tu cu jo't'icob u chan najir Diana Demetrio cu nejaric u taq'uin, mʌ' chen raji' baxuc tu cotor mac a cu jo't'icob sʌc taq'uin. 25 Demetrio caj u much'quintaj u rac'ob a ju yet beyajob, bayiri' xan, a mac a quet cu jo't'icob sʌc taq'uin an ten bic Demetrio cu betic. Caj ts'oc u much'quinticob u bʌj caj u ya'araj Demetrio:
―U xibirechex u cajar Efeso, a techexo', a werex quic nejariquex ic taq'uinex tu quic jo't'iquex a sʌc taq'uino'. 26 Chen a techexo', a wiramʌnex Pablo baxuc a wu'ymʌnex bic tabar u man u tsicbʌtic Pablo, quire' raji' cu ya'aric u yochir c'uj a ba' cu beticob xib mʌ' jach C'uj. Rajen ya'ab mac caj u quibob a ba' cu ya'aric. Chen mʌ' jari' ij quet cajarob Efeso caj u quibicob, bayiri' xan, tu cotor mac a cʌja'anob ich u ru'umin Asia caj u quibob. 27 A jera' ―quij Demetrio―, jach c'as wa cu rʌc c'ʌmicob a ba' tan u camsa'r ten Pablo, mʌ' chen ic rʌc sʌtiquex ic beyajex, mʌna' mac cu bin u sʌjticob tu quij c'ujintiquex ij c'ujex Diana. Mʌ' ja wirej, jach carem ij c'ujex Diana, tu cotor mac baje'rer cu c'ujinticob ij c'ujex Diana cax ich u ru'umin Asia cax ich yoc'ocab. Wa cu rʌc quibicob a ba' ara'b ten Pablo mʌ' ju c'ujintob ij c'ujex Diana, bayiri' xan tu cotor mac ich yoc'ocab a cu c'ujinticob ij c'ujex Diana, mʌ' ju c'ujintob xan, ij c'ujex Diana ―baxuc caj u ya'araj Demetrio.
28 Barej caj ts'oc u yubicob a ba' ara'b ti'ob ten Demetrio caj jach p'ujob, jach c'am awʌtnʌjob caj u ya'arob:
―Jach carem ij c'ujex u c'ujir u winiquirob efesio. Jach chich u muc' ij c'ujex u c'ujir u winiquirob efesio.
29 Caj mac u xiquinob tu cu yawatob. Mʌ' ja wirej, u jer u jer mac ich tu cotor u cajar caj u yʌnxchun u yawatob. Jeroj tune', caj chucajob Gayo yejer Aristarco caj chopʌyta'b. A ray xibo', caj tarob ich u ru'umin Macedonia yejer Pablo uch, quire' p'eri'ob u manob yejer Pablo. Jeroj caj u rʌc c'ʌnajob yacab ich tu cuch tu cu naj much'quinticob u bʌj u winiquirob efesio. 30 Pablo u c'at yocar tu much'a'anob a jach p'ujob quir u tsicbar yejerob. Chen a yacsmʌnob tu yorob, mʌ' ju cha'bʌr u yocar Pablo. 31 Bayiri' xan, yʌn jun yarob u jach ts'urirob u ru'umin Asia u jach yajob Pablo, rajen tuchi'ta'bob t'ʌnbir Pablo soc mʌ' ju yocar tu much'a'anob a jach p'ujobo'. 32 Ti' toy cu macʌrob u xiquinob tu cu jach awʌtob a pimo' tu much'a'anob. U jer u jer cu yawʌt, u jer u jer cu nunquicob awat. Ya'ab mac mʌ' yerob biquinin caj u much'quintajob u bʌj. 33 Caj tench'inta'b Alejandro ten jun yarob u winiquirob judío. Tench'inta'b ca' xic tsicbar yejer a pimo', a ti' much'a'anob. Mʌ' ja wirej, ara'b ti' Alejandro ten jun yarob mac biquinin caj tarob u much'quintob u bʌj u winiquirob efesio. Alejandro caj u nacsaj u c'ʌb soc ca' macʌc u chi'ob a pimo'. Mʌ' ja wirej, u c'at u tsicbar yejer pimo' soc taquicob u bʌj u winiquirob judío, quire' mʌna' u si'pirob u winiquirob judío, quire' a ba' u berob u winiquirob efesio sam. 34 Barej caj u yirajob a pimo' Alejandro caj c'ʌ'ota'b Alejandro raji' u winiquir judío ten a pimo'. Rajen p'eri'ob caj u jach c'amquintajob u t'ʌnob caj ya'arob:
―Jach carem ij c'ujex Diana u c'ujir u winiquirob efesio ―baxuc caj awʌtnʌjob orac u chucpʌjʌr ca'tur hora.
35 Barej ra' u q'uinin c'ucha'an yor yʌjts'ibir ju'un ich u cajar Efeso caj sisquinta'b yorob a pimo' u winiquirob efesio, caj rʌc ts'oc yawʌtob caj u ya'araj ti'ob:
―U'yex ba' quin wa'aric techex u xibirechex u cajar Efeso. Tu cotor mac ich yoc'ocab toc yerob quij cʌnantiquex yatoch ij c'ujex Diana. Jach carem ij c'ujex Diana. Tu cotor mac yerob quij cʌnantiquex u tunichir a jach taj rubij yochir ij c'ujex Diana ca'anan. 36 Mʌna' mac c'ucha'an yor u ma'quinticob aro' quire' taj quen. Rajen toc xur a t'ʌnex baje'rer. Mʌ' a yʌn betiquex ba', wa mʌ' ta yʌn qui'qui' tucrexi'. 37 Mʌ' ja wirej, a je' xiba', a caj a chucajex caj a purex tera'. Mʌna' c'as caj u betajob ti' ij c'ujex Diana. Mʌ' ju p'astajobi'. Mʌ' ju ya'crajob ba' a ti' yʌn ich u yatoch ij c'ujex Diana. 38 Rajen wa Demetrio yejer u yet jo't' sʌc taq'uinob yʌn ba' quir u taquicob u jo'r mac, arej u binob ich ʌcʌtan jach juez u cajar tu cu naj tocar u jo'r mac. Ti' a ray carmen najo', ti' yʌn tu cu pacran tocar u jo'rob mac. 39 Cax wa yʌn u jer ba' a ca wa'ariquex baje'rer, soc a quetquintic a tucurex ca' a muchq'uintiquex a bʌjex tu cu naj muchquinticob u bʌj u jach ts'urirob quir u tsicbʌticob a ba' a c'atex. Quire' baxuc ti' ts'iba'an u ju'unin ic cajarex. 40 Mʌ' ja wirej, toc peca'an in worob quir u tocar in jo'rob ten gobierno ich u cajar Roma wa cu c'atic tenob ba'wir p'ujechex baje'rer, quire' mʌna' ba' c'ucha'an in worob in wa'aricob ti' ―baxuc caj u ya'araj yʌjts'ibir ju'unin ich u cajar Efeso.
41 Caj ts'oc u ya'aric baxuco', caj u tuchi'taj ca' xicob tu yatochob a pimo' u winiquirob efesio.