20
Pablo cu bin ich u ru'umin Macedonia bayiri' ich u ru'umin Grecia
Barej caj ts'oc u p'ujurob u winiquirob efesio. Pablo caj u pʌyaj ca' tac u much'quinticob u bʌj a yacsmʌnob tu yorob. Caj ts'oc u chichquintic u yorob caj u ya'araj bin u ca' tan u rʌc t'ʌnanob, caj joq'uij Pablo quir u bin ich u ru'umin Macedonia. Pablo caj man yirej a yacsmʌnob tu yorob ich tu cotor a ray ru'umo'. Caj oquij Pablo tu yʌnob su' caj u chichquintaj u yorob yejer u t'ʌnob. Caj ts'oc u man ti taro' caj ruq'uij quir u bin ich u ru'umin Grecia. Tiri' p'at Pablo ich u ru'umin Grecia mʌna' u nup ic nʌ'. Jach tabar u bin ich chem quir u bin ich u ru'umin Siria. Pablo caj u yubaj ya'ara' ten mac tan u pajarob u mucu chucbirob ten u winiquirob judío quir u quinsa', rajen caj u tucraj u wʌc'ʌs bin tu yoc ich u ru'umin Macedonia. Caj bin Pablo yet binac Sópater a cʌja'an ich u cajar Berea. Yet binac Aristarco yejer Segundo, robob cʌja'anob ich u cajar Tesalónica. Yet binac Gayo yejer Timoteo a cʌja'an tu cajar Derbe. Yet binacob Tíquico yejer Trófimo, robob cʌja'anob tu ru'umin Asia. Robob yʌn binob quir u pajico'on ich u cajar Troas. Pablo caj c'uchij tu yʌnenob, quij Lucas. Ti' c'uchij Pablo ich u cajar Filipos. Tiri' p'atenob hasta manij u q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío, ra' cu janticob yo'och pan a mʌ' u sip'e'. Caj manij cinco u q'uinin jeroj, caj c'uchenob ich u cajar Troas tiri' tin nup'ajob ij quet acsa'orirex a tan u pajiquenob, a robob a yʌn binob uche'. Tiri' xan caj in masajob turi semana, quij Lucas.
Pablo cu yiric u cajar Troas
Caj c'uchij tu q'uinin domingo ra' u q'uinin cu yʌnxchun semana caj u rʌc much'quintajob u bʌj a yacsmʌnob tu yorobe'. Mʌ' ja wirej, tar u much'quinticob u bʌj quir u janʌnob an ten bic caj janʌnob u camsʌwinicob Jesús yejer Jesús quire' yer saman bin u ca' quinsbir Jesús. Caj ts'oc u janʌnob a yacsmʌnob tu yorob Pablo caj u camsaj ti'ob quire' yer saman bin u ca' Pablo. Jach ama'an caj u camsaj ti'ob Pablo hasta chumuc ac'bir caj u camsaj ti'ob. Tu much'a'anob a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús taj much'a'an ca'anan tu mʌna' u nup u ts'ʌpquinmʌnob naj. Tiri' t'ʌba'an ya'ab quib quir u ye'c'ac'ticob tu yʌnob. Ti' yʌn turiri' chan xib curucbar ich u nʌc' naj tu cu yocar u sasir chunq'uin. U c'aba' chan xib Eutico. Tac u wenʌn, a chan xibo', quire' ama'an tu camsic u t'ʌn C'uj Pablo. Jeroj wenij, qui' wenij, jeroj caj pitc'ʌjij ich ca'anan mʌna' u nup u ts'ʌpquinmʌnob naj. Caj rubij ich ru'um, caj ric'sa'b caj u yirob mʌna', quimij. 10 Chen Pablo caj emij yirej. Caj u yiraj quimij. Jeroj Pablo caj xonrʌj, caj u ch'aj u mec'aj Pablo a chan xibo'. Pablo caj u ya'araj ti' a yacsmʌnob tu yorob:
―Mʌ' u jac'ʌr a worex, quire' cuxa'an baje'rer, C'uj caj u ric'saj tu quimirir.
11 Jeroj tune', Pablo wʌc'ʌs naquij ca'anan ich a najo' caj janij yejer u yet acsa'orirob. Caj ts'oc u janʌn, jach ama'an tsicbanʌjij Pablo hasta sasij, jeroj binij. 12 Barej caj ric'sa'b a chan xibo' ten Pablo robob caj u yacsajob ich naj, jach qui' yorob.
Cu tsec'tic u t'ʌn C'uj Pablo tu cajar Mileto
13 Pablo caj u ya'araj bin u caj u yoc ich u cajar Asón. A tenobo', quij Lucas, caj oquenob ich chem quir in binob Asón. Ti' cu bin ocar Pablo ich chem yejerenob, ich u cajar Asón quire' baxuc caj u ya'araj Pablo uch. A tenobo', quij Lucas, pʌyber quin binob, jeroj caj oquenob caj binenob. 14 Caj c'uchenob ich u cajar Asón. Tiri' caj in nup'ajob Pablo caj oquij Pablo ich chem tu yʌnenob, jeroj caj binenob, quij Lucas, tu cajar Mitilene. 15 Caj ruq'uenob, ich u cajar Mitilene caj oquenob ich chem caj binenob. Caj sasij caj c'uchenob ich ʌcʌtan u ru'umin Quío. U jer u q'uinin caj sasij caj c'uchenob ich u jor chem u cajar Samos. Jeroj caj wʌc'ʌs ru'q'uenob ich chem. Caj ic je'saj ic bʌjex ich u cajar Trogilio, jeroj, caj sasij caj c'uchenob tu cajar Mileto. 16 Mʌ' oquenob ich u cajar Efeso, quij Lucas, quire' mʌ' u c'at Pablo u p'atʌr ya'ab u q'uinin ich u ru'umin Asia. Mʌ' ja wirej, raji' u c'at seb u c'uchur ich u cajar Jerusalén ca' bin tac tu q'uinin Pentecostés, jaj ix ti' wa cu c'uchur.
Pablo cu tsicbʌtic ti' u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús tu cajar Efeso
17 Quire' ti' toy yʌn ich u cajar Mileto, Pablo caj u tuchi'taj t'ʌnbir a nuxibobo' u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob tu cajar Efeso ca' tacob tu cajar Mileto. 18 Barej caj c'uchob u jach ts'urir a nuxibobo' ich yicnʌn Pablo, caj ara'b ti'ob ten Pablo caj ya'araj ti'ob:
―A ray u q'uinino' caj yʌn bat'an c'uchen ich u ru'umin Asia, a teno' caj cuxrajen bayiri' caj beyanʌjen an ten bic in naj betic tac tu q'uinin ruq'uen ich techex. 19 Techex a wirmʌnenex ti' yʌnen tu yʌnechex u burur q'uin caj in betaj u beyaj Jaj Ts'ur tu cotor in wor. Mʌ' jin tucraj wa jach caremen, quire' caj beyanʌjen ti' in Jaj Ts'urir. Susu' oc'nʌjen quire' a ba' tar tene'. Mʌ' ja wirej, a ba' caj u tucrajob u winiquirob judío caj u ts'aj in muc'yajob. 20 A techexo' ―quij Pablo―, caj a wirajex bic mʌ' jin xur in tsec'techex tu cotor a ba' ya'armʌn ten C'uj. Mʌ' ja wirej, caj in camsaj techex tu ca naj much'quintiquex a bʌj quir a wu'yiquex u t'ʌn C'uj, bayiri' xan, caj in camsaj techex ich jujuntur a watochex. 21 Ʌcʌtan tu wich C'uj, caj in toc araj ti' u winiquirob judío bayiri' xan, ti' a mʌ' u winiquirob judío. Caj in toc araj ti'ob ca' u c'axob tu yorob ca' u p'ʌtob u c'asir tu cu manob soc u yacsicob tu yorob u t'ʌn Jaj Ts'ur Jesús. 22 Baje'rer quin man ich u cajar Mileto. Bin in ca' ich u cajar Jerusalén. Baje'rer cu tuchi'tiquen u Taj'or u Pixam C'uj, quire' quin quibic u t'ʌn u Taj'or u Pixam C'uj. Mʌ' in wer ba' in ber a teno' ca' bin c'uchuquen ich u cajar Jerusalén. 23 Chen jari' in wer tu quin bin ich tu cotor u cajarob caj in wu'yaj ya'ara' ten u Taj'or u Pixam C'uj: Bin u ca'ob u chuquechob ca' u puriquechob tu cu naj ma'cʌr mac. Bayiri' xan, caj u ya'araj: Bin a ca' muc'yaj ya'ab, quij. 24 Mʌ' jin chen tucrej wa quinsa'ben a teno'. Mʌ' jin chen tucrej in cuxtar a teno'. Chen a ba' quin jach tucrique', ca' in ts'ocs in beyaj a caj u ts'aj in beyaj Jesús soc jach qui' in wor wa cu ts'ocar in beyaj soc mʌna' in tucric in beyaji'. Mʌ' ja wirej, ts'a'b in beyaj quir in tsicbʌtic ti' mac, ca' yubej u jach tsoyir u t'ʌn Jesús. A je' t'ʌna' cu ya'aric ti' mac bic C'uj otsir yiric mac.
25 ’Taj quin man ich tu yʌnechex uch caj in toc tsec'taj techex bic tabar cu bin u reyinticob C'uj. Baje'rer ts'oc in tsec'tic techex, quire' in toc er mʌ' ja ca' irenex tu ca'ten ich yoc'ocab. 26 Baje'rer ―quij Pablo―, jach taj quin wa'aric techex wa mac tu cotor ich techex cu satʌr u pixam, mʌna' in si'pir a teno'. 27 Mʌ' ja wirej, caj in toc araj techex tu cotor a ba' cu tucric C'uj cu betic. 28 Rajen qui' cʌnantex a bʌjex. Bayiri' xan, ca' a cʌnantex tu cotor a mac a caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn Jaj Ts'ur an ten bic u yʌjcʌnanyʌjir tʌmʌn yuc cu cʌnantic u yʌrʌc' tʌmʌn yuc. Quire' caj u tetajechex u Taj'or u Pixam C'uj soc a beyajex. Mʌ' ja wirej, Jesús caj u rʌc bo'otaj u bo'orir u si'pirob a yacsmʌnob tu yorob caj quimij ich cruz, soc raji' yʌninob. 29 In wer ca' bin xiqueno' je' u tar mac quir u tusiquechexob soc a p'ʌtiquex a wacsiquex ta worex u t'ʌn Jesús. A ray maco', irob a barum, a jach ts'ico', ra' cu chen tar u rʌc chi'ic a wʌrʌc' cax. 30 Jin, quen, cax a yacsmʌnob tu yor u t'ʌn Jesús tu yʌnechex, je' u riq'uirob yirej wa cu tusiquechexob. Quir u camsiquechexob a ba' quiri' mʌ' taji' soc a sayʌrex tu pachob quir a cʌniquex u t'ʌnob. 31 Rajen qui' cʌnantex a bʌjex ti' a mac a baxuco'. A rajra' qui' tucrex an ten bic ca c'ʌ'otiquenex u burur q'uin, bayiri' xan, u burur ac'bir tac mʌna' u nup yaxq'uin caj in chichquint a worex tu quin muc'yaj ta wicnʌnex uch.
32 ’A baje'rer, in wet acsa'orirex, in c'at C'uj ca' u qui' cʌnan techex. In wer u t'ʌn C'uj ti' u jach tsoyir u pixam C'uj je' u cʌnantiquechex xan. U t'ʌn C'uj je' u cʌnantic a worex quire' cu ya'aric bic tabar jach tsoy a C'ujo'. Mʌ' ja wirej, u t'ʌn C'uj c'ucha'an yor u chichquintic a worex, soc mʌ' a p'ʌtiquex a wacsiquex ta worex hasta ca' bin a c'ʌmiquex a ba' caj u toc araj C'uj ca' bin c'uchuc tu q'uinin. Ra' ca bin a c'ʌmiquex quet yejer tu cotor a mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús. Mʌ' ja wirej, C'uj je' u much'quintic a tu tetaje' soc raji' yʌnin C'uj, ca' bin c'uchuc tu q'uinin. 33 A teno', mʌ' jin pachtaj a noq'uexi', mʌ' jin pachtaj a taq'uinex xan ―quij Pablo―. 34 A bʌjiri'ex a werex caj in jaraj in taq'uin yejer u bʌjiri' in beyaj soc wa ba' in c'at quin mʌnic. Bayiri' xan, a mac in wet tsicbarob u t'ʌn C'uj, caj in jʌsaj ti'ob a ba' u c'at xan. 35 Mʌ' ja wirej, a teno' rajra' caj in wesaj techex wa ca chich beyajex an ten bic ten caj in betaj, jeroj, yʌn a bat'an yamtiquex a mac a yʌn u yajir. C'ʌ'otej techex u t'ʌn ic Jaj Ts'urirex. Raji' caj u ya'araj: “Ba' cu jach qui'quintic yor mac, a ba' ca ts'ic ti' mac, mʌ' chen a ba' cu c'ʌmique'.”
36 Barej caj ts'oc u tsicbar aro' an ten bic nanij cu beticob, caj xonrʌj Pablo yejer tu cotorob quir u t'ʌnic C'uj. 37 Caj ac'ta'b Pablo ten tu cotor a nuxibob u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob, caj rʌc oc'nʌjob tu cotor. Jeroj caj u pʌtʌxmec'ta'b Pablo u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob tu cajar Efeso. Caj ts'uts'a'b u p'uc Pablo, quire' bin u ca'. 38 Jach yaj cu yac'ticob, quire' yubob ya'aric Pablo. Mʌ' u yʌnyʌn bin irbir u wich. Hasta yet binacob tu cu yocar ich chem Pablo.