21
Pablo cu bin tu cajar Jerusalén
Caj ts'oc in t'ʌnic'ob. In wet acsa'orirob caj in p'ʌtajob, quij Lucas, caj oquenob ich chem quir in binob ich u petenin c'ac'nab u c'aba' Cos. Jach taj binenob. Jeroj caj sasij caj c'uchenob ich u cajar Rodas. Ti' u cajar Rodas caj wʌc'ʌs binenob, quij Lucas, ich u cajar Pátara. Caj c'uchenob ich u cajar Pátara caj in wirajob u jer u chemin c'ac'nab quir in binob tu ru'umin Fenicia, Jeroj caj oquenob ich chem caj binenob. Tan in tarob ich chem, caj in wirajob u ru'umin u petenin Chipre. Taj yʌn tin ts'icob, caj in potmastajobi'. Jeroj, quij Lucas, caj c'uchenob tu ru'umin Siria. Mʌ' ja wirej, caj u joc'sob u cuch u chem quire' ti' yʌn u jor chem, u c'aba' Tiro. Rajen joq'uenob. Tiri' caj in nup'ajob jun yarob ij quet acsa'orirob ich u cajar Tiro. Ti' p'atenob yejerob siete u q'uinin tu yatocho'. Robob caj u ya'arajob ti' Pablo:
―Mʌ' a yʌn bin Pablo tu cajar Jerusalén. Quire' baxuc caj ya'araj tenob u Taj'or u Pixam C'uj.
Barej caj ts'oc a ray siete u q'uinino', caj joq'uenob quir in binob. A yacsmʌnob tu yorob caj rʌc joc'ob yirob in binob. Caj rʌc joc'ob yejer u rac' baxuc xan, yejer u pararob. Peri' caj bino'onex chi' c'ac'nab quir ic t'ʌniquex C'uj. Jeroj caj xonrʌjo'onex ich chi'c'ac'nab quir ic t'ʌniquex C'uj. Caj ts'oc ic t'ʌniquex C'uj caj ic rʌc pacran pʌtʌxmec'taj ic bʌjex yejer ij quet acsa'orirex. Caj ts'oc ic rʌc pʌtʌxmec'tic ij quet acsa'orirex, caj oquenob ich chem quir in binob. Chen robob caj sutnʌjob tu pachob quir u binob tu yatochob.
A baywo', quij Lucas, caj in p'ʌtajob u cajar Tiro, jeroj caj c'uchenob yejer chem ich u cajar Tolemaida. Tiri' caj joq'uenob ich chem caj binenob in wirob ij quet acsa'orirex. Ti' p'atenob turiri' u q'uinin yejerob. Barej caj sasij caj joq'uenob quir in binob, caj c'uchenob tu cajar Cesarea. Jeroj, caj u yacsajenob Felipe tu yatoch. A je' Felipeja', ra' turiri' ich a siete xibo', a teta'b quir u yamticob a mac a teta'b ten Jesús uch quir u tsec'ta'r u t'ʌn. A ray sietejo', ra' cu jʌ'sʌr yo'och xquic a quimen u mame'. A Felipeje', cu tsicbʌtic u jach tsoyir u t'ʌn C'uj tu cotor mac. Ti' p'atenob yejer Felipe, quij Lucas. Ti' yʌn u parar xquic Felipe, rʌc yʌn u nup u parar xquic. Mʌ' ch'a'ani' u parar xquic Felipe. Robob cu tsicbʌticob u t'ʌn C'uj quire' ts'a'b u tucurob ten C'uj quir u tsicbarob a ba' u c'at C'uj. 10 Quire' ti' toy yʌnenob ich yatoch Felipe, quij Lucas, jeroj tune' caj c'uchij ich yatoch Felipe, a mac a ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj. U c'aba' Agabo. Raji' tar u tar tu ru'umin Judea. 11 Raji' tar u yiriquenob. Caj c'uchij, jeroj, caj c'uchij Agabo, caj pit u c'ax u nʌc' Pablo ten Agabo a ti' yʌn u nʌc' Pablo. Agabo caj u c'axaj u wʌc'ʌs bʌjiri' u c'ʌb yejer u c'ax u nʌc' Pablo, caj u wʌc'ʌs c'ʌxaj yoc xan. Jeroj, caj u ya'araj:
―Baxuc cu bin u c'ʌx a c'ʌb yejer a woc u winiquirob judío ich u cajar Jerusalén. Ca' bin ts'ocac u c'ʌriquechob cu bin u puriquech tu mʌ' u winiquirob judío ―baxuc caj ya'araj ten u Taj'or u Pixam C'uj uch.
12 Caj ts'oc ij cu'yiquex, quij Lucas, ya'aric Agabo caj tic chich arajex ti' Pablo mʌ' u yʌn bin tu cajar Jerusalén. Bayiri' xan, caj u ya'arajob a yacsmʌnob tu yorob a cʌja'anob tu cajar Cesarea. 13 Caj u nuncaj Pablo ti'ob:
―Yaj in wiric a woc'arex. Mʌ' ja wirej, tan a tupsiquex in wor cax cu chuquenob u c'ʌxenob tu cajar Jerusalén quir in quinsa'. Cax quimiquen ti' Jesús, in Jaj Ts'urir ―quij.
14 Barej caj ij quirajex mʌ' c'ucha'an ij corex ij c'ax u tucur Pablo, soc mʌ' u bin tu cajar Jerusalén. Caj ts'oc ic tsibarex caj ij carajex:
―Ca' u betej a ba' u c'at Jaj Ts'ur.
15 Caj ts'oc u q'uinin caj in wirajob Felipe, caj in marajob in ba'tacob quir in binob tu cajar Jerusalén. Caj ts'oc in maricob caj binenob. 16 Yet binacob jun yarob a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús a cʌja'anob tu cajar Cesarea. Robob caj u purenob tu yʌn turiri' xib a caj tarij uch ti' u petenin Chipre. U c'aba' a ray xibo', Mnasón. Raji' caj u yʌn acsaj tu yor uch. Mnasón caj u yacsajenob tu yatoch.
Pablo caj bin yirej Jacobo
17 Barej caj c'ucho'onex tu cajar Jerusalén, quij Lucas, caj u qui' acsajo'onex ij quet acsa'orirex. Jach qui' yor a yacsmʌnob tu yorob caj yiro'onex. 18 Caj sasij caj bino'onex yejer Pablo ich Jacobo. Tiri' much'a'anob a nuxibob u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob tu cajar Jerusalén. 19 Caj ts'oc u rʌc t'ʌnanobe' caj u tsicbʌtaj ti'ob a ba' caj u betaj C'uj ich a mʌ' u winiquirob judío quire' tsec'ta'b u t'ʌn C'uj ten Pablo ti' a mʌ' u winiquirob judío. A ba' caj u betaj C'uj Pablo caj u ya'araj jujuntur. 20 Caj ts'oc u yubicob a ba' tsicbanʌjij Pablo caj u qui' t'ʌnajob C'uj caj ya'arob:
―Jach caremech C'uj.
Jeroj tune', turiri' mac ich u yet acsa'orirob a teta'b quir u t'ʌnic Pablo yʌjt'ʌnir tu cotor u yet acsa'orirob, caj u ya'arajob ti' Pablo:
―Iric, ij quet acsa'orirech. A techo', a wer yʌn ya'ab a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús ich ij quet winiquirob judío. Robob tu cotor tan u chich aricob ca' u qui' cʌnantej tu cotor mac a ba' ara'b ich u t'ʌn Moisés, baxuc to'onex. 21 Mʌ' ja wirej, robob caj u yubajob u juminta'r cu ya'aricob tan a man a camsic tu cotor a wet winiquirob judío tu cʌja'anob a wet winiquirob judío tantanxer ru'um, wa ca' u p'ʌtob u quibicob a ba' ts'ibta'b ten Moisés uche'. Baxuc caj u yubob u juminta'r tan a camsicob xan mʌ' ju ts'ir u chan ochir a xibo', an ten bic quic naj betiquex ti' a chan ocho', soc u cʌnanticob a ba' cu naj betic ij quet winiquirob judío. 22 Ba' quic bin ic betex ca' bin yubob c'uchech tera'? Quire' jach taj, je' yubicob ti' yʌnech te'ra'. Je' u much'quinticob u bʌj ca' bin yubob aro'. 23 Ca' a wu'yej a ba' quin wa'aricob tech Pablo. A tenobo', yʌn in rʌc nupo' xib a tera', a yacsmʌnob tu yorob. Robob tabar u nup'sicob a ba' tu toc arob ti' C'uj yʌn u nup xibo'. 24 Pʌyej a je' rʌc yʌn u nup xiba', ca' xiquech yejerob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. An ten bic caj u betajob a rʌc yʌn u nup xibo' quet bayiri' xan, ca' a betic xan an ten bic cu naj beticob u winiquirob judío. A techo', bo'otej u bo'orir u c'osar u jo'r a wet binacob. Toc betej aro' soc yerob a wet winiquirob judío a ba' caj u pʌc'ajob a pachob mʌ' taji' quire' a ba' caj u yubob u juminta'r. Ca' a yʌn a bet aro' soc yerob ca quibic u t'ʌn Moisés ra' cu ya'aric to'on quir ij cuxtar.
25 Chen ara'b ti' Pablo ten u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob:
―A tenob, caj in ts'ibtob ju'un ti' a mʌ' u winiquirob judío, a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús. Caj in toc arajob ti'ob a ba' quin tucricob. Caj in wa'arajob ca' a chen u'yex a je' t'ʌna': “Mʌ' a yʌn jantiquex a ba' cu yesic mac ti' yochir u tus c'uj. Mʌ' a chi'iquex bʌc', a yʌn u q'uiq'uero', yʌn sisbʌstex. Baxuc xan, mʌ' a yʌn wenʌnex yejer mac a mʌ' a mamexo' mʌ' a yʌn wenʌnex yejer a mac a mʌ' a raq'uexo'.”
Chuc Pablo tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
26 Jeroj, caj sasij caj bin Pablo yejer a rʌc yʌn u nup xibo' caj u yʌn p'ojob u bʌjob an ten bic u winiquirob judío nazarite cu p'o'ic u bʌj tu ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés. Caj ts'oc aro', caj oquij Pablo yejer a rʌc yʌn u nup xibob ich carem naj tu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Jeroj, caj u p'isaj u q'uinin ti' u jach ts'urirob sacerdote soc yerob nup' u p'o'icob u bʌjob. Soc yerob u jach ts'urirob sacerdote cu bin u purob u sijejob ti' C'uj, ti' jujuntur cu binob an ten bic caj ya'araj ten Moisés uch u t'ʌn ca' bin c'uchuc tu q'uinin.
27 Barej orac manij a siete q'uin, ti' irij Pablo ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj irij Pablo ten u winiquirob judío a cu tarob ich u ru'umin Asia. Robob caj u p'usajob u yorob soc ts'ictarob u yet winiquirob judío, a ti' yʌnob soc u tarob chucbirob Pablo. Jeroj caj u purajob u bʌj ich yoc'or Pablo. 28 C'am awʌtnʌjob, tan ya'aricob:
―Cojenex, yam tenob u xibirechex u winiquirob israel quir in chuquicob a je' xiba'. Mʌ' ja wirej. raji' tan u camsic tu cotor mac, mʌ' ba'wir ca' u quibej a ba' cu ya'aric u t'ʌn ic nunquirex Moisés. Rajen tan u camsic mʌ' patar a to'onex u winiquirob judío. Baxuc cu ya'aric xan, mʌ' ba'wir ti' a je' carem najo' tu quic naj c'ujintiquex C'uj. Mʌ' jariri', caj u yacsaj a mʌ' u winiquirob judío ich a je' carem najo', tu quic naj c'ujintiquex C'uj. Baje'rer, caj u c'asquintaj a je' carem naj xan a tu quij c'ujintiquex C'uj.
29 Mʌ' ja wirej, Pablo irir ten mac uch tan u man ich u cajar Jerusalén yejer u nup Trófimo. A Trófimojo', ti' cu tar tu cajar Efeso. Rajen caj u tus tucrajob acsa'bo' ten Pablo ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío.
30 Seb caj u much'quintajob u bʌj quir u chucurob Pablo. Orac tu cotor mac tu cajar Jerusalén caj oc u chuquej Pablo ich carem naj. Caj chopʌta'b Pablo ich tancab carem naj. Seb caj u mʌcajob u jor a carem naj. Caj rʌc p'ujob yorob tu cotor mac tu cajar.
31 Quire' caj u tumtob u quinsej Pablo, caj bin t'ʌnbir u jach ts'urirob soldado. Ara'b ti' tan u rʌc p'ujur yorob tu cotor mac tu cajar Jerusalén. 32 Caj joc' u t'ʌn u soldados yejer u capitánob. Caj t'ʌnob ten u jach ts'urir soldado. Seb caj binob tu cu chucur Pablo. Caj yirob cu tar u jach ts'urirob soldado caj p'at u jats'ʌr Pablo ten a pimo'. 33 Caj c'uchij u jach ts'urir soldado yicnʌn Pablo caj ara'b ten u jach ts'urir ca' u chucob Pablo quir u ma'cʌr. Caj ts'oc u chucur Pablo caj c'arij yejer ca'tur mascab. Jeroj tune, caj c'ata'b ti' a pimo' maqui', bayiri' caj c'ata'b ti' ba' u ber ca jʌts'iquex. 34 C'am caj u nuncajob ti' a pimo'. U jer u jer cu nunquic. Rajen u jach ts'urir soldado mʌ' yer biquinin caj p'usa'b yorob a pimo', rajen caj ara'b u bin purbir Pablo ten u jach ts'urirob soldado tu cu naj wenʌnob soldado. 35 Chen barej, caj c'uchob a soldadojo' yejer Pablo tu cu nacʌre'. Yʌn c'ochbir Pablo ten a soldadojo' quire' jach ts'ic a pimo'. U c'atob u ca' chuquicob Pablo. 36 Quire' a mac a cu tar tu pach c'am awʌtnʌjob:
―Ca' ij quinsej a rayo' ―baxuc caj ya'arajob a pimo'.
Pablo caj u nuncaj a mac a tan u pʌq'uicob u pach ʌcʌtan tu much'a'an a pimo'
37 Barej orac acsa'b Pablo tu cu naj wenʌnob soldado caj u t'ʌnaj u jach ts'urir soldado Pablo:
―Cax tsicbanʌquenob? ―quij Pablo.
Caj u ya'araj u jach ts'urir soldado:
―Quin wiric tech a wer u t'ʌn griego. 38 Mʌ' wa tech u winiquirech egipto, a tu much'quintaj a pimo' quir u ts'iquinta'r gobierno romano? Mʌ' wa tech caj a pʌyaj u berob a pimo' quir u bin u quinsob u winiquirob gobierno. Mʌ' wa tech caj a much'quintaj cuatro mil xib ich tʌcay ru'um uch?
39 Jeroj Pablo, caj u nuncaj caj u ya'araj:
―A teno', u winiquireno' judío. Tar in tar ich u cajar Tarso uch. A ray cajaro' jach manan no'j, ra' ti' yʌn ich u ru'umin Cilicia. Quin chan c'atic tech ca' a cha'j in tsicbar ti' a ray pimo'.
40 U jach ts'urir soldado caj u cha'j u tsicbar Pablo. Ti' cu ch'ictar tu cu nacʌr mac a cu bin tu cu naj wenʌnob u soldado romano. Pablo caj u pecsaj u c'ʌb ca' ts'ocac u t'ʌn a pimo'. Jeroj Pablo caj u yʌnxchun u tsicbar ti'ob ich u t'ʌn u winiquirob judío.