2
Caj tarij u Taj'or u Pixam C'uj
Caj c'uchij tu q'uinin Pentecostés, p'eri' much'ricob ich naj a caj u yacsaj tu yorob u t'ʌn C'uj. U q'uinin Pentecostés, ra' u q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío. Jeroj tune', caj u yubob u tar u jum ic', seb caj yubob u tar. Tar u tar u jum ic' ich ca'anan. C'am u jum ic' oc ich naj tu much'a'anob tu curucbarob a yacsmʌnob tu yorob. Caj tar ti'ob irej u job c'ac'. Caj u rʌc jʌsaj ti'ob jujuntur, bajen u job c'ac' tu jo'rob. Chichin u job tu jo'rob a mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj. Caj tarij u Taj'or u Pixam C'uj yicnʌob quir u tar u muc' C'uj tu yʌnob.
Ra'iri' u q'uinin, caj tarob u winiquirob judío quir u c'ujinticob C'uj. Tarob ich u jer u cajarob tarob quir u c'ujinticob C'uj ich u cajar Jerusalén. Ti' cʌja'anob ich u cajar Jerusalén. Robob xan, caj yubob u jum bajen u tar u jum ic', robob xan, caj binob u yiricob a ba' u ber ich a yacsmʌnob tu yorob. Caj c'uchob a pimo' tu much'a'anob ich naj. Jeroj, caj jaq'uij u yorob quire' yuba'b bajen u wʌc'ʌs t'ʌnob a tub u tarob. Robob cu t'ʌnob a mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj. Jaq'uij yorob a pimo', sajacob, mʌ' cu joc'arob u t'ʌnob. Chen sasame' caj joc' u t'ʌnob, caj ya'arajob:
―Ir a wirej ―quij ya'aric―. A mac a cu t'ʌnob tar u tarob ich u ru'umin Galilea. Ba' u ber, quire' quij cuyiquex u t'ʌnob ich ic t'ʌnex? Te' yʌna' tu yʌno'onex a mac a cu tarob ich u cajar Partia. U jer a tar u tarob ich u cajar Media. Ti' yʌn xan, a tar u tarob ich u cajar Elam. Ti' yʌn xan, a cu tarob ich u cajar Mesopotamia. Ti' yʌn xan, a cu tarob ich u cajar Judea. Ti' yʌn xan, a cu tarob ich u cajar Ponto. Ti' yʌn xan, a cu tarob ich u ru'umin Asia. 10 Te' yʌna' tu yʌno'onex a mac a tar u tarob ich u cajar Panfilia. Ti' yʌn xan, a cu tarob ich u ru'umin Egipto. Ti' yʌn xan a cu tarob ich u cajar Libia tu nʌts'a'an Cirene. Ti' yʌn xan, a mac u winiquirob romano, quire' ra' u cajar Roma, Tar binob yirej ich u cajar Jerusalén, u winiquirob romanojo'. A je' pima' u winiquirob judío. Chen yʌn mac te' yʌna' tu yʌno'onex caj tarob u c'ujinticob C'uj irej u winiquirob judío cu beticob. 11 Te' yʌna' tu yʌno'onex a mac a tar u tarob ich u cajar Arabia, cax mʌ' u winiquirob judío, tar u c'ujinticob C'uj an ten bic u winiquirob judío, cax ti' u ru'umin Creta caj tarob xan. Chen biquinin quij cuyiquex u tsicbarob to'onex ich ic wʌc'ʌs t'ʌnobex tan u ya'aricob a ba' jach manan u beyaj C'uj a tu betaj? ―baxuc caj ya'arajob a pimo' a caj tarob tu yʌn a yacsmʌnob tu yorobe'.
12 Tu yʌnob a pimo', tu cotor jach jac'a'an yorob quire' mʌ' yerob ba' quiri'. Caj u c'atajob ich u bʌjob:
―A ba' u c'at ya'aric tu cotor a jera', a quij cuyiquexe'?
13 U jerob a tu yubob u t'ʌnob a tu yacsaj tu yorob u t'ʌn C'uj, robob caj u che'tajob caj ya'arob:
―Cʌra'anob, rajen cu tsicbarob ich ic t'ʌnobex.
A ba' ara'b ten Pedro ti' a pimo'
14 Rajen caj riq'uij Pedro yejer u yet camsʌwinicob a mac tuchita'b ten Jesús. Caj ric'ob u ch'ictarob, chen Pedro, c'am caj u t'ʌnaj a mac a caj u che'tob, caj u ya'araj ti'ob:
―U'yex u xibirex Judea, bayiri' xan a techo' a mac a cʌja'anob ich u cajar Jerusalén. Qui'qui' u'yex in t'ʌn soc a najtiquex. 15 Ca tucriquex cʌra'anenob a tenob, chen mʌ' cʌra'anenobi'. Mʌ' ja wirej ―quij Pedro―, mʌ' nacʌc a q'uino' baje'rer, quire' mʌ' u carchʌjʌr a mac u winiquirob judío a bay q'uino'. 16 A ba' ca wiriquex baje'rer tu yʌn ts'ibtaj Joel uch. Mʌ' ja wirej, raji' Joel ts'ab u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj. Rajen caj u ya'araj Joel ti' C'uj a ba' tu toc araj C'uj. U'yex ba' tu toc araj:
17 Je' u c'uchur tu q'uinin a tabar u xur t'ʌn ich yoc'ocab, quij ya'aric C'uj. Je' in tuchitic u Taj'or u Pixam C'uj soc raji' ti' yʌn tu' yʌnechex, a mac a ti' yʌn ich yoc'ocabe'. A pararex je' u tsec'ticob in t'ʌnob, cax xquic xan. A mʌ' xura'an xibo', quij ya'aric C'uj, je' u yiricob a ba' cu yesa' ten C'uj a bajen u wʌyʌc'. Je' u wʌyʌc'tiquenob a mac nuxibo', quij ya'aric C'uj. 18 A ra'iri' u q'uinin a tabar u xur t'ʌno', quij ya'aric C'uj, a mac a cu yamtiquenob, cax wa xib, cax wa xquic, Je' in tuchi'tic u Taj'or in Pixam C'uj soc ti' yʌn tu yʌnob. Robob je' u tsec'ticob in t'ʌnob a je' xiba', bayiri', a je' xquica' xan. 19 Je' in wesic techex, quij ya'aric C'uj, ra' cu bin u jac'ar a worex ich ca'anan. Bayiri' xan, ich yoc'ocab bin in ca' in wesic techex carem beyaj soc a werex u chichir in muc'. Je' a wiriquex, quij ya'aric C'uj, q'uic'. Je' a wiriquex c'ac', quij ya'aric C'uj, a bay u pimin muyar u buts'ir. 20 A ra'iri' u q'uinino', quij ya'aric C'uj, bin in ca' in wesic techex u chichir in muc', a teno' u Jaj Ts'uriren tu cotor mac. Tabar in tar u Jaj Ts'uriren tu cotor mac. Bin u ca' ac'birchʌjʌr q'uin. 21 Tu cotor mac, quij ya'aric C'uj, a mac a cu t'ʌniquen quir in taquique', je' in taquique'. Baxuc caj u ts'ibtaj to'on Joel, a mac ts'a'b u tucur ten C'uj quir u ts'ibtic a ba' u c'at C'ujo'.
22 Pedro caj u ya'araj ti'ob:
―U'yex in wac, u xibirechex Israel. A werex Jesús, a cʌja'an ich u cajar Nazaret uch. Raji' caj u yesaj to'onex carem u beyaj, rajen ij querex wa teta'b Jesús ten C'uj. A techexo', caj a wirajex a ba' beta'b ten C'uj ti' Jesús, wa ber ti' yʌn Jesús ti' yʌn yejero'onex uch. 23 A C'ujo', yer je' a c'ubiquex quinsbir Jesús quire' sasir u wich C'ujo'. A C'ujo' yer xan bin a quinsiquex Jesús, chen raji' tu cha'jex. A techexo', caj a c'ubex Jesús ti' a mac jach c'aso' ca' u sinejob ich cruz quir u quimin. 24 Chen raji' caj ric'sa'b ten C'uj ich u quimirir. Mʌ' tu cha'j u p'atʌr Jesús ich u quimirir rajen ric'sa'b. 25 Mʌ' ja wirej, David caj u toc ts'ibtaj uch wa yʌn u riq'uir Cristo. Rajen caj u ya'araj David a ucho':
U burur q'uin quin quibic u t'ʌn Jaj Ts'ur, rajra' ti' yʌn Jaj Ts'ur tin wicnʌn soc mʌna' ba' cu tar ten. 26 Rajen qui' in wor in c'ay, quij David. Mʌna' ba' quin tucric quire' tech ca cʌnantiquen. Cax quimic in winquirir, mʌ' in tucric quire' qui' in wor, quij. 27 In wer, quij David. Mʌ' ja p'ʌtic in pixam ich in quimirir ca' bin quimiquen. Mʌ' ja cha'j u tu'tar in winquirir tu t'aja'anen. In wer a jach yajen. 28 A techo', quij David, caj a wesaj in ber quir in bin ca'anan quir in cuxtar munt q'uin. Je' a qui'quintic in wor quire' p'eri' quij cuxtarex.
Baxuc caj u ya'araj David a ucho'.
29 Pedro caj u ya'araj:
―In wet winiquirob israel ―quij Pedro―. Taj yʌn in wa'aric techex. Uch quimic ic nunquirex David. Ti' t'aja'an u baquer ich u japnin tunich, chʌca'an tu t'aja'an u baquer baje'rer. 30 David u toc er aro' quire' raji' ts'a'b u tucur ten C'uj quir u ya'aric a ba' u c'at C'uj. Jach ara'b ti' ten C'uj tan u ya'aric ti':
Je' u tar a Cristojo'. Je' u yʌn tar baxuc u parare'. Raji' bin u ca' reyintic irej David.
31 A ucho' yer David je' u riq'uir Cristoje' tu quimen, rajen caj u ts'ibtaj David mʌ' u tu'tar u winquirir Cristo, mʌ' ju p'atʌr tu t'aja'an u baquer. 32 Taj quin wa'aric techex ―quij Pedro―. Ra'iri' Jesús caj ric'sa'b ten C'uj, in bʌjiriro' caj in wirajob rajen quin wa'aricob techex. 33 Mʌ' ja wirej, caj ric'sa'b Jesús ten C'uj ich u noj C'uj soc u sʌjta' ten tu cotor mac. Caj u c'ʌmaj u Taj'or u Pixam C'uj Jesús, quire' toc ara'b ti' ten C'uj uch. A ba' caj a toc irajex baje'rer, baxuc a ba' caj a toc u'yajex, ra' cu tar ich Cristo. Mʌ' ja wirej, Cristo caj u tuchi'taj u Taj'or u Pixam C'uj. 34 Chen David u bʌjiri' mʌ' bin ca'anani' quire' tu yʌn araj David tan ya'aric:
In Jaj Ts'urir caj u ya'araj ti' in Jaj Ts'urir: “Yʌn curen, quij C'uj, tin noj, 35 hasta quin ts'ic tech u mosatiquech a mac u p'ec yiriquecho'.”
Baxuc caj ara'b ti' David a ucho'.
36 Caj u ya'araj Pedro:
―Yʌn c'ʌ'otiquex quire' u winiquechex israel soc mʌ' a tucriquex wa mʌ' Cristo. Quire' raji' teta'b ten C'uj Cristo quir u reyinta'r ten tu cotor mac. Ra'iri' Jaj Ts'ur xan. Chen techex a ta bʌjex ich cruz soc u quimin. Quin wa'aric techex quen, raji' u jach tajir Cristo.
37 Caj ts'oc u tsicbar Pedro, a mac a caj u yubob u t'ʌn Pedro jach choc yorob caj yubob u yet winiquirob judío. Robob caj u c'atajob ti' Pedro yejer u yet camsʌwinicob a mac tuchi'ta'b ten Jesús. Tan u c'ata' ti'ob:
―Ba' quic bin ic betex quire' ic bʌjobechex? ―baxuc caj u c'atajob ti' Pedro.
38 Pedro caj u nuncaj, cu ya'aric ti'ob:
―Ca' a c'axex a worex tan a p'ʌtiquex a c'asirex. Ca' a t'ʌnex Jesús yʌn c'atiquex ti' ca' u jawsej a si'pirex. Bayiri' ca' yʌn acsac ja' ta jo'rex, jujuntur techex. Jeroj tune', C'uj je' u tuchi'tiquechex u Taj'or u Pixam C'uj quir u tar tu yʌnechex. 39 Quire' C'uj caj u toc araj, je' u ts'ic techex u Taj'or u Pixam C'uj ti' a pararex xan, an ten bic techex. Je' u ts'ic ti' a mac a nach xan. Bayiri', je' u ts'ic u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mac teta'b ten C'uj xan.
40 Pedro taj caj u ya'araj ti' u yet winiquirob judío yejer u jer ya'ab t'ʌn, cu chich aric ti'ob:
―Ca' a acsex ta worex, yʌn p'ʌtiquex a mac a cu beticob c'as soc mʌ' quet a werarex ich c'ac' ―baxuc tu ya'araj Pedro ti' a pimo'.
41 Tsoy caj yubob u t'ʌn Pedro a ju yet winiquirob judío, rajen caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn Jesús bayiri' xan, caj acsa'b ja' tu jo'rob. Ra'iri' u q'uinin caj u yacsajob tu yorob tres mil winic. 42 Robob xan, caj u ts'aj u tucurob ti' a ba' camsa'b ten a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u cʌnicob u t'ʌn. Rajen p'eri' yorob bayiri' qui' yorob. Robob xan caj u t'ʌnajob C'uj. Bayiri' p'eri' u janʌnob quir u c'ʌ'oticob wa ber caj quimij Cristo ti'ob.
Ra' tu yʌn acsajob tu yorob ti' u t'ʌn C'uj
43 A pimo', caj u yirajob bic jach chich u muc' C'uj caj jaq'uij u yorob a pimo'. Mʌ' ja wirej, caj u yirajob u jach carem beyaj a ju camsʌwinicob a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ticob u t'ʌn. C'uj caj u yamtaj ti'ob tu beyajob a ju camsʌwinicob a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ticob u t'ʌn. 44 A mac a caj u yacsajob tu yorob, p'eri' u tucurob, bayiri' xan, p'eri' u ba'tacob. 45 Robob caj u canajob u ba'tac, caj u rʌc jʌsajob u taq'uin ti' a mac a ju c'at u jʌsicob ti'e'. 46 Rajra' samane' ti' yʌnob tu cu c'ujinticob u winiquirob judío ich a carem najo'. Bayiri' xan, ti' cu janʌnob ich yatochob, p'eri' u janticob yo'och pan quire' qui' yorob. Mʌ' ja wirej, p'eri'ob yorob a caj u yacsajob tu yorob. 47 Robob, cu c'ujinticob C'uj a caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn C'uj tan ya'aricob:
―A C'ujo', jach tsoy.
A ju yet cajarob cu sʌjticob a caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn C'uje'. A C'ujo' cu pimquintic u yacsicob tu yorob. Mʌ' ja wirej, u jer u q'uinin cu jach pimtarob.