3
Jawsa'b a mech yoque'
Tan u bin q'uin, ra' u q'uinin cu naj t'ʌnicob C'uj u winiquirob judío tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío ich a carem najo'. Ti' cu binob xan Pedro yejer Juan, quir u t'ʌnicob C'uj. Ra' u c'at ya'aric las tres cu binob. Caj c'uchob tu yʌn ich u jor carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, ra' u c'aba' u jor naj, A Jach Tsoyo'. Ti' yʌn ich a ray u jor najo' a mac mech u yoque'. Toc beri' caj rocha'b ten u nʌ' uch. Rajra' cu tarob saman cu tar purbir ten u rac'ob, quir u c'atic u taq'uin ti' a mac a cu yocar ich a carem najo'. Tan tu c'uchur a mech yoque' caj tarob Pedro yejer Juan. Jeroj caj c'ata'b u taq'uinob ten a mac mech u yoque' ti' Pedro yejer Juan. Cu yocarob Pedro yejer Juan, caj c'ata'b u taq'uinob ti'ob. Caj xurob Pedro yejer Juan, caj qui' pʌcta'b u wich, a mech u yoque', ten Pedro yejer Juan, chen Pedro caj u ya'araj:
―Pʌctenob ―quij Pedro.
Pʌcta'b Pedro ten a mac mech u yoque'. Mʌ' ja wirej, cu tucrique', je' u ts'abʌr u taq'uine'. Chen Pedro caj u ya'araj ti':
―Cax mʌna' in taq'uino', a teno' je' in yamtiqueche' yejer u muc' Jesucristo a caj u ts'aj tene'. A cu tar tu cajar Nazaret uche'.
Pedro caj u t'ʌnaj caj u ya'araj ti':
―Riq'uen, ch'icren ―quij Pedro.
Jeroj, caj mach u c'ʌb ten Pedro caj u ric'saj, caj ch'icrʌj, quire' seb caj chichnʌjij u jo'r u baquer, rʌc yejer u yoc, jeroj caj ch'icrʌj. Jeroj, a mac mech u yoque', caj sit'nʌjij quir u ch'ictar, caj ximbanʌjij. Jach qui' yor cu man cu qui' t'ʌntic C'uj, cu ya'aric: “Bayo' C'uj.” Cu sit' xan, jeroj quet yejer Pedro yejer Juan caj oquij ich carem naj. Tu cotor mac cu yiricob u man u ximbar cu qui' t'ʌntic C'uj. 10 A mac a caj u yirajob tu c'ʌ'otajob ti' a cu naj cutar ich u jor carem naj. Ti' cu naj c'atic u taq'uin ich u jor naj a ju c'aba' A Jach Tsoyo'. Rʌc jaq'uij yorob caj u yirajob jach seb caj rʌc jaw a mech yoque'.
Pedro cu tsec'tic u t'ʌn C'uj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
11 Ti' yʌn Pedro yejer Juan tu re'a'an u jor naj a pach u c'aba' U Jor Naj a Salomóno'. A mac mech u yoc uche', caj u mʌchaj u c'ʌb Pedro yejer Juan. Mʌ' u c'at u cha'bʌr. A mac a caj u yirajobi' caj u c'ʌnajob yacab quir u much'quinticob u bʌj ich Pedro yejer Juan. Jach jac'a'an u yorob. 12 Pedro caj u yiraj cu much'quinticob u bʌj tu yʌnob, jeroj tune', Pedro caj u t'ʌnaj ti'ob, tan ya'aric:
―U'yex u xibirechex Israel, biquinin ca pʌctiquenex a tenobo'? Biquinin cu jac'ʌr a worex an ten bic a tenob caj in jawsajob a mech yoque' yejer in muc'ob? Quire' chen C'uj caj u jawsaj ti'. A techexo', ca tucriquex a tenob caj in jawsajobi', quire' taj quin c'ujinticob C'uj. 13 Mʌ' ja wirej, ij c'ujirex, baxuc u c'ujir ic nunquirex Abraham, baxuc u c'ujir ic nunquirex Isaac, baxuc u c'ujir ic nunquirex Jacob, raji' caj u yesaj to'onex bic jach carem u parar C'uj, a Jesúso', quire' ricsa'b Jesús ten C'uj ich u quimirir. Raji' caj pay ca'anan ten C'uj quir u sʌjta' ten tu cotor mac. A techexo' ―quij Pedro―, caj a c'ubajex quinsbir Jesús ten Pilato, cax u c'at u cha'bʌr ten Pilato uch. Chen a techexo' ―quij Pedro―, mʌ' a c'atex u cha'bʌr. A techex, a c'atex a wiriquex u quimin. 14 Jesús ―quij Pedro―, jach taj yor, raji' caj u betaj a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj. Chen a techexo', mʌ' ja c'atex u cha'bʌri'. Ra' caj a c'atajex u cha'bʌr yʌjquinsir mac. 15 A techexo' ―quij Pedro―, caj a wa'arajex u quinsa' a mac a cu ts'ic ij cuxtarex munt q'uin. Chen a C'ujo' caj u ricsaji' ich u quimirir. A tenob in werob taj quire' caj in wirajob cuxa'an a Jesúso'. 16 A techexo', caj a c'ʌ'otajex ―quij Pedro―, a rʌc jaw a mech u yoque', quire' caj in wacsajob tin worob u c'aba' Jesús. Mʌ' ja wirej, quire' caj in wacsajob tin worob u t'ʌn Jesús rajen jaw a je' maca' a mech u yoc uche'. Ʌcʌtan ta cotorechex caj a wirajex ts'oc u jawʌr a mech u yoque'.
17 Pedro caj u ya'araj ti'ob tan ya'aric:
―U'yex in wet winiquirob judío. Techex mʌ' ja werex a ba' caj a betajex caj a wa'arajex u quinsa' Jesús. Mʌ' yerob xan ic jach ts'urirex a ba' caj u betajob ti' Jesús. A teno' in wer mʌ' ja najtexi'. 18 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u ts'aj u tucur ti' mac ca' u tsicbʌtob a ba' u c'at C'uj rajen robob caj u tsec'tajob wa yʌn u muc'yaj Cristo, yʌn u quinsa' xan. Toc nup'sa'b a ba' ara'b ten C'uj baje'rer. 19 Rajen ca' a c'axex a worex. Ca' a p'ʌtex a c'asirex. Ca' a t'ʌnex C'uj quir u jawsic a si'pirex soc qui' a worex ti' C'uj. 20 Soc jaj ix tʌcoj wa C'uj, je' u ca' tuchi'tic Jesús quir u ca' tar tera'. Mʌ' ja wirej, uch teta'b Cristo ten C'uj quir u taquic tu cotor mac. 21 Chen Jesús ti' cu yʌn p'atʌr ich ca'anan baje'rer hasta ca' bin c'uchuc tu q'uinin quir u tar. Yʌn u ts'ocar u tajquintic tera' ich yoc'ocab, a ba' toc ara'b ten C'uj, ti' a mac a ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj. 22 Mʌ' ja wirej ―quij Pedro―, ic nunquirex Moisés caj u ya'araj: “A Jaj Ts'uro', a C'ujir techex, je' u tetic ca' tac ich a wet winiquirob judíojo' turiri' mac, a je' u ts'abʌr u tucur ten C'uj, quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj an ten bic C'uj caj u tetaj a teno'. Ca' u'yex a ba' cu bin u tsec'tic techex. 23 Chen tu cotor mac a mʌ' u yubicob u t'ʌn a cu bin u tsec'tico', je' u joc'sa' ten C'uj ich u yet winiquirob judío quir u bin erar.” A baxuco' caj u ya'araj Moisés uch ―quij Pedro.
24 Ra'iri' xan, caj u tsec'tajob uch tu cotor mac a ts'a'b u tucur ten C'uj a ba' ca wiriquex baje'rer. A Samuelo', a mac ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj, raji' caj u tsec'taj a ba' ca wiriquex baje'rer, bayiri' xan, a ju jerob, a mac a ts'a'b u tucur ten C'uj a caj tarob tu pach Samuelo' caj u tsec'tajob a ba' ca wiriquex baje'rer xan. 25 A techexo' ―quij Pedro―, u pararechex a mac a ts'a'b u tucurob ten C'uj uch, quir u tsicbarob a ba' u c'at C'uj, quire' robob a nunquirex a mac a ts'a'b u tucurob ten C'uj quir u tsicbarob a ba' u c'at C'uj. Mʌ' ja wirej, a techexo' bin a c'ʌmex a quet yor t'ʌno', a caj u betaj C'uj yejer a nunquirex a ba' tu toc araj ti'ob uch. Quire' baxuc caj ya'araj C'uj ti' ic nunquirex C'uj uch. U'yex ba' caj u ya'araj C'uj ti' ic nunquirex Abraham uch: “Barer ca' bin pimac u parar a parar, quij ya'aric C'uj, je' u tar turiri' mac ich u parar a ca' parar quir u yamtic tu cotor mac a ti' yʌn ich yoc'ocab.” 26 Rajen, a C'ujo' caj u tetaj u parar C'uj ca' u tuchi'tej ich yoc'ocab tu yʌnechex u winiquirob judío. Pʌyber caj u tuchi'taj ich techex soc a c'axiquex a worex soc a p'ʌtiquex a si'pirex ―baxuco' caj u tsec'taj Pedro ti' u yet winiquirob judío.