4
Pedro yejer Juan ʌcʌtan ch'iric ich u jach ts'urirob a carem najo' tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
Ti' toy cu tsicbar Pedro yejer u yet winiquirob judío a tu much'quintajob u bʌj ich Pedro yejer Juan, quire' jawsa'b a mech u yoque'. Jeroj caj c'uchob u jach ts'urirob a sacerdote ti' u winiquirob judío yejer u ts'urirob u policía a ti' yʌn ich a carem najo' tu cu naj c'ujinticob u winiquirob judío. Yet taracob saduceo, a cu ya'aricob: “Mʌ' u riq'uir mac ich u quimirir.” Ra' u jach ts'uririrob caj p'ujob ti' Pedro yejer Juan quire' cu camsicob u yet winiquirob judío ich a carem najo'. Mʌ' ja'riri', p'ujob quire' cu tsec'ticob wa je' u riq'uir mac ich u quimirir an ten bic Jesús riq'uij ich u quimirir. Jeroj tune', chuc Pedro yejer Juan ten u policía a ti' yʌnob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Quire' caj u chucajob oq'uin caj bin purbir mʌcbir tu cu naj mʌquic mac soc samane' cu joc'sicob u tocar u jo'r Pedro yejer Juan. Yʌn ya'ab mac a caj u yacsajob tu yorob tu tu yubob u tsec'tic u t'ʌn C'uj Pedro. Yʌn cinco mil xib caj u yacsajob tu yorob, ja'ri' xaca'an a xibo', mʌ' xaca'an a xquico'.
Caj sasij caj u much'quintajob u bʌj ich u cajar Jerusalén quir u tocar u jo'r Pedro yejer Juan. Caj tarob u jach ts'urirob u winiquirob judío, yet taracob yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés, yet taracob u ts'urir u cajar a cu ya'ara' a nuxibo'. Yet tarac Anás, raji' u jach ts'urir tu cotor u sacerdote u winiquirob judío. Yet tarac Caifás, yet tarac Juan, yet tarac Alejandro u bʌjob Anás. Jeroj tune', caj tuchi'ta'b mac ca' xic pʌybir Pedro yejer Juan tu mʌca'anob. Caj c'uchob caj ch'icrʌj Pedro yejer Juan ich ʌcʌtan tu cotor u ts'urirob u winiquirob judío. Caj c'ata'b ten u ts'urirob u winiquirob judío ti' Pedro yejer Juan:
―Ba'quir a muq'uexi' quir a jawsiquex a mac mech u yoque'? Mac caj u ts'aja techex a beyajex quir a betiquex a baxuco'?
Caj u nuncaj ti'ob Pedro, chen Pedro mʌ' cu nunquiqui', u Taj'or u Pixam C'uj, rajen raji' caj u ya'araj ti'ob:
―Ca c'atiquex tenob an ten bic caj in jawsajob a mech u yoque'. U'yex ―quij Pedro―, in jach ts'urir ij quet winiquirob judío yejer in ts'urir a nuxibo'. Bayiri' xan, u'yex tu cotorechex u winiquirob judío. 10 U'yex a ba' quin wac techex ca' a najtex bic tabar caj in jawsajob a mech yoque'. Mʌ' ja wirej, yejer u muc' Jesús caj in jawsajob a mech yoque'. A Jesúso', a cʌja'an ich u cajar Nazaret uche'. A caj a sinajex ich cruze', chen ric'sa'b Jesús ich u quimirir ten C'uj. Rajen ti' yʌn ʌcʌtan techex ch'icric tu yʌnechex a mech yoc uche' baje'rer. 11 U'yex tu cotorechex u winiquirob judíojo', rajen ts'ibta'b ich u t'ʌn C'uj ti' Jesús tu cu ya'aric wa raji' u tunichir a pur ten a mac a tu ts'ʌpquintajob tunich quir u beticob a carem najo'. Chen baje'rer ra' u tunichir a cu chichquintic u yoc naje'. Mʌna' u jer u tunichir an ten bic raji'. Mʌ' ja wirej, a techexo', caj a cʌnajex a mac a caj u pich'tajob a ray u tunichiro', quire' techex mʌ' ja c'ʌmex Jesús. 12 Mʌ' ja wirej ―quij Pedro―, mʌna' u jer mac cu bin u taquico'onex, quire' mʌna' u jer tuchi'ta'b ten C'uj quir u taquico'onex tera' ich yoc'ocab ―baxuc tu ya'araj Pedro ti'ob.
13 U jach ts'urirob u winiquir judio caj ts'oc u yubicob a ba' ara'b ti'ob ten Pedro yejer Juan caj u ya'arajob:
―A biquinin jach chich yorob yubicob, robob mʌ' yerob ju'uni', tin t'ʌnob robob yubicob gente?
Chen caj u c'ʌ'otob yet manacob yejer Jesús rajen jac'a'an u yorob u jach ts'urirob u winiquirob judío. 14 Bayiri' xan, caj u yirob ti' ch'ica'an a mac a jaw u yoque' tu yʌnob rajen mʌ' yerob bic tabar u nuquicob. 15 Jeroj caj u jamach joc'sajob Pedro yejer Juan ich tancab soc u tsicbarob ich u wʌc'ʌs jach ts'urirob. 16 Caj u tsicbʌjtajob tan ya'aricob:
―Bic quic bin ic betex ti' a ray xibo' a ti' yʌn ich tancabo'? Mʌ' ja wirej, caj u yubob ij quet winiquir judío u juminta' u jawʌr a mech u yoque' rajen yerob tu cotor mac ich u cajar Jerusalén. Mʌ' bic tabar ij cariquex: “Mʌ' taji'” wa quij cariquex mʌ' carem u beyaj aro'. 17 Soc mʌ' u manob u tsec'ticob Pedro yejer Juan, ca' ic jac'sex u yorob soc u p'ʌticob u tsec'ticob u t'ʌn ti' Jesús ―baxuc caj u ya'arajob u jach ts'urirob u winiquirob judío.
18 U jach ts'urirob u winiquirob judío caj u wʌc'ʌs pʌyajob Pedro yejer Juan ich tu yʌn a jach ts'urirob u winiquirob judío. Jeroj acsa'b Pedro yejer Juan tu yʌnob. Jeroj tune', caj q'ueya'b Pedro yejer Juan ten u jach ts'urirob cu ya'aricob wa mʌ' u yʌn camsicob ti' Jesús mʌ' u yʌn tsec'ticob ti' xan. 19 Pedro caj u nuncaj ti'ob, tan ya'aric:
―Tucrex wa ba' tsoy tu t'ʌn C'uj, wa quin chen u'yicob a t'ʌnex, wa yʌn in wu'yicob a ba' cu ya'aric C'uj? 20 Tin t'ʌn, mʌ' in wu'yicob a t'ʌnex, yʌn in wu'yicob a ba' cu ya'aric C'uj. Yʌn in man in wa'aricob a ba' caj in wirajob yejer a ba' caj in wu'yajob ―baxuc tu ya'araj Pedro ti' u jach ts'urirob.
21 Jeroj tune', chich t'ʌn Pedro yejer Juan ten u jach ts'urirob u winiquirob judío, caj ts'oquij caj cha'b u binob ten u jach ts'urirob. Mʌ' ja wirej, u jach ts'urirob mʌ' yerob bic cu bin u beticob ti'ob quire' cu sʌjta'r u yet winiquirob judío quire' robob cu jach t'ʌnicob C'uj cu ya'aricob bic jach carem C'uj, quire' a ba' u ber ti' a mech u yoque'. 22 Bayiri' xan, a mac jawsa'b ti' a mech yoque' manij cuarenta yaxq'uin.
A mac a yacsmʌnob tu yorob cu t'ʌnicob C'uj quir u chichquintic u yorob
23 Caj ts'oc u cha'bʌr Pedro yejer Juan ten u jach ts'urirob u winiquirob judío, caj binob tu yʌn a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj. Caj c'uchob caj tsicbanʌjij Pedro a ba' ara'b ti'ob ten u jach ts'urirob u winiquirob judío a nuxibo', yejer u jach ts'urirob u sacerdote u winiquirob judío. 24 Caj ts'oc u yubicob a ba' caj u ya'araj Pedro ti'ob jeroj caj u t'ʌnajob C'uj. P'eri'ob cu tsicbarob yejer C'uj tu cu t'ʌnicob, tan ya'aricob:
―Jach caremech C'uj ―quij ya'aricob―, c'ucha'an a wor a betej tu cotor ba'. Tech C'uj caj a betaj ru'um, tech caj a betaj c'ac'nab yejer tu cotor a ba' yʌn ich c'ac'nab. Tech caj a betaj ca'anan yejer tu cotor a ba' ti' yʌn ich ca'anan. 25 Ic nunquirex David caj u quibaj a ba' ara'b ti' ten u Taj'or u Pixam C'uj rajen baxuc a jera' caj u ts'ibtaj uch:
An biquinin caj p'ujob tu cotor u cajar a tu yʌn a mʌ' u winiquirob judío? An biquinin cu tucricob c'as a pimo'? quij David. 26 Mʌ' ja wirej, cu ts'iquinta' C'uj ten u jach ts'urirob u cajarob. Bayiri' xan, cu ts'iquinta' C'uj ten a reyo' a cu reyinticob u cajarob. Cu rʌc much'quinticob u bʌj quir u ts'ictarob yejer C'uj, bayiri' yejer a mac a teta'b ten C'uj.
Baxuc caj u ts'ibtaj David caj ts'a'b u tucur ten C'uj uch.
27 A mac a ti' toy cu t'ʌnicob C'uj caj u ya'arajob ti' C'uj:
―Jach jaj C'uj, toc nup' a t'ʌn tech baje'rer, quire' ich a je' cajara', u cajar Jerusaléna', cu much'quintob u bʌj. Mʌ' ja wirej, cu much'quintob u bʌj Pilato yejer u rey a Herodes yejer a mac a mʌ' u winiquirob judío, cax yejer u winiquirob judío quire' u p'ec yiricob Jesús. Tan u ts'iquinta'r a parar Jesús, C'uj, a mac a tech caj a tetaj. 28 Jeroj, caj ts'oc u p'acticob caj u quinsajob a parar C'uj an ten bic tech caj a toc araj uch, quire' baxuc caj a toc tucraj tu ch'ic chunin. 29 Ir a wirej C'uj, ―quij ya'aric a yacsmʌnob tu yorob―, baje'rer robob cu p'acticob a tenob a mac a tech caj a tetaj. Rajen chichquintej in worob a tenobo' C'uj baje'rer, soc mʌ' in ch'ic sajaquirob ti'ob, soc in bin in tsec'ticob a t'ʌn C'uj. 30 Chuquej tenob a muc' C'uj, soc c'ucha'an in worob in jawsicob a mac a yʌn u yajiriro'. Chuquej tenob a muc' C'uj, quir in beticob carem beyajob, soc in wesicob ti'ob u muc' a parar Jesús, C'uj. ―baxuc caj u t'ʌnajob C'uj a yacsmʌnob tu yorob.
31 Jeroj caj ts'oc u tsicbarob ti' C'uj, tu cura'anob ich naj caj pecnʌjij u nʌjir, jeroj tune', caj tar u Taj'or u Pixam C'uj tu yʌnob a yacsmʌnob tu yorob, jeroj caj ruc'ob, caj binob u tsec'ticob u t'ʌn C'uj. Jach chichij u yorob tu tu tsec'tajob u t'ʌn C'uj.
Ra' u ba'tac tu cotor mac
32 A mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj caj u p'eriquintob u tucurob soc p'eri' u yorob. Rajen mʌna' mac cu yaricob: “A teno' ten yʌnino'.” Quire' tu cotor mac yʌnin. 33 Mʌ' ja wirej, a mac a tuchi'ta'b ten Cristo cu man u tsicbʌticob riq'uij Cristo. Jach manan yʌn u muc'ob tu cu tsicbʌticob ti' Cristo ich mac. Mʌ' ja wirej, a C'uj jach manan caj u yamtaj ti'ob. 34 Quire' tʌcʌ yʌn u noc'ob. Wa cu yiricob mʌna' u ba'tac cu jasʌr ti'. Baxuc wa mʌna' u yo'ochob cu jasʌr ti'. Wa mʌna' u noc'ob cu ts'abʌr ti'. Quire' a mac a yʌnin ru'um cu cʌnic quir u jaricob u taq'uin, bayiri' xan, a mac a yʌnin yatocho' cu canic quir u jaric u taq'uin. 35 Tu cu jaricob u taq'uinob ti' cu binob u p'ʌticob u taq'uinob ich a mac a tuchta'bob ten Jesús quir u tsec'ticob u t'ʌn. Robob tune', cu rʌc jʌsicob ti' a mac mʌna' ti'e'. 36 A baywo', José ti' yʌn tu yʌnob a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj. Raji' cʌja'an ich u petenin Chipre uch. Ra' pachij u jer u c'aba', Bernabé u c'aba'. Raji' pʌcha'an ten a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ticob u t'ʌn, quire' raji' u c'at u ya'aric: Ra' cu chichquintic u yor mac. Ra' u yo'nen Leví xan, a Bernabéjo'. 37 Bernabé xan, caj u canaj u ru'um caj ts'oc u canic caj tar p'ʌtbir u taq'uin u bo'orir u ru'um ich a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ticob u t'ʌn.