2
U beyaj Pablo ich u cajar Tesalónica
Mʌ' ja wirej, a teno' in c'at a wertiquex wa quin tucriquechex quet yejer a mac a cʌja'an ta cajarex Laodicea, bayiri' quet yejer a mac a mʌ' yirmʌnob. Quire' a teno' in c'at in chichquintic a worex soc jach manan ca pacran yajquintiquex a bʌjex, soc a baywo' a werex u t'ʌn C'uj a ta wacsex ta worex raji' taj. Bayiri' xan, soc jach manan a werex Cristo, quire' a ucho', mac mʌna' yerob u t'ʌn Cristo. A Cristojo' je' u ts'ic to'onex ca' ic najtex ba' wa quij c'atiquex ti', soc ij querex a ba' tsoy ca' ic betex. Bayiri' tan in wa'aric techex aro' soc mʌ' u tusaric techex cax tsoy u tsicbarob techex. Jach taj mʌ' ti' yʌnen tu yʌnechex baje'rer, chen tan in c'ʌ'otiquechex. Jach qui' in wor quire' in wer taj ta wacsex ta worex, bayiri', p'eri' a worex ich u beyaj ic Jaj Ts'urirex Jesucristo.
Ra'iri' q'uin caj a c'ʌmex Cristo Jesús soc raji' a Jaj Ts'urirex, yʌn manenex tu tsoyir, quire' a wet manex Cristo baje'rer. Toc jumpuri' u ts'urint a pixamex soc a betiquex a ba' cu ya'aric techex Jesús, an ten bic caj cams'b ten yʌjcamsayʌjirob techex. Je' u nechichtar a worex a wacsiquex ta worex, rajra' tan a wa'ariquex ti' C'uj: “Bayo' C'uj”, quechex ti'.
Ric'benchʌjij ic pixamex ten Cristo
Qui' cʌnantex a bʌjex soc mʌna' mac a cu tarob u camsiquechex t'ʌn soc mʌ' a p'ʌtiquex bic caj a wacsex ta worex quire' a ba' cu tus camsiquechex. Mʌ' ja wirej, u tusarbar techex u t'ʌno' quire' mʌ' taji', quire' a ba' cu tus camsicob mac ra' u t'ʌn winic, mʌ' u t'ʌn C'uj. Quire' a ba' cu camsicob ra' cu ya'aricob u nunquirob. A ray t'ʌno' mʌ' u t'ʌn Cristo. Robob a yʌjcamsayʌjirob, cu camsicob u t'ʌn ich yoc'ocab.
Mʌ' ja wirej, a Cristojo' u bʌjiri' C'uj. 10 Quire' ti' yʌn Cristo ta pixamex, rajen mʌ' ba'wir quir a c'ʌmiquex u jer. Mʌ' ja wirej, a Cristojo' yʌn u muc' rajen ra' cu ts'urinta'r ten tu cotor mac a yʌn u muc'ob xano' cax a te' yʌn ich yoc'ocab cax a yʌn u muc' ich a quisino'. 11 Quire' raji' Cristo yʌninechex, jeroj ric'benchʌj a pixamex quire' raji' yʌninechex. Mʌ' ja wirej, ta p'ʌtex a c'asirex a ta betex ucho' quire' beta'b a pixamex ten Cristo soc ric'ben a pixamex. 12 Mʌ' ja wirej, caj acsa'b ja' ta jo'rex irechex a t'aja'an a baquerex tu japnin tunich a ten bic t'oj u baquer Cristo ich japnin tunich uch. Jeroj caj ts'oc u yacsic ja' ta jo'rex irechex ric'sa'bechex ta quimirirex an ten bic Cristo caj ric'sa'b tu quimirir xan. Mʌ' ja wirej, ta wacsex ta worex ti' C'uj a mac chich u muc', quire' tu ric'saj Jesús tu quimirir xan. 13 A techexo', tu cajar Colosas, quire' quimechex ʌcʌtan tu wich C'uj uch, quire' aca'an techex ta si'pirex, bayiri' xan, mʌ' ta quibex u t'ʌn C'uj. Mʌ' jari', quire' mʌ' u winiquirechex judío, rajen mʌ' a werex a ba' cu ya'aric u t'ʌn Moisés. Chen baje'rer, toc ric'sa'bechex quir a cuxtarex yejer Cristo, a mac tu jawsaj a si'pirex baje'rer. 14 A C'ujo', mʌ' tu chen jawsaj ic si'pirex, tu rʌc ruc'saj u t'ʌn Moisés, a cu ta'quic ic jo'rex ti' ic si'pirex. A ra' u q'uinin caj quinsa'b Jesús ich cruz, ra'iri' u q'uinin toc ruc'sa'b u t'ʌn Moisés. 15 Bare' caj quimij Jesús ich cruz, a ray u q'uinino', caj rubsa'b u muc' a quisino' yejer yet quisinin. Quire' quimij Jesús ich cruz, C'uj tu yesaj, tu toc ch'esaj u muc' quisin, quire' u parar C'uj c'ucha'an yor ti' a quisino'. Rajen, mʌ' u c'uchur yor to'onex a quisino'.
Ca' a cʌxtex a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj
16 Rajen, mʌ' a ch'ic suraquirex wa mac cu pʌq'uic a pachex, cax a ba' ca jantiquex, cax a ba' ca wuc'urex, cax wa mʌ' a cʌnantiquex u q'uinin tu cu qui' janʌnob wa ra' ic nʌ'o', cax wa ra' yaxq'uino', cax wa ra' u q'uinin tu cu je'rar u winiquirob judío. 17 Aro' a tin chen araj techex, cu chen camsico'onex, yʌn toy a cu bin tar ca' bin c'uchuc tu q'uinin soc a werex a jach tajo', a rayo' chen u yochir ca wiriquex. Rajen aro' mʌ' noji', quire' caj tarij Cristo ich yoc'ocab jeroj raji' u bʌjiri' ic Jaj Ts'urirex. 18 Mʌna' mac yʌn aric techex wa mʌ' tsoy bic tabar ca c'ujintiquex C'uj, quire' tan a wesiquex wa mʌ' caremechex. Tan u chich aricob techex wa ca' a c'ujintiquex u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Robob, cu tusaricob tu tu wʌyʌc'tajob C'uj, rajen tsoy tu t'ʌn. Mʌ' a quibiquex ti'ob quire' cu tusaricob jach caremob. C'as cu tucricob rajen jot aro'. 19 Robob cu tus tucricob ij quet acsʌ'orirex, cax mʌ' tan u sayʌrob tu pach a ba' cu camsico'onex Cristo, a mac ic Jaj Ts'urirex, quire' raji' ic jo'rex. Mʌ' ja wirej, raji' cu chichquintic u muc'ob tu cotor in winquirirob. Rajen, c'ucha'an ij corex ic beyajex ti' Cristo, a baywo' je' ic tsoytarex an ten bic C'uj u c'at u tsoyquintico'onex. 20 A techexo' tu cajar Colosas, a werex caj quimij Cristo quet quimechex xan. Rajen, ba'wir ca cha'iquex u jer u chich aricob techex ca' a c'ujintiquex C'uj an ten bic u tus ʌjcamsayʌjirob u t'ʌn C'uj u c'atob. 21 Rajen mʌ' a quibiquex a cu ya'aricob: “Mʌ' a tʌriquex a je'ra', quij. Mʌ' a chi'iquex aro', quij, mʌ' a tumtiquex ara xano'.” 22 Mʌ' ja wirej, aro' chen u bʌjiri'ob u t'ʌnob. Aro' jari' u t'ʌn winic tan a quibiquex, mʌ' u t'ʌn C'uji'. A ucho', mʌ' no'j quic chen c'ʌniquex quire' ic jantiquex. 23 A ba' cu chich aricob techex ca' a cʌnex yejer a ba' cu camsiquechex cu tus tucricob jach manan tsoy. Rajen cu tus c'ujinticob a ba'quiri' u bʌjiri'ob tu tucrajob. Mʌ' ja wirej, cu tus tucricob mʌ' necaremob tu cu tus c'ujinticob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Tan u ts'a'bʌr u muc'yajob u wʌc'ʌs winquirir quire' cu tus tucricob jach tsoy tu wich C'uj aro'. Cax cu beticob aro' mʌ' ju c'uchur yorob u p'ʌticob a ba' c'asir cu pachticob tu yorob xan.