14
Caj quinsa'b Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac
(Mr. 6.14‑29; Lc. 9.7‑9)
Ra' u q'uinin ti' yʌn Jesús ich u cajar Nazaret. Caj yub u rey Herodes ti' yʌn Jesús. Caj yubaj u jumbinta' jach carem u beyaj Jesús. Ra' Herodes gobernador u ru'umin Galilea. Caj ara'b ten Herodes ti' a mac a cu yamticob u reyinticob Herodes:
―In wer raji' Juan ―quij Herodes―, a cu yacsic ja' tu jo'r mac. Riq'uij caj quimij rajen jach carem u beyaj Juan ―quij Herodes.
3-4 Uch chuc Juan ten Herodes. Caj mac tu cu ma'cʌr u winiquir. Caj c'arar Juan. Caj c'arij yoc Juan ten Herodes. Caj ara'b ten Juan ti' Herodes:
―Mʌ' tsoy a ch'ic a mu'.
Herodías u c'aba' u rac' u yits'in Felipe. Rajen chuc Juan.
Cax Herodes u c'at u quinsic Juan, cu ch'ic sajquir ti' a pimo'. Herodes yer je' u p'ujur a pimo', quire' yerob a Juano' cu tsec'tic u t'ʌn C'uj. Caj c'uchij tu q'uinin quir u c'ʌ'otic tuj rocha'b Herodes ten u nʌ' uch. Caj u pʌyaj u rac'ob Herodes quir u qui'qui' janʌnob. Caj joc' u ts'enʌ' Herodes. Caj oc'atnʌjij tu pim a mac. Jach tsoy yirir yoc'at ten Herodes. Ts'oc yoc'at u ts'enʌ', caj ya'araj ti' u ts'enʌ':
―Ʌcʌtan tu wich C'uj wa ba' a c'at je' in ts'ic tech. Wa mʌ' in ts'a tech cax u quinsen C'uj.
U ts'enʌ' Herodes caj bin tu yʌn u nʌ'. Caj ara'b ti' ten u nʌ':
―Xen c'atej ca' u xonch'ʌctej u car Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac ca' u ts'aj tech u jo'r Juan. Ca' u but'ej tech ich u rʌquir quir a pe'jic u jo'r Juan.
Caj yubaj u c'ata'r ten u ts'enʌ':
―Chuquej ten u jo'r Juan. Tu pachir tucraj quire' mʌ' u c'at u quinsa'r Juan ten Herodes. Quire' tu rʌc u'yajob mac cura'an tu cu qui'qui' janʌnob, quire' caj u toc araj: “Je' in ts'ic tech a ba' a c'at.” Rajen caj tuchi'ta'b ten Herodes ca' xonch'ʌctac u car Juan.
10 Caj ya'araj Herodes:
―Xen xonch'ʌctej u car Juan tu mʌca'an.
11 Seb caj u ch'aj u jo'r Juan ich u rʌquir. Caj ts'a'b ti' xquic caj bin u ts'aj ti' u nʌ'.
12 Caj tarob u camsʌwinicob Juan. Caj tar ch'a'bir u baquer Juan, caj u mucob u baquer. Ts'oc u muquicob u baquere', caj bin arbir ti' Jesús: “Mʌna' Juan.”
Jesús caj u ts'aj yo'och a cinco mil xibo'
(Mr. 6.30‑44; Lc. 9.10‑17; Jn. 6.1‑14)
13 Jesús caj yubaj bic tabar caj quinsa'b Juan caj bin Jesús. Tu junan caj binij. Caj binij yejer chem tu mʌna' mac. Caj yubob caj bin Jesús tu junan, caj rʌc tar a pimo'. Caj rʌc c'uchob ich Jesús. A pimo', caj joc'ob tu cajar caj binob ich yoc tu yʌn Jesús. 14 Caj oc Jesús ich chem caj yiraj jach pim mac caj u much'quintob u bʌj ich Jesús. Caj yiraj a pimo', caj u yajquintaj quire' otsir caj irir ten Jesús rajen. Caj jawsa'b u yajirir a mac tar purbir. 15 Oq'uin caj c'uchij u camsʌwinicob ich Jesús. Caj c'uchob u camsʌwinicob Jesús caj ya'arob:
―Cu bin ic yum. Mʌna' mac a tera'. Arej u binob u mʌnejob yo'och quir u janticob a pimo'. Arej ti'ob ca' xicob u mʌnejob yo'och ich u chan cajarob.
16 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Cax mʌ' ju binob ―quij Jesús―. Ts'ajex yo'och pan.
17 Caj u nuncajob u camsʌwinicob:
―Mʌ' ya'ab in wo'och panobi'. Yʌn cinco pan tenob. Ca'tur cʌy yʌn tenobi'.
18 Jesús caj ya'araj:
―Chuquej tera' ―quij Jesús.
19 Jesús caj ya'araj ti' a pimo':
―Rʌc much'quintex a bʌj. Curenex ich su'uc.
Caj rʌc curʌjob. Caj u rat'aj yo'och pan a cinco pano'. Caj u rat'aj yo'och cʌy xan, ca'tur cʌy. Caj u pʌctaj ca'anan caj u t'ʌnaj C'uj Jesús:
―Bayo' C'uj ―quij Jesús―. Ta ts'aj ij co'ochex pan.
Caj ts'oc u t'ʌnic C'uj Jesús, caj u rʌc jʌsaj ti' u camsʌwinicob. Robob ca' u rʌc t'axaj yo'och ti' a pim. 20-21 Caj u jantob a pimo', cinco mil xib caj rʌc na'achʌjob. Mʌ' u xacaj a xquic, mʌ' u xacaj u chan ti'ar. Pachir caj u marajob doce xac, chup u xet'er. Caj u rʌc marob u xet'er quire' mʌ' ju rʌc jantaj.
Jesús tan u bin ich yoc'o ja'
(Mr. 6.45‑52; Jn. 6.16‑21)
22 Seb caj ya'araj Jesús yocarob u camsʌwinicob ich chem quir u ch'ʌctic c'ac'nab. Ra' yʌn u c'uchurob camsʌwinicob pach c'ac'nab. Pachir ca' bin c'uchuc Jesús. Caj bin u t'ʌnej ca' xicob a pimo'. 23 Caj ts'oc u tuchi'tic a pimo', caj rʌc binob. Caj bine', caj bin Jesús u t'ʌnej C'uj ich u jo'r p'uc wits. Tu junan caj bin. Caj bin ic yum ti' yʌn Jesús tu junan. 24 A chemo', ti' yʌn chumuc c'ac'nab. Caj c'uchij chumuc c'ac'nab caj tar yic'ar. Caj nup'o' yic'ar ich chumuc c'ac'nab. Cu ts'icch'inta'r u chemin ten u yamin. 25 Cu sastar caj c'uchij Jesús tu yʌnob u camsʌwinicob. Caj tar Jesús ich yoc'o ja'. 26 Caj yiraj u camsʌwinicob cu tar Jesús ich yoc'o ja' caj jaq'uij yorob. Caj awʌtnʌjob quire' sajʌcob. Caj ya'arob:
―Quisin cu tar.
27 Seb caj u puraj u t'ʌn, Jesús caj ya'araj:
―Chichquintej a worex, ten ―quij Jesús―. Mʌ' ja ch'iquex sajquire' ten.
28 Caj ya'araj Pedro:
―Jaj Ts'ur, ar in tar tu yʌnech ich yoc'o ja' wa tech ca tar ich yoc'o ja'.
29 Caj ya'araj Jesús:
―Cojen.
Caj joc' ich chem Pedro. Caj bin yoc'o ja' caj c'uchuc tu yʌn Jesús. 30 Caj yubaj u tar c'am yic'ar Pedro caj jaq'uij yor. Caj jaq'uij yore' caj u yʌnxchun u jurur. Caj awʌtnʌjij:
―Taquen, Jaj Ts'ur.
31 Tabar u c'uchur ich Jesús caj jur. Caj chuc u c'ʌb ten Jesús, caj joc'sa'b ten Jesús. Caj ara'b ten Jesús:
―Chichin ca wacsic ta wor ten Pedro. Mʌ' ju yʌn jac'ʌr a wor.
32 Caj wʌc'ʌs oc Pedro ich chem yejer Jesús caj ch'enij yic'ar. 33 A mac a ti' yʌnob ich chem, caj rʌc xonrʌj tu yʌn Jesús quir u c'ujinta'r Jesús. Caj ya'arob:
―U pararech C'uj.
Jesús caj u jawsaj u yajir ich u cajar Genesaret
(Mr. 6.53‑56)
34 Caj c'uchob ich chi'c'ac'nab tu cajar Genesaret quire' caj u ch'ʌctob c'ac'nab. 35 A mac a ti' yʌn ich u cajar Genesaret u c'ʌ'omʌnob Jesús. Caj rʌc manob u jumbintejob ti' yʌn Jesús. Rajen rʌc tarob purbir u yajirir ich Jesús. Cax u cajar nʌts'a'an, ti' cu tarob purbir u yajirir. 36 Caj chich c'ata'b ti' Jesús ten a mac a yaje':
―Cax in tʌrejob yoquirir a noc' wa ja c'at in tʌricob yoquir a noc' ―quij ya'araj ti' Jesús.
Caj rʌc tarij yoquirir u noc' Jesús caj rʌc jaw.