17
Caj waysa'b Jesús ʌcʌtan ich u camsʌwinicob
(Mr. 9.2‑13; Lc. 9.28‑36)
Ti' yʌn uch Jesús ich u cajar Cesarea de Filipo tu caj u camsej ti'ob u camsʌwinicob. Caj manij seis u q'uinin Jesús caj u pʌyaj Pedro yejer Juan yejer Jacobo. U bʌjob Jacobo, Juan. Caj binob ich u jo'r wits tu ca'anan u jo'r wits. Caj binij Jesús yejer u camsʌwinicob mʌ' ya'ab. Mʌna' u nup. Ʌcʌtan u camsʌwinicob caj waysa'b Jesús. Caj waysa'b u sasirir u wich Jesús, irej u sasirir ic yum q'uin. Baxuc u jach cha'aj u noc', irej u sasirir ic yum. Seb caj irir ix ba' Moisés yejer ix ba' Elías ten u camsʌwinicob. Caj tsicbanʌjob yejer Jesús, caj ir ten u camsʌwinicob Jesús. Pedro caj u t'ʌnaj Jesús:
―Jaj Ts'urir ―quij―. Jach tsoy te' yʌno'ona' tera'. Arej in chan tʌsej paser. U tiriri' tech. U tiriri' ti' Moisés. U turiri' ti' Elías.
Caj u yub u t'ʌn C'uj Pedro ca'anan. Caj yiraj u tar u muyarir, jach sʌc t'ina'an, rʌc bʌcrista'b tu cotor. Caj yubaj u t'ʌn ich u muyarir. Caj yubaj ya'aric Pedro:
―A je' in jach parar, in jach yaj. Jach qui' in wor. Ca' a u'yex u t'ʌn.
Ti' toy cu t'ʌn Pedro yejer Jesús caj yir u tar u muyarir.
Caj ts'oc yubic u t'ʌn ich u muyarir u camsʌwinicob Jesús, caj rʌc nacrʌjob ich ru'um. Jach jaq'uij yorob. Jesús caj u juts' u bʌj ichob u camsʌwinicob. Caj u tʌraj ti'ob soc yerob ti' yʌn Jesús. Caj ya'araj ti'ob:
―Riq'uenex mʌ' a ch'ic sajaq'uirex.
Caj ric'ob u camsʌwinicob Jesús caj yirob mʌna' ix ba' Moisés, bayiri' ix ba' Elías. Mʌna' mac chen Jesús tu junan.
Cu yemenob ich u jo'r p'uc wits. Jesús caj u toc t'ʌnaj u camsʌwinicob soc mʌ' ya'aricob wa yirob ix ba' Moisés yejer ix ba' Elías, cax a ba' yubmʌnob xan, hasta in ca' riq'uir ca' bin quimiquen, a teno' a mac tar u yamtic mac tu cotor. Jeroj arex a ba' caj a wirex.
10 Caj u c'atajob u camsʌwinicob ti' Jesús:
―Quire' tech caj a wa'araj to'on. Mʌ' a yʌn bin a wa'arex wa caj in wirob ix ba' Elías yejer ix ba' Moisés. Biquinin cu ya'aric yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés: “Raji' cu yʌn bin tar ix ba' Elías, pachir cu tar a Cristojo”?
11 Caj u nuncaj ti'ob Jesús:
―Taj ―quij Jesús―. Ix ba' Elías cu yʌn bin tar uch quir u pʌyic u ber Cristo soc u c'axicob yorob, soc u rʌc p'ʌticob c'as u winiquirob judío. 12 A teno', ―quij Jesús―, quin wa'aric techex, toc tarij Elías chen mʌ' u c'ʌ'otajob Elías. Mʌ' tu yacsajob ti', caj quinsa'b ti', quire' baxuc u c'atob a mac caj u chucajob ti'. Baxuc a teno' ―quij Jesús―, quin bin in muc'yaj ca' bin u chuquenob xan.
13 U camsʌwinicob caj yubob ba' ya'araj Jesús caj u jach najtajob raji' Juan cu tsicbʌtic Jesús. Ra' Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac.
Jesús caj u jawsaj chan xib a cu yʌn saj quimin
(Mr. 9.14‑29; Lc. 9.37‑43)
14 Caj urob Jesús ich u jo'r ca'anan wits. Caj c'uchij tu yʌnob a pimo'. Caj u juts u bʌj turi' xib ich tu yʌn Jesús. Caj xonrʌj ʌcʌtan ich Jesús.
15 Caj ya'araj:
―Jaj Ts'urir ―quij―. Ca' yajquintej in parar. Yamtej ti', cu sʌj quimin. Tiri' cu rʌc rubur ich ja'. Cu jach muc'yaj. 16 Caj tar in puric ich a camsʌwinicob mʌ' tu jawsajobi'. A camsʌwinicob, mʌ' c'ucha'an yorob u jawsej.
17 Caj ya'araj Jesús ti':
―A techexo', a mac cuxa'an tu q'uinin baje'rer, mʌ' ca wacsiquex ta worex. Mʌ' ca quibiquex in t'ʌn. Mʌ' ya'ab u q'uinin ti' yʌnen tu yʌnechex. Arex mun u q'uinin quin muc'tic techex quire' mʌ' a quibex in t'ʌn. Arex ca' tac purbir chan xib tera'.
18 Jesús caj u joc'saj c'ac'as quisin. Caj u q'ueyaj. Ra'iri' u q'uinin caj toc jaw chan xib.
19 Caj tarob u camsʌwinicob yicnʌn Jesús caj tsicbanʌjob yejer Jesús, quire' rʌc binob a pimo'. Caj c'ata'bi ti':
―Biquinin a tenobe' mʌ' c'ucha'an in worob in joc'sicob quisin?
20 Caj ya'araj Jesús ti'ob.
―Mʌ' ca wacsiquex ta worex, rajen mʌ' c'ucha'an a worex a joc'sex. Taj quin wa'ariquex tech, an ten bic yijir u wich mostaza. Mʌ' ja wirej, jach mijin. Wa bayiri' ca wacsiquex ta worex, cax an ten bic mijin u yijir mostaza, cax a ba' cu tar techex c'ucha'an a worex ti'. C'ucha'an a worex ti' tu cotor ba' wa ca wacsiquex ta worex ti' ten. 21 A je' quisin caj in joc'sajo' juntur quisin. Chen a techexo' ca' a t'ʌnex C'uj. Bayiri' ca' a p'ʌtex a janʌnex soc c'ucha'an a worex a joc'siquex.
Bin in ca' quimin
(Mr. 9.30‑32; Lc. 9.43‑45)
22 Ti' cu manob Jesús yejer u camsʌwinicob ich u ru'umin Galilea. Jesús caj ya'araj:
23 ―A teno' bin in ca' quinsbir. Cu yʌn tarob u chuquiquenob mac quir in quinsa'. Ca' bin mʌnac mʌna' u nup u q'uinin je' in ca' riq'uire'.
Caj yubob ya'aric Jesús caj jach tucra'b Jesús ten u camsʌwinicob.
Cu bo'otic u bo'orir tu cu yocar u c'ujinticob C'uj u winiquirob judío ich carem naj
24 Caj c'uchob Jesús yejerob u camsʌwinicob ich u cajar Capernaum. Caj tar yʌjc'ʌmin u taq'uin tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj bin ich Pedro caj c'ata'b ti' Pedro:
―Cu bo'otic wa ja wʌjcamsʌyʌjir tu cu yocar ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío?
25 Caj nuncaj Pedro:
―Cu bo'otic u bo'orir tu cu yocar.
Caj ts'oc u ya'aric aro', caj oc ich yatoch tu yʌn Jesús. Caj u yʌn t'ʌnaj Pedro, Jesús. Caj c'ata'b ti' Pedro ten Jesús:
―Ba' ca tucric tech Pedro. A mac a cu tar nach yʌn u c'atic u bo'orir ten gobierno. A mac a tiri' cʌja'an mʌ' u c'ata'r u bo'orir?
26 Caj ya'araj Pedro:
―Ra' cu c'atic u bo'orir a mac nach u tar.
Caj ya'araj Jesús:
―Rajen cax mʌ' in bo'otic tu cu yocar u naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío.
27 Caj ara'b ten Jesús ti' Pedro:
―Soc mʌ' u pʌq'uicob in pach soc mʌ' ya'aric caj in p'astaj carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Joq'uen xen ich chi'c'ac'nab joq'uen rutsej cʌy. A ca yʌn rutsique' jʌp u chi' a wirej wa yʌn u taq'uin. Ra' soc quir a bo'otic quir ij cocar carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Joq'uen a bo'otej ti'ob.