16
U winiquirob judío a fariseojo' caj c'ata'b ti' Jesús wa carem beyaj. Caj u c'atajob u winiquirob judío a saduceobo' xan
(Mr. 8.11‑13; Lc. 12.54‑56)
U winiquirob judío a fariseojo' yejer u winiquirob judío a saduceobo', caj binob irbir Jesús quir yubicob u t'ʌn Jesús. Soc c'ucha'an yorob u chucur Jesús. Rajen caj u tus c'atajob ti' u carem beyaj a cu tar ich C'uj. Jesús caj u nuncaj ti'ob:
―A techexo', ca wa'ariquex: “Mʌ' ju tar ya'arir oq'uin quire' chʌc u muyarir.” A techexo', ca wa'ariquex cu sastar je' u tar ya'arir a mʌ' ac'bir u muyarir yejer chʌc. A techexo', jach c'asechex. Ca wa'ariquex c'ucha'an a worex a wa'ariquex mʌ' ju tar ya'arir. A techexo', c'ucha'an a worex a wa'ariquex: Je' u tar ya'arire'. Chen aro' c'ucha'an a worex a najtiquex ti'. Chen mʌ' ju c'uchur a worex a najtex u carem beyaj a beta'b ten C'uj tu q'uinin baje'rer.
Caj ya'araj Jesús ti'ob u winiquirob judío a fariseojo' yejer u winiquirob judío a saduceobo':
―Techex a mac a cuxa'an tu q'uinin baje'rer ca c'atiquex carem beyaj quire' jach c'asechex. Quire' mʌ' taj caj a c'ujintex C'uj. Chen ca binex a wirex in riq'uir mʌna' u nup u q'uinin. Iren Jonás caj wʌc'ʌs xeja Jonás ten cʌy quire' C'uj. Ra' u carem beyaj bin a ca' a wirex.
Caj bin Jesús nach, caj p'at u winiquirob judío a fariseojo' yejer u winiquirob judío a saduceobo'.
Qui' cʌnantex a ba' cu camsicob u winiquirob judío a fariseojo'
(Mr. 8.14‑21)
Caj bin u camsʌwinicob Jesús pʌchi c'ac'nab. Caj tubi ti'ob u ch'icob yo'och pan u jantejob. Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Qui' cʌnantex a bʌj ti' a ba' ca cʌniquex ti' u winiquirob judío a fariseojo' yejer u winiquirob judío a saduceobo'. Quire' ba' cu beticob irej u ts'ac pan cu sip.
Quire' cu tsicbarob u camsʌwinicob ich u rac'ob:
―Rajen ―quij ya'aric to'on ij cʌjcamsʌyʌjir― quire' caj u yiraj mʌ' ic ch'a'ic ij co'och pan.
Jesús caj yubaj a ba' cu muc u aricob u camsʌwinicob. Caj ya'araj:
―Biquinin ca wa'ariquex: “Mʌna' a wochex pan.” Chichin a wacsamʌnex ta worex. Quire' Jesús yer caj u tucrajob mʌ' tu ch'ajob yo'och pan. Chen tar p'ato'.
Caj ya'araj Jesús:
―Mʌ' wa ta najtajex? Mʌ' wa c'aj techex? Yʌn to'on cinco pan ca'ch caj in rʌc jʌsaj ti' cinco mil xib. Mʌ' wa c'aj techex mun xac cax chup a ta marex? Mʌ' ja wirej, u carem beyaj caj a wirajex? 10 Mʌ' wa c'aj techex a yʌn siete pan caj in rʌc jʌsaj ti' cuatro mil xib. Mʌ' wa c'aj techex mun xac caj ic rʌc maraj. Mʌ' ja wirej, u carem beyaj caj a wirajex?
11 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Biquinin mʌ' a qui' najtajex? Mʌ' raji' quin wac techex a wo'ochex pan. Caj in wa'araj techex, qui' cʌnantex a bʌj ti' a ts'ac a cu sip yo'och pan u winiquirob judío a fariseojo' yejer u winiquirob judío a saduceojo'.
12 Caj u najtajob u camsʌwinic Jesús: “A ba' caj u ya'araj Jesús, mʌ' raji' cu yac to'on. Tu camsa to'on an ten bic cu sip yo'och pan, a ba' cu camsico'on u winiquirob judío a fariseojo' yejer u winiquirob judío a saduceojo'. Qui' cʌnantex a bʌj ti' a ba' cu camsiquech u winiquirob judío a fariseojo' yejer u winiquirob judío a saduceojo'.”
A techo', Cristojech a quic pajic u tar ich C'uj
(Mr. 8.27‑30; Lc. 9.18‑21)
13 Caj c'uchij Jesús bʌytʌc ich u cajar Cesarea de Filipo. Caj u c'ataj ti' u camsʌwinicob:
―Mac cu ya'ariquenob ―quij Jesús― a pimo' u pararen C'uj quire' taren in yamtic mac tu cotor?
14 Caj ya'arajob:
―Mʌ' ya'ab tij cu'yaj u juminticob caj u pʌchechob: “Juanech, a cu yacsic ja' tu jo'r mac.” U jer caj ya'arob: “Elíasech.” Ti' yʌn xan cu ya'aric: “Jeremíasech.” U jer cu ya'aric: “U jerech yʌjtseq'uirech u t'ʌn C'uj.”
15 Caj ya'araj Jesús ti'ob:
―A techexo', a mac ca wa'ariquex ten?
16 Caj ya'araj Simón Pedro ti' Jesús:
―A techo', Cristojech, a mac tuchi'ta'b ten C'uj. U pararech C'uj. A C'ujo' cuxa'an.
17 Jesús caj u nuncaj ti':
―Qui'quintej a wor Simón, ra' a tet Jonás. C'uj caj u ts'aj a najtej wa Cristojen. Mʌna' mac caj u ts'aj a najtej tech. Chen ic Tet a ti' yʌn ca'anan raji' caj u ts'aj a najtej. 18 A teno' quin wa'aric tech Pedrojech. U c'at ya'aric a c'aba' Tunichech. Quire' mʌ' u c'ax a tucur toc taj ca tucric jach Cristojen. Mʌ' ju c'uchur u yor ten quisin u taquiquech ti' ten quire' ca jach c'ujintiquen Cristo.
19 Caj ya'araj Jesús ti' Pedro:
―A teno' quin wacsiquech u ts'urirech a rac'ob quire' in muc' cu bin ts'abir tech. A ba' cu beticob a rac'ob wa tsoy ta t'ʌn tech, bayiri' tsoy tu t'ʌn C'uj. Wa mʌ' tsoy cu beticob a rac'ob quire' mʌ' tsoy ta t'ʌn, tech bayiri' ti' C'uj xan.
20 Caj u chich araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Mʌ' a yʌn bin a wa'arex wa Cristojen.
Jesús cu ya'aric bin u ca' quimin
(Mr. 8.31―9.1; Lc. 9.22‑27)
21 Ra' u q'uinin Jesús caj u yʌnxchun u camsic u camsʌwinicob. Ti' cu bin u muc'yaj Jesús ich u cajar Jerusalén quire' u jach ts'urirob sacerdote. Bayiri' xan ti' yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Bayiri' ti' u jach ts'urir u cajarob u winiquirob judío. Bin u ca' quinsbir Jesús ich u cajar Jerusalén. Ya'araj ca' bin riq'uir tu quimirir: “Ca' bin manac mʌna' u nup u q'uinin quin ca' riq'uir” ―quij Jesús.
22 Pedro caj mach u c'ʌb Jesús caj bin Pedro yejer Jesús tu junan quir u tsicbar. Caj ya'araj Pedro:
―In c'at C'uj ca' u yamtech Jaj Ts'ur soc mʌ' a muc'yaj soc mʌ' a quinsa'.
23 Chen Jesús caj p'us u pach ti' Pedro. Mʌ' ju c'at yubic Jesús ya'aric Pedro: “Mʌ' a yʌn quinsa'r.” Caj ya'araj Jesús:
―Joq'uen Pedro, irech quisin Satanás ―quij Jesús―. Mʌ' a p'usic in wor ―quij Jesús―. Mʌ' quet a wor yejer C'uj, quet a wor yejer xib Pedro.
24 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―An ten bic ten ca' bin muc'yajnʌquen ich cruz. Baxuc techex, ca' bin mucyajnʌquechex quire' caj a c'amex in t'ʌn, cax ca bin a quimechex ich cruz. Baxuc xan, ca' a p'ʌtiquex a ba' ca pachtiquex ta worex wa ja c'atex a cʌniquex in t'ʌn ―quij Jesús―. 25 Quire' a mac mʌ' u c'at u taquic u cuxtar ti' u rac'ob tu cu chucur u pach ten u rac'ob, quire' caj u yacsaj tu yor ti' in t'ʌn. Chen ra' cu bin taquic u pixam. Chen a mac u c'at u taquic u cuxtar ti' u rac'ob tu cu chucur u pach ten u rac'ob. Je' u satʌr u pixame', quire' mʌ' ju c'at u c'ʌmic in t'ʌn quir u cuxtar munt q'uin ich ca'anan. 26 Cax chen toc rʌc yʌn a ba' yʌn te' ich yoc'ocab. Chen u pixam je' u satʌre'. Rajen mʌ' ba'wir ti' u ba'tʌc ich yoc'ocab. Mʌ' biq'uin c'ucha'an yor u bo'otej u pixam.
27 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Ca' bin taquen yejerob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Yejer u sasir C'uj ca' bin taquen. Jujuntur quin bin in bo'otej, a tu jach c'ʌmajob in t'ʌn an ten bic caj man tu tsoyir C'uj. Quire' taren in yamtic mac tu cotor.
28 Caj ya'araj Jesús:
―Taj quin wa'aric techex. Yʌn mac mʌ' ya'ab tera' mʌ' ju quimin hasta yiric in tar ich yoc'ocab quir a reyintiquex C'uj.