3
Juan caj u tsec'taj ich tʌcay ru'um. Ti' caj u yacsaj ja' tu jo'r mac
(Mr. 1.1‑8; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
Ti' toy cʌja'an Jesús ich u cajar Nazaret, caj tarij Juan ich u ru'umin Judea. Caj u tsec'taj ich tʌcay ru'um. Caj u yacsaj ja' tu jo'rob macob. Caj u tsec'taj Juan caj ya'araj:
―C'axex a worex ca' a p'ʌtex a c'aso' quire' c'uchij tu q'uinin u reyinticob C'uj ―baxuc caj u ya'araj Juan.
A je' Juana', quij Mateo, ts'ibta'b uch ten yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj Isaías. Caj ya'araj Isaías ti' Juan uch cax mʌ' tac Juan:
Quij cu'wic u t'ʌn, quij Isaías. Quij cu'wic u t'ʌn mac cu tsec'tic ich tʌcay ru'um. Aro' a cu tsec'tic quij cu'wic u ya'aric: “Tajquintex a worex soc c'ucha'an a worex a qui' acsiquex Jaj Ts'ur, irex ca jariquex u ber soc u tar rey.”
Baxuc caj u ts'ibtaj Isaías ti' Juan uch. Rajen a baje'rer nup' u t'ʌn C'uj.
A Juano' u tsotser yʌrʌc' camello cu sacta' u buquintej. U c'ax u nʌc' Juano', ot'. C'axicab cu mʌq'uic Juan, yejer sac' cu chi'ic Juan. Pim mac cu bin ich Juan quir yubicob u tsec'ta' ten Juan. Tar u tarob ich u cajar Jerusalén. Tar u tarob ich u ru'umin Judea. Jach pim binob ich Juan a cu tarob ich u ru'umin Judea. A mac a caj u ya'araj ti' C'uj, yʌn u si'pir. A caj u ya'araj yʌn u si'pir jawsa'b u si'pir ten C'uj. Rajen acsa'b ja' tu jo'rob ten Juan ich ya'arir Jordán.
Caj yiraj Juan caj tarob u winiquirob judío a fariseojo'. Yet tarob judío a u winiquirob saduceojo'. Quire' u winiquirob judío a fariseojo' cu qui' cʌnanticob u t'ʌn u nunquirob Moisés. Barej u winiquirob judío a saduceojo' cu ya'aricob:
―Mʌna' mac cu riq'uir ti' quimen.
Pim caj yiraj u tarob Juan, a saduceojo' yejer a fariseojo'. Caj tarob a saduceojo' yejer a fariseojo' quir yacsa' ja' tu jo'rob ten Juan. Caj irir caj ara'b ti'ob ten Juan:
―A techexo' ―quij Juan―, jach c'asechex. U pararechex quisin. A mac arej a puts'urex quire' tabar u tar xur t'ʌn. A c'at wa ja taquiquex a bʌj?
Juan caj u ya'araj ti'ob:
―Toc p'ʌtex a c'asirex tu ca mʌnex, soc a mʌnex tu tsoyir, soc chʌca'an yiricob a rac'ob caj a jach c'axex a worex.
Juan caj u ya'araj ti' a saduceojo' yejer a fariseojo':
―Mʌ' a yʌn tucriquex a wa'ariquex ta worex. Mʌ' chichin ca wa'ariquex: “U ch'ic pararenob Abraham. Mʌ' ja wirej, ra' in nunquirob'.” Mʌ' ja tucriquex wa ju taquiquechex C'uj quire' u ch'ic pararechex a nunquirex Abraham.
Caj ara'b ti'ob ten Juan:
―U'yex ba' quin wac techex. A C'ujo' c'ucha'an yor u waysic a je' tunicha' soc raji'ob u ch'ic pararob a nunquirex Abraham soc u cʌnicob a nunquirex Abraham.
10 Juan caj u ya'araj ti' a fariseojo' yejer a saduceojo':
―Baje'rer an ten bic c'uchij tu q'uinin u ch'ʌcar che' a c'aso' a mʌna' u wiche'. Ti' cu bin purbir ca' tocac ich c'ac'. Baxuc xan, a mac a mʌ' u betej a ba' tsoyir, ra' cu bin u'wibir u ts'ictar ten C'uj.
11 Caj ya'araj Juan:
―A teno' jach jaj quin wacsic ja' tu jo'r mac a caj u p'ʌtaj a c'aso' quire' caj u c'axaj tu yor. Ca' bin tac Cristo. Tabar u tar Cristo. Raji' Cristo cu bin u ts'ic techex u Taj'or u Pixam C'uj soc a wet manex u Taj'or u Pixam C'uj soc u rʌc ruc'sic tu cotor a c'asirex. Ca' bin tac a Cristoji' jach no'oj. A teno' ―quij Juan―, mʌ' no'ojeni'. Mʌ' ja wirej, a teno' mʌ' jach pajareni' in pitic u c'anin u pech' xʌnʌb, cax u c'urewen a teno'.
12 Caj ya'araj Juan:
―Ca' bin taco' a Cristojo', je' u jʌsic techex irej techex ca ruc'siquechex u sor a wochex trigo. Chen a tsoyo', ra' cu p'atʌr a wochex trigo. Ca puriquex u sor a to'quiquex. Baxuc ca' bin xuruc t'ʌn, ca' bin u much'quintico'on ic Tetex C'uj. A c'aso', ra' cu bin purbir ich c'ac' tu mʌ' u tupur c'ac'. Chen a tsoyo' cu bin yacsac ich ca'anan.
Acsa'b ja' tu jo'r Jesús ten Juan
(Mr. 1.9‑11; Lc. 3.21‑22)
13 Ra' u q'uinino', caj tarij Jesús ich Juan. Tar u tar ich u ru'umin Galilea. A Juano' ti' yʌn. Juan nʌts'a'an ich ya'arir Jordán. Tarij ich Juan ca' acsac ja' tu jo'r ten Juan. 14 Chen Juan mʌ' ju c'at yacsic ja' tu jo'r. Caj ya'araj Juan:
―A teno', ca yʌn acsic ja' tin jo'r ―quij Juan―. A techo', mʌ' tarech quir in wacsic ja' ta jo'ri'.
A Juan u c'at u yiric u c'axic u tucur Jesús rajen caj u ya'araj Juan ti' Jesús.
15 Caj u nuncaj Jesús caj ara'b ti' Juan:
―Tsire'ej baje'rer. Mʌ' ja wa'aric. Acsej ja' tin jo'r. Ca' ic betej tu cotor a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj.
Rajen Juan caj u yacsaj ja' tu jo'r Jesús. 16 Caj ts'oc u yacsic ja' tu jo'r Jesús ten Juan caj joq'uij Jesús ich chi' ja', caj yiraj u buj ca'anan. Seb caj yiraj Jesús u Taj'or u Pixam C'uj. Caj emij ti' ca'anan. Caj irir ten Jesús caj emij u Taj'or u Pixam C'uj oc yicnʌn Jesús. Irej susuy. 17 Caj yubob tar u tar u t'ʌn ca'anan. Caj ya'araj C'uj:
―A techo' ―quij―, a jach in pararech, in jach yajech. A techo' caj a qui'quintaj in wor.