4
Tumta'b yor Jesús ten quisin quir yiric wa cu yacsic u si'pir
(Mr. 1.12‑13; Lc. 4.1‑13)
Caj pay u ber Jesús ten u Taj'or u Pixam C'uj soc cu tumta'r yor ich tʌcay ru'um. A quisino', cu bin tumtic yor Jesús, quir yirir wa cu yacsic u si'pir.
Ti' yʌn ich tʌcay ru'um cuarenta u q'uinin. Caj u jamach p'at u janʌn u burur q'uin u burur ac'bir. Caj ts'oc u jamach p'ʌtic u janʌn. Jesús caj wichʌjij. A quisino', caj u nʌts' u bʌj ich Jesús soc u tumtic yor Jesús. Caj ara'b ti' Jesús:
―Wa tech, jach taj u pararech C'uje', waysej a je' tunicha' waj ca' a waysej a wo'och waj quir a jantic.
Barej Jesús caj u nuncaj. Caj ya'araj Jesús:
―Baxuc tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj, cu ya'aric to'on: “Mʌ' chen a woch waj cu cuxquintiquech. A xibo' cu cuxtar wa cu ya'aric C'uj.”
Caj payir Jesús ten quisin soc u bin ich u cajar Jerusalén. U winiquirob judío ti' cu naj c'ujinticob C'uj ich u cajar Jerusalén. Caj payir Jesús ten quisin ca'anan tu jo'r carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj ara'b ten quisin ti' Jesús:
―Wa jach taj u pararech C'uj, pur a bʌj ca' rubuquech. Quire' ―quij quisin― cu ya'aric u t'ʌn C'uj:
Quire' a C'ujo' cu ya'aric ti' u yʌjmasir u t'ʌn C'uj: “Ca' a cʌnantej a mac in jach yaj. Je' a ric'siquex yejer a c'ʌbex cax mʌ' u nac ch'ʌctej tunich, soc mʌ' u yajtar u yocob ten tunich.”
Baxuc caj u ya'araj quisin.
Jesús caj u nuncaj caj ya'araj ti' quisin:
―Baxuc cu ya'aric tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj xan: “Mʌ' tsoy ic tumtic yor ic Jaj Ts'urirex C'uj soc ij quirej wa taj a ba' cu ya'aric.”
Tu ca' ten wʌc'ʌs payir Jesús ten quisin. Bin yejer quisin ich jo'r wits. Jach ca'anan u witsir. Caj esa'b ti' ten quisin soc yiric Jesús tu cotor u ru'umin tu cu reyinticob rey. Caj yiraj Jesús, jach tsoy u ru'umin tu cu reyinticob. Caj ara'b ti' Jesús ten quisin:
―Je' in ts'ic tech a je' ba' tu cotor, a je' tsoya' ich yoc'ocab, wa ca xontar tu yʌnen ca' a c'ujinten ―quij quisin.
10 Jesús caj u ya'araj ti' quisin:
―Joq'uen xen, quisinech. Quire' u t'ʌn C'uj cu ya'aric: “C'ujintej a Jaj Ts'ur C'uj. Jari' raji' ca beyaj ti'.”
11 Caj ts'oc u tumta' yor Jesús, caj binij quisin, caj tarob u yʌjmasir u t'ʌn C'uj ich Jesús. Caj tarob yamta'bir Jesús ten yʌjmasirob u t'ʌn C'uj.
Jesúso' u yʌnxchun u beyaj ich u ru'umin Galilea
(Mr. 1.14‑15; Lc. 4.14‑15)
12 Caj yubaj Jesús mac Juan ich tu cu naj ma'cʌr winiquir. Caj wʌc'ʌs bin Jesús ich u ru'umin Galilea. 13 Jesús mʌ' wʌc'ʌs cajij ich u cajar Nazaret. Caj bin u cʌjtar ich u cajar Capernaum. Ti' yʌn ich u chi'c'ac'nab. A Capernaum ti' yʌn ich u ru'umin Zabulón. Baxuc xan, ich u ru'umin Neftalí. 14 Caj bin cʌjtar Jesús ich u cajar Capernaum quir u nup'sic u t'ʌn C'uj, baxuc caj u ts'ibtaj Isaías uch.
15 Isaías caj ya'araj uch, cax mʌ' toy tac Jesús uch. Caj u toc araj Isaías:
Tar yʌn ich u ru'umin Zabulón. Tar xan ich u ru'umin Neftalí. Ra' u berir ich chi'c'ac'nab. Chen pʌchir ya'arir Jordán tu cu tar ic yum. Ra' u ru'umin Galilea, ti' cʌja'an a mʌ' u winiquirob judío. 16 A mac yʌn u si'pirob, a cʌja'anob ich u ru'umin Zabulón yejer u ru'umin Neftalí. Je' yiricob yʌjtaquirobe' a mac a yʌn u si'pirob. A mac ti' cʌja'an ich yac'birir quire' yʌn u si'pirob, ti' cu bin c'uchur Cristo tu yʌnob soc u yacsic ti'ob a mʌ' u winiquirob judío ich u sasirir C'uj.
Baxuc caj u ya'araj Isaías uch.
17 Caj c'uchij tu cʌjtar Jesús ich u cajar Capernaum. Caj u yʌnxchun u tsec'tic u t'ʌn C'uj Jesús:
―C'axex a wor ―quij Jesús―. Ca' a p'ʌtex a c'asiro', quire' c'uchij tu q'uinin bin u ca' u reyinticob C'uj we'.
Jesús caj u t'ʌnaj a cu chuc cʌye' ca' xicob yicnʌn Jesús; cuatro caj u t'ʌnaj
(Mr. 1.16‑20; Lc. 5.1‑11)
18 Jesús caj bin ich chi' c'ac'nab. U c'aba' u c'ac'nabir Galilea. Caj irir Pedro ten Jesús. U jer u c'aba' Pedro, Simón. Cu puric u chimin u chuc cʌy. Ti' yʌn yits'in Pedro, u c'aba' Andrés. Quire' ra' u beyajob Simón yejer Andrés, cu chuc cʌyob. 19 Caj ara'b ti'ob ten Jesús:
―Cojenex ca' in camsechex ti' u t'ʌn C'uj, soc a camsiquex a rac'obex. Ra' a beyajex baje'rer.
20 Seb caj u p'ʌtob u chuc cʌyob caj binob ich u pach Jesús. Simón yejer yits'in, caj binob tu pach Jesús.
21 Sansame' ca' u ca' ir u jer. Ba'iri' ca'tur xan. Ca'tur yejer yits'in. Sucu'unbir Jacobo. Its'inbir Juan. P'eri' u tetob. Zebedeo u c'aba' u tetob. Ti' yʌnob ich chem yejer u tetob cu chuwicob u chimin u chuc cʌyob, quire' t'oc u chimin. Jesús caj u payaj ca' tacob tu pach u cʌnicob u t'ʌn Jesús. 22 Seb caj u p'ʌtob u tetob yejer u chem quir u cʌnicob u t'ʌn Jesús.
Jesús cu camsic jach pim mac
(Lc. 6.17‑19)
23 Pachir caj man Jesús u camsic tu cotor u cajar ich u ru'umin Galilea. Cu yocar u camsej tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío ich u chan najir. Jujuntur u cajar cu yocar u camsej u t'ʌn C'uj. Caj u tsec' ti'ob bic cu bin u reyintic C'uj ich yoc'ocab. Cax a ba' yajir yʌn ti'ob cu rʌc jawsic Jesús. 24 Caj yubob u juminta' ti' yʌn Jesús ich u ru'umin Galilea hasta tu ru'umin Siria. Caj u yubob u juminta' bic cu jawsic mac, rajen tarob u puricob a mac yajob ich Jesús. Tu cotor a ba' yajire' yʌn ti'ob, caj tar u purob ich Jesús. A macob mʌ' u riq'uir ch'ictare', cu tar purbir. A macob aca'an quisin ti'e', cu tarob purbir ich Jesús. A macob cu sʌjquimin, cu tarob purbir ich Jesús caj rʌc jawsa'b u yajirob ten Jesús. 25 Caj tarob ich Jesús quir yubicob. Ti' u tarob ich pʌchir ya'arir Jordán. Ti' u tarob ich u ru'umin Galilea. Ti' u tarob ich u cajarob Decápolis. Ti' u tarob ich u cajar Jerusalén. Ti' u tarob ich u ru'umin Judea. Jach pim rʌc tarob ich Jesús.