6
Jesús cu camsic soc taj u beyajob
Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob, Jesús ich u jo'r p'uc wits:
―Wa ca manex ta tsoyir soc chen yiric ten a rac'ob. Mʌ' ju bin u qui' bo'otiquechex ic Tet C'uj a mac ti' yʌn ich ca'anan. Rajen cʌnantechex a bʌj tu ca manex tu tsoyir. Rajen ―quij Jesús―, quin wa'aric techex. Wa ca wiriquex mʌna' noc'. Cu ts'oc a jʌsiquex ti', chen mʌ' a manex a wa'arex ti' tu cotor mac irex wa ca'tur u tucur. Mʌ' ja wirej, aro' cu man ya'aric soc ya'aric ti': “Jach tsoyech quire' caj a jʌsaj ti'.” Baxuc u c'at yubicob u jumintej tu cu man u c'ujinticob C'uj a fariseojo'. Baxuc u c'at yubicob u jumintej tu cu man u t'ʌnicob u rac'ob a ca'tur u tucuro'. Taj quin wa'aric techex, toc bo'ota'b ten u rac'ob caj ya'arajob: “Jach tsoyech.” Chen a teno' ―quij Jesús―, quin camsic techex. Wa ca jʌsiquex mac mʌna' ba' ti'. Mʌ' ja manex a wa'arex. Muc u ts'ajex ti' ba', a mʌna' ba' ti'. A C'ujo', cu yiric a muc u ts'iquex ti'. Je' u qui' bo'otic techexe' ca' bin xiquechex ca'anan.
Jesús cu camsic u camsʌwinicob bictabar u t'ʌnicob C'uj
(Lc. 11.2‑4)
Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Mʌ' ja bin a t'ʌnex C'uj irechex ca'turex a tucurex. Quire' cu ch'ictarob tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío ca' tus iric ten u rac'ob. Baxuc a mac cu t'ʌnicob ich tanbej, ca' tus iric ten u rac'ob.
Jesús caj u ya'araj:
―Taj quin wac techex. Yʌn u bo'orir quire' irir ten u rac'ob. Chen a teno' ―quij Jesús―. Quin camsic techex, ca' bin a t'ʌnex C'uj ta junanex. Mʌ' ich tu yʌn pim winic. Mʌc u jor jun c'as a watochex, ca' a t'ʌnex C'uj ta junʌn, soc mʌ' chʌca'an yiricob techex a rac'ob. A C'ujo', cu yiric ca t'ʌniquex ta junanex, je' u bo'otiquechex biq'uin.
Caj ya'araj Jesús:
―Ca' bin a t'ʌnex C'uj, mʌ' a ca'ca' ariquex irechex wa mac mʌ' yerob C'uj. Aro' ya'ab cu tsicbarob. Cu tus tucricobe', cu yubic ti'ob u tus C'uj a ya'ab cu tsicbarob.
Caj ya'araj Jesús:
―Rajen mʌ' ja yʌn cʌniquex, a mac a mʌ' yerob C'uj. Mʌ' ja wirej, cax a techex mʌ' toj a c'atex ba' ti'. A C'ujo', yer ba' a c'atex, cax mʌ' toj a t'ʌniquex.
Caj u ya'araj Jesús:
―A je' quin camsic techex. Cʌnex a t'ʌnex C'uj. Arex ti' C'uj: Ic Tet ca'anan, ca wa'ariquex ti'. Ca' u sʌjtejob a c'aba' tu cotor mac, C'uj. 10 Sebquintej a tar C'uj quir a reyintic C'uj ich yoc'ocab ―quechex ti'―. Ca' in quibob a t'ʌn C'uj te' yoc'ocab an ten bic u quibicob a tar ca'anano', a yʌjmasirob a t'ʌn tech C'uj ―quechex ti'―. 11 Chuquej tenob in wo'och waj, soc ti'ti' tenob. 12 Ca' a jawsej in si'pirob ―quechex ti' C'uj―, an ten bic ca' in jawsej u si'pirob in rac'ob. 13 Taquej a tenob, tu cu tumtic in worob a quisino' ―quechex ti' C'uj―. A techo', C'uj, c'ucha'an a wor a reyintic ich yoc'ocab. A techo', C'uj, yʌn a muc' quir a reyintic ich yoc'ocab. Ca' u qui' c'ujintiquech, C'uj, tu cotor mac ich yoc'ocab. Ca' u c'ujintiquech munt q'uin ―quechex ti'.
14 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob, Jesús:
―Mʌ' ja wirej, an bic tech, ca jawsic u si'pir mac. Baxuc tech cu jawsic a si'pir C'uj. Raji' a Tet ca'anan. 15 Wa tech mʌ' ja jawsej u si'pir a rac'ob, baxuc mʌ' ju jawsic a si'pir a Tet C'uj xan.
Jesús cu camsic bic a jamach p'ʌtic a janʌn soc a t'ʌnic C'uj
16 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob, Jesús:
―Wa ber u q'uinin ca jamach p'ʌtiquex a janʌnex soc a t'ʌniquex C'uj. Mʌ' ja cha'iquex yiricob a rac'obex, caj a jamach p'ʌtajex a janʌnex. Quire' a mac ca'tur u tucurob, cu yesicob ti' u rac'ob tu jamach p'ʌticob u janan. Raji'ob cu tus tucurob soc irir ten u rac'ob.
Ya'araj Jesús:
―A teno', taj quin camsic techex. A ca'tur u tucurob, toc bo'ta'an ten u rac'ob quire' irir ten u rac'ob.
17 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob, Jesús:
―Wa ber u q'uinin ca jamach p'ʌtiquex a janʌnex quir a t'ʌniquex C'uj. Qui' tsictej a jo'rex. Qui' p'o'ej a wichex 18 soc mʌna' mac yer caj a p'ʌtex a janʌnex. Chen a C'ujo', ti' yʌn yejerechex tu junan, caj u yiraj ta jamach p'ʌtajex a janʌnex. Raji' cu bin u bo'otic techex biq'uin.
Jesús caj u ya'araj bic tabar neyʌn a taq'uin ca'anan
(Lc. 12.33‑34)
19 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob ich u jo'r p'uc wits:
―Mʌ' tsoy u net'ajar a taq'uinex ich yoc'ocab quire' je' u yajtar, a worex ti'. Mʌ' ju xʌntar quire' je' u rʌc janta' ten c'ʌmʌs. Bayiri ca sʌtiquex a taq'uinex xan. Mʌ' ja wirej, yʌn mac cu yocar ta watochex cu yacric a taq'uinex xan.
20 ’Rajen qui' p'isex a bʌj quir a cuxtarex ich ca'anan, quire' aro' irechex a mac yʌn u taq'uin ich ca'anan. Tu mʌ' u janta' ten c'ʌmʌs. Mʌ' ju rapar, mʌ' ju yocar mac u ya'cric techex. 21 Ca wiric ―quij Jesús―, a tu yʌn a taq'uinex raji' ca pachtiquex. Raji' ca pachtiquex a taq'uinex wa yʌn ich yoc'ocab. Wa ti' yʌn a taq'uinex ca'anan, ti' ca pachtiquex a binex ca'anan xan.
U sasir a winquirirex
(Lc. 11.34‑36)
22 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―A wichexo' irej quib. Quire' ra' ca c'ʌniquex soc u yerc'ac'tic a berex. Baxuc a wichexo', wa sasirchʌji a wichex, mʌ' ja manex tu yac'birir, quire' sasirchʌjij a wichex. 23 Chen waj ac'birchʌjij a wichex ca manex tu yac'birir. Baxuc a tucurex xan. Wa tsoy a tucurex, ca bin a qui' najtex tu cu bin u reyintej C'uj. Wa mʌ' ja c'ʌmajex C'uj, mʌ' tsoy a tucurex, irechex a cu manob tu yac'birir, a jach manan ac'biro'.
Cu bin u ts'urintiquechex C'uj wa ja taq'uinex ca bin a ts'urintex?
(Lc. 16.13)
24 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob, Jesús:
―Mʌna' mac c'ucha'an yor u beyaj a ca'tur u ts'uriro'. A ca'turo' u ts'uriro', cu p'actic junturi'. Turiri' cu yajquintic u ts'urir. A ca'turo' u ts'uriro', mʌ' u qui' beyaj ti'. Turiri' u ts'urir cu qui' beyaj ti'. Baxuc techex, mʌ' c'ucha'an a worex a yajquintex C'uj wa ca yajquintex a taq'uinex.
A C'ujo' cu cʌnantic u parar
(Lc. 12.22‑31)
25 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Chich quin wa'aric techex. Mʌ' ja tucriquex ba' ca bin a jantex. Mʌ' ja tucriquex a ba' ca bin a wuq'uiquex. Mʌ' ja tucriquex bic ca bin cuxtarex. Mʌ' ja tucriquex a noq'uex ba' ca bin a buquintex. A C'ujo' ―quij Jesús―, ra' cu cʌnantic techex. Mʌ' wa ra' cu bin u ts'ic techex a wo'ochex, cax a noq'uex xan?
26 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Irej a wirex. A ch'ich'o', cu ch'ic u xic' ca'anan. Mʌ' ju pʌq'uicob yo'och irej winic. Mʌ' ju jaq'uicob yo'och a ch'ich'o', irej winic. Mʌna' u ca'anche'ir irej winiquir. Chen a C'ujo' cu ts'ic yo'och. Mʌ' ja wirej, jach manan cojir techex, chen a ch'ich'o', mʌ' coji' ʌcʌtan tu wich C'uj. Rajen a C'ujo' cu cʌnantic techex quire' u jach yajechex a C'ujo'.
27 Caj ara'b ti'ob ten Jesús:
―Arej ten ―quij Jesús―, tu yʌnechex a c'ucha'an yor u bʌji' ca' u betej ca' sats'ac cu nesats'ar u baquer, cax chumuc metro? Mʌna' mac c'ucha'an yor u betic ca' sats'ac u baquer chichin.
28 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Biquinin ca tucriquex a noq'uex? Cʌnex irechex u top'che' tu cu wac'ar u top'. Mʌ' ju beyaj, mʌ' ju c'uch irej winic, u top' a che'o'. 29 Cax mʌ' ju beyaj, cax mʌ' ju c'uch. U top' a che'o', u bʌjiri' cu wac'ar, barej jach manan u tsoyir u top' a che'o'. Quin wac techex ―quij Jesús―. A werex Salomón uch, a cu reyintic a nunquirex uch. Raji' mʌ' ju buquintej jach tsoy u noc'. A ju top' che'o' jach manan tsoyir. A Salomóno' mʌ' jach tsoy u noq'ui'.
30 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―A C'ujo', caj u betaj a su'uc a ti' yʌn baje'rer chen samʌn mʌna'. Cu bin erar. Cax a su'uco' tabar u bin, chen qui'quintex a worex, quire' a C'ujo' jach manan u cʌnantiquechex. 31 Rajen mʌ' a yʌn tucriquex a ba' ca bin a jantex. Mʌ' ja tucriquex a ba' ca bin a wuq'uiquex. Mʌ' ca bin a tucriquex a ba' ca bin a buquintex. 32 A mac mʌ' yer C'uj rajra' cu cʌxticob ba' cu bin u jantejob. Rajra' cu cʌxtejob yuq'uej. Rajra' cu man u cʌxtejob u buquintejob noc'.
Caj u ya'araj Jesús:
―Yʌn a Tetex ca'anan a mac cu cʌnantic techex. Raji' yer a ba' a c'atex. Raji' C'uj ca'anan. 33 Barej ―quij Jesús―, pʌyber arex ti' C'uj: Ca' a reyintex C'uj. Bayiri' xan, ca' qui'quintaquex yor C'uj ca' manaquex ich u tsoyir. Wa baxuc caj a quibex je' u ts'ic techex tu cotor ba' a c'atex. Cax a wo'ochex, je' u ts'ic techex. Cax a noq'uex, je' u ts'ic techex. Cax a wuc'urex je' u ts'ic techex.
34 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob Jesús:
―Rajen ―quij Jesús―, ba'wir ca wac'tiquex a ba' ca' bin tac samʌn. Ti' ti' a ba' ca wac'tiquex baje'rer. Ba'wir ca xaquiquex, a ca wac'tiquex a ba' cu bin tar samʌn yejer a ca wac'tiquex baje'rer. Ca' ic tucriquex a ba' cu tar samʌn quire' u q'uinin samʌni'.