9
Jesús cu jawsic a mʌ' u ch'itare'
(Mr. 2.1‑12; Lc. 5.17‑26)
Caj ts'oc aro' caj oc Jesús ich chem. Caj bin pʌchir c'ac'nab quir u bin ich u cajar Capernaum. Caj urij ich Capernaum. Caj tarob purbir a mech yoc ten u rac'ob. A mech yoco' xib, characbar ich ch'ac. Jesús caj u yiraj bic tabar caj u yacsajob tu yorob, caj u t'ʌnaj a mech yoco':
―Qui'quintej a wor in pararech. Tsoy in wiriquech quire' toc jaw a si'pir.
Ti' yʌn yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés ich Jesús. Mʌ' ya'ab ti' yʌnob. Chen tu yorob caj u mucu arob, caj ya'arob: “Cu pach'ic C'uj, Jesús wa ber cu ya'aric baxuco'.” A Jesúso', yer a ba' cu tucricob tu yorob a yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Ara'b ti'ob ten Jesús:
―Mʌ' a yʌn tucriquex c'as.
Jesús caj ya'araj ti' yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés:
―Wa quin wac a je' mech yoca': “Caj in jawsaj a si'pir”, a techexo' mʌ' a werex wa yʌn u muc' C'uj ten, wa mʌna' u muc' C'uj ten. Barej wa quin wac ti': “Riq'uen ca' xiquech.” Je' a werexe' yʌn u muc' C'uj ten.
Caj ara'b ten Jesús ti' yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés:
―Ar in wesej techex in muc' quir in jawsic u si'pir mac ich yoc'ocab, quire' taren in yamtej tu cotor mac.
Jesús caj u t'ʌnaj a mac a mech yoco':
―Riq'uen ―quij―. Ch'aj a ch'ac ca' xiquech ich a watoch.
A mech yoco', caj riq'uij caj bin ich yatoch. Caj yirob u riq'uir a mech yoque', caj jaq'uij yorob u winiquirob judío. Caj ya'arob u winiquirob judío:
―Jach caremech C'uj, quire' ta ts'aja muc' ti' Jesús quir u jawsic a mech yoco'.
Jesús caj u pʌyaj Mateo ca' tac cʌnbir u t'ʌn Jesús
(Mr. 2.13‑17; Lc. 5.27‑32)
Jesús caj u p'ʌtaj u cajar Capernaum jeroj caj yiraj turiri' xib Jesús, u c'aba' Mateo. Curucbar tu cu c'ʌmic u taq'uin gobernador romano. Caj pay Mateo ten Jesús:
―Cux ―quij Jesús―, quir a cʌnic in t'ʌn.
Caj riq'uij Mateo, caj bin tu pach Jesús.
10 Jesús ti' yʌn uch ich yatoch Mateo. Curucbar janʌn Jesús yejer u camsʌwinicob, yejer a cu c'ʌmicob u taq'uin gobernador romano. Ti' yʌn ich Jesúse', a yʌn u si'pirobe', cu janʌnob xan. P'eri'o' cu janʌnob yejer Jesús. 11 A farisejo', caj yirob cu janʌnob yejer Jesús, a yʌn u si'pirob, yejer a cu c'ʌmicob u taq'uin gobernador romano. Caj c'ata'b ten u winiquirob judío a fariseobo', u camsʌwinicob Jesús:
―Biquinin a wʌjcamsʌyʌjirex cu janʌn yejer a yʌn u si'pire', yejer a cu c'ʌmicob u taq'uin gobernador romano?
12 Jesús caj yubaj a ba' c'ata'bob ti' u camsʌwinicob. Jesús caj ya'araj ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―A mʌ' yajo', mʌ' u c'atic ts'ac, quire' toc yʌn yor. A mac a yajo', ra' cu bin u cʌxtic yo'och ts'ac.
13 Caj ara'b ti' u winiquirob judío a fariseojo' ten Jesús:
―Xen, cʌnex a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj, a tu cu ya'aric: “Ca' yajquinte mac baxuc u c'at C'uj. Mʌ' a chen quinsiquex a wʌrʌc' wacʌx a sija ten”, quij C'uj. Rajen tareno'. Quire' taren in pʌyic a mac yʌn u si'pirob ca' u c'axej tu yorob soc u p'ʌticob a c'aso'. Mʌ' taren in pʌyic a mac a cu ya'aric mʌna' u si'pirob. A ray winico', ca' u quibob a ba' ara'b ti'ob ten C'uj, a tu cu ya'aric: “Jach manan tsoyir ca' a yajquintej a rac'ob. Mʌ' ja chen quinsiquex a wʌrʌc' wacʌx a sijetenex.”
Biquinin mʌ' u p'ʌticob u janʌnob u camsʌwinicob Jesús
(Mr. 2.18‑22; Lc. 5.33‑39)
14 Caj c'uchob mʌ' ya'ab u camsʌwinicob Juan ich Jesús. Ra' cu yacsic ja' tu jo'r mac. Caj ara'b ti' Jesús ten u camsʌwinicob Juan:
―Biquinin mʌ' u p'ʌticob u janʌnob a camsʌwinicob quir u c'ujinticob C'uj? Biquinin a tenob in p'ʌticob in janʌnob yejer u winiquirob judío a fariseobo'?
15 Caj u nuncaj Jesús:
―A mac cu bin u ch'ic u raq'ue', cu pʌyic u rac'ob quir u qui'qui' janʌnob. A tarobe', mʌ' tsoyi' wa cu tucricob. Barej ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu bin, a tu ch'aj u raq'ue', jeroj ra' u q'uinino', cu bin u p'ʌticob u janʌnob. Baxuc a teno'. A mac a caj in pʌyaj mʌ' ba'wir u p'ʌticob u janʌnob. Wa ber ca' bin xiquen, a ra' u q'uinino', jach taj cu bin u p'ʌticob u janʌnob in camsʌwinicob.
16 Caj ya'araj Jesús:
―Mʌ' tsoy xan ca' a xaxactiquex a ba' caj a cʌnex ti' a nunquirex yejer a ba' tan a cʌniquex ti' ten. Mʌ' ja wirej, mʌna' mac cu jompʌc'tic u rabir u noc' yejer ric'ben. Cu mosar a ric'ben cu jatar a rabo' cu cochtar u jor. Jach carem u jorir u noc' u cochtar.
17 Caj ya'araj Jesús:
―Mʌna' mac cu t'ajtic u c'ab u wich uva ich u rabir yot'er chivo. Quire' ca' bin pajnʌc, cu bujur. Hasta u rʌc wecar u c'ab uva cu rʌc jatʌr u yot'er chivo xan. A ric'ben u c'ab uva yʌn u t'ajic ich ric'ben yot'er chivo soc mʌ' ju bujur soc mʌ' ju rʌc wecar u c'ab uva.
U parar Jairo caj jawsa'b ten Jesús
(Mr. 5.21‑43; Lc. 8.40‑56)
18 Mʌ' toy ts'ocac u camsic u bujur u yot'er chivo Jesús. Caj tar pʌybir Jesús ten Jairo. Ra' u jach ts'urir u winiquirob judío. Caj ara'b ti' ten Jairo tu cu xonraj:
―Jach quimin in chan parar xquic. Cojen, chan ts'anc'ʌbtej ca' wʌc'ʌs riq'uir in chan parar xquic.
19 Jesús caj riq'uij caj bin yejer u camsʌwinicob yejer Jairo. 20 Ti' yʌn u jer xquic, caj tar tu pach Jesús tu cu bin ich Jairo. Mʌ' ju jawʌr u yajir. Yʌn u yajir doce yaxq'uin. Mʌ' ju jawʌr tu cu muc'yaj. Mʌ' ju tsoytar. Caj u juts'aj u bʌj xquic ich Jesús. Tu pach Jesús caj u tʌra u yoquir u noc' Jesús ten xquic. 21 Caj u tucraj a xquico', ca' u tʌrej u yoquir u noc' Jesús. Caj ya'araj xquic tu yor: “Wa quin tʌric u yoquir u noc' Jesús, je' in jaware'.” 22 A Jesúso', caj u sut u bʌj ich u pach quir yiric mac caj u tʌraj u yoquir u noc'. Caj yiraj xquic, caj u tʌraj u noc' Jesús. Caj ya'araj ti':
―Qui'quintej a wor in jach pararech. Quire' caj a wacsaj ta wor ti' ten ―quij ya'araj ti'―, rajen toc jawech.
Ra'iri' u q'uinin toc jaw a xquico'.
23 Caj c'uchij Jesús ich yatoch Jairo. Ra' u jach ts'urir u winiquirob judío. Caj yiraj Jesús cu churob mac, quire' tabar u mucur u baquer u parar Jairo, quire' baxuc nanij u betic u winiquirob judío. Jach pim cu yoc'arob tan yac'ta'r u parar Jairo. 24 Caj ya'araj Jesús:
―Chan joq'uenex tancab ―quij Jesús―. Mʌ' quimeni'. Wenʌn u ca' in wiric a teno' ―quij Jesús.
Caj p'asta'b Jesús ten a pimo' quire' yerob jach quimij u chan parar Jairo. 25 Caj ts'oc u rʌc joc'sic mac tancab Jesús. Jesús caj oc ich yatoch, caj mach u c'ʌb ten Jesús caj riq'uij. Caj u ch'a'aj yor chan xquic, u parar Jairo. 26 Caj man u rʌc tsicbʌticob ich tu cotor u ru'um. Caj ya'araj ti' u rac'ob bic tabar caj ric'sa'b u parar Jairo ten Jesús.
Jesús caj u jawsaj a ch'op u wichobe'
27 Caj joq'uij Jesús ich yatoch Jairo. Caj tar mʌna' u wich ich u pach Jesús. Ca'tur a ch'op u wichobe'. Caj u purob u t'ʌn ti' Jesús:
―Yajquin tenob, yamtej tenob quire' u pararech ic nunquir David.
28 Jeroj, caj oc Jesús ich yatoch mac quet caj ocob a ch'op u wichobe'. Caj u jutsob u bʌjob ich Jesús. Caj c'ata'b ti'ob ten Jesús:
―Ca tucriquex c'ucha'an in wor in jawsiquechex?
Caj ya'arob a ch'op u wichobe':
―In werob Jaj Ts'urir c'ucha'an a wor a jawsiquenob.
29 Jesús caj u tʌr u wich a ch'op u wichobe'. Caj ya'araj ti'ob:
―An ten bic tabar caj a wacsajex ta worex ti' ten, baxuc u jawʌr a wichex xan.
30 Caj qui' jawʌc u wichob ten Jesús. Caj u toc araj ti'ob:
―Mʌ' a yʌn bin a wa'arex wa jaw a wichex ―quij ya'araj ti'ob.
31 Tan tu ts'ocar u jawar u wichob. Caj toc rʌc bin ya'arej ich tu cotor an bic tabar caj jawsa'b u wich ten Jesús.
Jesús caj u jawsaj a mʌ' u joc'ar u t'ʌn
32 Caj joc'ob ich Jesús, a jaw u wichobe', caj ca' tar purbir u jer. A mʌ' u joc'ar u t'ʌn quire' aca'an c'ac'as quisin ti'. 33 A Jesúso', caj u joc'saj u c'ac'as quisinin, a mʌ' u joc'ar u t'ʌn. Caj joc' u c'ac'as quisin, caj joc' u t'ʌn. Caj yirob u rac'ob caj jaq'uij yorob. Caj ya'arob:
―Mʌna' ij quiric mac cu joc'sic quisin. Cax tu cotor u ru'umin Israel.
34 Caj ts'oc yiricob u winiquirob judío a fariseojo' u joc'sic quisin Jesús. Caj u tus arob ti' u yet winiquirob judío:
―A werex tub u tar u muc' quir u joc'sic a quisino'? Ich u jach ts'urir quisin.
Quin yajquintic mac
35 Jesús caj rʌc man u tsec'tic ti'ob u jach tsoyir u t'ʌn tu cotor u cajar. Cax tu chan cajar cax tu carem u cajarob caj u tsec'taj ti'ob u jach tsoyir u t'ʌn. Ti' cu man u camsic Jesús ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj u tsec'taj Jesús tu cu bin u reyinticob C'uj. Jesús caj man u jawsaj mac, cax a ba' yajir cu jawsic Jesús. 36 Caj yiraj Jesús jach pim mac, caj u yajquinta Jesús, quire' caj u yiraj mʌna' mac caj u camsob tu cu bin u reyinticob C'uj. Yiraj Jesús u winiquirob judío irej wa tʌmʌn yuc, quire' mʌna' yʌjcʌnʌnyʌjirob u winiquirob judío. 37 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob, Jesús:
―Taj quin wa'aric techex. Yʌn mac pim ―quij―, u c'at yubicob u t'ʌn C'uj. Barej a cu beyajo', mʌ' pim yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj ti'ob. Aro' irej wa ti' yʌn jach ya'ab nʌr quir u jaq'uic, chen mʌ' ti' yʌn mac quir u jaq'uic. 38 Rajen ca' t'ʌnex C'uj soc u tuchi'tic mac quir u bin u tsec'tic u t'ʌn C'uj soc c'ucha'an yorob u yubicob u t'ʌn C'uj.