8
Jesús cu jawsic iq'uer u ca' ti' xib
(Mr. 1.40‑45; Lc. 5.12‑16)
Uche' ti' yʌn Jesús ich u jo'r p'uc wits. Caj emij caj rʌc sayob tu pach mac. Jach pim caj binob tu pach Jesús. Caj u juts'aj u bʌj tu yʌn Jesús ra' u cʌnmʌn iq'uer u ca', xib. Caj xonraj ich tu yʌn Jesús. Caj ya'araj:
―In wer c'ucha'an a wor a jawsiquen Jaj Ts'urir wa ja c'at a jawsiquen ―quij a iq'uer u ca'.
Jesús caj u tʌraj a iq'uer u ca'. Caj u tʌraj Jesús caj ara'b ten Jesús:
―In c'at in wiric a jawʌr ―quij Jesús.
Seb caj toc jawij iq'uer u ca'. Caj u toc araj ti', Jesús:
―Iric, mʌ' a bin a wa'aric tu ca man bic jawech. Chen tar a bin ich sacerdote u winiquirob judío quir a sijic ti' a ba' ya'ara' Moisés uch. Soc yer tu cotor mac jawsa'bech ―quij Jesús.
Jawsa'b ten Jesús u c'urew yʌjt'ʌnin cien soldados u winiquir romano
(Lc. 7.1‑10)
Caj c'uchij ich u cajar Capernaum caj u nup'aj u winiquir romano. Yʌjt'ʌnin cien soldados caj c'uchij ich Jesús caj u chich c'ataj ca' xic ich yatoch. Caj ya'araj ti':
―Jaj Ts'urir ―quij―. Yaj in c'urew ti' yʌn tin watoch. Jach yaj mʌ' u pec.
Jesús ara'b ti'e':
―Jeroj, cux in jawsej.
Caj u nuncaj yʌjt'ʌnin cien soldados:
―Jaj Ts'urir, mʌ' tsoy in wacsiquech tin watoch, quire' yʌn in si'pir. Ca' a jawsej in c'urew. Mʌ' ja wirej, cax yʌjt'ʌninen cien soldados quin ts'urintic. Ra' in ts'urir a mac a cu ya'aric in beyaj, ra' in jach ts'urir. Rajen wa quin t'ʌnic turiri' in soldado ca' xic, cu bin. Wa quin t'ʌnic u jer ca' tac, cu tar. Wa quin t'ʌnic in c'urew ca' xic tu beyaj, cu bin. Baxuc a techo', in wer wa ca wa'aric ca' jawʌc, je' u jawʌre'.
10 Caj ts'oc yubic Jesús a ba' ara'b ti' ten yʌjt'ʌnin cien soldados caj jaq'uij yor Jesús. Caj u t'ʌnaj a mac a cu tar u cʌnicob u t'ʌn. Caj ya'araj Jesús:
―Mʌ' in wiramʌn mac tu cotor ich u winiquirob judío, wa caj u qui' acsaj tu yor an bic yʌjt'ʌnin cien soldados. Ra' caj u qui' acsaj tu yor ti' C'uj.
11 Caj ya'araj Jesús ti':
―U'yex ba' quin wac. Tar u tar jach pim ich yoc'ocab, quire' u yet binacob Abraham yejer Isaac yejer Jacob, soc p'eri'ob u cʌjtarob ich ca'anan tu cu bin u reyinticob C'uj. 12 Barej a techexo', a cu tus ya'aricob: “A tenob, in nunquirob Abraham, rajen cu bin u yacsiquenob C'uj.”
Chen a teno', quin wa'aric techex, cu bin joc'sa'birechex ten C'uj ich c'ac'. Ti' ca bin a jʌch'iquex a cojex ich c'ac', quire' jach yaj ca bin a muc'yajex. Ta ca bin a wac'tiquex a bʌjex ich c'ac'.
13 Caj ya'araj Jesús. Ya'araj ti' yʌjt'ʌnin cien soldados:
―Xen ta watoch. A ta wu'yaje', toc jaw, quire' caj a wacsaj ta wor.
Ra' u q'uinin caj jaw u yajir u c'urew yʌjt'ʌnin cien soldados.
Jesús caj u jawsaj yixquit Pedro
(Mr. 1.29‑31; Lc. 4.38‑39)
14 Jesús caj bin tu yatoch Pedro. Caj yiraj yixquit Pedro. Caj yiraj characbar tu ch'ac, yaj u jo'r. 15 Caj tar u c'ʌb yixquit ten Jesús. Caj jaw u yajir u jo'r. Caj riq'uij, caj yʌnx chun u jansic ti'ob.
Jesús caj u jawsaj mac; ya'ab mac caj u jawsaj u yajirir
(Mr. 1.32‑34; Lc. 4.40‑41)
16 Caj ac'birchʌjij, caj tar u much'quinticob u bʌjob ich Jesús. Jach pim caj rʌc tar ich Jesús. Caj tarob purbir ti', a aca'an ti'ob quisin. Caj rʌc joc'sa'b u quisinin ten Jesús. Caj u t'ʌnaj quisin ca' jocac. Rʌc jaw u yajirir a mac a jach tar purbir ti'. 17 Jawsa'b ten Jesús tu cotor mac quir u nup'ur u t'ʌn a ts'ibta'b ten yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj, Isaías uch. Caj ya'araj Isaías uch: “U bʌjiri' Cristo cu bin u jawsic u yajir a mac yʌn ti'”, baxuc caj ya'araj Isaías uch.
A mac a ju c'at u sayʌr tu pach Jesús
(Lc. 9.57‑62)
18 Caj yiraj jach pim mac Jesús. Mʌ' tu cu man, quire' jach pim. Caj ya'araj:
―Ca' xico'onex pʌchir c'ac'nab.
19 A ra' u q'uinino', caj c'uchij yʌjcamsʌyʌjir u t'ʌn Moisés ich Jesús. Caj ara'b ti' ten yʌjcamsʌyʌjir u t'ʌn Moisés:
―In wʌjcamsʌyʌjirech, arej in tar ta pach quir in cʌnic a t'ʌn cax tu ca bin.
20 Jesús caj u nuncaj ti':
―A bʌc'o' yʌn u way tu cu wenʌn. A ch'ich'o' yʌn u c'ʌ'che' tu cu wenʌn. Barej a teno', a baxuquenechexo', mʌna' in watoch tu quin wenʌn.
21 U jer u camsʌwinicob caj ya'araj ti' Jesús:
―Arej in yʌn p'atʌr ich yicnʌn in tet hasta cu quimin. Ca' bin ts'ocac u quimin, caj in mucaj u baquer in tet. Quin tar ta pach quir in cʌnic a t'ʌn.
22 Jesús caj u nuncaj ti':
―Cojen tin pach. Tsire'ej a tet. Arej a mac a toc quimen ʌcʌtan tu wich C'uj, quire' mʌ' ju yacsob tu yorob, ca' u muquejob u baquer u quimirirob.
Jesús caj u t'ʌnaj yic'ar ca' ch'enac ca' ch'enac u ya'amin xan
(Mr. 4.35‑41; Lc. 8.22‑25)
23 Caj ts'oc aro'. Jesús caj oquij ich chem quir u ch'ʌctic c'ac'nab. Yet binac u camsʌwinicob. 24 Caj tar yic'ar tu yʌnob ich c'ac'nab. C'am yic'ar caj tarij. Caj burij u chem quire' u yaminin. Wenʌn u ca' Jesús caj burij chem. 25 U camsʌwinicob caj as Jesús caj ya'arob:
―Tabar in jururob, Jaj Ts'urir. Cʌnante tenob soc mʌ' in jururob.
26 Jesús caj u nuncaj ti' u camsʌwinicob:
―Biquinin sajaquechex? Chichin a wacsmʌnex ta worex.
Caj riq'uij Jesús u t'ʌnej yic'ar. Quet caj ch'en yic'ar yejer u yaminin. Qui' ch'en u yaminin. Qui' ch'en yic'ar xan. 27 Caj yirob u camsʌwinicob caj jaq'uij yorob. Caj ya'arajob:
―Ba' xibiri' a jera', cax cu jawsic u tar yic'ar? Cax u yaminin c'ac'nab cu jawsic.
Joc'sa'b c'ac'as quisin ten Jesús. Ca' tur xib joc'sa'b c'ac'as quisin ti'ob
(Mr. 5.1‑20; Lc. 8.26‑39)
28 Caj c'uchij Jesús pʌchij c'ac'nab tu ru'umin Gadara. Ca'tur xib caj c'uchob ich Jesús tu cu but'ur u baquer macob. Ti' cʌja'anob tu cu but'ur u baquer macob. Caj joc'ob tu japnin tunich tu cu but'ur u baquer macob. A ca'tur xibo' yʌn u quisinin. Jach ts'icob, rajen mʌ' u cha'bʌrob u manob u rac'ob. 29 A mac aca'anob ti' quisine', ra' caj u purob u t'ʌn ti' Jesús. Caj ya'arob:
―Ba' a c'at tenob Jesús? A techo', u pararech C'uj. Tarech a puriquenob ich c'ac' cax mʌ' c'uchuc tu q'uinin?
30 Mʌ' nenach yʌn tu yʌn Jesús yejer u camsʌwinicob. Ti' yʌn aca'anob c'ac'as quisini'. Ti' yʌn yʌrʌc' cajij q'uec'ʌn, jach pim. Cu manob u janʌnob xiw. 31 A quisino', aca'anob ich a ca'tur xib, caj u chich c'atajob ti' Jesús:
―Ar in binob ich cajij q'uec'ʌn wa ca joc'siquenob.
32 Caj u nuncaj Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―Xenex ―quij.
Caj joc' u quisinin ich xibob, caj bin ich u cajij q'uec'ʌn. Caj yubob u quisinin u cajij q'uec'ʌn caj ruc' yac'ab. Caj ruc' yac'ab ich ch'ica'anin wits. Caj u purob u bʌjob ich c'ac'nab. Caj rʌc bint ja', caj rʌc quimin.
33 A cu cʌnanticob u yʌrʌc' cajij q'uec'ʌn, caj yirob u rʌc bin cajij q'uec'ʌn, caj jaq'uij yorob. Caj u c'ʌnajob yac'ab, caj u bin ya'arajob tu cajar a ba' u ber ti' u yʌrʌc' cajij q'uec'ʌn. Caj binob ya'arej tu cajar ba' u ber ti' u rac'ob, a mac aca'anob quisin ti' u rac'ob xan. 34 Caj rʌc joc'ob tu cajar tu cotor mac. Caj binob ich Jesús. Caj yirob Jesús caj chich ara'b ti' Jesús:
―Xen tech ich u jer ru'um.