18
U rubub u cajar Babilonia
Caj ts'oc in wʌyʌc'tic a ray xquico', a curucbar ich u jo'r wits, a sietejo'. Caj in wʌyʌc't u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Tar emij ich ca'anano', raji' turiri' u jach ts'urir ich u yet yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Raji' caj u yerc'ac'tic u ru'umin ich yoc'ocab quire' pot sasir u winquirir. A ray yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj u puraj u t'ʌn, ch'ic c'am caj u puraj u t'ʌn, tan ya'aric:
―U cajar Babilonia cu bin ch'esa'bir ten C'uj soc u cʌjtar u quisinin tu yʌn u cajar Babilonia uch. Tiri' xan, cu bin u cʌjtar a ba' jach c'as, bayiri' xan, a ba' p'acta'b ten mac, cax ch'ich', cax bʌc'. Mʌ' ja wirej ―quij―, a raj cajaro' ya'arob u man yirej xquic. Bayiri' xan, a xquico' ya'arob u man yirej xib cax ich tu cotor mac ich yoc'ocab. Bayiri' xan, u cajar Babilonia caj ya'arob a mac a cu co'nan quir u manob xan, an ten bic baxuc a ti'obo'. Rajen a mac a cu co'nan tu jach t'ajʌr u taq'uino' quire' a cu manobo'. Robob, caj cuxrajob ti' u nonoj bʌjiri'e', tan u manob a cu pachticob tu yorob a c'axo'. A cu co'nanob caj u purob ich u cajar Babilonia a ba' u pachtajob quir u manob tu c'asir ―baxuc caj u ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj.
Jeroj, caj in wu'y u jer t'ʌn mac ich ca'anano' tun. Raji' caj u ya'araj:
―A techexo', a mac a tu yacsob tu yorob ti' C'uj. Cojenex, ca' a p'ʌtex u cajar Babilonia soc mʌ' a pʌyic a si'pirex xan, soc mʌ' p'eri' ca bin a wu'yex u ts'iquir C'uj, quire' ra' u bo'orir u si'pir a cu bin tuchi'bir ti' ten C'uj. Mʌ' ja wirej ―quij―, u si'pir u cajar Babilonia, quire' jach c'as, rajen yiraj C'uj. Raji' mʌ' tabar u tubur ti', a C'ujo'. Raji' tu c'ʌ'otaj, rajen bin u ca' bo'ot u si'pirob. A techo', C'uj ―quij ya'araj ti'―, ar u toc qui' bo'ot u bo'orir u si'pirob u cajar Babilonia. Toc bo'ot a ti'obe', mʌ' chen teni', ca' a wʌc'ʌs ca' bo'otej ti'ob, soc jach manan cu yubicob, quire' baxuc raji' caj u bet a ti'ob xano'. C'uj, toc ar u muc'yaj u cajar Babilonia. Ar u toc betej ca' oc'ar xan, quire' nonoj cuxrajob u bʌjiri' u c'ate', tan u beticob a ba' c'asir cu pachticob tu yorob. Mʌ' ja wirej, raji' cu ya'aric tu pixam ti' u nonoj bʌjiri'e': “A teno', quij, xquiquen, a teno', u reyintiquenob mac. A teno', mʌ' tucur in ca' an ten bic xquic a quim u mam. A teno', quij, mʌ' jin bin in muc'yaj.” Baxuc cu ya'aric u cajar Babilonia. Mʌ' ja wirej, u cajar Babilonia seb cu bin u ts'abʌr u muc'yaj. A mac a cʌja'anob tu cajar Babilonia, je' u quiminobe'. Robob je' u tucurobe'. Robob je' u wi'ijchʌjʌrobe'. Je' u tocarob yejer c'aq'ue' xan. Mʌ' ja wirej, a Jach Ts'ur C'ujo' c'ucha'an yor u tuchi'ta'r u yajirej an ten bic caj u toc a'araj C'uj.
Mʌ' ja wirej, robob a reyobo', a mac a tu p'eri'quintob u bʌj tu cu manob tu cajar Babilonia a tan u yiricob xquic, bayiri' a tan yiricob xib. Robob, a reyobo', caj nonoj cuxracob ti' u bʌjiri'e', tan u beticob a ba' c'asir cu pachticob tu yorob. Robob bin u ca' yac'tob u cajar Babilonia ca' bin ch'esa' ten C'uj. Robob bin u ca' u tucrob u cajar Babilonia ca' bin yirob u tocar, ca' bin yirob u nacʌr u buts'ir tu cu yerar. 10 Robob, a reyobo', mʌ' ju bin u nats'ob u bʌj quir u taquicob u cajar Babilonia quire' u sajac u yubicob. Robob bin u ca' ya'arob:
―Ay, quen, ay quen. Otsir u cajar Babilonia quire' ch'esa'bir ten C'uj. Cax qui' yorob uch. Mʌna' ba' caj u tucraj uch, chen seb caj c'uchij tu q'uinin u ts'iquir C'uj a ti'e' ―baxuc cu bin ya'aricob.
11 Robob, a mac a cu co'nan, ti' u cajar Babilonia, cu bin u ca' u jach ac'tob u bʌj, tan u yoc'arob quire' mʌ' tu cu bin u canob u ba'tac ich u cajar Babilonia mʌ' cu bin u canejob biq'uin. 12 Mʌ' ja wirej, a mac a cu canicob ti' u cajar Babilonia caj u canob ti' a chan tunich, a jach co'ojo' yejer a sʌc ujo', ra' u c'aba' perla. Robob caj u canob ti' u noc', ra' sʌc noc'o', u c'aba' lino. Bayiri' xan, chʌc noc' a cu naj buquinticob a reyo'. Caj u canob ti' noc'o' a sʌcta'bir noc', a ju c'ucho', a cu tar ich u c'an a noc'o', u c'aba' xan seda, jeroj caj u canob u jer chʌc noc' xan. Robob, caj u canob ti' che' a nequi' u boque' irej naba', bayiri' xan, cu canicob u che'er a jach co'ojo' irej punʌ', jach co'oj, bayiri' xan, cu canicob ti' tu cotor ba' a beta'b u coj a bʌc'o', u c'aba' elefante, chen a ba' beta' u cojo', ra' u c'aba' marfil. Robob caj canob ti' a chʌc taq'uino', bayiri' xan, mascab, bayiri' xan, tunich a jach yuro', u c'aba' mármol. 13 Robob cu canicob u sor che', a jach qui' u boco', bayiri' xan, ts'ac a qui' u boco', quir u jic'tic tu bʌq'uerob, bayiri' u yits, a qui' u boc, u c'aba' mirra, bayiri' xan, a qui' u boco' a cu jic'ticob tu jo'rob, bayiri' xan, u yuc'ur u c'ab u wich uva, a cu yuq'uicob. Robob caj u canicob ti' sas yejer u wich bax nʌr, a jach tsoyo', yejer u yo'och trigo. Robob caj u canob ti' u yʌrʌc' burro yejer u carro a cu jita'r ten yʌrʌc' tsimin, bayiri' xan, caj u canob u yʌrʌc' tʌmʌn yuc, bayiri' xan, u yʌrʌc' chivo, bayiri' xan, u yʌrʌc' tsimin quir u cʌptarob tu pach. Cax winic caj u c'ʌnob, cax xib caj u canob, cax xquic xan, caj u canob. 14 Ca' bin arac ti' u cajar Babilonia:
―Ra' u wich che' caj a pachtex uch, cax a ba' tsoy ta chi'ex, mʌna' mac cu tar purbir techex quir a mʌniquex, cax a ba'taquex, mʌ' biq'uin ca' bin a wirexi' ta cajarex ―baxuc cu bin ara'bir ti'ob.
15 A mac a cu caninob uch ti' a ray cajaro', a mac a tu nejarob u taq'uino' ti' u cajar Babilonia. Robob, mʌ' ju bin u nʌts'ob u bʌj ti' a ray cajaro' quire' jac'a'an yorob ti'ob, quire' sajʌcob caj u yirob u ts'abʌr u muc'yaj ich u cajar Babilonia. Robob je' u yac'ticob u cajar Babiloniaje', tan u nequi' ac'ticob. 16 A ray cu conanobo', je' u ya'aricobe':
―Ay, quen, ay, quen, otsir u cajar Babilonia a jach no'jo'. Irech uch a xquico' a ju buquinmʌn u sʌc noc', u c'aba' lino, quire' jach tsoy. Toc yʌn tech chʌc noc' yejer bara'an chʌc noc', ra' nich'a'an ta noc' u mascabir oro yejer u tunichir a jach co'ojo' yejer a sʌc ujo', u c'aba' perla. 17 Quire' to'onex, je' u ya'aricob a mac cu conanob, ra' irej turiri' hora mʌ' turiri' q'uini' an ten bic caj tsec'ta'b ti' u cajar Babilonia wa ber caj ch'esa'b ten C'uj tu cotor u ba'tac tub u tar u taq'uin uch ―baxuc je' u ya'aricob a mac a cu conanob ca' bin c'uchuc tu q'uinin.
Tu cotor mac a ju ts'urirob u chemic'ac'nab, yejer a mac a cu bin purbirob tu ru'umin yejer a mac u winquirir u chemic'ac'nab, yejer tu cotor mac a cu jaricob u taq'uin tu cu c'anob u chem, robob mʌ' ju nats'ʌrob ich u cajar Babilonia quire' jac'a'an yorob ti'ob. 18 Robob, je' u bin yiricob u buts'ir tu cu yerar u cajar Babilonia. A ra' u q'uinino' je' u yac'ticob u bʌje', tan u ya'aricob:
―Jeroj, esej to'onex u jer u cajar an ten bic u cajar Babilonia caj ch'esa'b uch an ten bic u cajar Babilonia caj ch'esa'b.
19 Ra'iri' xan, je' u tasicob u noy ru'um tu jo'rob soc yerob mac tan u yac'ticob u bʌj. C'am cu bin oc'arob tu cu yac'ticob u bʌj. Je' u ya'aricob:
―Ay, quen, Ay, quen jach otsir u cajar Babilonia, a jach no'jo'. Quire' yejer u taq'uin caj u mʌnob a ba' jach co'oj ti' u cajar, rajen tu nejarob u taq'uin a mac a yʌnin u chemic'ac'nab tu tu canob ba'. Rajen tabar u ch'esa'r ten C'uj u cajar Babilonia ―baxuc caj u yac'tob u bʌj.
20 Tu tin wʌyʌc'taj ich ca'anan, caj in pʌctaj caj in wiraj u yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Raji' caj u ya'araj:
―Qui'quint a worex a techexo', a mac a cʌja'an ich ca'anan. Bayiri' xan, a techexo' a tu tuchi'techex Jesús quir a tsec'tiquex u t'ʌn, bayiri' xan a techexo' a ts'ab a tucurex quir a tsicbarex a ba' u c'at C'uj uch, bayiri' xan, a techexo' a mac C'uj yʌninechexo'. Qui'quint a worex, quire' a C'ujo' caj ts'iquij yejer u cajar Babilonia quire' a ba' tu betaj techex uch. Mʌ' ja wirej, C'uj caj u yesaj a techexo' caj a c'ujintex Jach C'uj, rajen tu ch'esaj u cajar Babilonia ti' ―baxuc caj u ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj.
21 A ray u quinino', u yʌjmasir u t'ʌn C'uj, a mac jach chich u muc' caj u ch'aj turiri' tunich an ten bic u ca'ir juch', chen jach manan carem a ca'o'. Raji' caj u pich'intaj ich c'ac'nab, tan ya'aric:
―An ten bic caj in pich'intaj yejer u chichir in muc' ich c'ac'nab, baxuco' a C'ujo', yejer u chichir u muc' cu bin u ch'esic u cajar Babilonia soc mʌna'.
22 Caj ara'b ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj:
―A cu jum a arpajo', a cu pʌxicob, yejer a mac a cu pax, mʌ' ju bin uyibir tu cajar mʌ' biq'uin. Cax a chur yejer a mac a cu churo', mʌna'. Cax a cu yutsic u mascabir quir u yutsta'r, mʌna'. Mʌ' ju bin irbir ten mac a cu beyaj tu cu jaric u taq'uino' tu cajar. Mʌ' ju bin irbir ten mac, a xquico' a tan u juch'o', mʌ' biq'uin. 23 Tu cajar Babilonia, mʌna' mac cu bin irbir u ras quir u yerc'ac'tic u yatoch. Mʌ' ju bin yubob u qui' yor mac a tu cu ch'ic u rac', cax a cu tarob tu cajar, a mac a cu conanob, a mac a jach no'jo' ich yoc'ocab. Chen techex ta tus arex ti'ob soc a pʌyiquex u si'pirob an ten bic techex.
24 ’Caj c'uchij tu q'uinin quir a bin ch'esa'bir ten C'uj. Tij quirex bic tabar ta quinsex a mac a tu camsob u t'ʌn C'uj uch, yejer a mac a tu quibob u t'ʌn C'uj uch, irej wa ta toc quinsex tu cotor mac ta cajarex, cax nach quinsa'bob ―baxuc tu ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj.