19
Caj ts'oc in wʌyʌc'tic ich ca'anan tu tin wir u cajar Babilonia, jeroj caj in wu'yaj u t'ʌn mac a tu much'a'anob ich ʌcʌtan tu cutan a caremo'. C'am caj u t'ʌnob tan ya'aricob:
Ca' ij caremquintex u c'aba' ic Jaj Ts'urirex C'uj, quire' tu taco'onex soc mʌ' jic binex ich c'ac'. Ca' ic sʌjtex C'uj, quire' a ba' tu betaj. Ca' ic sʌjtex a ti'o' tij corex quire' raji' yʌn tu cotor u muc'. Chen raji' yʌn u muc' tu cotor, quire' raji' ij c'ujirex ic Jaj Ts'urirex. Mʌ' ja wirej, a ba' u ber ti' u cajar Babilonia, ra' u tajir u bo'orir u si'pir, rajen ts'iquij C'uj, yejer a xquico', quire' raji' cu tus ets'bar u cajar Babilonia. Mʌ' ja wirej, raji' tu pʌy u si'pir tu tu ya'araj u man yejer xquic, bayiri' xan, tu pʌy u si'pir tu tu ya'araj u man yejer xib. Raji' tu pʌy u si'pirob, baxuco' ti' a mac a cʌja'an ich yoc'ocab. A C'ujo', caj ts'iquij yejer quire' tu chuc u pachob a mac a tu yacsob tu yorob ti' C'uj, quire' tu quinsob.
Baxuc caj ya'araj a mac a much'a'an tu cutan a jach caremo'.
A jach pimo', a much'a'anob ich ʌcʌtan u cutan, a jach caremo', caj u wʌc'ʌs arob:
―Ca' ij caremquintex u c'aba' ic Jaj Ts'urirex C'uj, quire' tu ch'es u cajar Babilonia. Ra' u buts'ir tu cu yerar, ra' ir u buts'ir tu cu muc'yajob a mac a ti' yʌn ich c'ac' munt q'uino'.
Jeroj tune', robob, a xibo', a nuxibo', a veinticuatrojo', quet yejer a bʌc' cuxa'ano', a cuatrojo', caj rʌc xonrʌjob ich ʌcʌtan mac a curucbar tu cutan, a jach caremo', quir u c'ujinticob. Robob caj u ya'arob:
―Quire' nup' a t'ʌn an ten bic caj u rʌc arob tech, ca' ij caremquintex a c'aba' ―baxuc caj ya'araj a veinticuatro xib, a nuxibo' yejer a bʌc' cuxa'ano', a cuatrojo'.
Jeroj tune', a mac a bʌytʌc tu curucbar mac tu cutan, a jach caremo', caj u purob u t'ʌn, tan ya'aricob:
Ca' ij qui' t'ʌntex C'uj, a mac quij c'ujintiquex, cax a techex ich ca'anano', quij, cax a techex ich yoc'ocabo'. Quet yejer a mac a cu sʌjticob C'uj, a tan u quibicob u t'ʌn. Ca' a warex: “Bayo' C'uj”, cax u ca' ts'urir, cax u jach ts'urir.
U qui'qui' janʌnob tu q'uinin ca' bin uruc Jesús
Tu tin wʌyʌc'taj ich ca'anan, caj in wu'y u t'ʌn mac, raji' irej wa ju t'ʌn pim mac cu t'ʌnob. Chen c'am u t'ʌnob irej u man u jum yoc ja', a chich u yoc ja'o', chen ya'ab u man u jum u yoc ja'. Bayiri' xan, raji' u t'ʌnob u'y u man u jum a cu peco'. A ray t'ʌno', caj u ya'araj:
Ca' ij caremquintex u c'aba' C'uj, a mac jach chich u muc'. Mʌ' ja wirej, raji' u yʌnxchun ij cocar ic reyintex baje'rer.
A ray t'ʌno caj u ya'araj:
Ca' ij qui'quint ij corex a mac a ti' yʌn ich ca'anano', ca' ij qui' t'ʌnex C'uj. Mʌ' ja wirej, c'uchij tu q'uinin ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex, a mac a raji' u tʌmʌn yuc C'uj. Raji' cu tar quir u pʌyic a mac a tu yacsaj tu yor ti', ir a xibo' a cu tar ch' u rac'o', quire' tu qui' cʌnant u bʌj quir u tar pʌybir a ti'o'. Ir a mac a cu ch'ic u rac'o', raji' cu ts'ic u noc' u rac'.
Bayiri' xan, a Jesúso' je' u ts'abʌr u noc' ti', a jach manan tsoy ti', raji' lino u c'aba'. Jach sʌc, mʌna' u yeq'uir a ti'o'. Mʌ' ja wirej, raji' caj u ts'ajaj ti' a mac a tu yacsaj tu yor ti', quire' ra' u noc'o' sʌc an ten bic a mac a mʌna' u si'pir a ti'o'.
A ray u q'uinino' caj ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj ten, tan ya'aric:
―Ts'ibtej, Juan, a ba' quin bin in wac tech. Arej ti': Jach qui' yorob a mac a cu binob titaro', wa ber ca' bin uruc Jesús, a mac a raji' u tʌmʌn yuc C'uj. A ray u q'uinino', bin u ca' u p'eri'quint u bʌjob yejer a ra' yʌnin C'ujo'. Jach taj a ba' quin wac tech Juan, quire' tin mas u t'ʌn C'uj tech ―baxuc tu ya'araj yʌjmasir u t'ʌn C'uj.
10 Jeroj, caj xonrʌjen ich u yoc u yʌjmasir u t'ʌn C'uj quir in c'ujintic. Chen raji' caj u ya'araj ten:
―Mʌ' a c'ujintiquen ―quen―. P'eri' quet ic beyajex ti' C'uj, quet yejer a mac a tan u quibicob u t'ʌn Jesús. Raji' tu junan ca' ij c'ujintex. Mʌ' ja wirej, p'eri'o'onex ic beyajex ti' Jesús, rajen mʌ' jic c'ujintej ic bʌjex. Mʌ' ja wirej, raji' ic beyajex ca' manaco'onex ic tsec'tex Jesús rajen p'eri'o'onex ―baxuc caj ya'araj yʌjmasir u t'ʌn.
A mac a cʌpa'an tu pach a sʌc tsimino'
11 A teno', caj in wʌc'ʌs wʌyʌc'taj ich ca'anan. U jer, caj in wiraj u je'pʌjʌr a ca'anano' quir in pʌctic ich ca'anan. Jeroj tune', tin wiraj sʌc tsimin. Yʌn mac cʌpa'an tu pach a sʌc tsimino', raji' ic Jaj Ts'urirex Jesús. Raji' cu betic a ba' cu ya'aric. Raji' cu bin u reyinticob mac tu cotor. Raji' cu bin u ts'ictar yejer a mac a jach c'aso' quire' taj u yor Jesús. 12 U wich a mac a cʌpa'an tu pach a sʌc tsimino'. Raji' u wichob irej u sasirir c'ac'. Tu jo'ro', yʌn u p'oc, jach ya'ab yʌn. Ra' u p'oco' irej u p'oc a ju p'oquinmʌn a reyo'. Ich yoc'or u tan yʌn ba' ts'iba'an ti'. Raji' u c'aba'. Chen a mac a cu xaquic ti', mʌ' ju najtej ba' u c'at ya'arej. Chen u wʌc'ʌs bʌjiri' cu najtic. 13 A ray winico', u buquinmʌn u noc'. A noc'o', raji' irej u noc' baxta'b ten u q'uiq'uer. Raji' yʌn u c'aba' a mʌna' u jer yʌnin. Raji' u t'ʌn C'uj. 14 Robob a mac a cu sayʌrob tu pach, a mac a cʌpa'an tu pach sʌc tsimin, robob jach manan pim, robob u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj yejer a mac a tu yacsob tu yorob ti' u t'ʌn C'uj. Robob rʌc cʌpa'anob tu pach sʌc tsimin, u rʌc buquinmʌnob sʌc noc' a jach tsoyo' quire' lino. Mʌna' u yeq'uir u noc'ob. 15 Caj joc' u t'ʌn tu chi' Jesús ir u mascabir a ca' wʌrʌc' u yejo'. Raji' quir u ch'esic a mac a cu p'acticob a ti'o', quire' tu quibob u t'ʌn a bʌco', a jach caremo', yejer a mac ts'a'b u tucur ten quisin quir u tsicbar a ba' u c'at a quisino'. A Jesúso', tu cu bin u reyinticob mac, mʌna' mac cu bin c'uchur yor ti'. Robob, a mac a cu p'acticob a ti'o', bin u ca' ch'esa'birob irej an ten bic u wich uva cu yach'ʌtʌr soc u joc'ar u c'ab, a baywo' bin u ca' ch'esa'birob ten C'uj. 16 Ti' ts'iba'an u c'aba' a mac a cʌpa'an tu pach sʌc tsimino'. Ti' ts'iba'an u c'aba' yoc'or u noc', bayiri' xan, tu chacbʌq'uer ti' ts'iba'an u c'aba'. Raji' ts'iba'an. “Ra' u rey a cu reyinticob tu cotor rey. Ra' u ts'urir a mac a cu ts'urinticob tu cotor mac.”
17 Tu tin wʌyʌc'taj ich ca'anan, caj in pʌctaj caj in wiraj u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Caj in wiraj, ch'iquicbar ich ic yum. Raji' c'am caj u puraj u t'ʌn ti' a ch'icho', a cu ch'ic u xic' ich ca'anano', soc u yubic u t'ʌnob. Rajen raji' caj ya'araj:
―Cojenex ―quij―, toc much'quintex a bʌj quir a chi'iquex a wo'och bʌc' a cu bin ts'ajic techex ten C'uj. 18 Cojenex ―quij―, ca' a chi'ex a wo'och bʌq'uex, u bʌq'uer a reyo' a tu ts'urintajob a bʌc', a jach carem bʌc'o', yejer a mac a ts'a'b u tucur ten quisin quir u tus tsicbar an ten bic u c'at a quisin ucho'. Cojenex ca' a chi'ex a wo'och bʌq'uex, u bʌq'uer a mac a tu quibajob u t'ʌn a reyo', yejer u soldadob, yejer u soldadojob a reyo' a cu cʌptarob tu pach u yʌrʌc' tsiminob, yejer u bʌq'uer u tsiminob xan. Cojenex ―quij―, ca' a chi'ex a wo'och bʌq'uex u bʌq'uer mac, cax jach ts'urir, cax mʌ' jach ts'ur, cax c'ʌna'an ten mac, cax mʌ' c'ʌna'an ten mac ―baxuc caj u ya'araj u yʌjmasir u t'ʌn C'uj, a ch'iquicbar ich ic yumo'.
19 A teno', caj in wiraj a bʌc'o', a jach carem bʌco', yejer u reyob a cu reyinticob mac ich yoc'ocab, yejer u soldado, ra' quir u quinsicob mac. Robob tan u much'quinticob u bʌj quir u riq'uirob u ba'te't a mac a cʌpa'ano' tu pach a sʌc tsimin yejer u winiquirob, a pimo', a cʌpa'ano' tu pach tsiminob xan. 20 Jeroj tune', caj chuc a bʌc'o', a jach carem bʌc'o' quir u bin purbir ich c'ac' quir yerar ich azufre. Toc cuxa'an caj purij quet yejer a mac a ts'a'b u tucur ten quisin quir u tus tsicbar a ba' u c'at a quisino', a tu tus araj mac a cʌja'anob yoc'ocab yejer u tus carem beyajob. Raji' tu betaj u tus carem beyajob ich ʌctan a bʌc'o', a jach carem bʌc'o'. Mʌ' ja wirej, quire' a ray u tus carem beyajob, rajen tu c'ʌmajob tu ts'iba'an u pam a bʌc'o', a jach carem bʌc'o' quet yejer caj u sʌjtob u yochir a bʌc'o', a jach carem bʌc'o'. 21 Chen a mac caj ricsa'b tu ba'te'ob a pa'ay ten bʌc', a jach carem bʌc'o' yejer a mac a ts'a'b u tucur ten quisin quir u tus tsicbar a ba' u c'at a quisino'. Robob caj rʌc quinsa'b ten a mac a cʌpa'an tu pach a sʌc tsimino'. Caj rʌc quinsa'b ten a ra' cʌpa'an tu pach sʌc tsimin yejer u mascabir a cu joc'ar tu chi'. Jeroj tune', caj tar chi'birob a u bʌq'uer ten ch'ich'o', caj rʌc najchʌjob a ch'ich'o'.