22
Tu cajar Jerusalén tu cu bin u cʌjtar mac a cu tocar ten C'uj. Raji' u yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj u yesaj ten yic' ja' a cu ts'ic quir u cuxtar mac. A yoc yic' ja'o', ti' cu man yoc yic' ja' ich yaran u cutano', a jach caremo', bayiri' xan, u yoc yic' ja' tu cu man ti' u cutano', a yʌnin u tʌmʌn yuc C'uj. Chich yoc ya'arir, jach sʌc u wich an ten bic u sasir nen. A yoc ya'ariro', cu man chumuc u berir u cajar Jerusalén. Tu chi' ya'arir ti' yʌn u che'er a cu ya'aric u che'er quir u cuxtar mac. Ca' wʌrʌc' jumbuj u chi' ya'arir ti' yʌn a ray u che'ero'. Rajra' cu wichʌncʌr, quire' ca' bin tac u jer ic nʌ' yʌn u jer u wich. U burur yax'quin yʌn u wich. U wich, a ray che'ero', mʌ' u chen ts'abʌr u cuxtar mac, bayiri' xan, u re', a ray che'ero', cu jantic ca' jawʌc a ba' yajir yʌn tu cotor a cajaro', cu jantique' cu jawʌr u yajir. Mʌ' ja wirej, quire' a ray u q'uinino', mʌ' yacsa' a c'aso', mix xan, a mac c'aso' mʌ' u yacsa', mʌna' ba' a cu bin tac'bir u jo'r ten C'uj. A C'ujo', je' u reyinticob mac quet yejer Jesús u tʌmʌn yuc C'uj. A ray u q'uinino', a ray yʌninob C'uj je' u c'ujinticob C'uj. A ray u q'uinino', jeroj tune', robob a mac yʌninob C'uj, rajra' je' u binob ich ʌcʌtan ti' C'uj, quire' raji' yʌninob C'uj. Je' u ts'ibtaj u c'aba' tu pam a ti'obo'. A ray u q'uinino', mʌ' ju bin ac'birchʌjʌr, mʌ' ba'wir quib xan, mʌ' u sasirir ic yumo' xan, quire' u sasirir C'uj cu bin u sasiquintic ti'. Robob u pararob C'uj je' u reyinticob mac irob quet reyob yejer C'uj munt q'uin.
Tabar u yu'ur Jesucristo
Pachir caj u ya'araj ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj ten, tan ya'aric:
―A ba' ta wʌyʌc'taj ich ca'anan Juan ―quij―, raji' taj, mʌ' u tusbarech C'uj, jach taj. A ba' esa'b tech ich ca'anan ra' quir a wer tabar u c'uchur aro', bayiri' jach taj xan. Mʌ' ja wirej, ra'iri' C'uj a tu tuchi'taj a mac a ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj uch. Raji' xan, caj u ts'ajaj a tucur tech quir a ts'ibtic a ba' u c'at C'uj soc yerob u pararob C'uj a ba' cu yʌnxchun, bayiri' xan, a ba' a tabar u yʌnxchun ich yoc'ocab.
An ten bic caj ya'araj ten ic Jaj Ts'urirex, a teno', Juan, quin wʌc'ʌs aric tech: “Tabaren in wu'ur”, quij Jesús. Jach qui' yor a mac a cu bin yubej tu yor, a cu quibic in t'ʌn, u t'ʌn a tin wesaj tech ich a je' u ju'unina'.
A teno' Juan, quij, caj in wiraj tin wich a ba' tin wʌyʌc'taj ich a je' u ju'unina'. Bayiri' xan, a ba' tin wu'yaj ich a je' t'ʌna', a quin ts'ibtic techex ich a je' u ju'unina'. Quire' a ba' tin wʌyʌc'taj yejer a ba' tin wu'yaj, jeroj tune', caj xonrajen ʌcʌtan yʌjmasir u t'ʌn C'uj quir in c'ujintic yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Caj in betaj a baxuco', quire' a ba' caj u yesaj ten caj in c'ujintaj. Caj ya'araj ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj:
―Mʌ' a c'ujintiquen, quen, p'eri' ic beyaj yejer C'uj. Mʌ' ja wirej, p'eri'o'on yejer a mac ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj uch. An ten bic C'uj caj u c'anob a ti'obo' caj u tsec'tob u t'ʌn, bayiri' xan, a teno', a C'ujo' caj u c'ʌnajen xan. A teno', iren an ten bic tu cotor mac, yʌn in toc quibic u t'ʌn C'uj xan, rajen Juan, ca' a c'ujintej C'uj ―baxuc caj ya'araj ten.
10 Caj ya'araj ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj:
―Arej ti' a ba' ti' yʌn ich a je' u ju'unina' soc yerob mac a ba' ti' ts'iba'an, quire' ts'a'b u tucur ten C'uj ti' tech ca' a ts'ibtej ich a je' ju'unina' a ba' u c'at C'uj. Quire' tabar u yʌnxchun a ba' tsecta'b ich a je' ju'unina'. 11 U'yex ba' quin wa'aric techex. Wa ber ca' bin ts'ocac a ba' tin wʌyʌc'taj ich ca'anan yejer a ba' tin wu'yaj, jeroj tune', mʌ' tub u c'axicob yorob, a mac a c'aso', quire' raji'ob mʌ' u c'at u p'ʌtob u c'asirob, raji'ob u beri' ca' bin xicob ich c'ac'. A mac a cu manob tu c'asirob u beri' ca' bin xicob ich c'ac' xan. Bayiri' xan, a mac a cu manob tu tsoyirob u beri' ca' bin xicob ich C'uj. A mac a cu yet man C'uj u beri' ca' bin xicob ich C'uj.
12 C'aj techex a ba' ara'b ten ic Jaj Ts'urirex uch:
―Qui' cʌnant a bʌjex quire' tabar in wu'ur. A teno' ―quij―, quin bin in bo'otej a mac a beyajnʌjij ti' ten an ten bic caj betnʌj ti' C'uj. 13 A teno' ―quij― Jaj Ts'ur, a pʌyber cuxa'anen. Bayiri' xan, a teno' mʌ' biq'uin quin quimin ―quij―. A teno', u beri' ti' yʌnen, bayiri' xan, munt q'uin u beri' ti' yʌnen. A teno' ―quij Jaj Ts'ur―, tin yʌnxchun tu cotor ba', bayiri' xan, a teno' a quin ts'ocsic tu cotor ba'.
14 Jach qui' yor a mac a p'ob u pixamob ten C'uj, quire' raji' cu bin cha'bʌr ten C'uj ca' u jant u wich che' ich u che'er cuxtar soc u cuxtar munt q'uin, raji' xan, cu bin cha'bʌr u yocar tu jor u pa'te', a ti' yʌn ich a ray tu cajaro'. 15 Chen a mac a jach c'aso', yejer a mac a cu cunic u rac'ob, yejer a mac a rajra' cu manob yejer mac, yejer a mac a cu quinsic u rac'ob, yejer a mac a cu c'ujintic u tus c'ujo', yejer a mac a qui' yor u tusic mac, robob mʌ' u cha'bʌr ten C'uj yocar a ray tu cajaro'.
16 Caj ya'araj ten Jesús, quij:
―A teno' ―quij Jesús―, caj in tuchi'taj yʌjmasir u t'ʌn C'uj ti' tech Juan, soc raji' cu masic tech, a je' t'ʌna', soc yerob mac tu cu much'quinticob u bʌj quir u c'ujinticob C'uj ich u ru'umin Asia, a siete najo', tu cu much'quinticob u bʌjob. Arej ti'ob ―quij Jesús―, a teno', u pararen David quire' raji' in nunquir a tu reyintajob u winiquirob israel uch, an ten bic caj toc araj C'uj uch tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj, tu cu tsicbar ti' Cristo. Mʌ' ja wirej, a teno', iren yʌjyacsiryʌjiren q'uin, a coch u wicho', quire' quin yerc'ac'tic a ru'umo' tu yac'birir.
17 Mʌ' ja wirej, raji' u Taj'or u Pixam C'uj quet yejer tu cotor a yacsmʌnob tu yorob tan u t'ʌnicob Cristo tan ya'aricob ti':
―Cojen.
Bayiri' xan, tu cotor mac a tan u yubicob a jeroj, bayiri' xan, ca' ya'arej:
―Cojen.
Rajen a mac a ju c'at tacbir soc u cuxtar munt q'uin, arej u tar, je' u ts'abʌr u cuxtar munt q'uin quire' mʌna' u bo'orir u c'at.
18 A teno', Juanen, a ba' tin wʌyʌc'taj yejer a ba' tin wu'yaj ich a je' ju'unina', raji' taj. Rajen tu cotor mac a tu c'ʌ'otaj a ba' tsec'ta'b ich a je' ju'unina', cax tu caj u yubaj, tub u xacmʌni', cax u yubaj u juminta' ti'. Arej mʌ' u c'ʌs t'ajac ba' ti'. Raji' je' u yubic u ts'iquir C'uj an ten bic caj yubob a ts'ibta'b ti' ich a je' ju'unina' wa cu t'ajar ti' ba' je' yubic u ts'iquij C'uj. 19 Baxuc xan, wa mac cu ruc'sic chichin ba' ti' a ba' tsec'ta'b ich a je' ju'unina', a C'ujo' mʌ' ju cha'bʌr u yocar ich u cajar Jerusalén tu ts'iba'an u c'aba' mac quir u cuxtar munt q'uin. Raji' je' u yubic u ts'iquir C'uj, an ten bic caj yubob a ts'ibta'b ti' ich a je' ju'unina' wa cu ruc'sic chichin a ba' tsec'ta'b ich a je' ju'unina'.
20 U bʌjiri' ic Jaj Ts'urirex caj ya'araj:
―Jach taj, quin toc aric, seb quin wu'ur.
Caj in nuncaj ti':
―Cojen in Jaj Ts'urir, an ten bic ta wesaj ten ich a je' ju'unina'. Cojen in Jaj Ts'urir quire' baxuc in c'at.
21 A teno', in c'at ca' u yamtechex ic Jaj Ts'urirex quire' otsir yiriquechex. Jeroj ts'oquij, quij Juan.