21
Ric'ben ca'anan yejer ric'ben ru'um
Caj ts'oc in wʌyʌc'tic tu cu bin u to'car u jo'r mac ten C'uj. Jeroj tune', caj in pʌctaj caj in wiraj waysa'b a ca'anano'. Caj in wiraj waysa'b a ich yoc'ocabo' soc irir ten mac jach ric'ben. Robob, a uchbenob mʌna', quij, caj rʌc ts'oquij, mʌna', quire' waysa'b ten C'uj soc yʌn u jer ric'ben ru'um. Caj waysa'b yejer u jer ric'ben ca'anano', chen a c'ac'nabo' mʌna', rʌc ts'oquij. A teno', Juanen, caj in wiraj u cajar C'uj, a Jerusaléno', irej wa tan yeman te' ich ca'anano', tu cu bin u cʌjtarob a mac a taj u yorob. A ray cajaro', caj in wiraj jach manan tsoy an ten bic a xquico' a cu buquintic u noc' a jach manan tsoyo', quire' tar ch'abir ten u mam. Baxuc, caj in wiraj u cajar C'uj. A teno', caj in wu'yaj u t'ʌn mac, jach c'am caj u puraj u t'ʌn irej wa jach t'ʌn C'uj tin wu'yaj. Raji' caj u ya'araj:
―C'uchij tu q'uinin cu bin u cʌjtar C'uj yejer a mac a yerob C'uj. U bʌjiri' C'uj cu bin u cʌjtar ich a yerob C'uj. Mʌ' u bin p'ʌtbir, a baywo' raji' je' u yerob C'uj soc ij quet man C'uj. A ray u q'uinino', C'uj cu bin churic u wich a mac oc'nʌj. Mʌna' mac cu bin quimin, mʌna' mac cu yoc'ar, mʌna' mac cu bin yac'tic u bʌj, mʌna' mac cu bin yajtar. Quire' tu cotor ba' a ti' yʌn uch ich yoc'ocaba' ts'oquij, quire' man ―baxuc caj u ya'araj a mac a cu t'ʌn uch.
Jeroj tune', caj in wu'yaj u t'ʌn C'uj, a curucbar tu cutano', a jach caremo'. Raji' caj u ya'araj:
―Jeroj ―quij―, a teno' ―quij―, tin betic tu cotor ba' jach ric'ben. Rajen ts'ibtej a ba' quin wac tech Juan, quire' taj quin wac tech, rajen jach tsoy caj a wacsej ta wor ti' in t'ʌn.
Pachir, quij Juan, a C'ujo' caj u wʌc'ʌs araj ten:
―Jeroj, toc rʌc ts'oc in beyaj tu cotor. A teno', pʌyber cuxa'anen, bayiri' xan, a teno', mʌ' biq'uin quin quimin. Rajen a mac a ju c'at ca' in taquej soc u cuxtar munt q'uin, je' in ts'ic ti', quire' mʌna' u bo'orir quir in ts'ic ti'.
Caj ya'araj ten:
―Arej ti'ob, a mac a c'ucha'an yor ti' a ba' cu tumtic yor soc u manob tu tsoyir raji'ob cu bin acsa'bir ten C'uj, quire' ra' u pararob, soc u cuxtarob munt q'uin. Raji'ob cu bin yamta'bir ten C'uj xan, quire' ra' u C'uj. Chen a mac a tu ch'aj sajquir ti' u rac'ob, rajen mʌ' tu yacsajob tu yorob, quet yejer a mac jach taj mʌ' tu yacsajob tu yorob mʌ' u bin acsa'bir ich ca'anan chen ti' cu binob ich c'ac', a cu toquic azufre, mʌ' u xur u muc'yaj. Raji' u petja'ir c'ac'. Tiri' cu bin xan, a mac a p'acta'b ten u rac'ob quir u si'pirob, quet yejer a mac a cu c'ujinticob u tus c'uj, quet yejer tu cotor mac a cu tus, quet yejer a mac a rajra' cu manob, cax yejer xquic, cax yejer xib, quet yejer a mac a cu quinsicob mac, quet yejer mac a cunicob u rac'ob ―baxuc tu ya'araj C'uj ten, quij.
U cajar Jerusalén a ric'beno'
Jeroj tune', caj c'uchij tu yʌnen turiri' yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Raji' turiri' ich a sietejo' u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj a tu joch'quintob u chan ruchob quir u yajtar mac ich yoc'ocab. Raji' tu t'ʌnen quire' a ba' tabar yesic ten. Raji' caj u ya'araj:
―Cojen tera' Juan ―quij―. Quin bin in wesic tech an ten bic tu cotor a yacsmʌnob tu yorob. Robob cu bin c'ʌmbirob ten u tʌmʌn yuc C'uj irob a xquico' cu bin ch'a'bir ten u mam ―baxuc caj u ya'araj teno' u yʌjmasir u t'ʌn C'uj.
10 Caj in wʌyʌc'taj ich ca'anan, raji' caj u pʌyen ich u jo'r wits. Jach carem a witso', bayiri' xan, jach ca'anan. Soc chʌca'an in wiric u cajar Jerusalén, u cajar C'uj tu cu bin u cʌjtar mac a taj yoro'. Ra' eman u ca' ti' ca'anan. 11 A ray cajaro', eman u ca', caj rembanʌjij yejer u sasirir C'uj an ten bic u sasirir tunich, a jach manan co'ojo'. Raji' u tunicho', u c'aba' jasper, quire' sasc'ʌren ir a neno' sasc'ʌren. 12 A ray cajaro', yʌn u pa'te' pʌc'a'an yejer tunich, jach pim xan u pa'te'ir pʌc'a'an yejer tunich, bayiri' jach ca'anan u pa'te'ir. Ra' tu bʌcrist u cajaro'. Yʌn doce u jor ich pa'te' quir u man mac. Tu yʌn jujuntur u jor ich pa'te', yʌn turiri' yʌjmasirob u t'ʌn C'uj tan u cʌnanticob a ti'obo'. Tar ich u jor pa'te', ti' toc ts'iba'an ich yoc'or u jor pa'te' u c'aba' a doce yo'nen u winiquirob israel. 13 Caj in wiraj u cajar Jerusalén, a ric'beno', caj in wiraj u jor ich u pa'te', tres u jor tu cu tar ic yum. Bayiri' xan, tin wiraj u jor ich pa'te', tres u jor tu cu bin ic yum. Tin wiraj u jor ich pa'te', tres u jor tu xʌman ca'an, bayiri' xan, tin wiraj u jor ich pa'te', tres u jor ich nojar. 14 Caj in wiraj xan ich yaran u pa'te'ir tunich, u tunichir quir u chichquinticob u yoc u pa'te'ir, quire' jach ar u pa'te'ir. Ti' ts'ʌpa'an doce u tunichir quir u chichquinticob u yoc u pa'te'ir. Ti' ts'iba'an ich yoc'or u jujuntur a doce tunichir u c'aba' mac tuchi'ta'b ten u tʌmʌn yac C'uj quir u tsec'ticob u t'ʌn uch.
15 A mac a caj tsibanʌjij yejeren, raji' u mʌchmʌn u p'is quir u ch'ic u p'is u cajar Jerusalén. U p'is a ju mʌchmʌno' a beta'b u mascabir oro. Mʌ' chen cu bin u ch'ic p'is u cajar, cu bin u ch'ic u p'is u jor a ti' yʌnob ich u pa'te'ir. Bayiri' xan, cu bin u ch'ic u p'is u tunichiro', a cu chichquinticob u yoc u pa'te'ir. 16 Ber caj beta'b u cajar Jerusalén, yʌn cuatro u tser, quij, raji' u cochir u cajar quet yejer u tan u cajar, bayiri' xan, quet u ca'anirir. Raji' tu toc ch'aj u p'is u cajar yejer u p'is a ju mʌmʌn ca'ch, jeroj, caj joc' dos mil doscientos kilómetros. Tʌcʌj rʌc quet u cochir u cajar yejer u tan u cajar yejer u ca'anrir u cajar. 17 Bayiri' xan, yʌjmasir u t'ʌn C'uj, caj u ch' u p'is u pa'te' a caj u bʌcrist u cajar Jerusalén. Raji' caj u yiraj u p'is sesenta y cuatro metros. A ray u p'iso' irej an ten bic ts'ur cu ch'ic u p'is, cax wa yʌjmasir u t'ʌn C'uj, toc quet u p'is.
18 Wa ber caj u ts'ʌpquintob u tunichir quir u pʌq'uicob u pa'te', ra' u tunichir jaspe, a jach co'ojo', caj u c'ʌnob. Caj u betob u yatochob ich u cajar Jerusalén, caj u c'ʌnob u mascabir oro jach sʌc jamen, irej u nen sasir. 19 Wa ber caj u ts'ʌpquintob u tunichir quir u chichquinticob u yoc u pa'te', jach co'oj u tunichir caj u c'ʌnob xan. Caj u pʌc'ajob quire' jach tsoy yiric mac. Ya'ab u tunichir caj u c'ʌnob, tʌcʌj co'oj. Tu yʌn ts'ʌpquintob u tunichir, jaspe u c'aba'. Ich yoc'or jaspe tu ca' ts'ʌpquintob u tunichir zafiro. U jer tu ca' ts'ʌpquintob u tunichir, u c'aba' ágata. U jer tu ca' ts'ʌpquintob, tu ts'ʌpquintob u tunichir, esmeralda u c'aba'. 20 U jer tu ca' ts'ʌpquintob, caj u ts'ʌpquintob u tunichir, ónice u c'aba'. U jer tu ca' ts'ʌpquintob caj u ts'ʌpquintob u tunichir, cornalina u c'aba'. U jer tu ca' ts'ʌpquintob caj u ts'ʌpquintob u tunichir, crisólito u c'aba'. U jer tu ca' ts'ʌpquintob caj u ts'ʌpquintob u tunichir, berilo u c'aba'. U jer tu ca' ts'ʌpquintob caj u ts'ʌpquintob u tunichir, topacio u c'aba'. U jer tu ca' ts'ʌpquintob caj u ts'ʌpquintob u tunichir, crisoprasa u c'aba'. Jeroj tune', u jer tu ca' ts'ʌpquintob caj u ts'ʌpquintob u tunichir, jacinto u c'aba'. U jer tu ca' ts'ʌpquintob caj u ts'ʌpquintob u tunichir, amatista u c'aba'. 21 Caj u sinob u mac u jor ich pa'te', ra' toc beta'b ti' sʌc uj, u c'aba' perla. Yʌn doce u mac u jor toc beta'b ti' sʌc uj, a perlajo'. Ra' u mac u jor ich u pa'te' toc beta'b ti' turiri' sʌc uj. U berir tu cu manob mac ich u cajar Jerusalén u mascab toc beta' oro an ten bic u sasir nen.
22 A teno', mʌ' jin wiraj tu cu naj c'ujinticob C'uj, quire' mʌna', quij, ich u cajar Jerusalén. Mʌ' ba'wir ti', quire' toc ti' yʌn C'uj, a mac jach manan chich u muc', bayiri' xan ti' yʌn Jesús u tʌmʌn yuc C'uj. 23 A ray u cajaro', mʌ' ba'wir a ic yumo', quij, mʌ' ba'wir ic nʌ' xan, quir u sasichʌjʌrob u cajaro'. Mʌ' ja wirej, yʌn u toc sasirir C'uj ti', yejer Jesús u tʌmʌn yuc C'uj. 24 Tu cotor u cajarob ich yoc'ocab a tu yacsob tu yorob cu bin u qui'tar u yorob quire' u sasirir tu cajar Jerusalén. Mʌ' ja wirej, je' u c'uchur u sasirir tu cʌja'anob ich yoc'ocab. Robob a mac a cu reyinticob ich yoc'ocab je' u binob purbir ich C'uj a ba' no'j, cu binob purbir quir u ric'sicob ti' C'uj soc u sʌjticob C'uj. 25 U mac u jor u pa'te' mʌ' ju macʌr, rajra' q'ue'a'an, rajra' cu yocar mac soc rajra' cu joc'ar mac xan. Mʌ' ju bin u mʌquicob u jor ich u pa'te'. Mʌ' biq'uin cu yac'birchʌjʌr xan. 26 Robob a cu bin c'uchur tu cajar Jerusalén cu binob tar purbir a ba' no'j ti' mac quir u ric'sicob ti' C'uj soc u sʌjticob C'uj. 27 A ba' jach c'aso', quij, mʌ' ju bin acsa'bir tu cajar Jerusalén, mix a cu man tu c'asir, mix a mac a p'acta'b ten u rac'ob, quire' u si'pir, mix a cu manob tus. Chen a mac cu bin ocar, a mac a tu yiraj C'uj toc ts'iba'an u c'aba' tu ju'unin quir u cuxtar munt q'uin, a ra' yʌnin u tʌmʌn yuc C'uj.