49
Nan Omanongos ay Kalin Jacob
Inayakhan Jacob nan an-akna ay mangwanin, “Lomikob kayo ta ifaagko nan sa omat ay enfalinanyo is tap-in akhew.
“Omali kayo am-in ay an-ak Jacob. Maamong kayo ta chengngenyo sak-en ay amayo ay Israel.
“Sik-a Ruben ay inaona, sik-a nan fikasko ya inmona ay anakko isnan kafikfikasko. Sik-a nan kadchayewan ya kawad-ayan nan kamabfalin isnan am-in ay an-akko. Kag ka isnan chanom ay ad-i maipap-a, faken sik-a nan kapapatekhan mo ke tay inseyepmo nan fafai ay iyaafongko et linogkhitam nan kaseypak.
“En-iso cha Simeon ken Levi ay sin-akhi. Osalencha nan natadman ay enkholo. Ad-i ak maitaptapi isnan itabtafoncha ay en cha tibfitibfiyen paymo isnan am-amongcha, tay pateyencha nan takho isnan songetcha, sa cha't pilayen nan laki ay faka ay siya nan enlagsakancha. Machosa cha isnan songetcha tay ayaka, ya nan fongetcha tay maisik. At paapokek chaicha isnan olay entona id Israel, ta makiili cha isnan teketeken ay ili id Israel.
“Sik-a Juda, at chayawen nan et-admo sik-a. At sam cha pen seket nan fosom. At enyongyong nan et-admo ken sik-a. Siya, kag anak si layon si Juda. Pateyena nan chepapena sa et tomoli isnan afongna ay en-oyad, ya enchaolag. Ay ke way makaitoled ay manangaw ken siya? 10 At eeeegnan Juda nan sokod si kinaali, ya en-apo nan wanen-edna is eng-engkhana. At enfowis nan tapina ay ili ken siya,* ya siya nan isilfiyan nan kailiili. 11 At itakedna nan innanak si dangkina olay isnan kakhawisan ay wakan si ofas. Ya olay nan fachona, et kag na cha lab-an isnan kag chala ay fayas. 12 Komikilat nan matana isnan fayas ay in-inomena. Ya pomopokaw nan fab-ana isnan khatas.
13 “Si Zabulon akhes et is kailit nan fayfay nan entetey-ana. At omap-aponan si fangka ay ilit si fayfay nan kawadna. At omchan engkhana id Sidon nan sakopen nan ilina.
14 “Si Issacar, et kag dangki ay aped enchaolag isnan tengan nan ento mo awitna. 15 Ngem osto ay ilaena ay khawis pet nan iillengan ya kalal-ayad nan entetey-ana, et olay pikotena nan echegna ay enfelay, ya ket enfalin ay faa ay mapilit ay enchono.
16 “Si Dan et en-apo isnan takhona ay kag isnan tap-in nan tribon nan Israel. 17 At kag oweg siya is kailit nan karsa. Siya, kag khiwachay ay oweg ay wad-ay is kailit nan chalan ay maninget isnan sikin nan kafaryo tatno mabfalintowag nan ensasakay.
18 “Sad-ek nan omisalakam Dios Apo.
19 “At choklosen si mangaakew si Gad, ngem at somakhong ay mangonod ken chaicha.
20 “At patofowen nan lotan Aser nan kagkhakhawisan ay makakan. At pafal-ena nan osto ay kanen si ali.
21 “Si Neftali et kag ogsa ay nawaya ay entagtatagtag, ya kalal-ayad cha nan an-akna.
22 “Si Jose et kag ab-abfekhas ay kaew isnan sag-en nan eb-eb, ay cha fomas-ang nan sangana isnan natoping ay alad. 23 Kakaegyat nan ikkan nan fosona ay manoklos ken siya, ya chad-ama nan likhetcha ay mamapantolay ay mangat-atiko ken siya. 24 Ngem khechangna'y eegnana kayet nan pantolayna ya fomifikas nan limana isnan kamabfalin nan Dios Jacob. Siya, fomifikas siya maigkhapo isnan Pastor ay kag Pegnad Israel. 25 Siya nan Dios amayo ay mamadfachang ken chakayo. Siya si Apo Dios ay Makabfalin Am-in ay mamindisyon ken chakayo. Ichawchawna nan ochan ay malpo id tongcho, ya chanom ay malpo is chaem nan lota. Pagkhanakena nan asaswa ya talakenyo, 26 Ya bindisyonana nan apityo ya nan sabsafong, sa et akhes nan enkhawisan ay malpo isnan kafilifilig ay maid pengpengna. Asop ya oompa chana ay bindisyon isnan olon Jose. Tet-ewa, siya chana nan omchan is kakitong Jose ay naischo ay maisiyan isnan et-adna.
27 “At kag atap ay aso si Benjamin. Winiit ya minaschem ay enpatepatey si ischaena.”
28 Siya chachi nan sinpoo ya chwa ay tribon Israel ya siya chachi nan inyanongosna ay kinwani ay maifakhay isnan waschin esa ken chaicha isnan nganngani mateyana.
Nan Nateyan ya Naikaofan Jacob
29 Sa et infilin Jacob isnan an-akna ay mangwanin, “Idwani tay nay et nganngani ak ay en maiyamong isnan ikik-itko ay cha nang-ona, omikaob kayo isnan naikaofancha ay liyang ay wad-ay isnan ponchag Efron ay Heteo, 30 id Macpela ay apet falaan si akhew id Mamre ischi id Canaan. Linakwan Abraham chi ay liyang ya ponchag ken Efron ay en-ikak-aofancha. 31 Et ischi nan nangikaofancha ken Abraham ya si asawana ay Sara. Ischi nan nangikaofancha ken ama'y Isaac ya si inak ay Rebecca, ya ischi akhes nan nangikaofak ken Lea. 32 Nalakwan nan chey ay ponchag ya liyang ay wad-ay ischi isnan cheycha'y Heteo. Ikaobyo sak-en ischi.” 33 Isnan nakwasan nan filin Jacob ket ay nensachag ya natey, ya naiyamong isnan ikik-itna.
 
* 49:10 Nan teken ay kaifalikkasana et, “Si Jose et kag atap ay dangki is kaeb-eb, ya kag atap ay innanak si dangki is kafilig.” 49:22 Nan kadngelan nan ngachan ay Abel Mizraim isnan kalin si Hebreo et, achog si iyEgipto.