50
Alan et Jose ya kawe ken amana ya cha enngegngeg ay cha mamisito isnan kames amana. Ket ay infilin Jose isnan faana ay en-ag-akhas ta barsamalencha nan awak amana. Et epat poo ay akhew nan nabarsamalan nan awakna tay siya chi nan ekhadcha ay enbarsamar ischi ay ili. Inachokhan nan iyEgipto siya is piton poo ay akhew.
Isnan nakwasan san achogna, kinwanin Jose isnan cheycha'y takhon nan ali en, “Pangngaasiyo ta en kayo ifaag nan nay ay kanak isnan ali: ‘Issan nganngani matey si ama, inpasapatana sak-en. Kinwanina, “Nganngani ak ay matey. At sa ka omikaob isnan pantiyong ay insakhanak isnan awakko id Canaan.” Isonga pangngaasim ta ek ikaob siya ischi, sak et chadlo tomoli.’ ”
Sa et kinwanin nan ali, “Engka ta ikaobmo si amam, tay siya met nan inpasapatana ay angnem.”
Adi kad inmey si Jose ay nangikaob ken amana. Nakieey ken siya nan am-in nan takhon nan ali, nan nenkapateg ay takhona ya nan am-in ay aap-apo id Egipto. Nakieey cha akhes am-in ken siya nan pangafongna: nan ag-ina ya am-in nan pangafong amana. Kecheng nan ongang-a ya nan karnilocha, karchingcha ya fakacha nan nataynan id Gosen. Wad-ay nan nenkalisa ya nenkafaryo ay inmey ay naitakin ken siya. Ad-achowan cha nan nakieey.
10 Isnan inomchanancha isnan illikan id Atad ay apet falaan si akhew isnan wanga ay Jordan, ke cha't inpapangekhe ay nen-akha ay nen-achog ay inmannong, ya pito ay akhew nan cha nangiyangnenan Jose isnan ekhad si achogna. 11 Isnan nangil-an nan iCanaan isnan cheycha'y cha en-achog isnan iillikan id Atad, kinwanicha, “Aye! Ke pet chad-ama nan angnen nan iyEgipto ay en-achog!” Isonga nangadnan ischi ay chemang nan Jordan is Abel Mizraim.*
12 Sa et inangnen nan an-ak Jacob nan infilina ken chaicha. 13 Inyeycha nan awakna id Canaan ay nangikaob is kaliyang id Macpela ay apet falaan si akhew nan Mamre, isnan ponchag ay linakwan Abraham ken Efron ay Heteo ay en-ikak-aofancha. 14 Issan nakwasan san nangikaofan Jose ken amana, tinmoli cha ay sin-anag-i ya am-in nan cheycha'y naitakin ken siya ay nakikaob, id Egipto.
Nan Nangipafikasan Jose isnan Et-adna
15 Isnan nakwasan nan nateyan amacha, kinwanin nan et-ad Jose, “Ngag kay mo sisya nan songet Jose ken chatako ya semkena'y ifales am-in nan ngaag ay inangnen tako ken siya?” 16 Sa cha't nen-ifaa is omey ken Jose ay mangwanin, “Issan sisya'y matatakhowan ama, 17 infilina ken chakami ta ifaagmi ken sik-a ay pangngaasim koma ta pakawanem nan fasol ay inangnen nan et-admo ken sik-a. Idwani pangngaasim ta pakawanem nan ad-i osto ay inangnenmi, ay faan nan Dios amam.” Nen-akha si Jose isnan nanngelana ischi.
18 Osto'y siya chi ya ket ay inmey cha nan et-adna et nenfalintomeng cha ken siya ay nangwanin, “Naay kami isnan sakhangmo ay enfaam,” kinwanicha.
19 Ngem kinwanin Jose ken chaicha, “Ad-i kayo omegyat. Ay ke ak Dios? 20 Tet-ewa ay ngaag nan sinsinmekyo ay angnen ken sak-en, ngem nenfalinen Apo Dios is khawis ta matakho nan angsan ay takho ay wad-ay idwani. 21 Idwani ad-i kayo omegyat. At sak nonongnongen chakayo ya nan an-akyo.” Siya chi nan inangnena ay nangipafikas ay nangay-ayew ken chaicha.
Natey si Jose
22 Sa et nentee cha Jose ya nan papangafong amana id Egipto, et natakhotakho engkhana ay nentawen is sinkhasot ya sinpoo. 23 Natakhotakho ay nangila isnan an-ak ya apop-on Efraim. Ya wad-ay siya ay nanawat ay nangakwa isnan kafab-ala ay anak Makir ay anak Manases. 24 Kinwanina isnan et-adna, “Nganngani ak ay matey, ngem wad-ay si Apo Dios ay mangil-ila ken chakayo engkhana'y ifalana chakayo id Egipto ay mangiyey ken chakayo isnan chey ili ay insapatana ken Abraham, Isaac ya Jacob.” 25 Sa et inpasapatan Jose nan pangafongna ay an-ak Israel ay mangwanin, “Isapatayo ken sak-en ay mo ipangon Apo Dios chakayo ischi ay ili, et sa yo itakin nan awakko.” 26 Et siya chi natey si Jose ay nentawen is sinkhasot ya sinpoo. Binarsamarcha nan awakna sa cha't inlongon ischi id Egipto.
* 50:11 Nan chawes nan kali ay Abel Mizraim isnan kalin si Hebreo et, achog si iyEgipto.