Nan Ebanghelyo ay Insolat Mateo
Nan Makwani Maipoon isnan Ebanghelyo ay Insolat San Mateo
Nan Ebanghelyo ay insolat Mateo et maipoon isnan Khawis ay Chamag ay si Jesus san inkalin Apo Dios ay mangisalak isnan am-in ay takho. Siya nan tinmet-ewaan nan cha inkalin Apo Dios isnan takhona ay Israelitas, ya cha naisolat isnan Chaan ay Tolag. Nan nay ay Khawis ay Chamag et faken yangkhay pala isnan Judio ay kailiyan Jesus, mod-i ket pala akhes isnan am-in ay takho isnan lofong.
Inmanmamanman Mateo nan inangnena ay nangisolat isnan liblona. Inlapona isnan naiyanakan Jesus, nan nafonyakhana ya nan nanas-ailowan Satanas ken siya. Sa et insolat Mateo nan chonon Jesus ay en na nen-ipap-alawakhan, nen-isos-olowan ya nan cha na nen-ag-akhasan isnan nasakit id Galilea. Sa na't akhes insolat nan nenfaatan cha Jesus mailapo id Galilea engkhana id Jerusalem, ya nan cha in-inmat ken Jesus id Jerusalem ay napateyana ya nan kasina finmangonan isnan etey.
Nan nay ay liblon Mateo et ipailana ay si Jesus nan matangtangad ay Mistolo ay wad-ay kalebfengana ay mangipaawat isnan Lenteg Apo Dios, ya mangisolo maipoon isnan en-ap-apowan Apo Dios. Nan angsan ay insos-olon Jesus et inamong Mateo ay nangimanman isnan lima ay kaamongana ay maifakhay isnan ayencha:
1. Nan insos-olona is kafilig ay maipoon isnan okhali, nan chono, nan naichowa ay enkhawisan ya nan enchawsan nan at omili isnan En-ap-apowan Apo Dios (kapitolo 5-7);
2. Nan naisolo isnan cheycha'y sinpoo ya chwa'y disipolosna ay angnencha isnan enfaatancha ay en men-ipalawag (kapitolo 10);
3. Nan al-alig maipoon isnan en-ap-apowan Apo Dios (kapitolo 13);
4. Nan sos-olon Jesus maipoon isnan lebfeng ay angnen nan disipolosna (kapitolo 18); sa et
5. Nan sos-olo maipoon isnan mapengpengan nan lofong ya nan kasin omaliyan Jesus ay wad-ayan nan en-ap-apowan Apo Dios (kapitolo 24-25).
Nan Linaona
Nan katontonan ya naiyanakan Jesus 1:1 - 2:23
Nan nenpap-alawakhan Juan Bautista 3:1-12
Nan nafonyakhan Jesus ya nan nensailowan Satanas ken siya 3:13 - 4:11
Nan nen-isos-olowan Jesus id Galilea 4:12 - 18:35
Nan nen-isos-olowan Jesus id Galilea engkhana'd Jerusalem 19:1 - 20:34
Nan omochi ay chomingkhon Jesus ya nan nateyana 21:1 - 27:66
Nan kasin natakhowan Jesus ya nan nenpail-ana 28:1-20
1
Nan Katontonan Jesu Cristo
(Lucas 3:23-38)
Siya na nan katontonan Jesu Cristo ay nalpo isnan kaapon David ay naiwaned ken Abraham.
Si Abraham nan aman Isaac; si Isaac nan aman Jacob; ya si Jacob nan aman cha Juda ay sin-ag-i. Si Juda nan aman cha Fares ken Zara (si Tamar nan inacha); si Fares nan aman Esrom; ya si akhes Esrom nan aman Aram. Si Aram nan aman Aminadab; si Aminadab nan aman Naason; ya si Naason nan aman Salmon. Si Salmon nan aman Boaz (nan inana si Rahab); si Boaz nan aman Obed (nan inana si Ruth); si Obed nan aman Jesse; ya si Jesse nan aman David ay ali.
Si David nan aman Solomon (nan inana et san sikhod ay asawan Urias); si Solomon nan aman Roboam; si Roboam nan aman Abias; ya si Abias nan aman Asa. Si Asa nan aman Josafat; si Josafat nan aman Joram; ya si Joram nan aman Ozias. Si Ozias nan aman Joatam; si Joatam nan aman Acaz; ya si Acaz nan aman Ezekias. 10 Si Esekias nan aman Manases; si Manases nan aman Amon; ya si Amon nan aman Josias. 11 Si Josias nan aman cha Jeconias ay sin-ag-i. Siya chi san timpon san naikaanan nan Israelita ay naiyey id Babilonia.
12 Kakwasan nan naiyeyancha id Babilonia, naiyanak si Salatiel, et si Jeconias nan amana. Si Salatiel nan aman Zorobabel; 13 si Zorobabel nan aman Abiud; si Abiud nan aman Eliakim; si Eliakim nan aman Azor; 14 si Azor nan aman Sadoc; si Sadoc nan aman Akim; si Akim nan aman Eliud; 15 si Eliud nan aman Eleazar; si Eleazar nan aman Matan; si Matan nan aman Jacob; 16 ya si Jacob nan aman Jose ay asawan Maria. Et si Maria nan inan Jesus ay makwanin Cristo.
17 Isnan nay ay tonton, sinpoo ya epat nan en-oonod ay sin-am-a mailapo ken Abraham engkhana ken David. Sinpoo ya epat akhes nan en-oonod ay sin-am-a mailapo ken David engkhana isnan naiyeyan nan cheycha'y Israelita ischi'd Babilonia. Ya sinpoo ya epat kayet nan en-oonod ay sin-am-a mailapo isnan naiyeyancha id Babilonia engkhana isnan naiyanakan Cristo.
Nan Naiyanakan Jesu Cristo
(Lucas 2:1-7)
18 Siya na nan kaokhochan nan naiyanakan Jesu Cristo. Naikwani si Maria ay inana ay maiyasawa ken Jose, ngem issan sisya ay egaycha nen-amongan, ket ay naammowan ay maliton siya maipoon isnan kamabfalin nan Ispirito Santo. 19 Idwani, nalenteg ay takho si Jose ay naitot-oyana, ya ad-ina laychen ay pafainen si Maria isnan sakhang nan takho.* Tay siya chi nay et sinmekna ay mangad-i et issan tolagcha ken Maria ay ad-i ammon nan katakhotakho. 20 Ngem issan sisya'y cha na manemsemkan isna, nenpaila ken siya nan anghel nan Apo isnan it-itawna ay mangwanin, “Jose ay waned David, ad-i ka omegyat ay mangasawa ken Maria, tay nan wad-ay ay ilillitona et naangnen isnan kamabfalin nan Ispirito Santo. 21 At iyanakna nan lalaki ay pangadnem si Jesus, tay at isalakana nan takhona isnan fasolcha.”
22 Naangnen am-in chana ta tomet-ewa san inpaifaag Apo Dios isnan mamadtona ay nangwanin,
23 “At maliton nan esa'y birhen, ya at ikimena nan lalaki, ay sa mangadnan is Emmanuel.” (Nan ayen nan ngachana et wad-ay si Apo Dios ken chatako.)
24 Issan finmangonan Jose, inangnena et san infakhan san anghel, ya insaana si Maria ay en-asawana. 25 Eg-ayna magtek inchipchipa si Maria issan sisya ay eg-ay nangikimenan Maria isnan anakna ay lalaki, ay nginadnan Jose is Jesus.
* 1:19 Isnan ekhad nan Judio, mo maliton nan fafai ay naikwani isnan esang ay lalaki, ya faken siya nan aman nan ilillitona, iyeyna siya isnan pachi ay mangipaila ay asi nan okhali nan fafai. Adi kad mamaid nan sikhod ay tolakhancha. 1:23 Nan laychen nan birhen ay kanan et, magmagkit ay eg-ay nakapkappos. 1:23 Ilaenyo nan Isaias 7:14