2
Nan Inmayan nan Mamasilib ay Mangila isnan Kaiyan-anak ay Ali
Naiyanak si Jesus isnan ili ay Betlehem id Judea issan sisya'y ali si Herodes. Awni pay ya ket wad-ay cha nan mamasilib ay lallalaki ay nalpo isnan falaan si akhew ay mangad-achal maipoon isnan tokwifi. Inmey cha id Jerusalem ay nensalodsod ay nangwanin, “Ento nan kaiyan-anak ay Alin si Judio? Tay inilami nan tokwifi ischi's falaan si akhew ay nangischo isnan naiyanakana,* et nay inmali kami ay enchayaw ken siya.”
Adi kad issan nanngelan ali Herodes ischi, inmegyat. Olay akhes nan omili id Jerusalem inmegyat cha. Sa na't inpaayag am-in nan cheycha'y aap-apon si papachi ya nan mimistolon si lenteg, ta pootena mo entona nan maiyanakan nan Cristo.
“Isnan ili ay Betlehem id Judea,” insongfatcha. “Tay kanana isnan insolat nan mamadton Apo Dios id Sangad-om,
‘Sik-a ay ili ay Betlehem ay wad-ay id Judea, faken met sik-a nan kaakkitan nan pategna isnan cheycha'y ili ay matangad isnan Probinsiya ay Judea, tay at malpo ken sik-a nan en-apo ay mangichalan isnan takhok ay Israel.’ ”
Sa et inpaayag Herodes nan cheycha'y mamasilib, ta makekecheng cha ay matotya. Sa na't pinoot ken chaicha mo kaatna nan nenpail-an san tokwifi. Siya chi et inpaligwatna chaicha ay omey id Betlehem ya kanana, “Engkayo ya estenyo ay manganap isnan ong-onga. Et mo mad-ananyo, ipaammoyo ken sak-en ta ennak akhes enchad-ayaw ken siya.”
Osto'y chinngecha nan kinwanin nan ali, inmey cha. Ya ket wad-ay san tokwifi ay inilacha is falaan si akhew ay nangipango ken chaicha engkhana ay tinomke isnan totongchowen nan kawad nan ong-onga. 10 Chachama san lagsakcha issan nangil-ancha issan tokwifi. 11 Sinomkhep cha isnan afong, et inilacha nan ong-onga ya si Maria ay inana. Sa cha't ala ya falintomeng ay nenchad-ayaw ken Jesus. Tinekwafancha nan faorcha ay nangipafala isnan ilayadcha ken siya ay fallitok, insinso ya mirra.
12 Idwanin, tay inpaammon Apo Dios ken chaicha isnan it-itaw ay ad-icha kasin tomoli ken Herodes, teken et ay chalan nan inikwancha ay sinmaa is ilicha.
Nan Linmayawan cha Jose ay Inmayancha id Egipto
13 Issan kinmaanan san cheycha'y mamasilib, nenpaila nan anghel Apo Dios ken Jose isnan it-itawna ay nangwanin, “Ifangonmo. Itakinmo nan sin-ina ta lomayaw kayo id Egipto, ta ischi nan entey-anyo engkhana is kasik mangwaniyan ken chakayo, tay at paanap Herodes nan ong-onga ta ipapateyna.”
14 Ala na't ya fangon, sa na't intakin nan sin-ina ay naligwat isnan chey ay lafi, ay omey id Egipto. 15 Et ischi nan nentey-ancha engkhana ay natey si Herodes.
Siya chi nan inmat ta tomet-ewa san inpaifaag Apo Dios isnan mamadtona ay nangwanin, “Inayakhak nan Anakko ay nalpo id Egipto.”
Nan Nangipapateyan Herodes isnan Ongang-a
16 Issan nangammowan Herodes ay sinikapan nan cheycha'y mamasilib siya, chad-ama nan songetna. Sa na't infilin ay mapatey nan am-in ay ongang-a'y lallalaki ay entawen si chwa ya nan kolang si chwa nan tawencha isnan Betlehem ya nan am-in ay sakopna. Siya chi ta maitapi ay mapatey nan am-in ay naiyanak mailapo issan nangil-an nan cheycha'y mamasilib isnan tokwifi, ay kag isnan inammowana ken chaicha.
17 Adi kad tinmet-ewa nan kinwanin nan mamadto ay si Jeremias ay nangwanin,
18 “Wad-ay kakainge ay nadnadnge id Rama,
cha cha enngegngeg ya chad-ama nan akhacha.
Cha akhalan Raquel§ nan an-akna.
Ad-ina paat laychen ay maliwliwa
tay nay et maid cha.”
Nan Somaalan cha Jose ay Nalpo id Egipto
19 Awni ya ket natey si Herodes, ya ket kasin nenpaila nan anghel Apo Dios ken Jose id Egipto isnan it-itawna. 20 “Ifangonmo,” kinwanina. “Itakinmo nan sin-ina ta tomoli kayo chadlo id Israel, tay natey et nan cheycha'y menlayad ay mamatey isnan ong-onga.” 21 Finmangon, et intakina nan sin-ina ya tinmoli cha id Israel.
22 Nay met achi issan nanngelan Jose ay si pet Arkelao nan cha en-apo id Judea, ay namanes ken amana ay Herodes, inmegyat et ay omey ischi. Ya khapo tay finag-an Apo Dios siya isnan it-itawna, naligwat cha ay nenpaGalilea 23 isnan ili ay makwani en Nazaret. Et ischi nan inmiliyancha. Siya chi ta tomet-ewa nan kinwanin nan cheycha'y mamadto ay nangwanin, “At makwani siya ay iNazaret.”
* 2:2 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “inilami nan tokwifina ischi's falaan si akhew” 2:6 Ilaenyo nan Mikias 5:2 2:11 Nan insinso ay inyeycha et nalpo isnan chapong ay makwanin frankincense. Nan makwanin mirra, et esa'y ilan si niket ay nafanglo. § 2:18 Si Raquel ay asawan Jacob nan inan Benjamin id sangad-om. Betlehem ay naiyanakan Jesus nan esang ay ilin Benjamin. Olay nan ili ay Rama, esang ay ilin Benjamin. Tay siya chi, nay et nakwani isna en, “Nan fabfafai isnan ilin Benjamin, nenngegngeg cha, tay natey nan an-akcha.” Siya na nan inpadton Jeremias issan inmey ay enem khasot ay tawen, ay sisya ay eg-ay inaliyan Jesus. Ilaenyo nan Jeremias 31:15.