3
Nan Palawag Juan Bautista
(Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18; Juan 1:19-28)
Issan chey ay timpo, wad-ay si Juan Bautista isnan ponchag id Judea ay nangipap-alawag, “Ibfafawiyo nan fasolyo, tay nganngani et nan en-ap-apowan Apo Dios.” Si Juan san chey cha kankanan nan mamadton Apo Dios ay si Isaias ay nangwanin,
“Wad-ay isnan ponchag nan mangifogfokhaw ay mangwanin,
‘Isakhanayo nan chalan nan Apo,
enletkhenyo nan ikwana.’ ”
Si Juan, innafe ay chotchot si kamelio nan fachona, ya nenfabfalikes is kochil. Sa et chochon ya itlog si aleg nan cha na inkatakho. Et nakhogkhog-oy cha nan takho ay inmey ken siya, ay nalpo id Jerusalem ya isnan am-in ay sakop nan Judea, ya isnan am-in nan ili ay mangakhawa isnan wanga ay Jordan. Nenfafawi cha ay cha mangibfakha isnan fasolcha, et finonyakhan Juan chaicha isnan wanga ay Jordan. Issan magtek nangil-ana isnan angsan ay Fariseo* ya Saduceo ay omey enpafonyag ken siya, kinwanina't ken chaicha, “Chakayo ay kag an-ak si oweg! Ay ke yo mailayawan nan omal-ali ay songet Apo Dios isnan ap-aped ay fafawiyo? Angnenyo magtek nan okhali ay mangipaila'y chinokokhanyo nan fasolyo! Ya ad-iyo aped kankanan isnan semekyo en, ‘Osto kami tay si Abraham nan amami,’ tay kanak ken chakayo, ay mabfalin met ay aped yangkhay alaen Apo Dios nan naycha'y fato ya enfalinena is an-ak Abraham! 10 Maiyalig kayo isnan kaew ay wad-ay nan naisasakhana ay wasay is kapooncha. Et am-in nan kaew ay maid khawis si fekhascha et masipo ya maiwasit is kaapey.
11 “Sak-en, fonyakhak chakayo isnan chanom ta kail-an nan nenfabfawiyanyo. Nay met achi, nan omali ay maisokat ken sak-en, fonyakhana chakayo isnan Ispirito Santo ya apey. Wadwad-ay chadlos nan kamabfalina mo sak-en, ya ad-i ak maikali ay olay mangngawit yangkhay isnan pallokana. 12 At sisyanena nan takho. Kag wad-ay lig-ona ay mannaep isnan ilik, sa na't igto is kaallang nan naptong ay ilik, ya poowana nan nakpit ay ilik ya olot is kaapey ay ad-i kaad-achep.”
Nan Nafonyakhan Jesus
(Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-22)
13 Awni ya ket inomchan isnan wanga ay Jordan si Jesus ay nalpo id Galilea, et en nenpafonyag ken Juan. 14 Nay met achi laychena'y ipawa ay mangwanin, “Apo, lebfengna ay sak-en koma nan fonyakham ya ket sik-a nan inmali ken sak-en?”
15 Ngem kinwanin Jesus ay sinmongfat, “Olay siya's ikkanta na idwani ta maangnen am-in nan laychen Apo Dios ay maangnen.” Sa et intan-oy Juan.
16 Kakwasan nan nafonyakhan Jesus, finmala is kadchanom, ket ay nenkaookang nan chaya ya inilana nan Ispiriton Apo Dios ay khomkhomwab ay kag kalopati ay inompa ken siya. 17 Ya ket id chaya wad-ay nan nenkali ay mangwanin, “Si tona nan laylaychek ay Anakko. Malaylaychan ak ken siya.”
* 3:7 Nan Fariseo et esa'y oryon ay kag pachi ay chadlos mamati isnan lenteg Moises. Olay akhes nan teken ay lenteg ay intoptop nan am-acha, et siya akhes nan pawadwad-encha. 3:7 Nan Saduceo, chaicha nan cha nangab-afolot isnan inmona ay lima ay liblo isnan Biblia, ay insolat Moises, ngem inad-icha nan tapina ay inpasolat Apo Dios ay liblo. Teken nan tap-in nan pammaticha isnan pammatin nan Fariseo.