4
Nan Nanas-ailowan Satanas ken Jesus
(Marcos 1:12-13; Lucas 4:1-13)
Sa et inpangon nan Ispirito Santo si Jesus isnan ponchag ta sas-ailowan nan chimonyo.* Ya nentiptipe siya isnan epat poo ay akhew ya lafi, kakwasana ya ket ay naowaowat. Sa et sinmag-en si Satanas ay nangwanin, “Mo sik-a nan Anak nan Dios, ayed, filinem ed nan naycha'y fato ta enfalin cha's tinapay.”
Sinfat magtek Jesus ay nangwanin, “Kanan nan naisolat ay kalin Apo Dios,
‘Faken yangkhay nan tinapay nan maikatakho, mod-i ket kasapolan nan am-in ay cha ifaag Apo Dios.’ ”
Inpangon et nan chimonyo si Jesus id Jerusalem sa na't iyey is katoktok nan Timplo, ya kinwanina ken siya, “Mo sik-a nan Anak nan Dios, ayed lomabtok ka. Tay kanan nan naisolat ay kalin nan Dios en,
‘At filinena nan anghelesna ay mamachang ken sik-a,’ ya,
‘At salapaencha sik-a ta ad-i maisogto nan sikim is kafato.’ ”
Sa et kinwanin Jesus, “Wen, ngem kanan met akhes nan naisolat ay kalin Apo Dios en,
‘Ad-im padpachasen/teptepngen nan Apo ay Diosmo.’ ”
Inpangon et kasin nan chimonyo si Jesus isnan at-atakchag ay filig, sa na't inpaila ken siya nan am-in ay en-ap-apowan isnan lofong, ya nan kachad-ayawancha. Sa na't kinwani ken siya, “Am-in chana et ichowak ken sik-a, mo enlokfob ka ay manayaw ken sak-en.”
10 Sa et kinwanin Jesus ken siya, “Komaan ka Satanas! Tay naisolat isnan kalin Apo Dios,
‘Chayawem nan Apo ay Diosmo, et siya yangkhay nan ensilfiyam.’ ”
11 Siya chi et tinaynan chadlo nan chimonyo, ya ket ay inmali nan angheles ay namachang ken siya.
Ilapon Jesus nan Chonona id Galilea
(Marcos 1:14-15; Lucas 4:14-15)
12 Issan nanngelan Jesus ay naifalod si Juan, tinmoli id Galilea. 13 Egay magtek nawni id Nazaret, mod-i ket inmey ay nentee id Capernaum ay ili is ilit nan fayfay, isnan sakop nan ili ay Zabulon ya Neftali. 14 Siya chi nan inmat ta tomet-ewa nan kinwanin nan mamadto ay si Isaias ay nangwanin,
15 “Nan ilin Zabulon ya nan ilin Neftali, ay ilit si fayfay ya chechemangen nan wanga ay Jordan, siya nan Galilea ay ilin si faken Judio.
16 Nan takho ay maiyalig ay follinget nan pinangsemekcha, nakaila cha et chadlo isnan enlalanglang ay silaw.§
Wen, nan cheycha'y entetee isnan ili ay aalin-ewan si etey, et nasilawan cha.”
17 Siya chi san nangilapowan Jesus ay nen-ipap-alawakhan ay nangwanin, “Chokokhanyo nan fasolyo, tay nganngani et nan en-ap-apowan Apo Dios.”
Nan Nangaayakhan Jesus isnan Inmona ay Disipolosna
(Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11)
18 Issan nanad-alanan Jesus is kailit nan fayfay id Galilea, inilana nan chwa ay sin-akhi ay cha Simon ay mangadnan si Pedro ya si Andres. Cha cha isabsabwag nan tafokorcha is kafayfay, tay siya nan chonocha. 19 Sa na't kinwani ken chaicha, “Maifoweg kayo ken sak-en, et isolok nan angnenyo'y mangamong isnan takho ken sak-en.”* 20 Chag-as cha't ya taynan isnan tafokorcha ya naifoweg cha ken siya.
21 Intot-oloy Jesus ay nanad-alan ya ke na't ilaen nan teken kayet ay sin-akhi, ay cha Santiago ken Juan ay an-ak Zebedeo. Wad-ay cha ay sin-am-a is kafangka ay cha manginongnong isnan sichokcha, sa na't ayakhan chaicha. 22 Chag-as cha't ya taynan isnan fangka ya si amacha, ya naifoweg cha ken Jesus.
Nan Nen-isos-olowan, Nenpap-alawakhan, ya Nen-ag-akhasan Jesus
(Lucas 6:17-19)
23 Liniwes Jesus am-in nan Galilea ay en nen-isos-olo isnan sinagogacha, ya nangipap-alawag isnan khawis ay okhod maipoon isnan en-ap-apowan Apo Dios, ya inag-akhasana nan am-in ay kateketeken ay sakit ya sakew si takho. 24 Nadnadnge siya isnan am-in ay ili id Siria, nay et cha cha inyey ken siya nan am-in ay nenkasakit, am-in nan enliglikhat isnan kateketeken ay sakit ya peteg si awak, nan naan-anitowan, nan cheycha'y enkechas, ya nan ad-i makagkhiwa, et inpagkhawisna am-in chaicha. 25 Angsan cha nan katakhotakho ay inmon-onod ken siya ay nalpo id Galilea, nan makwanin Nan Sinpoo ay Ili, Jerusalem, Judea ya nan ili ay chechemangen nan wanga ay Jordan.
* 4:1 Isnan nay ay okhod, si Satanas et makwani en nan ensas-ailo, nan Chimonyo, ya si Satanas. 4:5 Nan osto ay naisolat et, “Inpangon et nan chimonyo isnan nasantowan ay ili” Nan Jerusalem et siya nan makwanin nasantowan ay ili tay siya nan kawad nan Timplo. 4:13 Si Zabulon ya si Neftali nan chwa isnan an-ak Jacob id sangad-om. Issan inmayan nan angsaangsan ay takho ay naiwaned ken Jacob id Canaan issan timpon Moises, pinilin nan kaapon Zabulon ya Neftali nan lota ay sag-en nan fayfay id Galilea, ya ischi nan inmiliyancha. Nay met achi, isnan timpon Jesus, angsaangsan cha nan faken Judio ay inmili isnan sakop nan Zabulon ya Neftali. § 4:16 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Nan takho ay tomotokcho isnan follinget, et inilacha nan enlalanglang ay silaw.” * 4:19 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Maifoweg kayo ken sak-en, ya enfalinek chakayo is khomagkhachiw si takho.” 4:23 Nan makwani ay sinagoga et kag sinfaan. Ischi nan maamongan nan Judio ay manad-ayawan ken Apo Dios isnan Sabfacho ay tengawcha. Tengawcha kayet nan mangad-achalancha isnan lenteg Apo Dios issan timpon Jesus. 4:24 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “nan linewlew si fowan.”