5
Nan Nen-isos-olowan Jesus is Kafilig
(Lucas 6:20-23)
Issan nangil-an Jesus isnan katakhotakho, nanikid is kafilig sa na't intokcho. Sinmag-en nan disipolosna ken siya, sa na't insolowan chaicha ay nangwanin,
“Naoney nan cheycha'y mamigfig isnan kinakolangcha isnan nalenteg ay okhali, tay at maifilang cha isnan en-ap-apowan Apo Dios!*
Naoney nan cheycha'y ensakit nan semekcha khapo isnan fasol, tay at palin-awaen Apo Dios chaicha!
Naoney nan cheycha'y naoya, tay at tawichencha nan kakhawisan ay inkalin Apo Dios!
Naoney nan cheycha'y maeew-ew ya mamikhaw isnan kinalenteg Apo Dios, tay at mang-ep cha!
Naoney nan cheycha'y maseg-ang isnan ib-acha, tay at seg-angan akhes Apo Dios chaicha!
Naoney nan cheycha'y nadchalos nan semekcha, tay at ilaencha si Apo Dios!
Naoney nan cheycha'y mangipaornos isnan ib-acha'y takho, tay at ifilang Apo Dios chaicha ay an-akna!
10 Naoney nan cheycha'y maipap-alikhat khapo isnan mangiyangnenancha isnan laychen Apo Dios, tay at maitapi cha isnan en-ap-apowan Apo Dios.
11 “Naoney kayo mo amsiwencha, palikhatencha, ya is yangkhay nan kankanancha ay mangipangaag ken chakayo midkakay ken sak-en. 12 Enlal-ayad kayo ya enlagsak kayo kayet, tay chakchake nan fongaenyo id chaya. Siya akhes nan inikkancha ay nangipalikhat isnan cheycha'y mamadto ay cha nang-ona mo chakayo.”
Nan Nangiyalikhan Jesus isnan Asin ya Silaw
(Marcos 9:50; Lucas 14:34-35)
13 “Chakayo nan maiyalig ay asin isnan am-in ay takho. Ngem mo mamaid nan aklitna, kecheng, ad-i kasin enfalin is asin. Maid et enkhawisana, mod-i ket maiwasit ya makhatkhatinan et yangkhay.
14 “Chakayo akhes nan maiyalig ay silaw isnan am-in ay takho isnan lofong. Nan ili is katoktok nan filig et ad-i maitafon. 15 Siya akhes ay maid mamaskhed isnan silaw sa na't tangfan isnan salop, mod-i ket ippeyna isnan osto ay kaipatpatangana, ta silawana nan am-in ay wad-ay isnan afong. 16 Siya akhes ken chakayo, masapol ay ipailayo nan maiyalig ay silawyo isnan ib-ayo ay takho, ta ilaencha nan khawis ay angnenyo ya chayawencha's Amayo id chaya.”
Nan Insolon Jesus Maipoon isnan Lenteg Moises
17 “Ad-iyo kanan en inmali ak ay mangamas isnan lenteg Moises ya nan insos-olon nan mamadto. Egay ak inmali ay mangamas sidi mod-i ket ta iyangnek chachi. 18 Tay tet-ewa nan kanak ken chakayo: olay engkhana'y maamas nan chaya ya nan lota, ad-i mabfalin ay mamaid nan olay kabfafan-ikhan ay okhes paymo tornek isnan lenteg, engkhana'y maangnen am-in nan at maangnen. 19 Adi kad mo sino nan mangiwayang isnan olay esa'y kayap-ewan ay lenteg, ya isolowana nan ib-ana ay manon-od ken siya, at maifilang siya ay kafan-ikhan isnan en-ap-apowan Apo Dios. Nay met achi mo sino nan mangangnen isnan lenteg, ya mangisolo isnan ib-ana ta patiyencha chi, maifilang akhes siya ay mapatpateg isnan en-ap-apowan Apo Dios. 20 Tay kanak ken chakayo ay mo nan kinakapetyo isnan kinalenteg Apo Dios et ad-ina apsan nan nakapsot ay kinalenteg nan Fafariseo ya mimistolon si lenteg, et ad-i kayo maitapi isnan en-ap-apowan Apo Dios.”
Nan Tokhon Jesus Maipoon isnan Songet
21 “Chinngeyo et nan cha naitokhon isnan takho id sangad-om ay kag tona: ‘Ad-i ka enpatey. Et mo sino nan enpatey at songfatana isnan okom.’ 22 Siya na magtek nan kanak ken chakayo idwani, ‘Mo sino nan menlilikhet isnan ib-ana, at songfatana isnan okom. Mo sino nan manopis isnan ib-ana, songfatana isnan maam-amongan nan amam-a, ya mo sino kayet nan mangwani isnan ib-ana en, “Wasit ka'y takho!” at machosa isnan apey id inferno.’ 23 Adi kad mo wad-ay em ichoo ay ilayad ken Apo Dios is kaaltar, ya kem et nensemek ischi ay wad-ay sinaktam ay ib-am, 24 ogkhayem et ischi's kasakhang nan altar nan ilayadmo, ta en ka ona maiyornos isnan ib-am, esam pay chadlo en ichoo nan chey ay ilayadmo ken Apo Dios.
25 “Mo wad-ay nangidchalom ken sik-a, ya omali ay mangayag ken sik-a, kamowem ay makiornos ken siya isnan sisya ay ad-iyo omchanan is kaokom, ta ad-ina apchas isakhang sik-a is kaokom, ay at akhes mangichowa ken sik-a isnan polis, ay en mangifalod ken sik-a. 26 Tet-ewa kanak ken sik-a, at ad-i ka makafab-ala engkhana'y fayacham nan mortam engkhana isnan kaanongosan ay sintimos.”
Nan Infaag Jesus Maipoon isnan Menchwadchwaan isnan Pantew
27 “Chinngeyo akhes san naitokhon ay kag tona: ‘Ad-iyo chwadchwaen nan pantewyo.’ 28 Nay met achi kanak ken chakayo, ay mo sino yangkhay nan mamigfikhaw isnan olay sino ay fafai, et maifilang ay apchas na chinwa nan pantewna isnan semekna. 29 Idwani, mo nan kannawan ay matam nan khotok nan makabfasolam, pen loknatam ta iwasitmo. Khap-esna't si mamaid nan tapin nan awakmo, mo nan wad-ay am-in ya khechangna'y maiwasit ka id inferno. 30 Ya mo nan kannawan ay limam nan khotok nan makabfasolam, pen potlongmo ta iwasitmo, tay khap-es na't si mamaid nan esa'y tapin si awakmo, mo nan maiwasitan nan khag-awisan ay awakmo id inferno.”
Nan Infaag Jesus Maipoon isnan Ichang
(Mateo 19:9; Marcos 10:11-12; Lucas 16:18)
31 “Wad-ay akhes nan naitokhon ay kag tona: ‘Mo sino ka issa ay lalaki ay mangichang ken asawam, agtam nan kaichangmo is kasolatan.’ 32 Nay met achi kanak ken chakayo idwani, ‘Mo nan lalaki ya ichangena nan asawana ay maid inang-angnena is asi, et lag-ena'y makilalaki nan kaichangna mo makiasawa kasin. Ya olay nan lalaki ay mangasawa ken siya, et siya akhes ay chwaena nan pantewna.’ ”
Nan Infaag Jesus Maipoon isnan Sapata
33 “Chinngeyo kayet san naitokhon ken chaicha id sangad-om ay kag tona: ‘Ad-im iwayang nan insapatam, ngem angnem ay angnen nan insapatam ken Apo Dios.’ 34 Kanak magtek ken chakayo en, ‘Ad-i kayo ensapsapata. Ad-iyo ngadngadnan nan chaya isnan ensapataanyo, tay siya nan tomotokchowan Apo Dios, 35 paymo nan lota, tay siya nan enkhagkhatinana, olay pay nan Jerusalem, tay siya nan ilin nan Katotongchowan ay Ali. 36 Ad-im akhes isapsapata nan awakmo,§ tay ay ke sik-a nan kawad nan kamabfalin isnan awakmo? Maid kamabfalinmo ay mangipapokaw paymo mangipangitit isnan olay esang isnan fookmo. ’ 37 Kananyo magtek yangkhay en, ‘Wen,’ mo wen, ya ‘Ad-i,’ mo ad-i. Tay mo ngag nan itoptopmo kasin isnacha, et malpo chi ken Satanas.”*
Nan Tokhon Jesus Maipoon isnan Fales
(Lucas 6:29-30)
38 “Chinngeyo kayet nan naitokhon ay kag tona: ‘Mo mata, at mata akhes nan falesna, ya mo fab-a, at fab-a akhes.’ 39 Kanak magtek ken chakayo, ‘Ad-i kayo en-ifab-ales. Mo way manodpak isnan kannawan ay ipingmo, ichoom nan topakna. 40 Kag akhes mo wad-ay mangidchalom ken sik-a, ta alaena nan kamasitam, ngag ngotom ta alaena kayet nan kakhaymo. 41 Mo wad-ay mamilit ken sik-a ay mangipasakfat isnan awitna is esa'y kilomitro, sakfatem engkhana'y olay chwa'y kilomitro. 42 Agtam nan olay sino ay komchaw ken sik-a, ya pabfolocham nan fomolod ken sik-a, ad-im chokokhan.’ ”
Nan Fagfakhan Jesus Maipoon isnan Foso
(Lucas 6:27-28, 32-36)
43 “Chinngeyo akhes nan naitokhon ay kag tona: ‘Laychem nan sagkhongmo ya kholaem nan fosom.’ 44 Kanak magtek ken chakayo, ‘Laychenyo nan fosoyo, ya ilowalowanyo nan cheycha'y mamap-alikhat ken chakayo.’ 45 Tay mo siya sa nan angnenyo, ipailayo ay chakayo, et tet-ewa ay an-ak Ama id chaya. Tay si Apo Dios, paakhewena nan akhew isnan ngaag ya khawis ay takho, ya ekchakhena nan ochan isnan nalenteg ya nan ad-i. 46 Tay mo nan yangkhay cheycha'y menlal-ayad ken chakayo nan laylaychenyo, ay ke yo kanan en way sa yo fongaen ken Apo Dios? Ad-i ngen siya akhes sa nan angnen nan natotokong ay enkorkortais? 47 Ya mo nan yangkhay cheycha'y ib-ayo nan tot-oyyenyo ay khawis, wadwad-ay ngen nan inangnenyo? Tay olay nan maid ammocha maipoon ken Apo Dios et angnencha chi. 48 Adi kad chakayo et masapol ay ad-i enkolong nan layadyo, ay kag ken Amayo id chaya ay maid paat enkolangana.”
* 5:3 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Naoney nan posi nan leng-agcha, tay at kwacha nan en-ap-apowan Apo Dios.” 5:10 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et “maipap-alikhat khapo isnan kinalenteg.” 5:13 Isnan ilin nan Judio ad-i kag sinan asin isna nan asincha, tay nailaok isnan tapina ay maid aklitna. Tay siya sa et mo mamingsan mamaid nan aklit nan asincha. Sa cha't aped iwasit tay maid lamana. § 5:36 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Ad-im akhes isapsapata nan olom.” * 5:37 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et “malpo isnan ngaag.” Nan ngaag, et siya nan esa'y ngachan Satanas. 5:39 Mabfalin ay nan laychena'y kanan isna et, “Ad-im onongen nan ngaag ay takho.”