6
Nan Ikkan ay Mamachang isnan Kaseseg-ang
Kinwanin kayet Jesus, “Ilaenyo ta ad-iyo ipafoya isnan takho nan khawis ay ikkanyo ay kaidchayawan ken Apo Dios. Tay mo siya sa, at maid fongaenyo ken Amayo id chaya.
“Adi kad mo wad-ay ichowam ay ilayadmo isnan kaseseg-ang, ad-im ipafoya isnan takho, ay kag isnan angnen nan cheycha'y kakas-okas-on. Pen pakaliyencha nan trompeta, ya somkhep cha is kasinagoga paymo fomala cha is kakammalin, ta maichayaw cha isnan takho. Tet-ewa kanak ken chakayo, apchas cha't inala nan fongaencha. Nay met achi, mo wad-ay em ichowa ay ilayad, angnem isnan ad-i maila, ta olay nan aloyosmo, et ad-ina ammo nan cham angnen. Siya sa ta kecheng ka is mangammo, et nan Amayo id chaya ay mangammo am-in isnan ad-i maila, et siya nan mensofalit ken sik-a.”
Nan Insolon Jesus Maipoon isnan Lowalo
“Mo akhes enlowalo kayo, ad-iyo ikkan nan angnen nan kakas-okas-on, ay en mentatatatakcheg is kasinagoga ya is kakhawan nan ili ay enlowalo, ta mafob-oya cha isnan takho. Tet-ewa kanak ken chakayo, apchas cha't inala nan fongaencha. Mo magtek enlowalo ka, somkhep ka chadlo isnan kwartom, sam et enfan, ya ischi nan makitot-oyam ken Ama'y Dios ay ad-i kaila. Et si Ama ay mangiila isnan ad-i kaila, et sobfalitana sik-a ay osto.”
Nan Lowalo ay Songfatan Apo Dios
(Lucas 11:2-4)
“Isnan enlowalowanyo, ilaenyo ta ad-i yangkhay angsan ay apat ay mapidwapidwa, ay kag isnan ekhad nan Gentil, tay kanancha mo chengngen Apo Dios chaicha isnan angsan ay apatcha. Ad-iyo tonton-ochen chaicha tay si Amayo, ammona nan kasapolanyo olay mo sisya'y egayyo infaag ken siya. Kag tona nan kananyo ay enlowalo:
‘Ama id chaya, machad-ayaw nan ngachanmo.
10 Omali nan en-ap-apowam.
Maangnen nan nemnemmo isnan lofong ay kag id chaya.
11 Ichowam nan kanenmi isnan kawakawakas.
12 Pakawanem nan fasolmi,
tay pinakawanmi akhes nan finmasol ken chakami.
13 Ad-im ogkhayen chakami isnan maawisanmi ay enfasol,*
mod-i ket isas-alakam chakami isnan ngaag.’ ”
14 Sa na't kinwanin, “Tay mo pakawanenyo nan finmasol ken chakayo, at akhes pakawanen Amayo id chaya chakayo. 15 Nay met achi mo ad-iyo pakawanen nan finmasolancha, et akhes ad-i pakawanen Amayo nan fasolyo.”
Nan Ad-i Manganan ta Enchayawan ken Apo Dios
16 Intoloy Jesus ay nangwanin, “Mo entipe kayo, ad-i kayo kas-on enngongoyos, ay kag isnan cheycha'y kakas-okas-on ay mamab-aliw isnan kamescha, ta mangammowan nan takho ay cha cha entipe. Tet-ewa kanak ken chakayo, apchas cha't inala nan fongaencha. 17 Adi kad mo entipe kayo, nongnongenyo chadlo nan oloyo, ya enchilam-os kayo, 18 ta maid mangammo ay cha kayo entipe, mod-i yangkhay si Ama ay ad-i kaila. Et si Ama tako ay mangiila isnan ad-i kaila, et sobfalitana chakayo ay osto.”
Nan Tet-ewa ay Kinafaknang
(Lucas 12:33-34)
19 “Ad-i kayo en-ipenpen isnan maifaknang ay wad-ay isnan lofong. Tay isna, maaney, enlati, ya segpen si mangakew ay mangilayaw. 20 Amongenyo magtek id chaya nan kag yo akon. Tay ischi, maid aney, ad-i enlati, ya ad-i segpen si mangakew ay mangilayaw ischi. 21 Tay mo ento nan kawad nan ifaknangyo, siya akhes nan kawad nan semekyo.”
Nan Mata nan Kag Mangipasilaw isnan Semek nan Takho
(Lucas 11:34-36)
22 Kinwanin kayet Jesus, “Maiyalig nan mata ay silaw si awak, tay mo nalatak nan angnen ay en-ila, kag masisilawan nan semek ya khawis nan enfanakhana isnan am-in ay katatakhoyo. 23 Nay met achi mo ngaag nan pinang-ilayo, at kag akhes enpapanget nan semekyo. Adi kad ento mo silaw nan manangkhew ken chakayo, ya ket ay follinget nan wad-ay ken chakayo, et chachama ay ab-afollinget nan katatakhoyo.”
Maid Makadno Kannay isnan Chwa, nan Dios ya nan Kinafaknang
(Lucas 16:13)
24 “Maid enpafab-aa isnan chwa ay apo, tay at liligtena nan esang ya laylaychena nan esang. Tet-ewa, nakapet isnan esang ya chilawena nan esang. Ad-i mabfalin ay chwa nan omayan nan semekmo, nan Dios ya nan siping.”
Si Apo Dios Yangkhay nan Matalek
(Lucas 12:22-31)
25 Intoloy Jesus ay nangwanin, “Kanak et mampay ken chakayo, ad-i kayo man madchanakhan isnan fiyagyo. Ad-i kayo madchanakhan mo ngag nan kanen ya inomenyo. Ad-i kayo madchanakhan isnan awakyo, mo ngag nan ifachoyo. Ad-i ngen wadwad-ay nan fiyag mo nan makakan, ya nan awak mo nan facho? 26 Ilaenyo nan ay-ayam id tongcho, ad-i cha met enmola, ad-i cha en-ani paymo en-ipenpen is kaallang. Ngem ya ke cha kayet panganen Amayo id chaya chaicha mo! Ay ke kayo ad-i napatpateg is solit mo chaicha? 27 Sino ken chakayo nan makaipaancho is akit isnan fiyagna mo enchanachanag?
28 “Ya kag akhes isnan ifachoyo. En kayo man chadlos madchanakhan ay? Ilaenyo achi nan sabsafong is kafilig. Aped cha cha mengngan, ya ad-i cha met enchono paymo en-afe. 29 Nay met achi kanak ken chakayo ay, olay si ali Solomon isnan am-in ay chayawna, et egay nabfachowan isnan kakhawisan ay kag nan sanacha'y sabsafong. 30 Et mo kag tosa nan angnen Apo Dios ay mamacho isnan mola, ay wad-ay ay tomobtofo idwani, ya is wakas et maittongo is kaapey, ad-ina ngen am-amed fachowan chakayo? Akiakit paat nan pammatiyo!
31 “Ad-i kayo et mampay madchanakhan ay mangwanin, ‘Ngag nan kanenmi?’ ya ‘Ngag nan inomenmi?’ ya ‘Ngag nan ifachomi?’ 32 Tay nan cheycha'y maid pammaticha, siya am-in chana nan an-anapencha. Ngem chakayo, ammon et Amayo id chaya ay am-in chana et masapolyo. 33 Nan magtek angnenyo et mang-ona'y mang-ona ay pawadwad-ayenyo nan en-ap-apowan Apo Dios, ta somya nan kinalentegna, et ichawchawna akhes nan am-in ay masapolyo.
34 “Ad-i kayo et mampay madchanakhan isnan maipoon is wakas, tay kikhad nan mawaksana mo ngag nan fatokhena. Omanay et nan likhat ay wad-ay idwani, is wakas teken akhes.”
* 6:13 Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “Ad-im ipalofos ay en kami mateptepeng.” 6:27 Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “Ya sino ken chakayo nan makaipaancho isnan katakchagna is chowa'y changan, isnan en na enchanadchanakhan?”