7
Ad-i tako Okomen nan Ib-a tako ay Takho
(Lucas 6:37-38, 41-42)
Kinwanin kayet Jesus, “Ad-iyo okomen nan ib-ayo ta ad-i kayo maokom. Tay nan angnenyo ay mangokom isnan ib-ayo, et siya akhes nan angnen Apo Dios ay mangokom ken chakayo. Ya mo ngag nan angnenyo ay menlokod isnan ib-ayo, et siya akhes nan angnena ken chakayo. Em man isin-eng nan khertab isnan matan nan ib-am, ya okhay nan sinlanges ay manasalak isnan matam? Ay kem aped kanan isnan ib-am en, ‘Ay ta kaanek nan sana'y khertab isnan matam,’ mo sisya nan sinlanges ay manasalak isnan matam? Sik-a ay kakas-okas-on! Kaanem pay ona nan sinlanges ay manasalak isnan matam, ta nalatak nan mangil-am isnan khertab ay cham kaanen isnan matan nan ib-am.”
Ad-i Maichowa nan Nasantowan isnan Ad-i Mangipateg Ischi
“Ad-iyo ichowa nan maifilang ay nasantowan isnan cheycha'y maiyalig ay aso, tay ta ket lang somakhong cha'y mangetfan ken chakayo. Ad-iyo akhes ibkas nan akon isnan cheycha'y maiyalig ay fotog, tay at khatigkhatinancha yangkhay chi.”
Nan Lowalo ay Wad-ay Ikifekna
(Lucas 11:9-13)
Intoloy Jesus ay nangwanin, “Komchaw kayo et maagtan kayo. En-anap kayo et makad-an kayo. Enkogkog kayo et matekwafan nan eneb ken chakayo. Tay mo sino nan komchaw at maagtan, ya nan en-anap makad-an, ya isnan enkogkog, et matekwafan nan eneb ken siya. Ken chakayo ay am-a, ay ke wad-ay ken chakayo nan mangichowa is fato isnan fab-alona, mo komchaw is kanena? 10 Kag akhes mo komchaw si sibfana is khachiw, ay ke yo aped ichowa nan oweg? 11 Olay ngaag kayo, et ammoyo ay en-ichowa isnan enkhawisan nan an-akyo. Ad-i ngen chadlos wadwad-ay nan ikkan Amayo id chaya, ay mangichawchaw isnan enkhawisan nan cheycha'y komchaw ken siya?
12 “Adi kad angnenyo et mampay isnan ib-ayo nan ngag issa ay laychenyo akhes ay angnencha ken chakayo. Tay siya sa nan ayen nan sos-olon nan lenteg Moises, ya nan insolat nan cheycha'y mamadton Apo Dios.”
Nan Segpan ay Somkhepan isnan Fiyag ay Eng-engkhana
(Lucas 13:24)
13 “Somkhep kayo isnan nasopit ay segpan, faken nan an-annawa, tay annawa nan segpan ya malanoy nan chalan ay omiyey id inferno,* ya ang-angsan cha nan somsomkhep ischi. 14 Ngem nasopit nan segpan ya sikhab nan chalan ay omiyey isnan fiyag ay eng-engkhana, ya akit cha nan cheycha'y mangchan ischi.”
Nan Faken Tet-ewa ay Mamadto
(Lucas 6:43-44)
15 “En-annad kayo isnan cheycha'y ad-i tet-ewa'y mamadto. Ipailacha'y naanos cha ay kag cha karnilo, ya ke pet kag cha atap ay aso ay enpakawas. 16 At imatonanyo chaicha isnan ang-angnencha. Kag isnan mola, ay ke mapokhas nan ofas is kasibsifit, paymo nan higos is kapagpakhat? 17 Kag akhes isnan kaew. Mo al-alay-eng nan kaew, khawis nan fekhasna, ngem nan ngaag ay kaew, ngaag nan fekhasna. 18 Ad-i mabfalin ay mamkhas nan al-alay-eng ay kaew is ngaag, paymo nan ngaag ay kaew is khawis ay fekhas. 19 Am-in ay kaew ay ad-i mamkhas si khawis et masipo ya maittongo. 20 Siya akhes ken chaicha, imatonanyo chaicha isnan ang-angnencha.”
Nan Angnen Tako ay Mamati
(Lucas 13:25-27)
21 Kinwanin kayet Jesus, “Ad-i am-in ay mangwani ken sak-en en, ‘Apo, Apo,’ et maitapi cha isnan en-ap-apowan Apo Dios. Nan magtek cheycha'y mangangnen isnan nemnem Ama'y wad-ay id chaya, et chaicha nan somkhep. 22 At angsan cha nan mangwani ken sak-en isnan tosa ay akhew en, ‘Apo, Apo, ay kem egay inila chakami ay nen-ipadpadto isnan ngachanmo, ya nen-ipakpakaan si anito isnan ngachanmo, ya nen-angnen si angsan ay katataa ay chono isnan ngachanmo?’ 23 Et siya na nan at ifaagko ken chaicha, ‘Maid ammok paat ken chakayo. Komaan kayo, chakayo ay ngaag nan chonona!’ ”
Nan Okhod Jesus maipoon isnan Masilib ya nan Nalewlew ay Takho ay Nenpatakcheg is Afong
(Lucas 6:47-49)
24 “Siya mampay na nan mangwaniyak, ay mo sino ka ay mannge isnan naycha ay kalik ya angnem et is-isom nan masilib ay takho ay nangipatakcheg isnan afongna is kafato. 25 Issan nenlemlemana ay nen-anewangana ya nenchagmana, et egay natokang nan afong tay fato nan naikhab-ana.
26 “Ngem mo sino ka akhes issa ay mannge isnan nay ay kalik ya ad-im angnen, is-isom nan ad-i ensemsemek ay takho ay nangipatakcheg isnan afongna is kalakhan. 27 Nay met achi issan nenlemlemana ay nen-anewangana ya nenchagmana, ya ket ay nenkatotokang nan afong. Chadlos chachama nan naifasfasana.”
28 Kakwasan san nangwaniyan Jesus am-in ischicha, ket ay nataataa nan katakhotakho ken siya, tay isnan ikkana ay en-isolo, 29 tay wad-ay kalebfengana ay en-isolo, ad-i kag isnan mimistolon si lentegcha.
* 7:13 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “annawa nan segpan ya malanoy nan chalan ay omyey isnan kapakawasan, ya ang-angsan cha nan somsomkhep ischi.”