8
Nan Nangakhasan Jesus isnan Nakolit
(Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-16)
Issan pinmanachan Jesus ay nalpo is kafilig, inonod si katakhotakho siya. Sinmag-en ken siya nan esa'y nakolit, sa et nenfalintomeng ay nangwanin, “Apo, mo sa ya laychem, et mabfalin ay pakhawisem sak-en.”*
Kinappos Jesus nan nakolit ay nangwanin, “Laychek, khomawis ka.” Ya ket nakhannawis nan kolitna. Sa et finilin Jesus siya ay nangwanin, “Ilaem ta ad-im ifab-aag isnan olay sino. Engka't magtek paila isnan pachi, sam et en ichoo nan chaton ken Apo Dios ay kag nan infilin Moises, ta mangipaila isnan takho ay tet-ewa ay khinmawis ka.”
Nan Nangakhasan Jesus isnan Faan nan Kapitan si iRoma
(Lucas 7:1-10)
Issan sinomkhepan Jesus id Capernaum, wad-ay nan esa'y kapitan si sorchacho ay inmey nangila ken siya. Ya nenseg-ang ay nangwanin, “Apo, wad-ay nan faak is afong ay maseseyep tay ad-i makagkhiwa, ya chad-ama nan likhatna.”
Kinwanin et Jesus ken siya, “Wen, omali ak ay mangipagkhawis ken siya.”
Sinomfat et nan kapitan ay nangwanin, “Apo, ad-i ak pay maikali ken sik-a, ta chadlos ka somkhep isnan afongko. Infilinmo koma et yangkhay, et omanay chi ay mangipagkhawis isnan faak. Maawatak sa tay sak-en akhes, wad-ay nan entongtongcho mo sak-en, ya wad-ay cha akhes nan iyap-apowak ay sorchachok. Et kanak yangkhay isnan esang, ‘Omey ka ischi,’ et omey. Sa et isnan esang kayet kanak, ‘Omali ka,’ ya omali. Ya isnan faak kanak, ‘Angnem na,’ et angnena. Isonga ammok ay kafaelam.”
10 Osto'y chinngen Jesus chi, nataa, sa na't kanan isnan cheycha'y inmonod ken siya en, “Tet-ewa kanak ken chakayo, ay maid paat inilak is kag tona ay pammati isnan olay sino isna id Israel. 11 Kanak ken chakayo, at ang-angsan nan faken Judio ay malpo is falaan ya kalonokhan si akhew, ay en makikan ken cha Abraham, Isaac ya si Jacob isnan en-ap-apowan Apo Dios. 12 Ngem chaicha ay makwani en maitapi koma isnan en-ap-apowan Apo Dios, ya ket ay chaicha et nan maiwasit isnan enfollinget, ay kawad nan ngegngeg ya kaletket si fab-a.” 13 Sa et kinwanin Jesus isnan kapitan, “Somaa ka, et maangnen nan sana ay pinatim.”
Et siya kannay chi ay olas nan khinmawisan nan faana.
Nan cha Nangag-akhasan Jesus isnan Angsan ay Takho
(Marcos 1:29-34; Lucas 4:38-41)
14 Sa et sinomkhep si Jesus is afong cha Pedro, ya inilana nan katokhangan Pedro ay fafai ay maseseyep tay enpodpochot. 15 Inegnan et Jesus nan limana, ya ket nenkamamaid nan pochotna. Sa et finmangon ya pinnakana si Jesus.
16 Awni pay ya isnan sedsechemna, inyeycha ken siya nan angsan ay naan-anitowan. Et cha nen-ipafalan am-in Jesus isnan kalina yangkhay nan cheycha'y anito, ya inpagkhawisna am-in nan nenkasakit. 17 Naangnen am-in chana ta maangnen nan infaag nan mamadto ay si Isaias ay nangwanin, “Kinaana nan am-in ay sakew ya sakit tako.”
Nan Enlikhatan nan Mamatiyan ken Jesus
(Lucas 9:57-62)
18 Idwani issan nangil-an Jesus isnan katakhotakho ay nangalifongfong ken siya, kinwanina isnan cheycha'y disipolosna, “Khomchang tako.” 19 Ya ket wad-ay nan mistolon si lenteg ay inmey ken Jesus, ay nangwanin, “Mistolo, maifoweg ak ken sik-a isnan olay entona ay omayam.”
20 Kinwanin et Jesus ken siya, “Nan silay, wad-ay tekawcha, ya siya akhes isnan ay-ayam, wad-ay nan khafancha. Ngem sak-en ay Anak si Takho et maid osto is maseypak.”
21 Wad-ay kayet nan esa'y disipolos ay nangwanin, “Aw-awni Apo, ta ennak ed ona ikaob si ama.”
22 Ngem kinwanin Jesus ken siya, “Maifoweg ka ket ya! Ngag ngotom ta nan natey nan en mangikaob isnan ib-acha ay natey.”
Nan Nangipatkelan Jesus isnan Lemlem
(Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25)
23 Sa et inmey si Jesus is kafangka ya naifoweg nan cheycha'y disipolosna ken siya. 24 Awni ya ket naanali nan ab-afikas ay lemlem is kafayfay, nasepyatan nan fangka isnan talipyakew et cha mapsong, ngem si Jesus naseseyep. 25 Ala cha't ya fangon ken Jesus. “Omisalak ka Apo! Nay malin-eb tako!” kinwanicha.
26 Ya ket kanan Jesus ken chaicha, “Ya ke kayo omegyat ay? Akiakit paat nan pammatiyo.” Sa et finmangon ay nangipatke isnan chakhem ya nan fayfay, ya ket nenfalin ay kakhigkhinek am-in chadlo.
27 Nataataa et nan cheycha'y takhona ay cha mangwanin, “Ngag man nan katakhon tona, tay ya ke olay nan chakhem ya nan fayfay ya patiyencha siya?”
Nan Nangipakaanan Jesus isnan Anito isnan iGadara
(Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39)
28 Khinomchang cha pay isnan ilin nan iGadara, ya ket sinab-at nan chwa ay lalaki ay naan-anitowan, ay nalpo isnan liyang si natey. Kakaegyat cha, ya maid makatoled ay lomaos ischi. 29 Ala cha't ya wakis ay nangwanin, “Ngag nan fiyangmo ken chakami, sik-a ay Anak si Dios? Ay ke ka kannay omaali ay mangipalikhat ken chakami isnan fakena timpo?”
30 Idwani, wad-ay isnan adchawi is akit nan maam-among ay kafotofotog ay cha en-anglod. 31 Nenseg-ang et nan kaanianito ken Jesus ay nangwanin, “Mo pafal-em chakami, ippeymo et yangkhay chakami isnan cheycha'y fotog.”
32 Sa na't nenkanan ken chaicha, “En kayo!” Ke cha't nabfanala ya kasi cha sesekhep isnan cheycha'y kafotofotog, sa cha't ala ya tagtag is katoy-ob ay enchadchawes is kafayfay, sa cha't natey am-in.
33 Linmayaw et nan cheycha'y nangipaspastor ischicha, ya en cha inog-okhod is kaili nan am-in ay inmat, ya nan naangnen isnan cheycha'y naan-anitowan. 34 Siya chi ya ket naligwat nan omili ay en nangila ken Jesus. Osto'y inomchan cha ken siya, nenseg-ang cha ta komaan siya isnan ilicha.
* 8:2 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “sik-a nan makadchalos ken sak-en.” Isnan ekhad nan Judio, mo nakolit nan takho, en-aafig, ya ad-i makiam-among isnan omili, olay nan pangafongna. Mo makaan nan maab-afikhana tay khinmawis, kanancha en chinmalos. 8:4 Ilaenyo nan Levitico 14:10-32.