9
Nan Nangipakhawisan Jesus isnan Ad-i Makagkhiwa
(Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26)
Nenfangka si Jesus ya kasin khinomchang isnan ilina chadlo. Ya ket ay wad-ay cha nan nangiyey ken siya isnan lalaki ay ad-i makagkhiwa ay maiyaamaka. Issan nangilasinan Jesus isnan pammaticha, kinwanina isnan chey ad-i makagkhiwa, “Anak, pabfikasem yangkhay nan semekmo. Napakawan et nan fasolmo.”
Sa et wad-ay nan tapina ay mistolon si lenteg ay cha mangwani is semekcha en, “To! Am-amsiwen tona si Apo Dios!”
Ngem tay ammon Jesus nan semsemkencha, kinwanina, “Ya ke ngaag nan wad-ay isnan semekyo ay? Ngag pet nan malanlanoy ay kanan, ‘Napakawan et nan fasolmo,’ paymo, ‘Fomangon ka ya manalan ka’? Nay met achi ipailak ta mangammowanyo ay wad-ay kalebfengak ay Anak si Takho isnan kalota ay mamakawan isnan fasol.” Sa na't kanan isnan chey ad-i makagkhiwa, “Ifangonmo! Alaem nan kaseypam ta somaa ka't.”
Sa et finmangon ya somaa. Issan nangil-an nan katakhotakho nan todi ay inmat, inmegyat cha ya chinad-ayawcha si Apo Dios ay nangichowa isnan kag tod-i ay kamabfalin sinan takho.
Nan Nangayakhan Jesus ken Mateo ay Endisipolosna
(Marcos 2:13-17; Lucas 5:27-32)
Kinmaan si Jesus ischi ya issan cha na manad-alanan, inilana nan esa'y lalaki ay enngachan si Mateo, ay tomotokcho is kaenfob-owisana. Kinwanina't ken siya, “Maifoweg ka ken sak-en.” Sa et naligwat si Mateo ay naifoweg.
10 Issan cha manganan cha Jesus ya nan disipolosna isnan afong Mateo, inmali nan angsan ay enkorkortais ya nan cheycha'y makwanin wasit ay takho* ay en nakikan ken chaicha. 11 Ya ket issan nangil-an nan cheycha'y Fariseo isnan chey takho, kinwanicha isnan cheycha'y disipolos Jesus, “En man cha pet makikan nan mistoloyo isnan sanacha'y enkorkortais ya wasit ay takho ay?”
12 Chinngen et Jesus chi sa na't kanan, “Faken nan takho ay komekedse nan makasapol isnan choktor mod-i ket nan nasakit. 13 En kayo et ta achaachalenyo nan ayen nan nay ay kinwanin Apo Dios, ‘Nan maneg-anganyo isnan ib-ayo nan laychek, faken nan enkik-iwi ay cha yo ichoo.’ Tay egay ak inmali ay mangayag isnan nalenteg, mod-i ket nan cheycha'y fomafasol.”
Nan Salodsod Maipoon isnan Ad-i Manganan ta Enlowalo et Yangkhay
(Marcos 2:18-22; Lucas 5:33-39)
14 Awni ya ket inmey ken Jesus nan cheycha'y disipolos Juan ay nangwanin, “En man chakami ya nan cheycha'y Fariseo et entipe kami, sa et nan disipolosmo ya ad-icha?”
15 Sa et kinwanin Jesus, “Ay ke mabfalin ay aped ensasanga nan lilwid nan kaab-afong ay lalaki, mo sisya kayet siya ken chaicha? Ngem at omali nan akhew ay maal-ana ken chaicha, et siya chi ay akhew nan ad-i cha mangmanganan.
16 “Kanak akhes en, maid mangidchokop isnan egay kinomsen ay lopot isnan lokhak ay facho, tay mo malab-an et peskhatena nan lokhak, ya omam-amed et nan fakasna. 17 Siya akhes isnan fayas, maid mangippey isnan kakhag-aeb ay fayas isnan chaan ay kochil ay entey-an si fayas, tay at pen paptokena chi ya maiwasit nan fayas ya kecheng mapakawas cha't ay chwa. Nan magtek falo ay fayas, et maippey koma isnan falo ay kochil ay entey-an si fayas, ta at en-iso chana ay maigto ya ad-i mapakpakawas.”
Nan Nanakhowan Jesus isnan Anak Jairo ya nan Fafai ay Nanikchod isnan Fachona
(Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56)
18 Issan sisya'y enkak-aliyan Jesus, wad-ay nan ap-apo ay inmey ken siya. Ala na't ya falintomeng ay mangwanin, “Apo, kaet-etey nan anakko ay fafai, ngem mo omali ka ta ipatangmo nan limam ken siya, et ammok ay at matakho kasin.”
19 Naligwat cha Jesus ya nan disipolosna ay naifoweg ken siya. 20 Issan cha cha omayan, wad-ay nan fafai ay nenchad-ala is sinpoo ya chwa ay tawen. Sinmag-en is kadchokog Jesus ay nanikchod isnan khayachan nan fachona. 21 Tay kanana is semekna en, “Olay sikchochek yangkhay nan fachona, et maipagkhawis ak.”
22 Nensakhong si Jesus, ke na't inila siya. Sa na't kanan, “Anak, pabfikasem nan semekmo! Nay inpagkhawis nan pammatim sik-a.” Chag-asna ya ket khinmawis san fafai.
23 Issan inomchanan Jesus is afong san chey ap-apo, inilana nan cheycha'y mangak-alleleng ya nan katakhotakho ay ngomannganawngaw, 24 sa na't kanan, “Komaan kayo, tay egay natey nan magmagkit, mamaseyep yangkhay.”
Ya ke cha't inang-ango siya. 25 Ngem isnan naipafal-an nan cheycha'y takho, sinomkhep si Jesus sa na't inegnan nan liman nan ong-onga, ya ket ay finmangon. 26 Et siya na nan nadnadnge isnan am-in ay sakop nan chey ay ili.
Nan Nangipakhawisan Jesus isnan Ad-i Makaila
27 Kinmaan si Jesus ischi ya issan nanad-alanana, inonod si chwa ay lallalaki ay ad-i makaila, ay nangifogfokhaw ken siya en, “Anak David, seg-angam chakami.”
28 Issan sinomkhepan Jesus is afong, inmey cha ken siya. Sa et kinwanin Jesus, “Patiyenyo ngen ay makaikkan ak isna?”
Kinwanicha't, “Wen, Apo.”
29 Kinappos et Jesus nan matacha ay nangwanin, “Mo siya sa, maangnen et kannay na ken chakayo ay kag isnan pammatiyo.” 30 Ke cha't makaila chadlo. Sa et chadlos infilin Jesus ken chaicha ay nangwanin, “Ilaenyo ta maid mangifagfag-anyo.”
31 Nay met achi, issan kinmaanancha, en cha't inokhookhod nan maipoon ken siya isnan am-in ay sakop nan chey ay ili.
Nan Nangipakhawisan Jesus isnan Nginengek si Anito
32 Issan naligwatancha, wad-ay et nan naiyey ken Jesus ay nginengek si anito. 33 Osto ay inpakaan Jesus nan anito ken siya, ya ket ay nakakkali chadlo. Nataataa nan katakhotakho ay cha mangwanin, “Maid man paat kag tona is nail-ila isna id Israel.”
34 Ngem kinwanin nan cheycha'y Fariseo en, “Da! Cha na achi pafal-en nan anito isnan fachang kannay nan ap-apon si anito.”§
Nan Naneg-angan Jesus isnan Enliglikhat ay Takho
35 Inmey si Jesus isnan kailiili ya am-in ay kabfakhaang ay cha nen-isos-olo isnan sinagogacha, ya nangipap-alawag maipoon isnan khawis ay okhod nan en-ap-apowan Apo Dios. Et cha na kinaan nan am-in ay ilan si sakit sa na't inpakedse nan am-in ay nenkasakew. 36 Issan nangil-ana isnan katakhotakho, naseg-aseg-ang tay chadlos cha nginmayangaya ya maid mabmabfalincha, ay kag cha san naiwayang ay karnilo ay maid mangitokkhong ken chaicha. 37 Sa na't kinwani isnan disipolosna, “Ang-angsan tet-ewa nan maani, ngem akit cha nan en-ani. 38 Enlowalo kayo et mampay isnan Nenkwa isnan maani ta omifaa is omey en-ani.”*
* 9:10 Nan kanan nan Fariseo en wasit ay takho, et fomafasol cha isnan pinang-ilan nan Fariseo, tay kanencha nan naipawa ken chaicha, paymo makifob-oweg cha isnan faken cha ib-a'y Judio. Machid-ilaw cha isnan kakailiyancha, ya maipawa nan somkhepancha isnan Timplo ay en makichad-ayaw. Nadchilaw akhes si Jesus maipoon isnan nakiam-amongana ken chaicha. 9:17 Nan laychen Jesus ay kanan isnan bersikolo 16-17 et, ad-i maifakhay nan chaan ay sos-olon nan Fariseo isnan falo ay sos-olona. Isnan ekhad nan Judio, mo enkhaeb cha is fayas, ippeycha nan kag-aeb ay fayas ay sisya'y egay linomwag isnan falo ay kochil si karnilo paymo karching, ay nakhaeb is enfayyasan. Sa cha't erteerten nan tangebna. Idwani mo lomwag, ad-i maiwasit tay sisya'y enyam-es nan falo ay kochil ya mawanwanat. Mo magtek chomaan et nan kochil, kecheng komenteg ya ad-i kasin mawanat. Siya sa nan khotokna ay mo nan kag-aeb ay fayas ay egay pay linomwag, ya maippey is kachaan ay kochil sa et mal-emal-et, at awni't pomtok mo lomwag nan fayas, tay apchas kinmenteg nan kochil ya ad-i mawanat. 9:23 Isnan ekhad nan Judio, mo maamong cha ay makiachog paymo makilagsak, mangakalleleng cha. § 9:34 Angsan nan ngachan Satanas is kaBiblia: Satanas, ap-apon si anito, Chimonyo, Beelzebub, Beliar apon si etey, nan ensas-ailo ya nan ngaag. * 9:38 Nan laychen Jesus ay kanan isna et, angsan nan takho ay nensasakhana ay mannge isnan kalin Apo Dios, nay met achi akit cha nan nakasakhana ay omey mangifaag ischi.