10
Nan Nangayakhan Jesus isnan Sinpoo ya Chwa ay Disipolosna
(Marcos 3:13-19; Lucas 6:12-16)
Inayakhan Jesus nan sinpoo ya chwa ay disipolosna, sa na't inchowa ken chaicha nan kalebfengancha ay mangipafala isnan anito, ya mangaan isnan am-in ay ilan si sakit, ya mangipakedse isnan am-in ay nenkasakew. Naaycha nan ngachan nan sinpoo ya chwa ay apostolesna:* omona, si Simon ay nenngachan is Pedro, sa et nan akhina ay si Andres; cha Santiago ken Juan ay sin-akhi ay an-ak Zebedeo; cha Felipe ken Bartolome; si Tomas ya nan enkorkortais ay si Mateo; si Santiago ay anak Alfeo, ya si Tadeo; si Simon ay mangitaktakcheg isnan mawayaan nan ilina, ya si Judas Iscariote, ay awni't mangitiktik ken Jesus.
Nan Nangifaalan Jesus isnan Apostolesna
(Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6)
Siya chachi nan sinpoo ya chwa ay infaan Jesus, ya finilina ay nangwanin, “Ad-i kayo omey isnan ilin si Gentil, paymo somkhep isnan kailiili id Samaria. Omey kayo magtek isnan maiyalig ay nadchongaw ay karnilo isnan pangafong Israel. En kayo ipalawag ay mangwanin, ‘Naay et ay inmali nan en-ap-apowan Apo Dios!’ Pakhawisenyo nan nasakit, takhowenyo nan natey, pakhawisenyo nan nakolit, ya pakaanenyo nan anito isnan naan-anitowan. Tay mampay maid fayad nan chinawatyo ay enkhawisan, ichowayo akhes ay maid fayadna. Ad-i kayo en-itaktakin si fallitok, paymo ngag issa ay pilak ay ikog-ityo. 10 Ad-i kayo en-itakin si sopot, sokod, ya ensokatanyo ay facho paymo palloka isnan enfaatanyo. Tay nan enchono et lebfengna ay maagtan is ikatakhona.”
11 “Mo omchan kayo isnan ngag sisa'y ili, pootenyo ay khawis mo sino nan maikali ay manawat ken chakayo ischi, ta siya nan enchagsanyo engkhana ay komaan kayo. 12 Et mo somkhep kayo isnan chey ay afong, kananyo isnan nen-afong en, ‘Mawawawawad-ay koma ken chakayo nan talna ay malpo ken Apo Dios.’ 13 Et mo nan takho isnan chey ay afong et tan-oyancha ay manawat ken chakayo, at omey ken chaicha nan enkhawisan ay iskhepyo. Ngem mo ad-icha chawaten chakayo at chadlo tomoli ken chakayo nan chey ay enkhawisan ay ento mo iskhepyo. 14 Mo wad-ay ad-i manawat ken chakayo paymo mannge isnan kananyo, pagpakhenyo nan sikiyo ta makaan nan pinomket ay chapog ta kag tokhon ken chaicha, mo taynanyo isnan chey ay afong paymo ili. 15 Tet-ewa kanak ken chakayo ay isnan chey ay akhew ay en-okoman Apo Dios, at enyapyap-ew nan ichowana ay chosan nan iSodoma ya iGomorra§ mo nan ichowana isnan cheycha'y takho isnan chey ay ili.”
Nan Mapap-alikhatan nan Disipolos Jesus
(Marcos 13:9-13; Lucas 21:12-17)
16 Kinwanin kayet Jesus, “Semkenyo na. Ifaak chakayo ay kag naamo ay karnilo isnan kawad nan kakaegyat ay atap ay aso, et masapol ay masilib kayo koma ay kag nan oweg, ya naanos kayo koma ay kag kalopati. 17 Mey-anyo nan awakyo isnan takho, tay at ichowacha chakayo is kaokom, ya at saplitencha chakayo is kasinagogacha. 18 Sa cha't khoyochen chakayo, ay mangiyey isnan cheycha'y khofernachor ya ali midkakay ken sak-en. Et siya sa kannay nan mangitet-ewaanyo maipoon ken sak-en isnan kasakhangcha, ya isnan cheycha'y Gentil. 19 Et mo iyeycha chakayo ay mangidchalom, ad-i kayo madchanakhan isnan sa yo kanan paymo nan angnenyo ay ensefat, tay at isolon Apo Dios nan kananyo isnan osto ay timpona. 20 Tay at faken chakayo nan enkali, mod-i ket nan Ispiriton Apo Dios ay Amayo nan enkali ay maichalan ken chakayo.
21 “Siya akhes chana nan timpo ay mangipapateyan nan etad isnan akhina kannay, nan ama isnan anakna kannay, ya nan an-ak, at ipapateycha akhes kannay nan chakek-echa. 22 Ya at liligten am-in nan takho chakayo, khapo ken sak-en. Nay met achi mo sino ka issa ay makakatpe isnacha engkhana'y kifos, et maisalakan ka. 23 Mo palikhatencha chakayo isnan esa'y ili, lomayaw kayo isnan teken. Tet-ewa nan kanak ken chakayo, tay at ad-i kayo makadchapos ay mangikwas isnan inpadnok ken chakayo isnan am-in ay ili id Israel, ya et kasin ak omali ay Anak si Takho.
24 “Maid disipolos is entongtongcho mo nan mistolona. Siya akhes isnan faa, ad-i entongtongcho mo nan apona. 25 Omanay et isnan esa'y disipolos ay enfalin ay kag isnan mistolona, ya nan faa kag isnan apona. Siya akhes ken chakayo, mo apon si engag* nan ipangachancha ken sak-en ay apo isnan pangafong, at am-amed nan kanancha ken chakayo ay pangafongko.”
Nan Osto ay Iyegyat Tako
(Lucas 12:2-7)
26 “Ad-i kayo et mampay omeg-egyat ken chaicha, tay maid masasalakan ay at ad-i maipaila, ya maid maitatafon ay at ad-i maipaammo. 27 Nan infagfakhak ken chakayo ay maid nakadnge, et masapol ay ipaammoyo isnan katakhotakho. Et nan ifab-aagko ken chakayo isnan makekedchengan tako, ipalawagyo isnan katakhotakho. 28 Ad-i kayo omegyat isnan menpatey isnan awak, ay ad-i makapatey isnan leng-ag, mod-i ket egyatenyo nan Dios ay wad-ay kamabfalina ay mamakawas isnan leng-ag ya awak id inferno. 29 Ad-i ngen tantanso nan lakon si chwa'y chekchekchek? Nay met achi maid olay esang ay mekchag ken chaicha isnan lota, mo ad-i ona ipalofos Amayo id chaya. 30 Am-amed ken chakayo, tay ammona chakayo, olay nan kabfifilang nan fookyo. 31 Ad-i kayo mampay omeg-egyat, tay napatpateg kayo mo nan angsan ay chekchekchek.”
Nan Kasasaad nan Mangitakcheg ya nan Mangad-i ken Jesus
(Lucas 12:8-9)
32 “Mo sino nan mangifaag isnan sakhang nan katakhotakho ay takhok siya, at siya akhes nan angnek ken siya isnan sakhang Ama id chaya. 33 Ngem mo sino nan mangisaot ay takhok siya isnan sakhang nan katakhotakho, at siya akhes nan angnek ken siya isnan sakhang Ama id chaya.”
Kinwanin Jesus ay at Magkholo nan Sinpangafong Midkakay ken Siya
(Lucas 12:51-53; 14:26-27)
34 “Ad-iyo kanan en ornos nan enfanakhan nan inmaliyak isnan lota. Faken ornos nan enfanakhana, mod-i ket kholo.§ 35 Tay inmali ak ay mangipawad-ay isnan en-asigkholaan nan sin-ama, nan sin-ina, ya nan innapo ay fafai isnan katokhangana ay fafai. 36 Nan foson nan esa'y lalaki, et maid teken mod-i nan pangafongna kannay.
37 “Mo sino nan mangipawadwad-ay isnan layadna ken cha amana ya inana mo nan layadna ken sak-en, et ad-i maikali ken sak-en. Ya mo sino nan mangipawadwad-ay isnan layadna isnan anakna mo nan layadna ken sak-en, et ad-i maikali ken sak-en. 38 Mo sino akhes nan ad-i mangekwat isnan kolosna* ya omonod ken sak-en, et ad-i maikali ken sak-en. 39 Mo sino nan ad-i mangayyew isnan fiyagna ta olay matey midkakay ken sak-en, at maisalakan, ngem nan takho ay chadlos mangisalak isnan fiyagna kannay at khechangna ay amasena.”
Ifaag Jesus nan Lagfon nan Menmangili isnan Takhona
(Marcos 9:41)
40 “Mo sino nan manawat ken chakayo, sak-en nan chinawatcha. Ya mo sino nan manawat ken sak-en, chawatena nan nangifaa ken sak-en. 41 Mo sino nan manawat isnan faan Apo Dios tay ammona ay faana at chawatena akhes nan isofalit Apo Dios isnan faana, ya mo sino nan manawat isnan nalenteg ay takho tay ammona ay nalenteg nan chey ay takho, at chawatena nan maisofalit isnan nalenteg ay takho. 42 Et mo sino nan mangichowa is olay sintastasa ay entengnin ay chanom isnan esang isnan naycha'y fan-ig ay disipolosko tay disipolosko siya, et tet-ewa kanak en at masobfalitan ay masobfalitan siya.”
* 10:2 Nan ayen nan kali ay apostoles isnan kali ay Griego et en-iso isnan faa. Nan sinpoo ya chwa ay lallalaki ay apostoles Jesus, et infaana chaicha ay en men-isolo isnan Khawis ay Chamag maipoon ken siya. Isonga apostoles nan kinwanina ken chaicha. 10:4 Isnan sisya ay egay naitapiyan Simon ken Jesus, siya nan esa'y liwid nan cheycha'y takho ay nangad-i isnan en-ap-apowan nan iRoma isnan ilicha ay Israel. 10:14 Pagpakhen nan Judio nan sikicha ta makaan nan pinomket ay chapog ta ipailacha ay ad-icha figfikhen nan pangafong paymo omili ischi. Ipailacha ay ifilangcha ay lawa nan angnen nan takho ischi ya en-iso cha isnan pagano ay maid pammaticha ken Apo Dios. § 10:15 Nan chwa'y ili ay Sodoma ya Gomorra, et pinoowan Apo Dios id sangad-om issan timpon Abraham, mo ke tay isnan chachama ay fasolcha. Ilaenyo nan okhod maipoon ken cha Abraham, isnan liblo ay Genesis, capitolo 19. Ilaenyo akhes nan Roma 9:29, 2 Pedro 2:6, Judas 7, ya Lucas 10:12. * 10:25 Nan tet-ewa ay nakwani et, Beelzebub, ay siya nan esa'y ngachan Satanas ay poon si kinangaag. Nan laychen ay kanan nan Beelzebub et apon si engag. 10:27 Nan osto ay infaag Jesus et, “Nan ibfakhak ken chakayo isnan ab-afollinget, et ibfakhayo isnan mag-akhew. Ya nan chengngenyo ay maitibtifi, et ipalawagyo is kaatep nan afong.” Nan atep nan afob-ong si Judio et nadchata, ya ischi nan omay-ayancha ay enliwliwchan kakwasan nan chonocha isnan misoyaw. Ischi akhes nan nanogtokhonan Jesus isnan disipolosna ta en cha ipalawag nan Khawis ay Chamag ay insos-olona ken chaicha. 10:30 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Ngem olay nan fook nan oloyo et nabfifilang cha am-in.” § 10:34 Nan tet-ewa ay kinwanin Jesus et, “Inyalik nan fadyok.” * 10:38 Issan timpon Jesus id sangad-om ay inmaliyana isnan lofong ilansacha nan ngangngaag ay takho is kakaew ta pateyencha chaicha. Nan laychen Jesus ay kanan isnan kinwanina et, masapol ay chatako, nakasakhana tako ay maipalikhat khapo ken siya, olay pay mo siya's ikateyan tako. 10:42 Isnan ekhad nan Judio, mo kanancha en, “Inchowana nan sintasa ay entengnin ay chanom,” nan laychencha'y kanan et wad-ay nan akit ay infachangna.