11
Nan Nangifaalan Juan isnan Disipolosna ken Jesus
(Lucas 7:18-30)
Kakwasan nan namilinan Jesus isnan sinpoo ya chwa ay disipolosna, kinmaan ischi ta en men-isolo ya en-ipalawag akhes isnan cheycha'y ili ay sasag-ena.
Idwani inomchan ken Juan ay maibfafalod nan okhod maipoon isnan chonon Cristo. Sa et finmaa isnan disipolosna is omey ay manalodsod ken Jesus isnan kag tona, “Faken ngen sik-a san nakwani ay at omali, paymo som-ed kami ngen si teken?”
Songfat et Jesus ay nangwanin, “Tomoli kayo ya ifaagyo ken Juan nan cha yo chengchengngen ya il-ilaen: nan nakolap, makaila cha kasin, nan napilay, makachalan cha, naipagkhawis nan nakolit, ya makadnge nan natoweng, takhowena kasin nan natey, ya cha maipalawag nan Khawis ay Chamag isnan posi. Naoney yangkhay nan takho ay ad-i enchwadchwa ken sak-en!”
Issan kinmaanan nan disipolos Juan, inokhod Jesus isnan katakhotakho nan maipoon ken Juan. Kinwanina, “Ngag kay nan kananyo ay katatakhon nan en yo inila is kaponchag? Kag ngen isnan fololong ay khig-iwwen si chakhem?* Ngag nan paat yo inmayan sidi? Ay ke yo en inila nan takho ay enfafacho is khawigkhawis ay enchangchangnge ay lopot? Nan enfafacho is kag todi et wad-ay cha isnan afong si ali. Ngag mampay nan inmayanyo ischi? Ay ke yo egay en inila nan esa'y mamadto? Wen. Ya kanak ken chakayo ay wadwad-ay pay mo nan mamadto nan inilayo. 10 Tay si Juan nan nakwani isnan naisolat ay kalin Apo Dios ay mangwanin,
‘Chey, at faalek nan faak ay mang-ona mo sik-a, ta isakhanana nan kew-am.’
11 Tet-ewa kanak ken chakayo en, isnan am-in ay naiyanak, maid finmala ay entongtongcho mo si Juan Bautista. Nay met achi olay siya sa, maifilang kayet ay naon-oney mo siya nan kafan-ikhan ay takho ay maitapi isnan en-ap-apowan Apo Dios. 12 Mailapo issan timpon Juan Bautista engkhana idwani, wad-ay ay wad-ay nan kholo isnan wad-ayan nan en-ap-apowan Apo Dios, ya wad-ay cha nan makedse ay mangipapilit ay maitapi ischi. 13 Siya sa tay am-in nan mamadto ya nan lenteg Moises, inpadtocha nan maipoon isnan en-ap-apowan Apo Dios engkhana ay inmali si Juan. 14 Et mo mamati kayo, si Juan nan nakwanin Elias ay at omali.§ 15 Chengngenyo et na mo wad-ay kowengyo ay mannge.”
Sinoplan Jesus nan cheycha'y Kakailiyana
(Lucas 7:31-35)
16 “Ngag mampay nan is-ison nan naycha ay takho idwanin? Kag cha ongang-a is kamarkitan ay maid paat pasiyat-encha. Aped cha en-asifokhafokhaw ay mangwanin,
17 ‘Mamattong kami ya ad-i kayo manayaw.
Ilapomi ay mangantoway ya ad-i kayo makiachog.’
18 Tay issan inmaliyan Juan ay cha na nentiptipelan ya egayna nakiin-inoman, kinwanicha en, ‘Naan-anitowan siya.’ 19 Sak et inmali akhes ay Anak si Takho ay nangnangan ya nakiin-inom, ya ke cha't kanan, ‘Ilaenyo kay ya nan sana'y oklongan ya amfotngan, ay liwid si enkorkortais ya wasit ay takho!’ Nay met achi olay mo siya sa, matet-ewaan kayet nan silib Apo Dios isnan enfanakhana.”
Nan Chosan nan cheycha'y Ili ay Nangad-i ken Jesus
(Lucas 10:13-15)
20 Yinangyangan Jesus nan cheycha'y omili isnan kailiili ay cha na nangangnenan isnan kaangsanan ay kamabfalina, tay egaycha chinokokhan nan fasolcha. 21 Kinwanina, “Selaeg yo ay iCorazin ya ken chakayo akhes ay iBetsaida! Tay mo sa ya inangnek id Tiro ya Sidon* nan cheycha'y kamabfalin ay chak inangnen ken chakayo, at chinokokhancha issan chey nan fasolcha, ya at enfachocha is sako, sa cha't logkhitan nan olocha is chapo ay mangipaila isnan fafawicha. 22 Et siya na nan kanak ken chakayo, at enyapyap-ew nan chosan nan iTiro ya iSidon mo nan chosayo isnan akhew ay en-okoman Apo Dios. 23 Ya chakayo ay iCapernaum, ay ke yo kanan en at matangad kayo id chaya? At maiwasit kayo id inferno! Tay mo sa ya naangnen id Sodoma nan cheycha'y kamabfalin ay inang-angnek ken chakayo, at sisya'y wad-ay kayet idwanin nan chey ay ili. 24 Nay et kanak ken chakayo, at enyapyap-ew nan chosan nan iSodoma mo nan chosa ay omchan ken chakayo, isnan akhew ay en-okoman Apo Dios.”
Nan Nangipaammowan Jesus ken Amana
(Lucas 10:21-22)
25 Issan chey ay timpo kinwanin Jesus, “Enyaman ak ken sik-a Ama ay Apon nan chaya ya nan lota, tay inpailam isnan cheycha ay egay nakaachar§ nan egaymo inpaam-ammo isnan mamasilib ya nan cheycha'y makaawat. 26 Tet-ewa Ama, siya sa nan inangnem tay siya nan khawis ay mangipalal-ayad ken sik-a.”
27 Sa na't kinwanin, “Si Ama, inchowana nan am-in ken sak-en. Maid mangammo ken sak-en ay Anakna, mo faken yangkhay si Ama. Ya maid akhes mangammo ken Ama mo faken yangkhay sak-en ay Anakna, ya nan cheycha'y laychek ay mangipaammowan ken siya.”
Nan Kasasaad nan Maiyornos ken Jesus
28 Intoptop Jesus ay nangwanin, “Omali kayo ken sak-en, am-in kayo ay mamablay ya madchacham-etan isnan likhat, ta paillengek chakayo. 29 Wanchenyo nan sos-olok ya ensolo kayo ken sak-en,* tay naoya ya naanos ak, et khomawis nan semekyo. 30 Tay ad-ik ipaawit ken chakayo nan ad-iyo kafaelan.”
* 11:7 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Ngag nan en yo inila is kaponchag? Nan ngen fololong ay khig-iwwen si chakhem?” 11:10 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Chey, faalek nan faak isnan sakhang nan kamesmo ay at mangisakhana isnan ikwam isnan sakhangmo.” Ilaenyo nan Malakias 3:1. 11:12 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “wad-ay cha nan makedse ay mangipapilit ay kwaen chi.” § 11:14 Si Elias nan esang ay mamadton Apo Dios id sangad-om, ay nakwanin omali ay mangisakhana isnan omaliyan Jesus. Ilaenyo nan Malakias 3:1; 4:5. * 11:21 Tiro ya Sidon nan chwa'y ili ay egay inmay-ayan Jesus, ya egay nannge isnan sos-olona, ya egay nangil-ila isnan katataa ay inangnena. 11:23 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “At pomanad kayo engkhana id Hades.” Isnan kalin si Judio ya Griego, wad-ay nan teketeken ay ngachan nan omayan si natey. Wad-ay nan makwani en Hades, Gehenna, paymo Sheol. 11:23 Sodoma ya Gomorra nan chwa'y ili isnan timpon Abraham id sangad-om ay asi nan okhalin nan omili ischicha. Mo ke tay siya chi, pinoowan Apo Dios nan ilicha, ya natey cha am-in. Ilaenyo nan Genesis 10:19, Roma 9:29. § 11:25 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “tay inpailam isnan ongang-a” * 11:29 Nan tet-ewa ay naisolat isnan Griego isna et, “Omali ka ta isallongta nan sallongko.” Isnan ilin Jesus, makhaeb nan sallong ay chwa nan pagsallongana, ay pala isnan chwa ay faka paymo dangki. Siya nan nangwaniyan Jesus en, “Isallongta ay chwa nan sallongko.” Laychena ay kanan en madchwa kayo ken Jesus ay enfoweg ay enchono. Et inyaligna nan sos-olona isnan sallong. Laychena'y kanan en masapol ay maitapi tako ken Jesus ya wanchen tako nan sos-olona. 11:29 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “tay naoya ak, ya nabfafa nan posok, ya at edchananyo nan mawayaan nan leng-agyo/fiyagyo.” Nan laychena ay kanan et, tay napakawan nan fasol tako khomawis nan semek tako ya wad-ay fiyag tako ay maid pengpengna. 11:30 Nan osto ay naisolat et, “Tay malanoy nan ipasallongko ya inyap-ew nan ipaawitko.” Nan laychen Jesus ay kanan isna et ad-i sikhab nan sos-olona ay solowen paymo patiyen.