12
Nan Maipoon isnan Tengaw nan Judio
(Marcos 2:23-28; Lucas 6:1-5)
Isnan esa'y Sabfacho ay tengaw nanad-alan cha Jesus ya nan disipolosna is kapayew. Idwani tay naowat nan cheycha'y disipolos Jesus, inmala cha is cha cha kotkotimen. Ngem isnan nangil-an nan Fariseo ischi, kinwanicha, “Ilaem kay ya, cha angnen nan disipolosmo nan maipawa isnan tengaw ay Sabfacho.”
Sa et kinwanin Jesus ken chaicha, “Egayyo ngen finasa nan inikkan cha David ya nan cheycha'y fowegna issan naowatancha? Si David sinomkhep isnan afong Apo Dios, ya kinmakan cha isnan tinapay ay naichoo ken Apo Dios.* Maipawa met chi ken siya ya isnan cheycha'y fowegna, tay kwan yangkhay nan papachi chi. Ay ke yo akhes egay finasa isnan lenteg Moises ay nan papachi, et isnan enchonowancha is kaTimplo isnan Sabfacho, ongosancha nan tengaw ngem maid naknakwaniyancha? Kanak ken chakayo, wad-ay ken chakayo isna nan napatpateg mo nan Timplo. Wad-ay nan kinwanin Apo Dios en, ‘Faken nan enkik-iwi ay ichooyo ken sak-en nan laychek, mod-i ket nan maneg-anganyo isnan ib-ayo.’ Mo sa ya maawatanyo nan laychen nan nay ay kanan, ad-iyo pabfasolen nan maid fasolna, tay sak-en ay Anak si Takho nan mangiyapo isnan tengaw.”
Nan Nangipakhawisan Jesus isnan Nasakew nan Limana
(Marcos 3:1-6; Lucas 6:6-11)
Kinmaan si Jesus ischi ya inmey is kasinagogacha. 10 Wad-ay et ischi nan lalaki ay nasakew nan limana. Sa et kasalosalodsod nan cheycha'y takho ken Jesus tay laychencha'y wad-ay mangipabfasolancha ken siya. Kinwanicha, “Ipalofos ngen nan lenteg tako nan en-akhasan isnan tengaw ay Sabfacho?”
11 Sa na't kinwanin, “Ayed ta mo sa ya wad-ay ken chakayo nan mekchag is kafito nan esa'y karnilona isnan tengaw, ay ke na ad-i en palot-ayen chi? 12 Ad-i ngen wadwad-ay is solit nan takho mo nan karnilo? Nalenteg et achi mampay nan en-ikkan is khawis sinan tengaw ay Sabfacho.” 13 Sa na't kinwani isnan lalaki, “Oyachem nan limam.”
Inoyadna nan limana ya ket nakhannawis kasin ay kag isnan esang ay limana. 14 Nay met achi nan cheycha'y Fariseo, kinmaan cha ay en natotya maipoon isnan angnencha ay mangipapatey ken Jesus.
Si Jesus nan Napili ay Faan Apo Dios
15 Idwani, tay ammon Jesus nan semsemken nan Fariseo, kinmaan ischi. Ya inon-onod si katakhotakho ya cha na inpagkhawis nan am-in ay masasakit ken chaicha. 16 Sa na't infilin ken chaicha ta mid mangifagfag-ancha isnan maipoon ken siya, 17 ta maangnen nan infaag Apo Dios maichalan ken Isaias ay mamadto issan nangwaniyanan,
18 “Naay nan faak ay pinilik,
nan laylaychek ay chadlos kaay-ayewak.
Ichowak nan Leng-agko ken siya, ya at ipaammona nan tet-ewa ay kinalentegko
isnan am-in ay takho.
19 At ad-i makisomasoma paymo enfokhafokhaw
ya ad-i madmadnge nan kalina is kakarsa.
20 Pabfikasena nan nginmaya
ya pabfikasena akhes nan enchwadchwa nan pammatina.
Siya na nan ikkana engkhana'y pangafakena nan kinalenteg.
21 Ya siya nan at namnamaen nan am-in ay takho.”
Si Jesus ya si Beelzebub
(Marcos 3:20-30; Lucas 11:14-23)
22 Sa et inyeycha ken Jesus nan lalaki ay kinolap ya nginengek si anito ay wad-ay ken siya. Et inpagkhawis Jesus ya ket nakakkali ya nakaila chadlo. 23 Nataataa am-in san cheycha'y takho sa cha't kanan, “Ay ke siya nan Mesias ay Anak David?”§
24 Nay met achi issan nanngelan nan cheycha'y Fariseo ischi, kinwanicha, “Da! Nan kamabfalin maachi yangkhay Beelzebub ay ap-apon si anito nan mangipakpakaanan tosa isnan anito.”
25 Tay ammon Jesus nan semsemkencha kinwanina, “Olay ngag ay en-ap-apowan ay en-asibfaloknit kannay, et mapakawas. Ya maid omannong is ili paymo sinpangafong mo maon-onon-ong. 26 Adi kad mo si Satanas et pakaanena kannay nan anito, kholaena kannay nan awakna. Ngag et pay nan ikkan nan en-ap-apowana ay omannong mo siya chi? 27 Mo kananyo en chak pakaanen nan anito isnan kamabfalin Beelzebub, ngag akhes ay kamabfalin nan cha osalen nan takhoyo ay enpakaan? Ay ke teken? Nay et chaicha kannay nan mangokom isnan nenkamaliyanyo. 28 Ngem tay pakaanek nan anito maichalan isnan kamabfalin nan Ispiriton Apo Dios, siya nan mangipaila ay inomchan et nan en-ap-apowan Apo Dios ken chakayo.
29 “Maiyalig si Beelzebub isnan mafikas ay takho. Maid makaskhep isnan afongna ay mangikaan isnan kwana, mo ad-ina ona itaked siya ta sa et nawaya ay mangakew isnan wad-ay ischi.
30 “Mo sino nan maid ken sak-en, chaicha nan mangad-i ken sak-en. Ya nan ad-i mamachang ken sak-en ay en-iyapon, chaicha nan cha enfoka. 31 Kanak et mampay ken chakayo ay at mapakawan nan takho ay mangipangaag ken Apo Dios, ya mapakawan akhes nan am-in ay ila ay fasol. Ngem nan mangipangaag isnan Ispirito Santo, et ad-i mapakpakawan. 32 Mabfalin akhes ay mapakawan nan mangipangaag ken sak-en ay Anak si Takho. Ngem nan mangipangaag isnan Ispirito Santo, et ad-i kapakpakawan isnan kawadyo isnan nay ay lofong, paymo isnan kasin omali ay fiyag.”*
Iyalig Jesus nan cheycha'y Fariseo isnan Kaew
(Lucas 6:43-45)
33 “Mo nan kaew et khawis, khawis akhes nan fekhasna. Ngem mo ngaag nan kaew, siya akhes isnan fekhasna. Tay maammowan nan kaew isnan fekhasna. 34 Chakayo ay napapasig ay kag ap-on si oweg! Ay ke mabfalin ay chakayo ay ngaag et khawis nan kananyo? Tay nan wad-ay ay mimigto isnan semek si takho, siya akhes chi nan fomala isnan topekna. 35 Nan takho ay khawis nan pinenpepenpena is kasemekna, et khawis nan pafal-ena. Nan akhes takho ay ngaag nan pinenpepenpena is kasemekna, et ngaag akhes nan pafal-ena.
36 “Siya na nan kanak ken chakayo, isnan akhew ay maokoman, at waschin manongfat isnan am-in ay kinkinwanina ay maid enkhawisana. 37 Tay nan kananyo, et siya chi kannay nan mangipawaya ken chakayo paymo mangipachosa ken chakayo.”
Nan Katataa ay Kaimatonan Jesus
(Marcos 8:11-12; Lucas 11:29-32)
38 Sa et wad-ay cha nan mimistolon si lenteg ya Fafariseo ay nangwanin, “Mistolo, laychenmi ay omipaila ka ken chakami is katataa ay kaimatonam.”
39 Sinfat Jesus chaicha ay nangwanin, “Chakayo ay ngaag ay takho ay ad-i katatalek ken Apo Dios, enkechakechaw kayo is katataa ay sinyal, ngem maid paat maipaila ken chakayo, mo faken yangkhay kecheng nan sinyal ay naila ken Jonas ay mamadto. 40 Tay si Jonas, tolo ay akhew ya lafina is kapoton nan chakchakowag ay ikan, et siya akhes ken sak-en ay Anak si Takho, at tolo ay akhew ya lafik isnan chaem nan lota ay maikakaob. 41 Is omali ay akhew ay en-okoman Apo Dios, at tomakcheg cha nan iNineve ay mangisaklang isnan naycha ay takho idwani, tay chaicha et chinokokhancha kannay nan fasolcha issan nanngelancha isnan inpalawag Jonas. Ngem ilaenyo, olay mo wad-ay isna nan entongtongcho mo si Jonas. 42 Siya akhes sa isnan Reyna ay nalpo isnan kaambagatan ay ili, at tomakcheg ay mangisaklang isnan naycha ay takho isnan at en-okoman Apo Dios. Tay paat nenfaat ay nalpo isnan pengpeng nan lota ta en na chengngen nan silib Solomon. Ngem ilaenyo, wad-ay isna nan entongtongcho mo si Solomon.”
Nan Kasasaad nan Takho paymo Ili ay Makaanan nan Anito
(Lucas 11:24-26)
43 “Mo komaan nan anito isnan takho, enfaat isnan filig ay omanap is omillengana. Et mo maid maanapana, 44 kanana et isnan nemnemna, ‘Somakhong ak et chadlo isnan nenteytey-ak.’ Ket ay tomoli ya edchanana san tinaynana ay maid entetee, sa et nachalochalosan ya nanongnonongnong. 45 Omey et omayag is pito kayet ay ib-ana'y anito, ay am-am-amed ay ngaag mo siya, sa cha't somkhep ay entee ischi. Adi kad am-am-amed nan enfanakhan nan chey ay takho mo san chey nang-ona ay kasasaadna. Siya sa nan omat akhes isnan naycha ay ngaag ay takho idwani.”
Nan Ifilang Jesus ay Ib-ana
(Marcos 3:31-35; Lucas 8:19-21)
46 Sisya ay cha enkak-ali si Jesus isnan cheycha'y takho, isnan inomchanan cha inana ya nan aag-ina.§ Wad-ay cha is kadchela ya laychencha'y makitot-oya ken siya. 47 Sa et wad-ay nangwani ken siya, “Anen, wad-ay cha inam ya nan aag-im ay entatakcheg is kadchela. Laychencha ay tot-oyyen sik-a.”
48 Ya ket kanan Jesus ken siya, “Sino nan kanam en inak ya aag-ik?” 49 Sa et inpitchon Jesus nan cheycha'y disipolosna ay nangwanin, “Naaycha nan inak ya nan aag-ik! 50 Tay mo sino nan mangikkan isnan nemnem Ama id chaya, chaicha nan aag-ik ya inak.”
* 12:4 Siya sa nan naangnen isnan linmayawan David ken katokhangana ay si Saul ay ali, ay menlayad ay mamatey ken siya. Ilaenyo nan 1 Samuel 21:1-6. 12:20 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “At ad-ina petnen nan napikot ay lolo, paymo achepen nan enkimkimkim ay silaw engkhana'y pangafakena nan kinalenteg.” Nan laychen ay kanan Jesus isnan napikot ay lolo, et nan takho ay cha ngomaya, ya nan laychena ay kanan isnan enkimkimkim ay silaw et nan takho ay enchwadchwa isnan pammatina. 12:21 Beelzebub nan esang ay ipangachan nan Judio ken Satanas. Laychena ay kanan ay si Satanas siya nan kaam-amechan isnan anito. § 12:23 Nan tet-ewa ay naisolat isnan Griego isna et, “Ay ke siya nan anak David?” Si David nan kapatekhan ay alin nan Judio id sangad-om. Inkalin Apo Dios ay omifaa isnan matangtangad ay alicha ay waned David, ay at mangisalak ken chaicha isnan fosocha. Siya nan kananchan Mesias paymo Cristo. * 12:32 Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “ad-i kapakpakawan idwani paymo is eng-engkhana.” 12:39 Si Jonas nan esang ay mamadton Apo Dios ay infaana ay omey mangifaag maipoon isnan fasol nan iNineve. Ad-ina laychen ay omey, nay et nenfangka ay kinmaan. Siya chi nan awni ya ket nangipalemleman Apo Dios, sa cha't inibkas siya is kafayfay. Ya ket inokmon si chakchake ay ikan ya tolo ay akhewna is kapoton nan ikan. Osto'y inyotan nan ikan is kailit nan fayfay ya ket inmey chadlo id Nineve ay nangipalawag isnan infaag Apo Dios. 12:42 Nan reyna ay nay, siya nan fafai ay enap-apo isnan chakchake ay ili id Africa isnan timpon Solomon. § 12:46 Nan wad-ay isnan kalin si Griego isna et, adelfos. Nan osto ay ayen nan adelfos et nalpo isnan esa'y poto, ngem tay nalpo nan makakyong isnan poton ikitcha, adelfos nan mabfalin ay kanan nan Judio isnan kayongna ya olay isnan kakailiyana. Ilaenyo akhes nan Mateo 13:55; Marcos 3:31-34; 6:3; Lucas 8:19-21; Juan 2:12; 7:3-10; Nan Inik-ikkan nan Apostoles 1:14; 1 Corinto 9:5; Galacia 1:19 ya Judas 1.