13
Nan Al-alig Maipoon isnan En-isapsapowak
(Marcos 4:1-9; Lucas 8:4-8)
Isnan chey kannay ay akhew, kinmaan si Jesus is kaafong ya inmey nentokcho is kailit nan fayfay ay en-isolo. Ngem tay angsan nan katakhotakho ay nangal-alifongfong ken siya, nen-aton is kafangka, ya ischi nan nentokchowana ay nangisos-olowan isnan cheycha'y katakhotakho ay tinmatakcheg is kailit nan fayfay. Angsan nan insos-olona ken chaicha ay cha na inyal-alig.
Kinwanina, “Wad-ay nan inmey ay nen-isapowak is esek. Isnan cha na nangisapowakan, wad-ay nan cha nap-as is kachalan, ya cha tinopek si ay-ayam. Cha akhes nap-as nan tapina isnan lota ay cheppas nan enchaem. Tay entapew nan lota ischi, et sang-oyan ya ket tinmofo. Nay met achi osto'y finmala nan akhew, ya ke cha't ay naatongan ya naloyaw tay egaycha nenlamot ay khawis. Nan tapina et cha cha nap-as is kasibsifitan, ya osto'y tinmofo nan sibsifit, sinolincha et nan cha tomofo ay esek. Nan akhes tapina, nap-as cha isnan khawis ay lota, ya cha cha tinmofo ay khawis, ya wad-ay nan nenfekhas si sinkhagsot, sin-en-em poo ya nan tapina kayet sintotlon poo.”
Sa na't kanan, “Chengngenyo et mampay chana, mo wad-ay kowengyo.”
Nan Khotok nan Al-alig
(Marcos 4:10-12; Lucas 8:9-10)
10 Nawnawni ya ket sinmag-en nan disipolos Jesus ken siya ay en nangwanin, “En man al-alig nan ikkam ay enkali ken chaicha ay?”
11 Sa et kinwanin Jesus ken chaicha, “Chakayo nan naipaammowan nan sikhod ay egay naammowan maipoon isnan en-ap-apowan Apo Dios. Ngem egay naipaammo chana ken chaicha. 12 Tay nan mangidno isnan wad-ay ken siya, at maagtan kayet ta onanig omad-acha. Ngem nan maiyalig ay maid mabfalina ay ad-i mangidno isnan wad-ay ken siya, olay nan akit ay wad-ay ken siya, et makaan.* 13 Siya akhes sa isnan sos-olok. Siya na nan khotokna ay ngag ko alig ay enkali ken chaicha. Tay iilaencha ngem pakebtencha ay ad-i mangila, ya chechengngencha ngem ad-i cha paskhepen isnan kowengcha ya ad-icha maawatan. 14 Chaicha tet-ewa nan naangnenan nan inpadton Isaias ay mangwanin,
‘At enchengedchenge kayo yangkhay,
ngem ad-i kayo paat makaawat.
Ya at en-ilaila kayo,
nay met achi ad-i kayo kayet makaimaton.
15 Siya sa tay nan takho ay sanacha,
et kinmenteg nan semekcha,
ya kag mapopolat-an nan kowengcha,
sa cha't kikimiten akhes nan matacha.
Tay eleg ya makafigfig cha
ya makadnge cha chadlo ya makaawat cha,
sa cha't somakhong ken sak-en ta pakhawisek chaicha,’
kanan Apo Dios.
16 “Nay met achi chakayo, naoney kayo tay nan matayo makaimaton, ya nan kowengyo makadnge. 17 Tet-ewa kanak ken chakayo, angsan cha nan mamadton Apo Dios ya nan cheycha'y nalenteg ay takho, ay chadlos nenlayad ay mangila isnan ilaenyo, ngem egaycha inila. Lalaychencha ay mannge isnan cha yo chengngen, ngem egaycha chinnge.”
Ilatlatak Jesus nan Al-alig Maipoon isnan Ensapsapowak
(Marcos 4:13-20; Lucas 8:11-15)
18 “Chengngenyo et mampay nan ayen nan al-alig maipoon isnan en-isapsapowak. 19 Mo sino nan mannge isnan okhod maipoon isnan en-ap-apowan Apo Dios, sa cha't ad-i maawatan, chaicha nan kaiyalikhan nan chalan ay nap-asan nan esek. Omali si Satanas ya ikaana nan chey ay sos-olo ay naimola is kasemekcha. 20 Nan akhes lota ay cheppas nan chaemna ay nap-asan nan esek, chaicha nan takho ay mannge isnan kalin Apo Dios sa cha't ala ya chawat ay mangilayalayad. 21 Ngem tay egay linmamot isnan semekcha, sin-ak-itan yangkhay nan pammaticha. Isonga mo omali nan sikhab paymo maipalikhatancha maipoon isnan kalin Apo Dios, at ipeg-anancha kannay nan pammaticha. 22 Nan akhes kasibsifitan ay nap-asan nan esek, chaicha nan mannge isnan kalin Apo Dios, ngem nan ayaka ay chanagcha isnan fiyagcha is kalota ya nan layadcha isnan kinafaknang nan nanolin isnan chinngecha ya ad-i mamkhas. 23 Nan akhes khawis ay lota ay nap-asan nan esek, chaicha nan mannge isnan kalin Apo Dios ya maawatancha. Chaicha mampay nan mamkhas is sinkhagsot, paymo sin-en-em poo, paymo sintotlon poo.”
Nan Al-alig Maipoon isnan Lokham
24 Wad-ay nan teken ay al-alig ay inokhod Jesus ken chaicha. Kinwanina, “Nan en-ap-apowan Apo Dios, maiyalig isnan esa'y takho ay en nen-isapowak is khawis ay esek isnan omana. 25 Ngem ket ay isnan lafi ay naseyeseyep cha am-in, inmey nan chey fosona, ay en nangimola isnan lokham isnan chey ay oma, sa et kinmaan. 26 Awni, ya isnan cha tomofowan nan mola ya namkhasancha, naitapi nan cheycha'y lokham ay nakiengngan ya chadlos cha mamaila. 27 Inmey et nan cheycha'y faan san nen-imola ya kinwanicha ken siya, ‘Apo, ad-i ngen khawis nan inmolam is kaomam? Tay ya ke angsan nan lokhamna mo?’ 28 Sa na't kinwani ken chaicha, ‘Fosok nan nangangnen issa.’ Kinwanin kayet san cheycha'y faana en, ‘En kami ngen lokhaman?’ 29 ‘Ad-i, tay eleg ya maitapi nan mola ay makhafot,’ kinwanina. 30 ‘Ogkhayenyo ta makhigsan cha ay mengngan engkhana ay ani, ta at ifaagko isnan cheycha'y en men-ani, ta onaencha'y mangafot isnan cheycha'y lokham ay mamtek ta maipoo. Sa cha't ipenpen is kaallangko nan maani.’ ”
Nan Al-alig Maipoon isnan Kabfafan-ikhan ay Esek
(Marcos 4:30-32; Lucas 13:18-19)
31 Wad-ay kayet nan teken ay al-alig ay inokhod Jesus ken chaicha. Kinwanina, “Nan en-ap-apowan Apo Dios maiyalig isnan kabfafan-ikhan ay esek ay makwanin mostasa,§ ay inmolan nan esa'y takho is kaomana. 32 Kabfafan-ikhan chi isnan am-in ay esek, ngem isnan tomofowana, at siya nan kaaanchowan isnan cheycha'y chapong ay omancho ay kag kaew. Ya at enkhafanan si ay-ayam nan pangana.”
Nan Al-alig Maipoon isnan Fofod
(Lucas 13:20-21)
33 Inokhod kayet Jesus nan teken ay al-alig. “Nan en-ap-apowan Apo Dios, kag isnan fofod ay inlaok nan esa'y fafai isnan tolo ay salop ay alina ay awni ya ket ay finomlad am-in.”
Nan Khotok nan Nangosalan Jesus isnan Al-alig
(Marcos 4:33-34)
34 Am-in ay infab-aag Jesus isnan katakhotakho, et inchalana isnan al-alig. Maid kinkinwanina ken chaicha ay egayna inyal-alig. 35 Et siya na nan inangnena ta tomet-ewa nan kinwanin nan mamadto ay nangwanin,
“At ichalanko isnan al-alig nan kanak,
ya ifaagko nan naitatafon mailapo issan nakhab-an nan lofong.”
Inlawlawag Jesus nan Ayen nan Al-alig Maipoon isnan Lokham
36 Tinaynan Jesus nan katakhotakho, ya sinomkhep is kaafong. Sa et sinmag-en nan cheycha'y disipolosna ay nangwanin, “Ngag man nan ayen nan kinwanim ay al-alig maipoon isnan lokham is kaoma?”
37 Kinwanin Jesus ay sinmongfat, “Nan chey nangimola isnan khawis ay esek, et sak-en ay Anak si Takho. 38 Nan chey oma, siya nan lofong. Et nan khawis ay esek, siya chachi nan takho ay naitapi isnan en-ap-apowan Apo Dios. Sa et nan lokham, chaicha akhes nan takho ay naitapi isnan en-ap-apowan Satanas.* 39 Nan foso ay nangimola isnan lokham, siya si Satanas. Nan ani, siya nan pengpeng si lofong, sa et nan en-ani, chaicha nan angheles. 40 At kag isnan naangnen isnan lokham ay nakhafot sa et naamong ay naipoo nan sa omat is mapengpengan nan lofong. 41 At faalek ay Anak si Takho nan anghelesko ay en mangamong ay mangifala is kaenap-apowak, nan am-in ay chomalatan nan kinangaag ya nan am-in ay ngaag ay takho. 42 Sa et iwasit nan angheles chaicha isnan enfidfichang ay apey ay kawad nan ngegngeg ya kaletket si fab-a. 43 Sa et nan cheycha'y takhon Apo Dios, at wad-ay cha ay enlalanglang ay kag akhew isnan en-ap-apowan Amacha. Chengngenyo et mampay na, mo wad-ay kowengyo.”
Nan Al-alig Maipoon isnan Naaspowan ay Fab-alolen ay Akon
44 “Maiyalig nan en-ap-apowan Apo Dios isnan akon ay nakhakhab-onan is kapayew, ay ya ket edchanan nan esa'y takho. Ala na't ya khab-on ischi, ya isnan layadna en na't inlako nan am-in ay kwana, sa na't en lakwan nan chey ay payew.”
Nan Al-alig Maipoon isnan Kapapatekhan ay Nad-anan
45 “Kasin akhes maiyalig nan en-ap-apowan Apo Dios isnan inikkan nan komersiyanti, ay en nen-an-anap isnan khag-awis ya fab-alolen ay perlas. 46 Issan nangchanana isnan esa'y kapapatekhan ay perlas, ke na't inlako nan am-in ay kwana, sa na't en lakwan chi.”
Nan Al-alig Maipoon isnan Sichok
47 “Maiyalig kayet nan en-ap-apowan Apo Dios isnan sichok ay naisichok is kafayfay, ya nenkena isnan teketeken ay ilan si enkik-iwi is kadchanom. 48 Osto'y napno nan sichok, inpachakacha is kailitna, sa cha't tinmokcho ay nankenanken ischi. Nan cheycha'y khawis tinkencha isnan khakwan, ya nan ngaag inwasitcha. 49 Siya akhes na nan maangnen isnan mapengpengan nan lofong. Omali nan cheycha'y angheles ay manken isnan ngaag ya nan nalenteg ay takho. 50 Nan cheycha'y ngaag, at maiwasit cha isnan enfidfichang ay apey, ay kawad nan ngegngeg ya kaletket si fab-a.”
Inyalig Jesus nan Sos-olona isnan Kaal-ala ay Akon, ya nan Naiwaned ay Sos-olon Moises isnan Naitawid ay Akon
51 “Naawatanyo ngen am-in?” kinwanin Jesus.
“Wen,” insongfatcha.
52 Sa na't kanan ken chaicha, “Mo sino nan mangisos-olo isnan naitawid ay lenteg, ya enfalin ay disipolosko isnan en-ap-apowan Apo Dios, et kag isnan wad-ay afongna ay makaipafala isnan chowa'y ilan si akon: nan falo ya nan naitawid akhes.”
Nan Naad-iyan Jesus id Nazaret
(Marcos 6:1-6; Lucas 4:16-30)
53 Infaafaag am-in Jesus nan cheycha ay al-alig, sa et kinmaan isnan chey ay ili. 54 Isnan inomchanana isnan ilina, nen-isos-olo isnan sinagogacha. Ya ket nataataa nan kakailiyana ay cha mangwanin, “Ento man nan nangal-an tona isnan silibna ya nan katataa ay kamabfalina? 55 Ay ke faken na san anak si kalapantilo? Faken ngen si Maria nan inana? Ad-i ngen cha Santiago, si Jose, si Simon ya si Judas nan aag-ina? 56 Ad-i ngen sanacha ken chatako nan kafabfaiyana? Ento achi nan nangal-ana isnan am-in ay wad-ay ay kafaelana?” 57 Sa cha't inad-i siya.
Ngem kinwanin Jesus ken chaicha, “Maichad-ayaw nan mamadto isnan entona issa, nay met achi isnan osto ay ilina ya pangafongna kannay, maid filangna.” 58 Et maid inangnena's angsan ay kail-an nan kamabfalina ischi, tay maid pammaticha ken siya.
* 13:12 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Tay nan wad-ay kafalinana maagtan kayet, ya at omawas nan wad-ay ken siya. Ngem nan maid kafalinana, olay nan wad-ay ken siya, et makaan.” 13:15 Ilaenyo nan Isaias 6:9,10. 13:19 Isnan nay ay okhod, nan naipangachan ken Satanas et, nan ngaag. § 13:31 Teken ay mola nan mostasa isnan ilin Jesus, et kag chapong ay fan-ifan-ig nan fokerna. * 13:38 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “nan an-ak nan ngaag.” Isnan nay ay okhod si Satanas et siya nan chey makwani en nan ngaag, paymo nan chimonyo. 13:45 Nan makwanin perlas, siya nan enpokaw ay nalimlim-o ay kag fato, ay mo mamingsan et mad-anan is kachaem nan tikam. Siya chi nan mabfalin ay khab-encha is oway paymo apongey. Sin-es-es-ang yangkhay chi ay mad-anan ya nanginangina. 13:55 Ilaenyo nan Mateo 12:46.