14
Nan Nateyan Juan Bautista
(Marcos 6:14-29; Lucas 9:7-9)
Issan chey ay timpo, chinngen Herodes ay khofernachor id Galilea* nan maog-okhod maipoon ken Jesus, sa na't kinwani isnan faana, “Siya na si Juan Bautista, ay kasin finmangon isnan etey. Siya na nan khotokna ay wad-ay kamabfalina ay mangangnen isnan naycha ay katataa.”
Kinwanin Herodes chi tay siya san nangipakhoyod ken Juan issan chey, sa na't inpataked ya inpafalod siya, midkakay ken Herodias ay asawan nan etadna ay si Felipe. Tay kanakanan Juan ken siya en, “Lawa nan mangiyamongam isnan asawan nan akhim.” Laychen Herodes ay mangipapatey ken Juan ngem omegyat isnan Judio, tay ifilangcha ay si Juan et esa'y mamadto.
Osto'y pitsan nan akhew ay naiyanakan Herodes, inmey nan magmagkit Herodias ay nensalasala isnan sakhang nan cheycha'y naam-among ay makilaglagsak ken siya. Ya tay nalaychalaychan si Herodes, inkalina ken siya ay nangwanin, “Isapatak ay ichowa ken sik-a nan olay ngag sisa ay kedchawem!”
Et isnan sogsog inana, kinwanin et nan magmagkit, “Ichowam kannay ken sak-en isna nan mapapalato ay olon Juan Bautista.”
Nenfafawi si ali Herodes, ngem khapo isnan chey insapatana sa et tay wad-ay cha nan fisitana, infilina ay maala nan olon Juan. 10 Ket ay finaana nan inmey ay namotlong isnan olon Juan is kafabfalochan, 11 sa cha't palatowen ya naichowa isnan magmagkit, ay nangiyey ken Herodias ay inana. 12 Ya ket inmey nan cheycha'y disipolos Juan ay nangala isnan awakna ay en nangikaob. Ya inmey cha infaag ken Jesus.
Nan Namangnganan Jesus isnan Liman Lifo ay Takho
(Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-14)
13 Osto'y chinngen Jesus nan naangnen ken Juan, nakekecheng cha ay nenfangka ay kinmaan, ya inmey isnan kawad nan maid tagtakhowan. Nay met achi issan nangammowan nan katakhotakho, tinaynancha nan ilicha ya inchad-alan cha ay nangonod ken siya. 14 Issan chinmakalan Jesus, inilana nan angsaangsan ay takho ya chadlos naseg-ang ken chaicha. Et cha na inakhasan nan nasakit ken chaicha.
15 Osto'y sedsechemna, inmey nan disipolosna ken siya ay nangwanin, “Nay fomollinget et ya ponchag na. Kanam et achi isnan katakhotakho ta omey cha isnan sanacha ay ili ta lomako cha is kanencha.”
16 Sa et kinwanin Jesus, “Ad-icha mang-ey komaan. Panganenyo magtek chaicha.”
17 Kinwanicha't ken Jesus, “Kedkecheng paat nan lima ay tinapay ya chwa ay filis nan wad-ay ya!”
18 Kinwanin Jesus, “Iyaiyo isna.” 19 Inpatokchona nan katakhotakho is kaponchag, sa na't inala nan lima ay tinapay ya chwa ay filis ya nentangad id chaya ay nenyaman, sa na't pinet-apet-ang ya inchowa isnan disipolosna ta iwalascha isnan cheycha'y takho. 20 Nangan cha't am-in ya negsan cha. Ya nan nakhayad ay tinapay ay cha chinakhop nan disipolosna et sinpoo ya chwa ay nenkapno ay labfa. 21 Inmey si liman lifo ay lallalaki nan nangan, ay egay naitapi ay naifilang nan fabfafai ya nan ongang-a.
Nan Nanalanan Jesus is Kaoson nan Chanom
(Marcos 6:45-52; Juan 6:15-21)
22 Osto'y siya chi inpaon-onan Jesus nan disipolosna is kafangka, ta omey cha is chemangna, sa na't inpasaa akhes nan katakhotakho. 23 Inpasaana chaicha ya kedkecheng et siya is nanikid is kafilig, ay en nenlowalo. Naes-esang si Jesus ischi engkhana ay sedsechemna, 24 ya adchawi et nan fangka ay cha mapalikhatan isnan talipyakew, tay ab-afikas nan chakhem ay manabsab-at ischi.
25 Cha matalan-o, ya ket wad-ay si Jesus ay manad-alan is kaoson nan chanom ay somagsag-en ken chaicha. 26 Issan nangil-an nan disipolosna ken siya ay cha manad-alan isnan oson nan fayfay, nenkabfefegyas cha ay mangwanin, “Cheey! Nay si anito!” Et khapo isnan egyatcha ke cha't ay nenwakis.
27 Ngem nenkanan kannay Jesus ken chaicha, “Pabfikasenyo nan semekyo, tay sak-en na. Ad-i kayo omegyat.”
28 Sa et kinwanin Pedro ken siya, “Apo, tay sik-a pet sa, omayag ka ed ken sak-en ta manalan ak akhes is kadchanom ay omali ken sik-a.”
29 “Omali ka,” kinwanin Jesus. Nentaynana et nan fangka ya nanalan is kaoson nan chanom ay inmey ken siya. 30 Nay met achi issan nangippengana isnan ab-afikas ay chakhem, ya ket ay inmegyat, ya cha et malin-eb. Infokhawna't ay mangwanin, “Apo, isalakam sak-en.”
31 Nen-egnan Jesus si Pedro ay nangwanin, “Na! Ke pet akiakit nan pammatim mo! Ya ke ka enchwadchwa ay?”
32 Linmokhan cha pay is kafangka ya ket ay tinomke kannay san chakhem. 33 Chaicha akhes ay wad-ay is kafangka chinad-ayawcha siya ay mangwanin, “Tet-ewa pet ay sik-a nan Anak Apo Dios.”
Nan Nangipakhawisan Jesus isnan Nasakit id Genesaret
(Marcos 6:53-56)
34 Intot-oloy cha ay inmey is kadchemangna ya inomchan cha isnan ili ay Genesaret. 35 Inmatonan et nan takho ischi si Jesus, sa cha't inmey ay nangifab-aag isnan am-in ay kailiili, ya cha cha inyey ken siya nan am-in ay nenkasakit. 36 Nenseg-ang cha ken siya ta sikchochencha olay paat yangkhay nan khayachan nan fachona. Et am-in ay nanikchod ischi et naipagkhawis cha.
* 14:1 Nan tet-ewa ay naisolat et Herodes ay makwani en Tetrarch. Angsan cha nan Herodes, khofernachor nan tapina ya ali nan tapina. Nan laychen ay kanan nan tetrarch et ap-apon si pagkap-at nan ili. Nan nay ay Herodes, et si Herodes Antipas ay khofernachor si chwa ay probinsiya, Galilea ya Perea.