15
Nan Maiyegyatan nan Ekhad nan Fariseo
(Marcos 7:1-13)
Idwani, wad-ay cha nan tapina'y Fariseo ya nan mistolon si lenteg ay nalpo id Jerusalem ay inmey ken Jesus. Kinwanicha, “En man ad-i patiyen nan disipolosmo nan mawanwaned ay ekhad nan ikik-it tako ay? Tay ya ke cha ad-i enfolo ay mangaan ona isnan afig, esa cha mangan?”
Sinomfat si Jesus ay nangwanin, “Ya chakayo pay, ke yo chokokhan nan filin Apo Dios ta nan et ekhadyo nan en yo pawadwad-en mo? Tay infilin Apo Dios ay mangwanin, ‘Patkhenyo nan amayo ya inayo,’ ya, ‘Mo sino nan mangipangaag isnan amana paymo inana, et masapol ay maipapatey.’ Nay met achi nan kananyo et ad-i mang-ey fomachang isnan amana paymo inana nan takho ay mangwanin, ‘Chey, apchas ko inchowa ken Apo Dios nan ento mo ifachangko ken chakayo.’ Et khapo isnan sana ay ekhadyo, maichenyo et nan kalin Apo Dios. Chakayo ay kakas-okas-on! Tet-ewa san inpadton Isaias maipoon ken chakayo issan nangwaniyana en,
‘Siya na nan kanan Apo Dios:
“Nan naycha ay takho et
chad-ayawencha sak-en isnan topekcha yangkhay,
ngem adchawi nan semekcha ken sak-en.
Ongar yangkhay nan chomad-ayawancha,
tay en cha isos-olo nan lenteg si takho
ay siya kano chi nan sos-olon Apo Dios.” ’ ”
Nan Tet-ewa ay Mangipallawa isnan Takho
(Marcos 7:14-23)
10 Inayakhan Jesus nan katakhotakho ya kinwanina ken chaicha, “Chengngenyo na ta maawatanyo. 11 Faken nan ikamil nan takho is katopekcha nan mangipallawa ken chaicha, mod-i ket nan fomala isnan topekcha.”
12 Inmey et ken Jesus nan cheycha'y disipolosna ay nangwanin, “Ammom ngen ay ensakit nan semek nan cheycha'y Fariseo khapo isnan kinwanim?”
13 Inyalig Jesus ay nangwanin, “Am-in ay mola ay egay inmolan Ama id chaya, at makhafot. 14 Ngag ngotoyo ken chaicha. Tay kag cha nakolap ay en-ipangpango. Et mo nakolap nan mangipango isnan ib-ana ay nakolap akhes, et mekyag cha'y chwa is kafito.”
15 Sa et kinwanin Pedro ken siya, “Ilatlatakmo ed nan ayen nan sana ay al-alig ken chakami.”
16 Sa et kinwanin Jesus, “Ad-i kayo ngen akhes kayet makaawat? 17 Ay ke yo ad-i paat maawatan ay am-in ay maikamil is katopek et omey is kapoto sa et fomala? 18 Ngem mo ngag nan fomala isnan topek, siya nan wad-ay isnan nemnem,* ya siya nan mangipangaag isnan takho. 19 Tay malpo isnan nemnem nan ngaag ay semek, nan enpatey, nan menchwadchwa isnan pantewna, nan asi ay okhali, nan akew, nan mangisapata isnan ineengag, ya nan enpangaag. 20 Siya chana nan mangipallawa isnan takho, ya faken nan ad-i enfolowan isnan manganan.”
Nan Pammatin nan Fafai ay Faken Judio
(Marcos 7:24-30)
21 Kinmaan si Jesus ischi ya inmey isnan sakop nan ili ay Tiro ya Sidon. 22 Ya ket inmey ken siya nan esa'y fafai ay Cananeo ay nakiiili ischi. Ya nenfogfokhaw ken Jesus ay nangwanin, “Seg-angam sak-en, Apo, ay Anak David. Tay naan-anitowan nan anakko ay fafai ya chad-ama nan likhatna.”
23 Ngem aped na yangkhay inkhigkhinek. Sa et inmey nan cheycha'y disipolosna ken siya ay nangwanin, “Pakaanem achi siya, tay ke omon-on-onod ay fomokhafokhaw ken chatako!”
24 Sinmongfat et si Jesus ay nangwanin, “Naifaa ak ay mamachang yangkhay isnan pangafong Israel, ay maiyalig ay nadchongaw ay karnilo.”
25 Ngem inmey kayet nan chey fafai ay nenfalintomeng ken siya ay cha kayet mangwanin, “Apo, fomachang ka ed ay.”
26 Kinwanin et Jesus, “Ad-i osto ay alaen nan kanen nan an-ak sa et ibkas isnan aso.”
27 Kinwanin kayet san fafai, “Tet-ewa nan kanam Apo, ngem olay kag todi, siya kayet ay kanen nan aso nan cha mekchag isnan lamisaan nan apona.”
28 Tay siya chi kinwanin Jesus ken siya, “Sik-a'y ina, mailak ay chachama nan pammatim! Maangnen et nan laychem.” Ya ket nakhannawis nan magmagkit ay anakna.
Nan Nangipakhawisan Jesus isnan Ang-angsan ay Takho
29 Tinaynan Jesus nan chey ay ili sa na't laosan nan fayfay id Galilea. Linmamag is kafilig sa et tinmokcho ischi. 30 Ya ket inmey nan angsan ay katakhotakho ken siya ay nangiyey isnan napilay, nakolap, nenkatormochan, nangengek ya nan angsan pay ay tapina. Et insaadcha am-in chaicha isnan sakhang Jesus, ya inpagkhawisna chaicha. 31 Nataataa nan cheycha'y takho, sa cha't chinad-ayaw nan Dios nan Israel issan nangil-ancha ay nan nangengek et makakkali chadlo, ya nan nenkatormochan et naipagkhawis cha, nan napilay makachalan cha, ya nan nakolap makaila cha.
Nan Namangnganan Jesus isnan Epat Lifo ay Takho
(Marcos 8:1-10)
32 Inayakhan et Jesus san cheycha'y disipolosna ay nangwanin, “Maseg-ang ak isnan naycha'y katakhotakho, tay tolo et ay akhewcha ken sak-en, ya maid et kanencha. Ad-ik laychen ay pasaalen chaicha ay maoowat, tay eleg ya maolaw cha isnan chalan.”
33 Sa et kinwanin nan disipolosna, “Ento pay nan omanapan tako isna is kaponchag si omanay ay ipakan isnan naycha'y angsan ay katakhotakho?”
34 Kinwanin et Jesus ken chaicha, “Kaat nan wad-ay ay tinapay sisa?”
Sa cha't kinwanin, “Pito, sa et nan akit ay filis.”
35 Inpatokchon et Jesus nan angsan ay takho is kalota. 36 Inalana nan pito ay tinapay ya nan filis, ya osto ay nenyaman ken Apo Dios, pinetpet-angna sa na't inchowa isnan disipolosna, ya inwalascha isnan takho. 37 Nangan cha't am-in ya negsan cha, ya nan nakhayad ay tinapay ay chinakhop nan disipolosna et pito ay nenkapno ay labfa. 38 Epat lifo nan nangan ay lallalaki, ay egay naitapi ay naifilang nan fabfafai ya nan ongang-a.
39 Sa et inpasaan Jesus nan katakhotakho, ya nenfangka ay inmey isnan sakop nan Magadan.
* 15:18 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “siya nan nalpo isnan poso.” 15:26 Mo mamingsan, nan kanan nan cheycha'y Judio isnan faken Judio, et aso. Nay et naawatan kannay nan nay ay fafai nan inyal-alig Jesus. Sa et inyal-alig kayet nan fafai ken Jesus ay nenseg-ang ken siya. 15:31 Dios nan Israel nan nakwani tay away faken Judio nan naycha ay takho, et finigfigcha nan kamabfalin nan Dios nan Judio.