16
Nan Katataa ay Kaimatonan Jesus
(Marcos 8:11-13; Lucas 12:54-56)
Isnan namingsan wad-ay nan Fariseo ya Saduceo ay inmey naneptepeng ken Jesus, ta en-ipaila is maton ay malpo id chaya. Kinwanin et Jesus ken chaicha, “Mo sedsechemna kananyo en, ‘At maekhew is wakas tay mamab-ayas.’ Ya mo ilaenyo nan chaya isnan wiit, kananyo, ‘Da! At enlemlem na tay mamab-ayas, ya inngitit nan lifoo!’ Ammoyo pet ay mangifaag isnan ayen nan ilan nan chaya, ngem ya ke kayo ad-i makaawat isnan ayen nan maton nan cha maang-angnen mo! Chad-ama chadlo nan kinangaag nan takho idwani, ya ad-i katatalek ken Apo Dios. Ya ke sinyal nan kedchakedchawenyo ken sak-en ay? Ngem maid ipailak ken chakayo mod-i kecheng nan sinyal ay naangnen ken Jonas.”*
Sa et tinaynan Jesus chaicha ya kinmaan.
Inyalig Jesus nan Sos-olon nan Fariseo ya Saduceo isnan Fofod
(Marcos 8:14-21)
Issan inmayan nan cheycha'y disipolos is kadchemangna, nalichongancha nan sengetcha'y tinapay. “Ilaenyo ta meymey-anyo nan awakyo isnan fofod nan Fariseo ya Saduceo,” kinwanin Jesus ken chaicha.
Sa et natotya nan disipolosna ay mangwanin, “Kanana chi tay egay tako nen-itakin si tinapay.”
Tay ammon Jesus nan cha cha kankanan, kinwanina, “Ngag man nan kasin yo kanakanan isnan egayyo nanngetan? En man akiakit nan pammatiyo ay? Ad-iyo ngen kayet maawatan? Ay ke yo ad-i semken san lima ay tinapay ay naikakcheng isnan liman lifo ay takho, sa et nan kaat ay labfa nan pinnoyo isnan cha nakhayad? 10 Ad-iyo ngen semken san pito ay tinapay ay naikakcheng isnan epat lifo, ya nan kaat ay labfa ay pinnoyo? 11 En yo man ad-i paat maawatan ay faken tinapay nan laychek ay kanan ay? Kanak ay en-annad kayo isnan fofod nan cheycha'y Fariseo ya Saduceo.”
12 Sa cha't chadlo naawatan ay faken pet nan fofod ay maiyoto isnan tinapay nan kankanan Jesus, mod-i ket nan sos-olon nan Fariseo ya nan Saduceo.
Nan Kinwanin Pedro Maipoon ken Jesus
(Marcos 8:27-30; Lucas 9:18-21)
13 Issan inomchanan Jesus isnan sakop nan Cesarea Filipos, kinwanina isnan cheycha'y disipolosna, “Isnan semek si takho, sino ak ay Anak si Takho?”
14 Sa cha't kinwanin, “Kanan nan tapina ay sik-a si Juan Bautista, nan tapina kanancha ay sik-a si Elias, ya wad-ay kayet nan mangwanin sik-a si Jeremias paymo esang ka isnan tapina ay mamadto.”
15 Sa na't kanan, “Chakayo kay, ngag nan kananyo? Sino ak?”
16 Sinomfat et si Simon Pedro ay nangwanin, “Sik-a si Cristo ay Anak nan matatakho ay Dios.”
17 Sa et kinwanin Jesus, “Naoney ka Simon ay anak Jonas, tay faken takho nan nangipaammo issa ken sik-a mod-i ket si Ama id chaya. 18 Idwanin, siya na nan kanak ken sik-a, fato ka Pedro, ya isnan nay fato nan mamangonak isnan sinfaanko. Et maid kamabfalin nan olay etey ay mangafak isnan cheycha'y mamati ken sak-en. 19 Ichowak ken sik-a nan torfek nan en-ap-apowan id chaya, et mo ngag issa nan ipawam isnan lota at maipawa akhes id chaya. Ya am-in nan ipalofosmo isnan lota, siya akhes chi nan maipalofos id chaya.”
20 Sa na't chadlos infilin isnan disipolosna, ta ad-icha ifab-aag isnan olay sino ay siya nan Cristo.
Nan Nangifag-an Jesus Maipoon isnan Likhat ya Eteyna
(Marcos 8:31–9:1; Lucas 9:22-27)
21 Nailapo ischi, cha inpaawat Jesus isnan cheycha'y disipolosna ay mangwanin, “Masapol ay omey ak id Jerusalem, ay at maipap-alikhatak isnan amam-an si Judio ya aap-apon si papachi, ya nan mimistolon si lenteg. Sak et maipapatey, ya isnan maikatlo ay akhew maipatakho ak.”
22 Sa et inik-ak Pedro si Jesus ya yinangyangana siya ay nangwanin, “Apo, ad-i koma ipalofos Apo Dios chi. Ad-i mabfalin ay maangnen chi ken sik-a!”
23 Sinakhong et Jesus si Pedro ay nangwanin, “Komaan ka, Satanas! Omisasakhaw ka yangkhay. Tay faken nan nemnem Apo Dios nan semsemkem mod-i nan nemnem si takho.”
24 Sa et kinwanin Jesus isnan disipolosna, “Mo sino nan menlayad ay maifoweg ken sak-en, masapol ay faken nan awakna is pawadwad-ena, awitena nan kolosna, ya maifoweg ken sak-en.§ 25 Tay mo sino nan ad-i mangayyew isnan fiyagna ta olay matey midkakay ken sak-en, at maisalakan. Ngem nan takho ay chadlos mangisalak isnan fiyagna at khechangna ay amasena. 26 Ay ke wad-ay fongaen nan takho olay mo kowaena am-in nan wad-ay isnan lofong, ngem maid fiyagna ay eng-engkhana? Maid kasin mabfalin ay isakan nan takho isnan naamas ay fiyagna. 27 Tay isnan kamabfalin Ama at omali ak ay Anak si Takho ay mangifoweg isnan anghelesko. Sak et esaesangen ay sobfalitan nan takho isnan maifakhay isnan inang-angnena. 28 Tet-ewa kanak ken chakayo, wad-ay ken chakayo isna nan at ad-i mangippeng isnan etey* engkhana ay ilaencha nan omaliyak ay Anak si Takho ay en-ap-apo.”
* 16:4 Si Jonas, wad-ay isnan poton nan chakchakowag ay ikan is tolo ay akhew. Ilaenyo nan Jonas 1:11-17. Siya akhes ken Jesus, tolo ay akhewna is kalota ay naikaob, sa et finmangon kasin isnan etey. 16:17 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “tay faken fekhas ya chala nan nangipaammo ken sik-a” 16:19 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “et mo ngag issa nan fetkem is kalota et mabtek id chaya, ya am-in ay fadfachem is kalota et mafadfad akhes id chaya.” § 16:24 Isnan ilin Jesus, mo sakfaten nan takho nan kolosna, laychena'y kanan en omey siya ay mapatey. * 16:28 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “wad-ay nan tapina ay tomatakcheg isna ay ad-i menlaman isnan etey engkhana ay ilaencha”