17
Nan Nateknan nan Ilan Jesus
(Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36)
Kakwasan nan enem ay akhew intakin Jesus si Pedro ya cha Santiago ken Juan ay sin-akhi, ya nakekecheng cha ay nanikid isnan esang ay at-atakchag ay filig. Ya ket tinmeken nan ilan Jesus isnan sakhangcha. Al-alanglang nan kamesna ay kag sinan akhew, ya somili nan fachona ay kag silaw. Faagna ke cha't inila cha Moises ken Elias, ay cha makitot-oya ken Jesus. Sa et kinwanin Pedro ken siya, “Apo, khawis pet nan wad-ayan tako isna, et mo laychem, khomaeb ak is tolo ay ab-afong isna, et enkwam nan esang, ya kwan Moises nan esang, sa et kwan akhes Elias nan esang.”
Sisya ay enkak-ali si Pedro ya ket wad-ay nan somili ay lifoo ay nangap-ap ken chaicha, sa cha't chinnge nan kali ay nalpo is kalifoo ay mangwanin, “Siya na nan laylaychek ay Anakko. Malaylaychan ak ken siya. Chengngenyo siya!”
Issan nanngelan nan cheycha'y disipolosna isna, naneng cha't ya lokfob isnan chad-ama ay egyatcha. Inmey et si Jesus ay nanikchod ken chaicha ay nangwanin, “Fomangon kayo. Ad-i kayo omegyat!” Et osto'y nenmonaang cha, maid inilacha, mod-i ket kecheng si Jesus.
Issan cha cha khomwafan is kafilig, infilin Jesus ken chaicha ay nangwanin, “Ad-iyo ifab-aag isnan olay sino nan inilayo, engkhana ay maipatakho ak ay Anak si Takho isnan etey.”
10 Sinalodsod et nan disipolosna, “En man kanan nan mimistolon si lenteg ay masapol ay mang-ona ay omali si Elias ay?”*
11 Kinwanin et Jesus, “Tet-ewa'y mang-ona si Elias ay mennongnong isnan am-in. 12 Ngem kanak ken chakayo ay apchas et inmali si Elias, ya egaycha naimatonan siya, et kangnon nan linayadcha ay inang-angnen ken siya. Siya akhes nan angnencha ken sak-en ay Anak si Takho, at palikhalikhatencha sak-en.” 13 Naawatan et nan cheycha'y disipolosna ay si Juan Bautista nan kankanana.
Nan Nangipakhawisan Jesus isnan Fab-alo ay Naan-anitowan
(Marcos 9:14-29; Lucas 9:37-43)
14 Issan tinmoliyan cha Jesus isnan katakhotakho, sinmag-en nan esa'y lalaki ken siya, ya nenfalintomeng isnan sakhangna ay nangwanin, 15 “Apo, seg-angam nan fab-alok! Tay enkechas ya chad-ama nan likhatna. Kad-in maisakhaw is kaapey ya is kadchanom. 16 Inyeyko siya isnan cheycha'y disipolosmo, ngem ad-i cha makaipagkhawis.”
17 Kinwanin et Jesus, “Chakayo ay maid pammatina ya naikfis nan akkhona! Ay kek sa makitetetetee ken chakayo? Kaatna pan nan sak mangan-an-anosan ken chakayo? Yaiyo siya isna.” 18 Nenyangyangan Jesus nan chey anito ya nabfanala isnan chey fab-alo, ya ket kannay khinmawis.
19 Awni ya ket nakekecheng cha nan disipolosna ay inmey ken Jesus ya kinwanicha, “En kami man ad-i tet-ewa'y makaipafala ay?”
20 Sa na't kanan, “Siya sa tay kolang nan pammatiyo. Tet-ewa kanak ken chakayo, mo sa wad-ay pammatiyo ay olay kag isnan kafan-ig nan esek si mostasa, at mabfalin ay kananyo isnan nay ay filig, ‘En-aton ka,’ et en-aton tet-ewa. Ya maid ad-i mabfalin ken chakayo! ( 21 Ngem maid makaipafala isnan kag tona ay ilan si anito, mo ad-i esten ay enlowalo ya entipe.)”
Kasin Infaag Jesus nan Maipoon isnan Eteyna
(Marcos 9:30-32; Lucas 9:43-45)
22 Isnan namingsan ay naamongan cha Jesus ya nan disipolosna id Galilea, kinwanin Jesus ken chaicha, “Nay at maichowa ak ay Anak si Takho isnan kamabfalin nan takho, 23 ay at mamatey ken sak-en. Ya isnan ikatlo ay akhew at kasin takhowen Apo Dios sak-en.” Sa cha't nenngongoyos issan nanngelancha ischi.
Nan Infayad Jesus ay Fowis pala isnan Timplo
24 Issan inomchanan cha Jesus id Capernaum, sinmag-en ken Pedro nan cheycha'y enchagchakhop si fowis ay omey isnan Timplo. Sa cha't kinwani ken siya, “Ad-i ngen enfab-ayad nan mistoloyo isnan fowis?”
25 Sinmongfat si Pedro ay nangwanin, “Wen pay.”
Issan sinomkhepan Pedro is afong, inonnaan Jesus ay nangwanin, “Ngag nan semekmo Simon? Isnan cheycha'y ali isnan lofong, sino nan mangal-ancha isnan fowis? Isnan kailiyancha ngen paymo isnan teken?”
26 “Isnan teken achi,” insongfat Pedro.
“Mo siya et mampay sa,” kinwanin Jesus, “ad-i et masapol ay enfayad nan kailiyancha. 27 Ngem ta maid somongtan nan naycha, engka't mamanniit is kafayfay. Et nan mang-ona ay fanniitam, alaem ya takangem nan topekna, et edchasam nan siping. Siya chi nan alaem ay em ibfowis pala ken chaita ay chwa.”
* 17:10 Si Elias nan esang ay mamadton Apo Dios id sangad-om, ay eg-ay natey tay inalan Apo Dios siya, ya linmamag isnan kalisan Apo Dios id chaya. Kinwanin nan mamadto ay si Malakias ay mang-ona si Elias ay mangisakhana isnan omaliyan nan Mesias ay siya si Jesus. Nan ayen nan Mesias paymo Cristo, et nan pinilin Apo Dios ay en-apo. Ilaenyo nan Malakias 3:1; 4:5. 17:24 Nan tet-ewa'y naisolat isnan Griego isna et, “Nan cheycha'y manad-awat isnan chwa'y drakma.” Olay sino ay Judio ay solok si chwan poo nan tawena, et masapol ay enfowis si chwa ay drakma isnan tinnawen, ta fomachang isnan khastos nan Timplo id Jerusalem. 17:27 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “et edchasam nan stater.” Nan makwanin stater ay siping, et epat ay drakma ay nakhaeb si silver, ya enfalor si away nget chwan poo ay pisos.