18
Nan Kapapatekhan isnan En-ap-apowan Apo Dios
(Marcos 9:33-37; Lucas 9:46-48)
Osto'y siya chi, inmey nan disipolos Jesus ken siya ay nensalodsod, “Sino nan katongchowan isnan en-ap-apowan Apo Dios?”
Inayakhan Jesus nan esang ay ong-onga, sa na't inpatakcheg isnan sakhangcha. Sa na't kanan, “Tet-ewa kanak ken chakayo, sok-ed kayo ona enfaliw, ta kag kayo isnan ongang-a, esa kayo pay makaskhep isnan en-ap-apowan Apo Dios. Mo sino et mampay nan mangifan-ig isnan awakna ay kag isnan nay ay ong-onga, siya nan katongchowan isnan en-ap-apowan Apo Dios. Ya mo sino nan manawat isnan esa'y ong-onga ay kag ken tona maigkhapo ken sak-en,* et sak-en nan chawatena.”
Nan Chosan nan Takho ay Chomalatan nan Enfasolan
(Marcos 9:42-48; Lucas 17:1-2)
“Mo sino nan enkhapowan nan enfasolan nan olay esang isnan naycha'y ongang-a ay mamati ken sak-en, et khagkhag-awis yangkhay mo maitaked is kafakhangna nan chakchake ay losong ay fato, sa et maiparneng is kaad-achaem ay fayfay. Selaeg nan katakhotakho isnan lofong, tay wad-ay cha nan manaisailo ken chaicha. Tet-ewa ay wad-ay ay wad-ay nan maawisan ay enfasolan, ngem selaeg nan takho ay kalpowan nan naycha ay makabfasolan.
“Et mo nan sana ay limam paymo nan sikim nan khotokna's enfasolam, khap-esna't si pen potlongmo ta iwasitmo. Khagkhag-awis si natormochan ka paymo napilay ka, mo ket maagtan ka is fiyag ay eng-engkhana, mo nan sisya nan chwa'y limam paymo sikim, ngem maiwasit ka isnan apey ay eng-engkhana. Ya mo nan sana ay matam nan khotokna's enfasolam, pen loknatam sam et iwasit. Khagkhag-awis si olay esang nan matam mo ket maagtan ka is fiyag ay eng-engkhana, mo nan sisya'y chwa nan matam ya maiwasit ka isnan apey id inferno.”
Nan Al-alig Maipoon isnan Nadchongaw ay Karnilo
(Lucas 15:3-7)
10 “Ilaenyo ta ad-iyo am-amsiwen nan olay esang isnan naycha'y ongang-a. Tay kanak ken chakayo, wad-ay anghelescha id chaya ay wawawawad-ay isnan sakhang Ama id chaya. 11 (Tay inmali ak ay Anak si Takho ay mangisalak isnan cheycha'y nadchongaw.)
12 “Ngag nan kananyo? Mo nan esa'y takho ya wad-ay sinkhasot ay karnilona, sa et nadchongaw nan esang, ad-ina ngen taynan nan siyam poo ya siyam is kafilig, ta en na anapen nan chey ay esang ay nadchongaw? 13 Tet-ewa kanak ken chakayo ay mo edchasana, at wadwad-ay nan lagsakna isnan nay ay es-esang, mo isnan siyam poo ya siyam ay egay nadchongaw. 14 Siya akhes ken Ama id chaya, ad-ina laychen ay wad-ay maamas is olay esang sinan naycha'y ongang-a.”
Isolon Jesus ay Masapol ay Enkaawatan nan Chwa ay En-asikhola
15 “Mo makafasol ken sik-a nan ib-am, engka ken siya ta ifaagmo nan finmasolana. Angnem magtek na isnan machodchwaanyo yangkhay. Et mo chengngena sik-a, inyornosmo kasin siya ken sik-a. 16 Nay met achi mo ad-ina chengngen sik-a, omayag ka is esang paymo chwa ay takho ay mangila ya mannge isnan am-in nan angnem. 17 Et mo ad-ina kayet chengngen chaicha, ifaagmo isnan kaam-amonganyo ay mamati. Mo ad-ina kayet chengngen chaicha, telachenyo siya ay kag pagano paymo enkorkortais.”§
Nan Lebfeng nan Takhon Jesus
18 “Tet-ewa kanak ken chakayo, ay mo ngag issa nan ipawayo isnan nay ay lota, at maipawa akhes chi id chaya. Ya mo ngag nan ipalofosyo isnan nay ay lota, at siya akhes chi id chaya.*
19 “Naay kayet nan kanak ken chakayo, ay mo wad-ay chwa ken chakayo isna is kalota ay mayoyomyom nan semekcha ay komchaw isnan ngag issa, at ichowan Ama id chaya ken chakayo. 20 Tay isnan kaam-amongan nan chwa paymo tolo khapo ken sak-en, wad-ay ak ay maitatakcho ken chaicha.”
Sos-olo Maipoon isnan Pinangpakawan isnan Ib-a
21 Sa et sinmag-en si Pedro ken Jesus ay nangwanin, “Apo, mangngat kay ay pakawanek nan ib-ak ay finmasol ken sak-en? Maminpito ngen?”
22 Kinwanin Jesus, “Ad-ik kanan en maminpito yangkhay, mod-i ket maminpito ay piton poo.”
Nan Al-alig Maipoon isnan Ad-i Mamakawan isnan Ib-ana
23 “Idwani et mampay, mabfalin ay maiyalig nan en-ap-apowan Apo Dios isnan esa'y ali, ay menlayad ay mangonto isnan inpakhawatna isnan cheycha'y takhona. 24 Nan inmona ay inpaayagna, et nan chey nen-otang ken siya is sinpoo ay lifo ay talenton. 25 Idwani tay ad-i kafaelan nan nay ay takhona ay mamayad isnan inotangna, infilin et nan apona ta mailako siya, nan asawana, ya nan an-akna, ta enfalin cha ay faa, sa et akhes nan am-in ay kwana, ta siya nan maifayad isnan otangna.§ 26 Sa na't ala ya falintomeng ay nenseg-ang ay nangwanin, ‘Apo, asop ya anosam sak-en, ta at chadlo fayachak am-in nan inotangko ken sik-a.’ 27 Naseg-ang nan apona, sa na't kinaan am-in nan otangna ya winayaana siya.
28 “Nay met achi osto'y tinaynana nan afong san ali, inchanana't nan ib-ana ay nakaotang is sinkhasot ay denaryo* ken siya. Sa na't pen seket ay mangwanin, ‘Ala! Fayacham et nan otangmo ken sak-en!’ 29 Nenfalintomeng et nan chey ay ib-ana, ay nenseg-ang ken siya ay mangwanin, ‘Asop ya anosam sak-en, ta at chadlo fayachak nan inotangko!’ 30 Ngem inkekedsena kayet, sa na't inpafalod engkhana ay fayachana am-in nan inotangna. 31 Idwani issan nangil-an nan ib-ana ay takhon si ali nan am-in ay naangnen, ensakit nan semekcha, ya inmey cha insodsod am-in isnan apocha. 32 Sa et inpaayag nan apona san chey ay takhona, ya kinwanina, ‘Ngaag ka pet ay takho. Kinaanko am-in nan otangmo tay nenseg-ang ka ken sak-en. 33 Seg-angam koma akhes achi nan ib-am, ay kag isnan naneg-angak ken sik-a!’ 34 Et tay chad-ama nan songet nan apona, ya ke na't nen-ipafalod siya, ta engkhana ay fayachana am-in san otangna.”
35 Sa et kanan Jesus, “Siya akhes sa nan angnen Ama id chaya isnan waschin esa ken chakayo, mo maid seg-angyo ay mamakawan isnan ib-ayo.”
* 18:5 Nan osto ay naisolat et, “maipoon isnan ngachanko.” 18:10 Nan laychen ay kanan “nan anghelescha id chaya ay wawawawad-ay isnan sakhang Ama,” et mo wad-ay maangnen ken chaicha, wad-ay nan anghelescha ay mangifaag ken Apo Dios. Ilaenyo nan solat isnan Hebreo 1:14. 18:16 Id solit infilin Apo Dios ay mo wad-ay finmasol, ad-i omanay nan esang yangkhay ay mangwanin nangila ischi. Ad-i mabfalin ay makwanin nakafasol siya mo egay inilan si olay chwa, et ad-i mabfalin ay pabfasolen ta machosa. Ilaenyo nan Deuteronomio 19:15. § 18:17 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Ifilangyo siya ay Gentil paymo esang ay fomobfowis.” Issan timpon Jesus, nan cheycha'y Gentil maid pammaticha ken Apo Dios, ya ad-i cha maitapi isnan pangafong Apo Dios. Nan akhes fomobfowis, olay mo Judio cha, tokotokongencha nan ib-acha ay Judio, et liligten nan Judio chaicha ya ifilangcha chaicha ay wasit ay takho. * 18:18 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “mo ngag issa nan takchenyo isnan lota, mataked id chaya.” 18:20 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Tay isnan kaam-amongan nan chwa paymo tolo isnan ngachanko, wad-ay ak ay maitatakcho ken chaicha.” 18:24 Nan esang ay talenton, et enfalor si sinkhasot ya liman poo ay lifo'y pisos. Adi kad, mo sinpoo ay lifo'y talenton, omey is sinlifo ya liman khasot ay lifo ay lifo ay pisos (P1,500,000,000). § 18:25 Isnan ekhad nan takho id solit, ilakocha nan takho ta enfalin si faa ay maid kak-alebfengana. Nan kag tona ay faa, masapol ay enpafaa isnan apona engkhana ay matey, ya siya kayet isnan an-akna engkhana'y wad-ay sipingna is mangipawaya isnan pangafongna. * 18:28 Nan falor si esa'y denaryo et silcho isnan esa'y akhew. Adi kad omey et si chwan lifo'y pisos nan nay otangna. 18:35 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “mo ad-iyo pakawanen nan ib-ayo ay malpo isnan posoyo.”