19
Nan Sos-olon Jesus Maipoon isnan Ichang
(Marcos 10:1-12)
Kakwasan nan cheycha'y infab-aag Jesus, kinmaan id Galilea ya inmey isnan sakop nan Judea ay chemang nan wanga ay Jordan. Ya inon-onod nan katakhotakho siya, et inag-akhasana chaicha ischi.
Sa et wad-ay cha nan Fariseo ay sinmag-en ay naneptepeng ken Jesus ay nangwanin, “Ay ipalofos ngen nan lenteg tako ay ichangen nan lalaki nan asawana maipoon isnan ngag sisa'y chomalat?”
Sinmongfat si Jesus ay nangwanin, “Egayyo ngen finasa ay issan laplapona, khinaeb Apo Dios nan takho ay lalaki ya fafai, sa na't kanan, ‘Tay siya sa, masapol ay taynan nan lalaki nan amana ya inana, ta en maiyamong isnan asaw-ena, ta enfalin cha ay esang ay awak’?* Adi kad, faken cha et chwa mod-i ket es-esang cha. Nan et mampay nen-amongen Apo Dios, maid kalebfengan nan takho ay mangipaichang ken chaicha.”
Sa cha't kinwani ken Jesus, “Mo siya sa, en man infilin Moises ay mo ichangen nan lalaki nan asawana, et khab-ena ona nan kasolatan maipoon isnan en-ichangancha, ta sa na't ipakaan siya mo?”
Kinwanina ken chaicha, “Wen, inpalofos Moises nan mangichanganyo isnan asawayo tay nan kinaweweyo, ngem faken kag tosa issan laplapona. Kanak ken chakayo: Mo wad-ay lalaki is mangichang isnan asawana ay faken chomalat isnan asi ay inikkana, sa et omasawa is teken, et chwadchwaena nan pantewna.”
10 Kinwanin et nan cheycha'y disipolosna, “Mo siya sa nan kasasaad pet nan sin-asawa, khagkhag-awis et yangkhay si ad-i ta't omasawa.”
11 Ket ay kinwanina ken chaicha, “Ad-i kafaelan nan am-in ay takho isnan nay ay sos-olo, kecheng yangkhay nan nangigwalan Apo Dios. 12 Tay wad-ay cha nan lallalaki ay ad-i chadlo makaasawa, tay wad-ay kolangcha mailapo isnan naiyanakancha. Wad-ay cha akhes nan lallalaki ay ad-i makaasawa tay napaat cha ay nafitliyan. Sa et wad-ay nan tapina ay linayadcha chadlo ay ad-i omasawa, maigkhapo isnan en-ap-apowan Apo Dios. Mo sino nan makaawat isnan nay ay sos-olo, siya chi ta angnena.”
Nan Nangipakedselan Jesus isnan Ongang-a
(Marcos 10:13-16; Lucas 18:15-17)
13 Sa et wad-ay cha nan tapina ay nangiyey isnan ongang-a ken Jesus ta egnana ya ilowalowana chaicha, ngem sinosonget nan cheycha'y disipolosna chaicha. 14 Kinwanin et Jesus, “Ogkhayenyo nan ongang-a ay omali ken sak-en. Ad-iyo ipap-awa chaicha, tay nan kag tosacha ay takho nan maitapi isnan en-ap-apowan Apo Dios.” 15 Inpatang Jesus nan limana ken chaicha sa et kinmaan.
Nan Nafaknang ay Mangan-anap isnan Fiyag ay Maid Pengpengna
(Marcos 10:17-31; Lucas 18:18-30)
16 Awni ya ket wad-ay nan fab-alo ay inmey nensalodsod ken Jesus ay nangwanin, “Mistolo, ngag nan khawis ay masapol ay angnek ta wad-ay fiyagko Khawis ay maid pengpengna?”
17 Kinwanin Jesus, “Ngag nan khotok nan manalodsocham ken sak-en maipoon isnan khawis! Maid kasin teken si khawis mod-i yangkhay si Apo Dios. Mo laychem ay maitapi isnan fiyag ay eng-engkhana, angnem nan cheycha'y filina.”
18 “Ngag ay filin?” kinwanina.
Sa et kinwanin Jesus, “Ad-i ka enpatey, ad-im chwadchwaen nan pantewmo, ad-i ka mangakew, ad-i ka en-engag ay enpangaag isnan ib-am. 19 Patkhem cha amam ken inam, ya laylaychem nan ib-am ay takho kag isnan menlaycham isnan awakmo.”
20 Kinwanin et nan chey fab-alo,§ “Inangnek met am-in chana, ngag kay kayet nan kolangko?”
21 Sa et kinwanin Jesus ken siya, “Ta maid enkolangam engka ilako nan kwam, ta sam et iwalas nan lakona isnan maid mabfalincha, ya at wad-ay akonmo id chaya. Sa ka't omali ya omonod ka et chadlo ken sak-en.”
22 Issan nanngelan nan chey ay fab-alo isnan infaag Jesus, kinmaan ay nenngongoyos, tay faknafaknang.
23 Sa et kinwanin Jesus isnan disipolosna, “Tet-ewa kanak ken chakayo, ay sikhab nan somkhepan nan faknang isnan en-ap-apowan Apo Dios. 24 Kasik kanan ken chakayo, ay malanlanoy et pay nan somkhepan nan kamelio isnan lokaw si kachayom, mo nan somkhepan nan faknang isnan en-ap-apowan Apo Dios.”
25 Issan nanngelan nan disipolosna isna, nataataa cha ay nangwanin, “Sino mampet nan maisalakan?”
26 Sa et insisin-eng Jesus chaicha ay nangwanin, “Maid kafaelan nan takho, ngem kafaelan Apo Dios am-in.”
27 Kanan et Pedro, “Ngag nan maalami, tay nay tinaynanmi nan am-in ta onochenmi sik-a?”
28 Kinwanin Jesus ken chaicha, “Tet-ewa kanak ken chakayo, isnan mangipafalowan Apo Dios isnan am-iam-in, ya wad-ay ak et ay Anak si Takho isnan matangtangad ay tronok, chakayo ay sinpoo ya chwa ay inmon-onod ken sak-en, at wad-ay kayo akhes isnan sinpoo ya chwa ay tronoyo, ay mangokom isnan sinpoo ya chwa ay tribon Israel. 29 Tay olay sino ay manaynan isnan afongna, aag-ina, amana, inana, an-akna paymo lotana midkakay ken sak-en, et maminkhasot ay masobfalitan, ya teken kayet nan tawichena ay fiyag ay maid pengpengna. 30 Ngem angsan cha nan omon-ona idwani, ay at enkotit. Ya angsan nan kotit ay at omon-ona.”
* 19:5 Ilaenyo nan Genesis 2:24. 19:9 Isnan tapin nan kalin Apo Dios isnan Griego wad-ay kayet toloyna: “Ya nan lalaki ay mangasawa isnan nakiichang ay fafai, siya akhes ay chwadchwaena nan pantewna.” 19:16 “Isnantapin nan naisolat ay kalin Apo Dios isnan Griego, wad-ay nan Mistolo, ya Khawis ay Mistolo isnan tapina. § 19:20 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, fab-alo, ngem away nget tolon poo paymo epat poo nan tawena.