20
Nan Al-alig Maipoon isnan Nenmadno isnan Oma
Kinwanin kayet Jesus, “Kag tona nan kaiyalikhan nan en-ap-apowan Apo Dios. Kag isnan takho ay namikhat ay en nen-ayag si padnowena isnan omana.* Et wad-ay cha nan nakitolakhana ay lagfowena isnan sin-es-a ay denaryo nan sin-akhew. Sa na't inpadno chaicha is kaomana. Kasin finmala isnan alas nowibi, ya ke na't inila nan tapin si lallalaki ay aped entaktakcheg isnan katinchaan. Sa na't kanan ken chaicha, ‘En kayo akhes is kaomak ay enmadno, et ichowak nan lebfengna ay lagfoyo.’ Sa cha't inmey. Kasin kayet finmala isnan alas chosi ya isnan alas tris isnan misoyaw, ya siya kayet nan inangnena. Nganngani ay alas singko ya kasin finmala, ya inilana kayet nan tapina ay aped entaktakcheg. Sa na't kanan ken chaicha, ‘En yo man aped sangsangawen nan akhewyo issa ay?’ Sefatcha ay nangwanin, ‘Maid mangipadno ken chakami ya!’ Sa na't kanan, ‘En kayo et akhes enchono is kaomak.’
“Osto pay ay sedsechemna, finilin et san nen-oma nan chey ap-apon nan faana ay nangwanin, ‘Engka ayakhan am-in nan inpadnok is omak ta silchowam chaicha. Ilapom ay manilcho isnan inmod-ochi engkhana isnan inmona.’ Et inmali nan cheycha'y naayakhan ay nenmadno isnan alas singko, ya waschin nangala is esa'y denaryo. 10 Idwani, issan inmayan akhes nan cheycha'y nang-ona ay nenchono, kananchan mo ad-acha nan chawatencha, nay met achi khechangna'y nasilchowancha is sin-es-a ay denaryo. 11 Ya ket issan nanawatancha isnan silchocha, nen-amoamoto cha isnan nangipadno ken chaicha, 12 ay mangwanin, ‘Ya ke es-esang yangkhay ay olas nan nenchonnan nan cheycha'y inmod-ochi, ya kem et inkis-o nan lagfocha ken chakami, ay nangiyag-akhew ay nablanablay, ya nangikakatpe isnan chad-ama'y atong?’ 13 Sefatna't ay nangwani isnan esang ken chaicha, ‘Kayong, maid ngaag si inangnek ken sik-a. Ay ke ta egay nentolakhan nan sin-es-a ay denaryo nan sin-akhew? 14 Alaem magtek nan lagfom ta omey ka. Tay laychek chadlo ay ichowa isnan naycha'y naod-ochi nan kag isnan inchowak ken sik-a. 15 Ay ke ak ad-i kikhad isnan angnek isnan kwak? Paymo omapar ka ngen tay al-allayad ak ay en-igwa?’ ”
16 Sa et kinwanin Jesus, “Adi kad nan kotit, at omona cha ya nan omon-ona, at chaicha nan kotit.”
Infaag kasin Jesus nan at Mateyana
(Marcos 10:32-34; Lucas 18:31-34)
17 Nenfaat cha Jesus id Jerusalem, ya isnan cha cha manalanan, inik-akna nan sinpoo ya chwa ay disipolosna ay nangwanin, 18 “Nay manikid tako id Jerusalem, ay at maichawchawak ay Anak si Takho isnan aap-apon si papachi ya nan mimistolo si lenteg. Ya at kedchengancha sak-en ay mangipapatey. 19 Sa cha't ichowa sak-en isnan Gentil ay mangipaam-amsiw ya mangipasaplisaplit ya mangilansa is kakolos, ya isnan maikatlo ay akhew at maipatakho ak isnan etey.”
Nan Kinchaw nan Inan cha Santiago ken Juan ken Jesus
(Marcos 10:35-40)
20 Sa et sinmag-en ken Jesus nan asawan Zebedeo ay nangifofoweg isnan an-akna, ya nenfalintomeng isnan sakhangna ay nenseg-ang ken siya.
21 “Ngag nan laychem?” kinwanin Jesus.
“Apo, mo sa ya ikkalim ta nan naycha'y chwa ay an-akko, et tomokcho cha is kakannawan ya kakannikhidmo isnan enap-apowam.”
22 Ket ay kinwanin Jesus, “Ad-iyo ammo nan cha yo kedkedchawen. Makaikatpe kayo ngen isnan omali ay chad-ama'y likhatko?”§
“Wen, makaikatpe kami,” insongfatcha.
23 Sa na't kinwani ken chaicha, “Tet-ewa, at inaagyo nan chad-ama'y likhat ay kag ken sak-en, ngem faken sak-en nan mangichowa isnan kalebfenganyo ay tomokcho is kakannawanko ya kakannikhidko, tay wad-ay et nan cheycha'y apchas nangisagkhanaan Ama ischi.”
Nan Okhali nan Mangichalan isnan Mamati
(Marcos 10:41-45)
24 Osto ay chinngen nan sinpoo ay disipolos nan maipoon sidi, linilikhetcha nan chwa'y sin-akhi. 25 Adi kad inayakhan et Jesus chaicha ay nangwanin, “Ammoyo nan okhali nan cheycha'y apop-on si Gentil, palikhatencha nan iyap-apowancha. Olay nan cheycha'y okomcha, et ipip-ilitcha nan kalebfengancha. 26 Faken siya sa ken chakayo, mod-i ket mo sino ken chakayo nan menlayad ay enap-apo, et siya koma nan ensilfi ken chakayo. 27 Mo sino nan menlayad ay siya nan katongchowan, siya koma nan mafab-aa, 28 ay kag ken sak-en ay Anak si Takho. Egay ak inmali ay masilfiyan, mod-i ket ta ensilfi ak isnan takho, ya ta ichowak nan fiyagko ay mensaka isnan ang-angsan.”
Inpagkhawis Jesus nan Chwa ay Nakolap
(Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43)
29 Issan cha komaanan cha Jesus id Jerico, inon-onod nan katakhotakho. 30 Et wad-ay nan chwa ay lalaki ay nakolap, ay nentotokcho is kailit nan chalan. Chinngecha ay lomal-aos si Jesus, ya ke cha't ala ya fokhaw ay nangwanin, “Anak David,* seg-angam chakami!”
31 Yinangyangan nan katakhotakho chaicha ay cha mangipagkhinek, ngem onanig cha kayet nenfokhaw ay nangwanin, “Apo, ay Anak David, seg-angam chakami!”
32 Tinomke si Jesus sa na't ayakhan chaicha ay nangwanin, “Ngag nan laychenyo ay ikkak ken chakayo?”
33 Kinwanicha ken siya, “Apo, seg-angam chakami ta makaila kami.”
34 Naseg-ang si Jesus ken chaicha, ya kinapposna nan matacha, ya ket nakaila cha kannay ya inmonod cha ken siya.
* 20:1 Nan nay oma, et kaob-ofasan, ay mamolaan isnan ilan si waka ay mamkhas is makwanin ofas. 20:3 Nan osto'y naisolat isnan Griego isnan nay ay og-okhod et, “finmala isnan ikatlo ay olas,… finmala isnan ikan-em ay olas, ya isnan ikasiyam ay olas… Sa et isnan ikasinpoo ya esang ay olas.” Tay isnan angnen nan Judio ay mamilang isnan olas, nan fomal-an si akhew, siya nan lapon si akhew. Adi kad, nan ikan-em ay olas, siya nan alas chosi. 20:16 Isnan tapina ay naisolat ay kalin Apo Dios, wad-ay nan naitoptop ay kag tona: “Tay angsan cha nan maayakhan ngem akit nan napili.” § 20:22 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Kafaelanyo ngen ay inomen nan tasa ay sak inomen?” * 20:30 Nan laychen ay kanan nan nakwani en, “Anak David,” et nan Mesias paymo Cristo ay naiwaned ken David ay nadnadnge ay alin si Judio. 20:33 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “Apo, ipafongagmo nan matami.”