21
Nan Sinomkhepan nan Mesias* ay si Jesus id Jerusalem
(Marcos 11:1-11; Lucas 19:28-40; Juan 12:12-19)
Awni pay ya ket nganngani ay omchan et cha Jesus id Jerusalem, ya wad-ay cha isnan ili ay Betfage isnan filig ay Olivo. Sa et finaan Jesus nan chwa ay disipolosna ay nangwanin, “En kayo isnan sasakhangenyo ay ili, et ilaenyo kannay ischi nan dangki ya nan anakna ay maitattaked. Fadfachenyo ta yaiyo ken sak-en. Et mo way mangwani is ngag sisa ken chakayo, kananyo en, ‘Masapol nan Apo chana,’ ya at ipalofosna kannay.”
Naangnen na ta tomet-ewa san infaag nan mamadto ay nangwanin,
“Ifaagyo isnan iJerusalem en,
‘Naay et ay omal-ali nan Aliyo.
Naanos siya ay Ali,
ya ensasakay isnan dangki.
Wen, ensasakay isnan koyaw, ay anak si dangki.’ ”
Inmey et san disipolos Jesus ya inangnencha nan naifilin ken chaicha. Inyaicha nan dangki ya nan anakna, sa cha't inyap-ap nan kakhaycha et nensakay si Jesus. Et ang-angsan cha nan nangiyaplag isnan kakhaycha is kachalan. Nan akhes tapina sinmipling cha isnan tofon si kaew, sa cha't inyaplag isnan chalan. Sa et nan katakhotakho ay namangpango ya inmon-onod ken Jesus, et infogfokhawcha, “Machad-ayaw ka ay Anak ali David! Bindisyonan Apo Dios sik-a ay omali ay mangitakcheg ken siya.§ Machad-ayaw nan Dios ay Katotongchowan.”
10 Osto'y sinomkhep si Jesus id Jerusalem, ya ket nen-al-alifotfot nan omili ay mangwanin, “Sino man na?”
11 Kinwanin et nan katakhotakho, “Siya na si Jesus ay mamadto ay iNazaret id Galilea.”
Nan Nangipakaanan Jesus isnan Komersiyanti is kaTimplo
(Marcos 11:15-19; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-22)
12 Sinomkhep si Jesus is kaawwichan nan Timplo, sa na't ala ya soyog isnan am-in ay wad-ay ischi ay en-ilaklako ya nan cha lomaklako. Finalintowagna nan lamisaan nan cheycha'y ensoksokat si siping,* ya nan tokchowan nan cheycha'y en-ilaklako isnan kalopati. 13 Kinwanina ken chaicha, “Naisolat isnan kalin Apo Dios, ‘Nan afongko, et makwanin afong ay enlol-owalowan,’ ngem khinaebyo ay afong si mangaakew.”
14 Wad-ay et nan sinmag-en ken Jesus is kaawwichan nan Timplo ay nenkakolap ya nenkapilay, ya inpagkhawisna chaicha. 15 Ya ket peteg nan songet nan aap-apon si papachi ya nan mimistolon si lenteg isnan nangil-ancha isnan katataa ay inangnena, ya nan ongang-a ay enfogfokhaw is kaawwichan nan Timplo ay mangmangwanin, “Machad-ayaw ka ay Anak ali David!”
16 Sa cha't kinwani ken Jesus, “Chechengngem ngen nan kankanan nan naycha?”
Sa na't kanan, “Siya. Ay egayyo ngen paat finasa nan naisolat ay nangwanin,
‘Olay isnan topek nan ongang-a ya nan ensossoso,
et inchowam nan angnencha'y mangifallikas
isnan chayawmo’?”
17 Sa na't tinaynan chaicha, ya kinmaan isnan ili et inmey id Betania ya inomyan ischi.
Nan Nangipail-an Jesus isnan Kinafikas nan Pammati ya Lowalo
(Marcos 11:12-14, 20-24)
18 Kawiitana tinmoli si Jesus id Jerusalem, ya ket naowat isnan chalan. 19 Inilana nan kaew ay higos is kailit nan chalan, sa et sinmag-en ngem maid paat inilana is fekhasna mod-i ket tofona yangkhay nan angsan. Sa na't nenkanan, “Olay kaatna, at ad-i ka kasin mammamkhas!” Ya ket nenkaloloyaw kannay chi.
20 Issan nangil-an nan disipolosna isnan chey ay naangnen, nataataa cha ya kinwanicha, “Ngag man nan inangnen nan chey kaew ay higos ay aped nenkaloloyaw?”
21 Sinmongfat si Jesus ay nangwanin, “Tet-ewa kanak ken chakayo, mo wad-ay pammatiyo ya ad-i kayo enchwadchwa, at faken yangkhay nan inilayo ay naangnen isnan nay kaew ay higos nan mabfalin ay angnenyo, mod-i ket olay pay mo kananyo isnan nay ay filig en, ‘Matan-ang ka ta maibkas ka is kafayfay,’ et siya nan at maikkan. 22 Mo wad-ay pammatiyo, at chawatenyo nan ngag issa ay kedchawenyo ken Apo Dios isnan enlowalowanyo.”
Pinoot nan cheycha'y Judio Maipoon isnan Kalebfengan Jesus
(Marcos 11:27-33; Lucas 20:1-8)
23 Tinmoli si Jesus is kaawwichan nan Timplo, ya isnan cha na en-isos-olowan, sinmag-en nan aap-apon si papachi ya nan amam-an si Judio ay nangwani ken siya en, “Ngag nan kalebfengam ay mangik-ikkan isnacha? Sino nan nangichowa isnan nay ay kalebfengam?”
24 Kinwanin et Jesus ay sinmongfat, “Ensalodsod ak akhes ken chakayo ta songfatanyo. Mo ifaagyo nan songfatna, at ifaagko akhes nan nalpowan nan kalebfengak ay mangangnen isnacha. 25 Siya na nan salodsodko: ‘Sino nan nalpowan nan kalebfengan Juan ay mamonyag? Nalpo ngen ken Apo Dios paymo isnan takho?’ ”
Sa cha't kanan ay natotya, “Mo kanan tako en, ‘Nalpo ken Apo Dios,’ at kananan, ‘Ya ke yo mampay ad-i patpatiyen siya mo?’ 26 Ngem mo akhes kanan tako en, ‘Nalpo isnan takho,’ omegyat tako met akhes isnan at angnen nan katakhotakho, tay ifilangcha am-in ay mamadto si Juan.” 27 Adi kad kinwanicha't ken Jesus, “Ad-imi ammo.”
Sinmongfat et akhes si Jesus ay nangwanin, “Ad-ik et akhes ifaag ken chakayo mo ngag nan kalebfengak ay mangangnen isnacha.”
Inokhod Jesus isnan Apop-on si Judio nan Al-alig Maipoon sinan Sin-akhi ay Fafallo
28 “Ngag nan semekyo isna? Wad-ay nan ama ay chwa nan an-akna ay fafallo. Kinwanina isnan yon-a, ‘Anak, en ka is kaofasan ay enchono idwani.’ 29 Sefatna't ay nangwanin, ‘Ad-i ak!’ Ngem nawni is akit, ya ket nenfaliw nan semekna ya khechangna'y inmey. 30 Sa et inmey akhes san ama isnan annochi et en-iso nan kinwanina ken siya. ‘Wen ama, omey ak,’ insongfatna. Nay met achi egay pet inmey. 31 Idwani, sino et isnan chwa ay an-akna nan nangangnen isnan laychen amana?” sinalodsod Jesus.
Sa cha't kanan, “Nan achi yon-a.”
Kinwanin et Jesus ken chaicha, “Tet-ewa kanak ken chakayo, at mamangpango mo chakayo ay omey isnan en-ap-apowan Apo Dios nan cheycha'y enkorkortais ya nan asi ay fabfafai. 32 Siya sa tay egayyo pinati nan insos-olon Juan maipoon isnan nalenteg ay angnen ay enfiyag.§ Ngem nan enkorkortais ya nan asi ay fabfafai, et namati cha isnan infab-aagna. Chakayo, olay issan nangil-anyo isnan inangnencha, egayyo finaliwan nan semekyo ta mamati kayo.”
Okhochen Jesus nan Al-alig isnan Aap-apon si papachi ya nan Fafariseo Maipoon isnan Payew ay Naipanongnong
(Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19)
33 “Chengngenyo kayet nan nay esa'y al-alig,” kinwanin Jesus. “Wad-ay nan esa'y takho ay nenmola is ofas is kaomana, sa na't inalachan. Khinmaeb akhes is falliwes,* sa et nan ab-afong ay entey-an nan enfelew. Sa na't inpasama ya nenfaat isnan teken ay ili. 34 Isnan namkhasan nan naimola, finaana nan cheycha'y faana ay en mangala isnan chatagna isnan cheycha'y nangipasamalana. 35 Nay met achi issan inmayancha, khinoyodcha nan faana, sa cha't finaig nan esang, pinateycha nan esang, ya finaofaogcha nan esang. 36 Awni ya ket wad-ay kayet nan finaana ay ang-angsan mo nan inmona, ngem siya kayet chi nan inangnencha. 37 Awni pay ya ke na't ifaa nan anakna tay kananan, ‘At chadlo ibfaincha nan anakko.’ 38 Ngem osto'y inilacha ay anakna nan infaana, kanancha't ay natotya, ‘Naay nan at manawid. En tako pateyen ta enkwa tako nan tawidna.’ 39 Ke cha't nenkhoyakhoy ay nangibkas is kailitna, sa cha't pinatey.
40 “Ad-i kad idwani, ngag et nan angnen nan nenkwa isnan oma isnan cheycha'y nangipasamalana mo omali?”
41 Sa cha't kanan, “At kakaegyat nan angnena ay mamatey ken chatod-i ay ngaag ay takho. Sa na't ipasama nan omana isnan teken ay at mangichowa ken siya isnan osto'y chatagna isnan mamkhasana.”
42 Kinwanin et Jesus ken chaicha, “Ay egayyo ngen paat finasa nan naisolat ay kalin Apo Dios ay mangwanin,
‘Nan chadlos fato ay inad-in nan tomottoping, et siya nan nenfalin ay kapapatekhan ay fato isnan pegnadna.
Siya sa nan chonon Apo Dios ya katataa ken chatako.’
43 “Kanak et mampay ken chakayo: Siya chi nan chomalat isnan maikaanan nan en-ap-apowan Apo Dios ken chakayo, ya maichowa isnan ili ay mangipafala isnan osto ay fekhasna. 44 (Et mo sino nan mekchag isnan nay ay fato, at mamekmek. Ya mo sino nan mekchakhan nan nay ay fato, at matomek.)”
45 Chinngen nan aap-apon si papachi ya nan Fafariseo nan al-alig Jesus, et ammocha ay chaicha nan kankanana. 46 Ad-i pay inanapcha nan ikkancha'y maniliw ken siya, ngem omegyat cha'y mangikkan tay infilang nan katakhotakho siya ay mamadto.
* 21: Nan ayen nan kali ay Mesias isnan kalin si Judio, et nan nalanaan. Siya akhes nan ayen nan kali ay Cristo isnan kalin si Griego. Isnan ekhad nan Judio, lanaancha nan olon nan pinilicha ay ali. Kinwanin Apo Dios id sangad-om ay at ifaana nan Mesias ay in-apo isnan takhona. Siya si Jesus, ay Anakna. 21:5 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “Nan an-ak Sion.” Sion nan esa isnan filig id Jerusalem. Et nan kanancha isnan omiili id Jerusalem et an-ak Sion. 21:9 Nan teken ay kaifalikkasana et, “Omisalak ka” § 21:9 Nan osto ay naisolat isnan Griego, isna et, “Mabindisyonan si tona ay omali isnan ngachan nan Apo.” * 21:12 Ta makafayad nan Judio isnan ichatoncha is kaTimplo, masapol ay isokatcha nan sipingcha'y siping si iRoma isnan sipingcha ay Judio. Nan akhes tinnawen ay fab-ayachancha is kaTimplo, masapol akhes ay ipasokatcha isnan cheycha'y ensoksokat isnan siping, et siya nan ad-acha ay enkhalansiyaan nan cheycha'y ensoksokat si siping. 21:12 Cha cha en-ilaklako isnan kalopati isnan cheycha'y posi ay mensapol isnan ichatoncha ken Apo Dios. Et ad-acha nan magkhalansiyacha. 21:28 Nan ofas, siya nan fonga ay ipalangocha ay makhaeb si pasas. Ofas akhes nan khab-en si Judio is fayascha. § 21:32 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “Isnan nalenteg ay chalan.” Nalenteg nan okhalin Juan, ya nalenteg nan sos-olona, nay met achi inyad-in nan apop-on si Judio siya. * 21:33 Isnan ekhad nan Judio, ofas nan khab-encha is fayas. Kaongancha nan fato sa cha't lokawan. Sa cha't khatigkhatinan nan ofas ay naippey isnan kinaongancha ay falliwesan, ay mangala isnan chanomna ay khab-encha is fayas. 21:33 Isnan ekhad nan Judio, mo khomaeb cha is enfeb-elewan, tomoping cha is at-atakchag ta maila ay khawis nan felewancha. 21:42 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “katataa isnan mata tako.” Ilaenyo nan Salmo 118:22-23; nan Inik-ikkan nan Apostoles 4:11; 1 Pedro 2:7.