22
Nan Al-alig Maipoon isnan Chomno
(Lucas 14:15-24)
Inyal-alig kayet Jesus isnan katakhotakho ay mangwanin, “Nan en-ap-apowan Apo Dios, et kag isnan esa'y ali ay nangipachomno isnan anakna ay lalaki. Idwani, finaana nan cheycha'y faana ay en-awil, nay met achi nan cheycha'y naayakhan, nen-ad-i cha. Kasin kayet finmaa is teken ay faana ay mangwani ken chaicha en, ‘Ifaagyo isnan cheycha'y naayakhan ay nakhekhed et nan fakak ya nan alaalarmes ay paamok, et naisakhana et am-in. Kananyo et ta omali cha'y makichomno.’ Nay met achi inog-okhay nan naayakhan, ya waschin et inmey isnan omayana. Wad-ay nan esang ay inmey nangoma, ya nan esang inmey nenkomerso. Nan tapina kayet, khinoyodcha nan cheycha'y faa, sa cha't inisiisik ya pinateycha chaicha. Chad-ama et nan songet nan chey ali, sa na't ala ya fetad isnan kasorchasorchachona ay en mamatey isnan cheycha'y nenpatey, ya sa cha't pinoowan nan ilicha. Sa na't kinwani isnan cheycha'y faana, ‘Nay nanongnong et nan am-in isnan chomno, ngem nan cheycha'y naayakhan et ad-i cha pet maikali. En kayo et issacha is kachalan, ta awisenyo nan olay sino ay ilaenyo ta omali cha'y makichomno. 10 Sa et inmey nan cheycha'y faa is kachalan ya inayakhancha nan olay sino ay inilacha, ngaag ya khawis ay takho, et napno nan chomnowan isnan makichomno.
11 “Nay met achi issan inmayan nan ali ay nanam-aw isnan cheycha'y nadkat, inilana't nan esa'y lalaki ay egay nenfacho isnan maifakhay isnan chomno.* 12 Kinwanina et ken siya, ‘Anen, ngag nan inangnem ay aped nakaskhep isna ay egay nenfacho isnan maifakhay isnan chomno?’ Sa et egay nakakkali nan chey ay takho. 13 Nenkanan et nan ali isnan cheycha'y faana, ‘Takchenyo nan lima ya sikina ta ibkasyo is kaab-afollinget ay kawad nan ngegngeg ya kaletket si fab-a.’ ”
14 Sa et kinwanin Jesus, “Siya sa, tay angsan tet-ewa nan naayakhan, ngem akit cha yangkhay nan napili.”
Nan Maipoon isnan Enfayachan isnan Fowis
(Marcos 12:13-17; Lucas 20:20-26)
15 Sa et kinmaan nan Fafariseo ay en natotya, mo ento nan ikkancha ay mensikap ay maniliw ken Jesus isnan kankanana. 16 Sa cha't inpaeey ken Jesus nan disipoloscha ya nan tapina ay makwanin Herodiano, ta en cha ifaag ken Jesus nan kag tona: “Mistolo, ammomi ay osto ka, ya tet-ewa ay isos-olom nan okhali ay laychen Apo Dios. Ad-i ka mangiyoya isnan kankanan nan takho, ya maid pawadwad-em tay faken nan wad-ay isnan takho nan il-ilaem. 17 Ibfakham ed ken chakami nan semekmo isnan tona: ipalofos ngen nan lenteg tako'y Judio nan enfayachan isnan fowis ken Cesar, paymo ad-i?”
18 Si Jesus magtek ammona et nan sikapcha. Sa na't kanan, “Kakas-okas-on kayo! Ya ke kayo chadlos pomadpachas/tomeptepeng ay? 19 Ipailayo nan siping ay ifab-ayadyo isnan fowis.”
Sa cha't inyey ken siya nan siping. 20 Sa na't kanan, “Sino nan nenkames ya nenngachan isnan wad-ay isna?”
21 “Si Cesar,” kinwanicha.
Sa na't kanan, “Ichowayo et mampay ken Cesar nan lebfengna'y enkwa, ya ken Apo Dios nan lebfengna akhes ay enkwa.”
22 Ya ke cha't nataataa issan nanngelancha ischi. Sa cha't kinmaan.
Nan Maipoon isnan Kasin Matakhowan nan Natey
(Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-40)
23 Issan siya chi kannay ay akhew inmey nan cheycha'y makwanin Saduceo, ay en nangila akhes ken Jesus. (Chaicha nan ad-i mamati isnan kasin matakhowan nan matey.) Nensalodsodcha ken Jesus ay 24 nangwanin, “Mistolo, wad-ay san kinwanin Moises issan chey ay, ‘Mo nan esa'y lalaki ya matey ay maid anakna, masapol ay asawaen nan akhina nan chey ay nailekkasan, ta enpawad-ay is anak nan akhina ay natey.’ 25 Idwani, wad-ay isna ay ilimi nan pito ay sin-ag-i ay lallalaki. Inmasawa nan inaona, ya ket natey ay maid winad-ayna. Ket ay siya kayet nan naangnen isnan misned ay lalaki ay nangasawa isnan chey ay nailekkasan, 26 ya olay isnan ikatlo engkhana isnan ikapito. 27 Awni pay ya ket natey akhes nan chey ay nailekkasan. 28 Idwani isnan chey ay akhew ay kasin matakhowan nan natey, sino et isnan pito nan osto ay asawana? Tay inasawacha am-in siya!”
29 Sinomfat si Jesus ay nangwanin, “Nenkammali kayo, tay ad-iyo ammo nan kalin Apo Dios paymo nan kamabfalina. 30 Tay isnan kasin matakhowan nan natey, at maid maasaswa paymo maipaasawa, mod-i ket kag cha isnan angheles id chaya. 31 Ya mo maipoon isnan matakhowan nan natey, egayyo ngen finasa nan kinwanin Apo Dios ken chakayo? Kinwanina, 32 ‘Sak-en nan Dios cha Abraham, Isaac, ya Jacob.’ Laychena'y kanan en faken siya nan Dios si natey, mod-i ket Dios si matatakho.”§
33 Issan nanngelan nan katakhotakho isnan chey, nataataa cha isnan chey ay sos-olona.
Nan Kapapatekhan ay Filin isnan Lenteg
(Marcos 12:28-34; Lucas 10:25-28)
34 Issan magtek nanngelan nan Fafariseo isnan nangipabtokhan Jesus isnan cheycha'y Saduceo, nakhog-oy cha't ay inmey akhes ken siya. 35 Sa et tineptepeng nan esa'y mistolon si lenteg ay ib-acha si Jesus ay nensalodsod ken siya, 36 “Mistolo, ngag nan kapapatekhan ay filin isnan lenteg?” kinwanina.
37 Sinfat et Jesus ay nangwanin, “Masapol ay laylaychem nan Apo ay Diosmo isnan am-in ay wad-ay ken sik-a: nan posom, nan leng-agmo, ya nan semekmo. 38 Siya na nan kapapatekhan ya kawedwedchaan ay filin. 39 Nan ikadwa ay kapapatekhan ay filin et kag isnan inmona, ‘Masapol ay laylaychem nan ib-am ay takho ay kag isnan menlaycham isnan awakmo.’ 40 Nan nay ay chwa ay filin, siya nan malpowan nan am-in ay lenteg ya nan insos-olon nan cheycha'y mamadto.”
Nan Salodsod Maipoon isnan Kaapo ay Nalpowan nan Cristo
(Marcos 12:35-37; Lucas 20:41-44)
41 Idwani, issan sisya'y naaamongan nan cheycha'y Fariseo, nensalodsod si Jesus ken chaicha ay 42 nangwanin, “Ngag nan semekyo maipoon isnan Cristo? Sino ay kaapo nan kalpowana?”
“Isnan waned David,” insongfatcha.
43 Ya ket kinwanina ken chaicha, “Mo siya sa, ento kayet nan inangnen nan Ispirito Santo ay nangischo ken David ay mangwani isnan Cristo en, Apo? Tay kinwanin David,
44 ‘Kinwanin nan Dios Apo isnan Apok en,
“Itokchom is kakannawanko engkhana ay
ippeyko nan fosom ay enkhatkhatinam.” ’
45 Idwanin, mo Apo nan kinwanin David ken siya ay Cristo, ngag kay nan ikkana ay anak David siya?”
46 Et maid paat nakaskasfat ken Jesus. Ya engkhana ischi ay akhew maid nakatoled ay nensalodsod ken siya.
* 22:11 Isnan ekhad nan Judio, nan enpachomno nan mangichowa isnan facho ay ifachon nan makichomno. 22:16 Nan makwani en Herodiano, chaicha nan liwid nan pangafong Herodes ay khofernachor issan timpon Jesus. Ya semsemkencha mo ngag nan angnencha ay kasin mamangon isnan en-ap-apowan nan pangafong Herodes. 22:23 Isnan ilin si Judio, wad-ay nan epat cha ay gropon si kag pachi ken chaicha. Nan esang, mapapasig cha ay Fariseo. Imanmamanman cha'y mangiyangnen isnan lenteg Moises ya nan tapina kayet ay lenteg ay winanedcha isnan ik-itcha. Sa et wad-ay cha akhes nan makwani en Levita. Chaicha nan fomadfachang isnan chonon si pachi is kaTimplo. Wad-ay pay kayet nan makwani akhes en Saduceo ay mangmangwani en, nan yangkhay omona ay lima'y liblo ay kalin Apo Dios ay insolat Moises nan wad-ay pategna. Chaicha nan maid pammaticha isnan kasin matakhowan nan natey. Akit yangkhay ken chaicha nan faken pachi. Sa et wad-ay nan mimistolon si lenteg. Chaicha nan mangisos-olo isnan kalin Apo Dios, amed nan omona ay lima'y liblo ay insolat Moises. § 22:32 Olay mo natey cha Abraham id solit, kinwanin kayet Apo Dios en, “Sak-en nan Dios cha Abraham, Isaac ya Jacob.” Isnan sana ay kinwanina, ipailana ay matatakho kayet cha Abraham, olay mo natey cha isnan kalota. Siya koma sa nan mangipaila isnan Saduceo ay naiksaw cha, tay nan kanancha, mo matey nan takho, et kecheng.