23
Nan Kinwanin Jesus Maipoon isnan Fafariseo ya nan Mimistolon si Lenteg
(Marcos 12:38-39; Lucas 11:43, 46; 20:45-46)
Sa et infaag Jesus isnan katakhotakho ya isnan cheycha'y disipolosna, “Nan mimistolon si lenteg ya nan Fafariseo, et wad-ay nan kalebfengancha ay mangilawag isnan lenteg Moises. Adi kad masapol ay ton-ochenyo ya iyangnenyo am-in nan ifaagcha ken chakayo, ngem ad-iyo tonton-ochen nan okhalicha, tay ad-icha iyangnen nan isos-olocha. Takchetakchencha nan ad-acham-et ay awit, ay ipasakfatcha isnan ib-acha'y takho, ngem ad-icha paat oyachen nan olay esa'y lechengcha'y mamachang ken chaicha.
“Am-in ay ang-angnencha et angnencha yangkhay ta fob-oyaen si takho chaicha, kag isnan chey maitaktaked isnan lima ya kitong ay mangig-igtowan isnan naisolat ay lenteg.* Paatencha'y mangipaanwa ta maiila, ya paanchoanchowencha akhes nan ipay nan fachocha. Sa et mo maayakhan cha ay makikan, laychencha'y maichayaw isnan kakhawisan ay tokchowan, ya siya akhes is kasinagoga. Laychencha ay maichad-ayaw is kamarkitan, ya laychencha akhes ay makmakwani en Mistolo.
“Ken chakayo magtek, ad-iyo itan-oy nan mangwaniyan nan takho en Mistolo ken chakayo. Tay masin-ag-i kayo am-in, ya esang yangkhay nan Mistoloyo. Ad-iyo kankanan en Ama isnan olay sino ay takho isnan nay lota. Tay esang yangkhay nan Amayo, et siya nan Entotongcho ay wad-ay ad chaya. 10 Ad-iyo akhes ipalofos ay kanancha en Apo ken chakayo. Tay es-esang nan Apoyo ay siya nan Cristo. 11 Nan mangifan-ig isnan awakna ay enpafab-aa ken chakayo, et siya nan katongchowan ken chakayo. 12 Ya mo sino nan mangipatongcho isnan awakna, at maifan-ig siya. Ya mo sino nan mangibfafan-ig isnan awakna, at maipatongcho.”
Nan Nensoplaan Jesus isnan Enkas-okas-onan nan Fafariseo ya Mimistolon si Lenteg
(Marcos 12:40; Lucas 11:39-42, 44, 52; 20:47)
13 “Selaeg yo ay mimistolon si lenteg ya chakayo ay Fariseo! Kas-okas-on kayo! Tay ipawayo nan somkhepan nan takho isnan en-ap-apowan Apo Dios. Ad-i kayo somkhep ischi ya ipawayo akhes nan cheycha'y cha koma somkhep. ( 14 Selaeg yo ay mimistolon si lenteg ya Fafariseo! Kakas-okas-on kayo! Maid ad-iyo angnen ay en mensikasikap isnan cheycha'y nailekkasan ta mangal-anyo isnan afongcha. Sa yo't anchoanchowen nan lowaloyo ta mafob-oya kayo. Tay siya sa at kadchacham-etan nan chosayo!)
15 “Selaeg yo, chakayo ay mistolon si lenteg ya Fariseo! Kakas-okas-on kayo! Khedchangenyo nan fayfay, ya faatenyo nan kailiili ay en men-awiawis is olay esa's endisipolosyo. Maifakhay kayo ay omey id inferno, ya mo wad-ay naawis, khab-enyo et chaicha ay am-amed maifakhay ay omey id inferno.
16 “Selaeg yo kayet ay kag isnan nakolap ay mangipango isnan ib-ana, tay kananyo ay mo nan esa'y takho et ensapata ay maichalan isnan Timplo, et ad-i fali chi. Ngem mo maichalan isnan fallitok nan Timplo, kananyo et en masapol ay angnena ay angnen nan insapatana. 17 Chakayo ay nalewlew ay kag nakolap! Ay ke wadwad-ay nan fallitok nan Timplo mo nan chey Timplo kannay, ay nangipasanto isnan fallitok? 18 Kananyo pay kayet ay mo wad-ay takho ay ensapata ay maichalan isnan altar, et ad-i fali chi. Ngem mo ensapata ay maichalan isnan naichoo ay nailayad ischi, et masapol ay angnena ay angnen nan insapatana. 19 Chakayo ay nakolap! Ay ke wadwad-ay nan naichoo ay nailayad, mo nan altar ay nangipasanto ischicha? 20 Idwani et mampay, mo sino nan ensapata ay maichalan isnan altar, siya akhes ay nensapata isnan am-in ay wad-ay ischi. 21 Ya mo sino akhes nan ensapata isnan Timplo, siya akhes ay nensapata kannay ken Apo Dios ay entetee ischi. 22 Ya mo sino nan ensapata isnan chaya, siya akhes ay ensapata isnan tronon Apo Dios, ya ken Apo Dios kannay ay tomotokcho ischi.
23 “Selaeg yo, chakayo ay mistolon si lenteg ya Fariseo! Kakas-okas-on kayo! Khawis tay ichowayo olay nan pagkapoon nan am-in ay ilan si likacho ay aniyenyo,§ ngem nenkammali kayo tay iwayangyo nan napatpateg ay lenteg, tay ad-i nalenteg nan ikkanyo ay en-okom, maid seg-angyo, ya ad-i kayo katatalek. Mang-ona koma chana ay angnenyo, esa pay nan tapina. 24 Kag kayo nakolap ay mangipangpango isnan ib-ayo. Pawadwad-ayenyo nan enyap-ew ay lenteg, ngem iwayangyo nan chadlos napateg ay lenteg.*
25 “Selaeg yo ay mistolon si lenteg ya chakayo ay Fariseo! Kakas-okas-on kayo! Maiyalig kayo isnan tasa ya palato. Chalochalosanyo nan falana ya ke pet nalokhilokhit nan chaemna tay tokong ya oklong nan wad-ay. 26 Chakayo ay Fariseo ay kag nakolap, chalosanyo nan chaem nan tasa ya palato, ya at machalosan nan ngonon, maitapi nan falana.
27 “Selaeg yo ay mistolon si lenteg ya chakayo ay Fariseo! Kakas-okas-on kayo! Tay kag kayo tongon pantiyong ay napintolan is enpokaw, ay khag-awis nan foyana isnan falana, ngem nan chaemna et napno is ingit si natey ya nan isyangkhay ay ilan si lokhit. 28 Siya akhes ken chakayo. Kas-on kayo nalenteg isnan falana, ngem isnan chaemna, et ngaag kayo ya kakas-okas-on kayo yangkhay.”
Nan Chosan nan Mimistolon si Lenteg ya nan Fafariseo
(Lucas 11:47-51)
29 “Selaeg yo ay mistolon si lenteg ya Fariseo! Kas-okas-on kayo! Tay khab-enyo nan pantiyong nan cheycha'y mamadto, sa yo't en arkoarkosan nan liyang ay naipay-an nan napatey ay nenkalenteg ay takho. 30 Ya kankananyo, ‘Mo sa ya wad-ay kami issan timpon san ikik-itmi, et egay kami naitachon ken chaicha ay namatey isnan cheycha ay mamadto.’ 31 Ilaenyo! Isnan apatyo kannay ay sana, et cha yo kannay wenwenan ay chakayo nan an-ak nan cheycha'y namatpatey isnan mamadton Apo Dios. 32 Engkayo't achi ikwas chadlo nan ngaag ay inlapon nan ikik-ityo. 33 Chakayo ay nasisikap ay kag oweg. Wen, an-ak kayo is oweg!§ Ay ke kayo sa makakasiw isnan madchosaanyo id inferno? 34 Siya sa nan khapona ay at faalek ken chakayo nan cheycha'y mamadto, ya nan mamasilib ay takho, ya nan mangisolo ken chakayo, ya at pateyenyo nan tapina ya ilansayo is kakolos nan tapina, sa yo't akhes saplisapliten nan tapina is kasinagogayo, ya pakaanenyo chaicha isnan olay entona ay ili ay omayancha. 35 Khapo tay siya sa, at machosa kayo maipoon nan napateyan nan am-in ay nalenteg ay takho isnan nay ay lota, mailapo ken Abel ay nalenteg ay takho,* engkhana ken Zacarias ay anak Barakias, ay pinateyyo isnan nenfet-akan nan Timplo ya nan altar. 36 Tet-ewa kanak, chakayo ay wad-ay idwani nan machosa ay machosa khapo isnan am-in ay cheycha ay naang-angnen.”
Inpailan Jesus nan Layadna isnan Ili ay Jerusalem
(Lucas 13:34-35)
37 “Chakayo ay iJerusalem, aped yo pateyen nan cheycha'y mamadto ya faokhenyo nan infaan Apo Dios ken chakayo! Nangngat chadlo ay laychek ay yomyomen chakayo, ay kag nan angnen nan mangalak ay mensakoong isnan impasna, ngem inmad-i kayo! 38 Idwani, kikhad kayo et tay chey, inwayang Apo Dios nan kawadyo. 39 Tay kanak ken chakayo, at ad-iyo kasin il-ilaen sak-en, engkhana ay sok-ed yo kanan en, ‘Machad-ayaw nan omali ay finaan Apo Dios ya mangitakcheg ken siya.’ ”
* 23:5 Id solit, kinwanin Apo Dios isnan takhona ta itakedcha nan lentegna isnan kitong ya limacha. Nan laychena ay kanan et siya mo nenemnemencha ay khawis nan lentegna ya iyangnencha. Ngem nan cheycha'y Fariseo, insolatcha nan tapin nan lenteg, sa cha't intaked isnan lima ya kitongcha. Kinwanin akhes Apo Dios en, ippeycha nan makhaymay isnan fachocha ay manemsemkancha isnan lentegna. Inpaan-anchon nan cheycha'y Fariseo nan ipay nan an-ancho ay fachocha, ta ipailacha ay amed cha chad-ayawen si Apo Dios. Siya na nan okhalicha. 23:13 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Tay ifotiyo nan pantew nan en-ap-apowan nan chaya isnan takho.” 23:15 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “khab-enyo siya's mamidwa'y kaam-amechan ay anak si inferno mo chakayo.” § 23:23 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “tay ichowayo nan pagkapoon nan ag-akhob, nan dill ya nan cummin” Siya chana nan likachon si Judio. * 23:24 Nan osto ay naisolat ay aligna, et kananan, “Sakhatenyo nan komaw isnan inomenyo, ngem okmonenyo nan kamelio.” Chakchakchake nan kamelio mo nan nowang. 23:28 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “Siya akhes ken chakayo, at ipailayo isnan chela ay nalenteg kayo isnan takho ngem isnan chaemyo, napno is kinakas-on ya kinangaag.” 23:29 Mabfalin akhes ay nan kaifalikkasana et monyominto. § 23:33 Nan tet-ewa ay naisolat isnan Griego isna et, “Chakayo ay oweg. Chakayo ay ay an-ak si oweg.” * 23:35 Si Abel nan inmon-ona ay takho ay napatey. Ilaenyo nan Genesis 4:8. 23:35 Si Zacarias nan na inmochi ay takho ay naisolat isnan chaan ay tolakhan Apo Dios ay napatey. Ilaenyo nan Cronicas 24:20-21.