24
Ipadton Jesus nan Kapakawasan nan Timplo
(Marcos 13:1-2; Lucas 21:5-6)
Tinaynan Jesus nan Timplo ya issan cha na komaanan sinmag-en nan cheycha'y disipolosna ay mangipaila ken siya isnan khag-awis ay foyan nan nateketeken ay afong ay tapin nan Timplo. Ya ket kinwanin Jesus ken chaicha, “Siya man, isin-engyo kayet! Tet-ewa kanak ken chakayo, at maid paat olay esang is entotoon ay fato tay at maikoob cha am-iam-in.”
Nan Omali ay Kholo ya Likhat
(Marcos 13:3-13; Lucas 21:7-19)
Nawni ya ket isnan tomotokchowan Jesus isnan filig ay makwani en Olivo, nakekecheng nan cheycha'y disipolosna ay sinmag-en ken siya, sa cha't kanan, “Ibfakham ed ken chakami mo kaatna nan sa kaommatan nan sanacha. Ngag nan kaimatonan nan kasim omaliyan ya nan mapengpengan nan lofong?”
Sa et kanan Jesus, “Ilaenyo mampay ta ad-i kayo masas-ailowan. Tay at angsan cha nan fomala ay mangosar isnan ngachanko ay Cristo ay cha mangwanin, ‘Sak-en nan Cristo,’ ya at angsan nan sailowancha. Awni't chengngenyo nan ensag-en ay khofat ya nan chamag maipoon isnan khofat ay wad-ay isnan ad-adchawi. Ngem ilaenyo ta ad-i kayo omeg-egyat, tay siya chadlo sa nan maangnen ay maangnen, ngem faken kayet sa nan mapengpengan nan lofong. Tay at enfifinnaloknit ona nan kailiili, ya enkhogkhofat cha nan kaaliali, ya at wad-ay nan fitil ya nan yekha isnan olay entona ay lota. Et siya am-in chasa nan omat, ay kag isnan lapon nan ensikhafan nan fafai ay omaanak.
“Sa cha't alaen chakayo ay en mangipap-alikhat is kaokom. Sa cha't pateyen nan tapina ken chakayo. Et ligten nan takho isnan olay entona ay ili chakayo, midkakay ken sak-en. 10 Sa et angsan nan mangipeg-an isnan pammaticha. Ya nan esang, at en na itiktik nan ib-ana ay mamati, ya at enlilinnikhet cha. 11 Angsan akhes nan fomala ay ad-i tet-ewa ay mamadto, ay manailo isnan angsan ay takho. 12 Et mampay tay kag tosa ay cha et omam-amed ngomaag nan katakhotakho, angsan cha nan tomamnay nan layadna isnan ib-ana. 13 Ngem mo sino magtek nan makakatpe engkhana isnan omochi, et siya chadlo nan maisalakan. 14 Nan nay ay khawis ay okhod maipoon isnan en-ap-apowan Apo Dios isnan takho, et maipalawag isnan am-in ay ili isnan lofong, ta chengngen nan am-in ay takho nan tet-ewa, esa chadlo mapengpeng nan lofong.”
Tinokhon Jesus nan Takhona ay Enfakwit
(Marcos 13:14-23; Lucas 21:20-24)
15 “At ilaenyo nan kafokkawan nan nasantowan ay kawad Apo Dios khapo isnan kakkaisiw ay sinomkhep ischi, ay kag isnan kinwanin nan mamadto ay si Daniel ay maangnen. (Chakayo ay mamasa isna, et maawatanyo koma na.) 16 Sa et chakayo ay wad-ay isna id Judea, lomayaw kayo is kafilig. 17 Nan wad-ay is kaatep nan afongna,* ad-i koma kasin khomwab ay en mangilayaw isnan wad-ay isnan afongna. 18 Ya nan namoknag, ad-i kasin somaa ay en mangilayaw isnan nataynan ay fachona. 19 Selaeg nan cheycha'y maliton ya nan enpasoso isnan tosacha ay akhew! 20 Ilol-owaloyo et mampay ta nan enfakwitanyo, et ad-i maigkhisan isnan lemlem paymo isnan tengaw. 21 Tay siya chasa ay akhew nan kaommatan nan likhat ay eg-ay kaila engkhana issan lapon nan lofong engkhana idwani. Et olay kaatna, at ad-i kasin maangnen nan kag tona. 22 Si Apo Dios, inaptikna nan filang nan cha omali ay akhew khapo isnan takhona ay pinilina. Tay mo ad-i, at maid paat makhayad si matatakho.
23 “Sa et mo wad-ay mangwani ken chakayo en, ‘Chey, naay et nan Cristo!’ paymo kananchan, ‘Chey, wad-ay siya ischi!’ ad-iyo patpatiyen. 24 Tay at wad-ay cha ay wad-ay nan fomala ay ad-i tet-ewa ay Cristo, ya nan ad-i tet-ewa ay mamadto, ya en-ipaila cha is mafob-oya ay maton ya katataa, ta mo mabfalin et masailowan olay pay nan takhon Apo Dios ay pinilina. 25 Chey ilaenyo, tay nay fagfag-ak ona chakayo.
26 “Et mampay mo kananchan, ‘Wad-ay siya is kamalalango ay ponchag!’ ad-i kayo omey. Mo kananchan, ‘Wad-ay ay entabtafon!’ ad-iyo patpatiyen. 27 Tay nan omaliyak ay Anak si Takho, et kag isnan koryapyap ay malpo's falaan si akhew ay menlanglang engkhana isnan kalonokhana.
28 “Kag akhes isnan nay, mo ento nan kawad nan naisaad ay awak, ischi nan maam-amongan nan kalafalafaan.”
Nan Nangifag-an Jesus Maipoon isnan Kasina Aliyan
(Marcos 13:24-27; Lucas 21:25-28)
29 “Kakwasan kannay nan naycha ay kalilikhatan ay timpo, at mamaid nan silaw nan akhew. Nan fowan et mamaid nan langlangna, ya mekchag cha nan tokwifi. Ya at maid manongnong isnan wad-ay id tongcho tay at maiwegwewegweg cha. 30 Sa et maila id chaya nan matonko ay Anak si Takho, ya at enngegngeg nan am-in ay takho isnan lota, sa cha't ilaen sak-en ay Anak si Takho ay omal-ali isnan lifoo isnan kamabfalinko ya nan chadlos ay kinalanglang nan chayawko. 31 Et isnan khanges nan trompeta, at ifaak nan anghelesko isnan olay entona isnan lofong, ta en cha amongen nan pinilin Apo Dios ay takhona isnan olay entona issa ay kawadcha.”
Nan Al-alig Maipoon isnan Kasin Omaliyan Jesus
(Marcos 13:28-31; Lucas 21:29-33)
32 “Sesemkenyo nan wad-ay ay maachar isnan kaew ay makwanin higos. Mo chakhos somingi ya fomala nan tofona, ammoyo ay nganngani et nan chakhon. 33 Kag akhes mo ilaenyo ay maang-angnen am-in chana, ammoyo et ay nganngani nan omaliyak, ay kag ak et wad-ay is kapantew. 34 Tet-ewa kanak ken chakayo, at maangnen ay maangnen ona am-in chana esa pay mal-os nan takho ay wad-ay idwani. 35 Mamaid nan chaya ya nan lota, ngem nan kankanak et sisya is eng-engkhana ya ad-i enfab-aliw.”
Ensakhana tako tay Maid Mangammo isnan Kasin Aliyan Jesus
(Marcos 13:32-37; Lucas 17:26-30, 34-36)
36 Kinwanin kayet Jesus, “Ngem mo maipoon isnan omchanan nan chey ay akhew paymo olas, et maid mangammo, olay pay nan angheles id chaya paymo sak-en ay Anak, tay nan Dios Ama yangkhay nan mangammo ischi. 37 Nan kasik omaliyan ay Anak si Takho et kag isnan inmat isnan timpon Noe. 38 Tay issan chey ay timpo, ay sisya'y egay nalifokhan nan lota, cha cha mangmangan ya omin-inom nan takho ya cha cha maasaswa, engkhana isnan chey kannay ay akhew ay sinomkhepan cha Noe isnan chakchakowag ay fangka. 39 Tay maid semsemekcha isnan at maangnen, engkhana ay naanali nan lifog ay nangiyanod am-in ken chaicha. Siya akhes sa nan kasasaad nan takho isnan omaliyak ay Anak si Takho. 40 At wad-ay isnan chey ay timpo nan chwa ay lalaki ay cha ensama, ya at menkaaala nan esang ya makhayad nan esang. 41 At wad-ay akhes enkhig-iling ay chwa ay fafai, ya ket menkaaala nan esang ya makhayad nan esang.
42 “Tay siya chi masapol ay ensasakhana kayo, tay ad-iyo ammo nan akhew ay omaliyan kasin nan Apoyo. 43 Sesemkenyo na: mo nan nenkwa isnan afong ya aammona mo ngag ay olas isnan lafi nan omchanan nan mangaakew is afongna, at ad-i maseyep ay manokkhong isnan afongna, ta ad-i maskhep. 44 Tay siya sa, masapol ay kad-in kayo ensasakhana, tay at omali ak ay Anak si Takho isnan olas ay ad-iyo ammo.”
Nan Kaaafolot ay Faa
(Lucas 12:41-48)
45 “Sino et mampay nan makwani en katatalek ya masilib ay faa? Siya nan ippey nan apona ay mangila isnan kafaafaana, ya mangichowa isnan chatagcha isnan osto ay timpo. 46 Naoney nan chey faa ay mo somaa nan apona et edchanana siya ay okhay ay cha manno isnan chonona. 47 Tet-ewa kanak ken chakayo, at ippey nan apona siya ay mangila isnan am-in ay kok-owana. 48 Ngem mo ngaag siya ay faa, at kanana isnan semekna, ‘A, mawni pet nan apok,’ 49 ya ke na't ala ya faifaig isnan ib-ana ay faa, ya en et yangkhay makikkikan ya makifotfoteng. 50 Anono et ya naanali nan apona isnan akhew ay ad-ina ammo, ya isnan olas ay ad-ina am-ammo. 51 Et siya chi nan chad-ama ay manosaan nan apona, sa na't iwasit siya ay maitapi isnan kakas-okas-on isnan kawad nan ngegngeg ya kaletket si fab-a.”
* 24:17 Isnan ilin nan Judio, khab-encha nan atep nan afongcha ay nadchata. Ya ischi nan en cha omil-illengan ya malillilwichan mo kinwascha nan chonocha ya malonlonog et nan akhew. 24:51 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “et khekhechena ay mangedwa ken siya.”