26
Nan Infaag Jesus Maipoon isnan Eteyna
(Marcos 14:1-2; Lucas 22:1-2; Juan 11:45-53)
Kakwasan nan cheycha ay infab-aag Jesus, kinwanina isnan disipolosna, “Ammoyo ay chwa et yangkhay ay akhew nan chaan, sa et am-among isnan Paskua.* Et siya nan maal-ak ay Anak si Takho ta en cha omilansa is kakolos.”
Idwani, wad-ay nan aap-apon si papachi ya nan amam-a ay naam-among is kapalasyon Caifas ay katongchowan ay pachi. Cha cha matotya mo ngag nan angnencha ay mangisikap ay maniliw ken Jesus, ta sa cha't ipapatey. Kananchan, “Masapol ay faken isnan piyasta ay nay tay ta ket lang magkholo nan takho.”
Nan Nalanaan Jesus id Betania
(Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8)
Awni pay ya wad-ay et cha Jesus id Betania isnan afong nan nakolit ay enngachan is Simon. Et isnan mangmanganan cha Jesus, inmali nan fafai ay nangitakin isnan fotilya ay alabastro ay entetey-an nan nafanglofanglo ya chadlos kafalolan ay lana, ya infokfokna is kaolon Jesus. Nay met achi isnan nangil-an nan disipolos Jesus, asi cha momolotomot ay nangwanin, “Ay ke ad-i ayyew chi? Ilako pay chi et ayaka ay siping nan maichowa isnan posi.”
10 Tay ammon Jesus nan kankanancha, kinwanina, “Ngag en yo man pangayaen siya ay? Khag-awis nan inangnena ken sak-en. 11 Tay wawawawad-ay cha nan posi ken chakayo, ngem sak-en, ad-i ak eng-engkhana ken chakayo. 12 Nan nay ay inangnena ay nenlana isnan awakko, et isagsakhanana sak-en isnan sak maikaofan. 13 Tet-ewa kanak ken chakayo, olay entona issa isnan lofong nan maipalawakhan nan khawis ay okhod, at maitapi ay maog-okhod akhes nan nay ay inangnena ay at kaskasmekana.”
Nan Nangitiktikan Judas ken Jesus
(Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6)
14 Sa et inmey isnan aap-apon si papachi si Judas Iscariote ay esang isnan sinpoo ya chwa'y disipolos Jesus. 15 Sa na't kanan, “Ngag nan igwayo ken sak-en mo ichowak siya ken chakayo?” Sa cha't finayachan siya is tolon poo ay silver ay pilak.§ 16 Et nailapo ischi, inyan-anapna nan ikkana ay mangitiktik ken Jesus.
Nan Nakikanan Jesus isnan Disipolosna isnan Paskua
(Marcos 14:12-21; Lucas 22:7-14, 21-23; Juan 13:21-30)
17 Isnan omona ay akhew nan Piyastan si Tinapay ay Egay Kabfofochan, sinmag-en nan disipolos Jesus ken siya ay mangwanin, “Ento nan laychem ay omisagkhanaanmi isnan manganan tako isnan am-among ay Paskua?”
18 Sa et kinwanin Jesus, “En kayo isnan ili et ilaenyo ischi nan esa'y takho. Kananyo ken siya, ‘Kanan nan Mistolo ay nganngani et nan olasna,* ya isnan afongmo nan mangiyofongana isnan disipolosna isnan Paskua.’ ”
19 Inangnen nan cheycha'y disipolosna nan am-in ay infilin Jesus, ya insakhanacha nan manganancha isnan am-among ay Paskua.
20 Naschem pay ya nangan cha Jesus ya nan sinpoo ya chwa ay disipolosna. 21 Sa et kinwanin Jesus isnan cha cha manganan, “Tet-ewa kanak ken chakayo, at esang ken chakayo nan mangitiktik ken sak-en.”
22 Ya ke cha't nenngongoyos ya waschin nangisonson ay mangwani ken siya, “Apo, faken achi sak-en ad-i ngen?”
23 Kinwanin et Jesus, “Nan chadlos makisiwsiw ken sak-en isnan malokong, siya kannay nan mangisipsip ken sak-en. 24 Awni't matey ak ay Anak si Takho maiyafoloy isnan naisolat ay kalin Apo Dios, ngem selaeg nan takho ay mangitiktik ken sak-en. Khap-esna't si egay naiyanak nan chey ay takho.”
25 Sa et kinwanin Judas ay at mangitiktik ken siya, “Mistolo faken achi sak-en ad-i ngen?”
Kinwanin et Jesus, “Sik-a kannay nan nangwani.”
Nan Kakan ay Kaskasmekan Jesus
(Marcos 14:22-26; Lucas 22:15-20; 1 Corinto 11:23-25)
26 Issan cha cha manganan, inalan Jesus nan tinapay sa et nenyaman ken Apo Dios ya pinetpet-angna. Sa na't inchowa isnan disipolosna ay nangwanin, “Nay, alaenyo na ta kanenyo. Siya na nan awakko.”
27 Inalana akhes nan matatasa ay fayas, ya nenyaman. Sa na't inchowa ken chaicha'y nangwanin, “Nay, ominom kayo am-in isna. 28 Tay siya na nan chalak ay mangaeb isnan tolag Apo Dios, ay omayos pala isnan angsan ay takho ta mapakawan nan fasol. 29 Siya na nan kanak ken chakayo, at ad-ik kasin in-inomen nan kag tona ay fayas, engkhana isnan akhew ay inomek nan falo ay fayas isnan enkadwaan tako id chaya ay en-ap-apowan Ama.”
30 Nenchag-ay cha ay nanad-ayaw ken Apo Dios, sa cha't nanikid is kafilig ay makwanin Olivo.
Infaag Jesus nan at Mangisaotan Pedro ken Siya
(Marcos 14:27-31; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38)
31 Osto'y awni ya ket ay kinwanin Jesus ken chaicha, “Idwani ay lafi at lomayaw kayo am-in ay tomaynan.§ Tay kinwanin Apo Dios isnan naisolat ay kalina en, ‘At alaek nan enpaspastor ya at omapok nan karnilo.’ 32 Nay met achi isnan kasina manakhowan ken sak-en isnan etey, at mang-ona ak mo chakayo ay omey id Galilea.”
33 Ket ay kanan Pedro, “At ad-ik taytaynan sik-a Apo, olay mo taynancha am-in sik-a!”*
34 Sa et kinwanin Jesus ken siya, “Tet-ewa kanak ken sik-a, idwani kannay ay lafi, at sisya ay ad-i enkokook nan kawitan isnan talan-o, ya at omisaot ka is mamitlo ay mangwanin ad-im ammo sak-en.”
35 “Olay maitapi ak ken sik-a ay matey, at ad-ik paat isas-aot sik-a,” kinwanin Pedro. Siya kayet akhes nan kinwanicha am-in ay disipolosna.
Nenlowalo si Jesus isnan Oma ay Makwanin Getsemani
(Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46)
36 Sa et infoweg Jesus nan disipolosna isnan oma ay makwanin Getsemani. Kinwanina ken chaicha, “Itoktokchoyo isna ta khomegkheg-ed ak si akit ay en menlowalo.” 37 Intakina cha Pedro ya nan chwa'y an-ak Zebedeo. Sa et chadlos enngongoyos ya ad-i tomke nan semekna, 38 ya kinwanina, “Chachama ay enseseg-ang nan semekko et nay kag ak matey. Isna kayo ya makisasakhana kayo ken sak-en.”
39 Sa et inmadchawi is akit ya nenlokfob ay nangilowalo, “Ama, mo sa ya mabfalin ta ikasiwmo sak-en isnan nay ay chadlos ay likhat. Nay met achi faken nan nemnemko mod-i ket nan nemnemmo nan maangnen.”
40 Issan tinmoliyana is kakawad san tolo ay disipolosna, inaspowana chaicha ay cha mitom-e. Kinwanina't ken Pedro, “Na! Ad-i kayo ngen paat makaikatpe is esa'y olas ay makisasakhana ken sak-en? 41 Ensasakhana kayo ya enlowalo kayo achi, ta ad-i kayo maafak isnan sailo. Tet-ewa ay enfifikas nan semekyo ngem nakapsot nan awakyo.”
42 Inmadchawi kasin si Jesus ay en nenlowalo. Kinwanina, “Ama, mo nan nay ay chadlos ay sikhab ya ad-i mabfalin ay makaan engkhana'y itopegko, maangnen et achi nan nemnemmo.” 43 Isnan kasina sinmakhongan, inaspowana chaicha ay cha mitom-e, tay makases-eyep cha.
44 Ya ket ay tinaynana kasin chaicha ya inmey nenlowalo isnan ikatlo, ya siya kayet nan kinwanina. 45 Sa et nensobli ya kinwanina isnan cheycha'y disipolosna, “Maseseyep kayo ngen kayet ya omil-illeng kayo? Olas et ya! Ya nay et alaencha sak-en ay Anak si Takho, ay naitiktik isnan cheycha'y fomafasol. 46 Fomangon kayo! Tay nay, omal-ali nan inmitiktik. En tako't abten.”
Nan Natiliwan Jesus
(Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53; Juan 18:3-12)
47 Sisya'y cha enkak-ali si Jesus ya ket naannali si Judas, ay esang isnan sinpoo ya chwa ay disipolosna, ya infofowegna nan angsan ay takho ay mamebfeneng ya enpapak-o, ay finaan nan aap-apon si papachi ya nan amam-a. 48 Idwani siya na nan kinwanin Judas ay mangimatonancha: “Nan takho ay fisitowek, siya nan khoyochenyo,” kinwanina.
49 Sa na't chinadchawes si Jesus ay nangwanin, “Wad-ay kami, Mistolo!” Sa na't finisito.§
50 Sa et kinwanin Jesus ken siya, “Kayong, angnem et achi nan pangkhepmo ay inmaliyan isna.”* Ya ket sinmag-en nan cheycha'y takho ya khinoyodcha si Jesus ay naniliw ken siya.
51 Osto'y siya chi, inokfos nan esang ay foweg Jesus nan fadyokna, sa na't ala ya fakag isnan faan nan katongchowan ay pachi ya ket ay nan koweng nan chey ay faa nan nalongochan. 52 Ket ay kinwanin Jesus, “Isiklangmo kasin nan fadyokmo, tay nan takho ay enfakag et fadyok akhes nan mangala ken siya. 53 Ay kem ad-i ammo ay mabfalin ak ay enpafachang ken Ama, ya at kannay pen paaliyena nan liniblifo ay anghelesna ay fomachang? 54 Nay met achi mo siya sa nan maangnen, ento pay nan kaiyangnenan nan kinwanin Apo Dios isnan naisolat ay kalina ay masapol ay siya na nan maangnen?”
55 Sa et kinwanin Jesus isnan katakhotakho, “Ay ke ak mangaakew ya kakaegyat, ta omali kayo ay enfafadyok ya enpapak-o ay tomiliw? Inakhew ay itoktokchok is kaTimplo ay nen-isos-olo, et en yo man egay tiniliw sak-en mo? 56 Maangnen magtek chadlo am-in chana ta matongpal nan insolat nan cheycha'y mamadton Apo Dios.”
Osto'y kinwanin Jesus chi, ya ket tinaynan am-in nan disipolosna siya ya linmayaw cha.
Inokom nan Papangolon nan Judio si Jesus
(Marcos 14:53-65; Lucas 22:54-55, 63-71; Juan 18:13-14, 19-24)
57 Nan cheycha'y naniliw ken Jesus, et inyeycha siya isnan afong Caifas ay katongchowan ay pachi ay naamongan nan mimistolon si lenteg ya nan amam-a. 58 Et nakhag-ayad si Pedro ay inmon-onod ken siya, ya pachongna yangkhay isnan kaawwichan nan afong nan katongchowan ay pachi. Sa et somkhep ay makitokcho isnan cheycha'y khwarchiya, ta ilaena mo ngag nan enfanakhan nan am-in. 59 Idwani, nan aap-apon si papachi ya nan am-in nan papangolon si Judio, et mid ad-icha inangnen ay nangan-anap isnan mangipangaakhancha ken Jesus ta chalatna's mapateyana, 60 ngem maid nad-anancha. Siya chi, olay mo angsan cha nan sinmag-en ay nen-eng-engag ay nangipangaag ken siya. Nawnawni ya ket sinmag-en cha nan chwa 61 ay nangwanin, “Si tosa san chey nangwanin, ‘Kafaelak ay etfen nan Timplon Apo Dios, sak et ken tood kannay isnan las-od si tolo ay akhew yangkhay!’ ”
62 Tinmakcheg et nan katongchowan ay pachi ay nangwani ken Jesus, “Ngag nan kanam? Ay ke maid isfatmo isnan mangisaklangan nan naycha'y tistikho ken sik-a?” 63 Ngem khinmigkhinek yangkhay si Jesus. Sa et kinwanin nan katongchowan ay pachi, “Ipasapatak sik-a isnan ngachan Apo Dios ay Matatakho ta itet-ewam ken chakami mo sik-a si Cristo ay Anak Apo Dios.”
64 Sa et kinwanin Jesus, “Kinwanim et ya! Kanak magtek ken chakayo am-in, ay awni't ilaenyo sak-en ay Anak si Takho ay tomotokcho is kakannawan nan Makabfalin, ya omali ak ay enlolokhan isnan lifoo id chaya.”
65 Ya ket nenpeskhat nan katongchowan ay pachi nan fachona ay nangwanin, “Chey, chopchopisena's Apo Dios! Ay ke tako kasin masapol nan mentistikho? Chinngeyo et nan kinangaagna ya! 66 Ngag et nan kananyo?” kinwanin nan katongchowan ay pachi.
Ya ke cha't kanan, “Siya pay mo matey.”
67 Sa cha't tinobfaan nan kamesna, ya nensontok cha akhes, ya sinodpak nan tapina 68 ay mangwanin, “Pontowam man, sik-a ay Cristo, mo sino nan nanodpak ken sik-a!”
Isaot Pedro si Jesus
(Marcos 14:66-72; Lucas 22:56-62; Juan 18:15-18, 25-27)
69 Sisya'y wad-ay si Pedro ay tinmotokcho is kaawwichan, ya ket sinmag-en nan magmagkit ay faa ay nangwanin, “Sik-a akhes nan fob-oweg Jesus ay iGalilea.”
70 Ngem insaot Pedro isnan sakhangcha am-in ay nangwanin, “Ay ke man way ammok isnan kankanam?” 71 Ket ay khinmeg-ed ay inmey is kapantew nan awwichan, ya inilan kayet nan teken ay magmagkit ay faa, sa na't kanan isnan wad-ay ischi en, “Fob-oweg pay ton-a si Jesus ay iNazaret.”
72 Sa na't kasin insaot ay nangwanin, “Isapatak ay ad-ik ammo si tosa ay takho.”
73 Nawnawnin ya ket sinmag-en ken Pedro nan cheycha'y takho ay wad-ay ischi ay nangwanin, “Sik-a mampet tet-ewa nan esang ay fob-owegna, tay kikhad nan ayog nan kalim!”
74 Sa na't ala ya sapata ay mangwanin, “Isapatak ay ad-ik ammo nan sana ay takho, olay mo matey ak.”
Osto'y siya chi ya ket ay nanakokook nan kawitan, 75 ya sinmek Pedro san kinwanin Jesus, “At sisya'y ad-i enkokook nan kawitan is talan-o, ya at mamitlo ay omisaot ka.” Sa et finmala ya nensifesifek.
* 26:2 Nan Paskua, siya nan Piyastan nan Judio ay manemsemkancha isnan inangnen Apo Dios id sangad-om ay nangisalak ken chaicha issan nentetey-an nan ikik-itcha id Egipto. Inyad-in nan ali id Egipto nan komaanan nan Israelitas ta omey cha id Canaan, et nay kinwanin Apo Dios ay ipapateyna nan iyon-a ay an-akcha. Infilin Apo Dios isnan Israelitas ta waschin cha pomarki is karnilo ta imarkacha nan chalana isnan segpancha tatno mo omey nan Enpatpatey ay anghel et aped na laosan nan an-akcha. Nan ayen nan kali ay Paskua et laosan. Ilaenyo nan Exodo 12. 26:3 Nan osto ay naamongancha et isnan awwichan nan chakchake ay afong Caifas ay palasyona. 26:4 Nan teken ay kaifalikkasana et, “mo ngag nan angnencha ay mangisiksikap ay maniliw ken Jesus ta sa cha't ipapatey.” § 26:15 Nan nay ay siping ay nakhaeb is silver et nanginangina nan falorna mo nan pisos. * 26:18 Nan laychen Jesus ay kanan isnan kinwanina en, “Nganngani et nan olasko,” et nan nganngani ay mailansaana is kakolos ay mateyana, paymo nan olas ay makikkanana isnan Paskua. 26:28 Isnan tapina ay naisolat ay kalin Apo Dios et “falo ay tolag” nan wad-ay. 26:29 Nan osto'y naisolat et, “isnan fekhas nan enkawat” Laychena'y kanan en, nan fayas ay nakhaeb isnan fekhas nan enkawat ay mola ay makwani en ofas. § 26:31 Mabfalin akhes ay nan laychen Jesus ay kanan et, “Idwani ay lafi at ipeg-ananyo am-in nan pammatiyo khapo ken sak-en.” * 26:33 Mabfalin akhes ay nan laychen Pedro ay kanan et, “Olay mo ipeg-anancha am-in nan pammaticha khapo ken sik-a Apo, at ad-ik ipegpeg-anan nan pammatik.” 26:39 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “ta palaosem nan nay ay tasa ken sak-en.” 26:41 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Laychen nan leng-ag, ngem nakapsot nan fekhas.” § 26:49 Isnan ekhad si Judio, mo abtencha nan ib-acha ay egaycha inil-ila, enfisito cha. * 26:50 Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “Kayong, ngag nan pangkhepmo ay inmaliyan isna?” 26:65 Tay nan aap-apon si papachi, egaycha pinati ay si Jesus et Anak Apo Dios, isnan nangwaniyan Jesus en at tomokcho siya ay Anak si Takho is kakannawan Apo Dios, ya ket kinwanin nan katongchowan ay pachi ay am-amsiwena's Apo Dios. Peskhaten nan Judio nan fachocha ay mangipaila ay chadlos ensakit nan semekcha.